BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter

  29.3.2017 - (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

  Budgetudvalget
  Ordfører: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

  Procedure : 2016/2233(BUD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0104/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0104/2017
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter

  (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

  –  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1], særlig artikel 6 og 13,

  –  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[2], særlig punkt 14,

  –  der henviser til Rådets principielle enighed af 7. marts 2017 om revision af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020[3],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2015/435 af 17. december 2014 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter[4],

  –  der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014[5],

  –  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag[6] og af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020[7],

  –  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0104/2017),

  A.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet i 2014 mobiliserede margenen til uforudsete udgifter for 3 168 233 715 EUR i betalingsbevillinger; der henviser til, at der blev inkluderet et beløb på 350 mio. EUR i mobiliseringen af margenen til uforudsete udgifter i afventning af en aftale om betalingerne for så vidt angår andre særlige instrumenter;

  B.  der henviser til, at det blev besluttet at modregne et beløb på 2 818 233 715 EUR over perioden 2018-2020 og at opfordre Kommissionen til i rette tid at forelægge et forslag vedrørende det resterende beløb på 350 mio. EUR;

  C.  der henviser til, at der i henhold til den mellemfristede betalingsprognose, der blev fremlagt i forbindelse med midtvejsevalueringen, forventes et pres på de årlige betalingslofter i årene 2018-2020;

  D.  der henviser til, at budgetforslaget for 2017 viser, at der findes en margen under betalingsloftet på 9,8 mia. EUR, hvilket giver mulighed for at modregne det fulde beløb, der blev mobiliseret i 2014;

  1.  glæder sig over Kommissionens forslag som led i midtvejsgennemgangs-/revisionspakken af FFR;

  2.  mener, at modregningen af det samlede beløb på 2 818 233 715 EUR, der blev mobiliseret i 2014, via margenen under betalingsloftet for 2017, vil give mere fleksibilitet i den andel del af FFR og vil bidrage til at undgå en ny betalingskrise;

  3.  fremhæver, at udelukkelsen af det resterende beløb på 350 mio. EUR fra modregningen bekræfter Parlamentets længe fastlagte holdning om, at betalingsbevillinger til særlige instrumenter opføres ud over lofterne for FFR;

  4.   glæder sig over Rådets principielle enighed om den vedføjede afgørelse, som er i overensstemmelse med Parlamentets fortolkning;

  5.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

  6.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

  om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter

  EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

  under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 14, andet afsnit,

  under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

  ud fra følgende betragtninger:

  (1)  I artikel 13 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[2] er der fastsat en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst.

  (2)  Kommissionen har i henhold til artikel 6 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 beregnet det absolutte beløb for margenen til uforudsete udgifter i 2014[3].

  (3)  Ved afgørelse (EU) 2015/435[4] mobiliserede Europa-Parlamentet og Rådet margenen til uforudsete udgifter for at stille yderligere betalingsbevillinger til rådighed i 2014, som skal modregnes i 2018-2020.

  (4)  I henhold til den mellemfristede betalingsprognose, der blev fremlagt i forbindelse med midtvejsgennemgangen, forventes der et pres på de årlige betalingslofter i årene 2018-2020.

  (5)  Budgetforslaget for 2017 viser, at der findes en margen under betalingsloftet på 9,6 mia. EUR, hvilket giver mulighed for at modregne det fulde beløb, der blev mobiliseret i 2014.

  (6)  Afgørelse (EU) 2015/435 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

  VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

  Artikel 1

  I afgørelse (EU) 2015/435 foretages følgende ændringer:

  1)  Artikel 1 affattes således:

  "Artikel 1

  Margenen til uforudsete udgifter mobiliseres for at forsyne Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 med et beløb på 2 818 233 715 EUR i betalingsbevillinger ud over det betalingsloft, der er fastsat i den flerårige finansielle ramme (FFR)."

  2)  Artikel 2 affattes således:

  "Artikel 2

  Beløbet på 2 818 233 715 EUR modregnes via margenen under betalingsloftet for 2017."

  Artikel 2

  Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

  Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

  På Europa-Parlamentets vegne      På Rådets vegne

  Formand            Formand

  • [1]   EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [2]   Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
  • [3]   Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 20. december 2013 om teknisk justering af den finansielle ramme for 2014 på grundlag af udviklingen i BNI (COM(2013) 928).
  • [4]   Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/435 af 17. december 2014 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 4).

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  27.3.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  3

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  24

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

  Verts/ALE

  Heidi Hautala

  1

  -

  NI

  Eleftherios Synadinos

  3

  0

  ECR

  Bernd Kölmel

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Stanisław Żółtek

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller