Процедура : 2016/2233(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0104/2017

Внесени текстове :

A8-0104/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0113

ДОКЛАД     
PDF 613kWORD 55k
29.3.2017
PE 595.627v02-00 A8-0104/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ян Олбрихт, Изабел Тома

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1), и по-специално членове 6 и 13 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

–  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.(3),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/435 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г.(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(6) , и своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г.(7),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0104/2017),

A.  като има предвид, че през 2014 г. Европейският парламент и Съветът мобилизираха маржа за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 3 168 233 715 EUR в бюджетни кредити за плащания; като има предвид, че сума в размер на 350 милиона евро беше включена в мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства в очакване на споразумение относно подхода във връзка с плащанията за специалните инструменти;

Б.  като има предвид, че беше решено сума в размер на 2 818 233 715 EUR да се компенсира в рамките на периода 2018 – 2020 г., а Комисията да бъде приканена да представи своевременно предложение относно остатъка в размер на 350 милиона евро;

В.  като има предвид, че според средносрочната прогноза за плащанията, представена в контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР, следва да се очаква натиск върху годишните тавани на плащанията през периода 2018 – 2020 г.;

Г.  като има предвид, че бюджетът за 2017 г. показва марж под тавана на плащанията в размер на 9,8 милиарда евро, което предоставя възможност за компенсиране на цялата сума, мобилизирана през 2014 г.;

1.  приветства предложението на Комисията, представено като част от пакета във връзка с междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР;

2.  счита, че компенсирането на обща сума в размер на 2 818 233 715 EUR, мобилизирана през 2014 г. от маржа под тавана на плащанията за 2017 г., ще осигури възможност за по-голяма гъвкавост за втората част на МФР и ще спомогне за предотвратяване на нова криза с плащанията;

3.  подчертава, че изключването на остатъка от 350 милиона евро от компенсирането потвърждава отдавна поддържаната позиция на Парламента, че бюджетните кредити за плащания за специалните инструменти следва да се отчитат над таваните на МФР;

4.   приветства принципното съгласие на Съвета във връзка с приложеното решение, което е в съответствие с тълкуването на Парламента;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

7030/2017 и 7031/2017 COR1.

(4)

OВ L 72, 17.3.2015 г, стр. 4.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2014)0088.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0309.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0412.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 14, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  С член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(2) е въведен марж за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03% от брутния национален доход на Съюза,

(2)  В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 Комисията е изчислила абсолютната стойност на маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г.(3)

(3)  С Решение (ЕС) 2015/435(4)Европейският парламент и Съветът мобилизираха маржа за непредвидени обстоятелства, за да осигурят допълнителни бюджетни кредити за плащания през 2014 г., които ще бъдат компенсирани през 2018 – 2020 г.

(4)  Според средносрочната прогноза за плащанията, представена в контекста на междинния преглед, следва да се очаква натиск върху годишните тавани на плащанията през периода 2018 – 2020 г.

(5)  Проектобюджетът за 2017 г. показва марж под тавана на плащанията в размер на 9,6 милиарда евро, което предоставя възможност за компенсиране на цялата сума, мобилизирана през 2014 г.

(6)  Поради това Решение (ЕС) 2015/435 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ЕС) 2015/435 се изменя, както следва:

(1)  Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година маржът за непредвидени обстоятелства се мобилизира за осигуряването на бюджетни кредити за плащания в размер на 2 818 233 715 EUR над тавана на плащанията в многогодишната финансова рамка.“.

(2)  Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Сумата от 2 818 233 715 EUR се компенсира от маржа под тавана на плащанията за 2017 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на ... година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)

Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2  декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 20 декември 2013 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2014 г. в съответствие с промените в БНД (COM(2013)0928).

(4)

Решение (ЕС) 2015/435 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 4).


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност