Διαδικασία : 2016/2233(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0104/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0104/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0113

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 600kWORD 55k
29.3.2017
PE 595.627v02-00 A8-0104/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως τα άρθρα 6 και 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/435 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(6) και της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0104/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κινητοποίησαν το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 3 168 233 715 EUR σε πιστώσεις πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες είχε συμπεριληφθεί ποσό 350 εκατομμυρίων EUR εν αναμονή συμφωνίας για την αντιμετώπιση των πληρωμών για ειδικά μέσα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε αποφασιστεί να αντισταθμιστεί ποσό ύψους 2 818 233 715 EUR κατά την περίοδο 2018-2020 και να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα πρόταση σχετικά με το εναπομένον ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις πληρωμών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, αναμένονται πιέσεις στα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών κατά τα έτη 2018-2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017 παρουσιάζει ένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών ύψους 9,8 δισεκατομμυρίων EUR, το οποίο επιτρέπει την αντιστάθμιση του συνολικού ποσού που κινητοποιήθηκε το 2014·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της δέσμης της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ·

2.  πιστεύει ότι η αντιστάθμιση συνολικού ποσού 2 818 233 715 EUR που είχε κινητοποιηθεί το 2014 από το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών του έτους 2017, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ και θα βοηθήσει στην πρόληψη μιας νέας κρίσης πληρωμών·

3.  τονίζει ότι η εξαίρεση του εναπομένοντος ποσού των 350 εκατομμυρίων EUR από την αντιστάθμιση επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση του Κοινοβουλίου ότι οι πιστώσεις πληρωμών για ειδικά μέσα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

4.   χαιρετίζει την κατ’ αρχήν συμφωνία του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνημμένη απόφαση, η οποία ευθυγραμμίζεται με την ερμηνεία του Κοινοβουλίου·

5.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

7030/2017 και 7031/2017 COR1.

(4)

ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 4.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0088.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 14 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(2) έχει προβλεφθεί περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ύψους έως 0,03% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή είχε υπολογίσει το απόλυτο ποσό αυτού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014(3).

(3)  Με την απόφαση (ΕΕ) 2015/435(4), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κινητοποίησαν το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών το 2014, οι οποίες θα αντισταθμιστούν κατά τα έτη 2018-2020.

(4)  Σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις πληρωμών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης, αναμένονται πιέσεις στα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών κατά τα έτη 2018-2020.

(5)  Το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017 παρουσιάζει ένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών ύψους 9,6 δισεκατομμυρίων EUR, το οποίο επιτρέπει την αντιστάθμιση του συνολικού ποσού που κινητοποιήθηκε το 2014.

(6)  Η απόφαση (ΕΕ) 2015/435 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση (ΕΕ) 2015/435 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες προκειμένου να διατεθεί ποσό 2 818 233 715 EUR σε πιστώσεις πληρωμών πάνω από το ανώτατο όριο πληρωμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.».

(2)  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 2

Το ποσό των 2 818 233 715 EUR θα αντισταθμιστεί με το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών για το έτος 2017.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(2)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(3)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, για την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ (COM(2013) 928).

(4)

  Απόφαση (ΕΕ) 2015/435 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 4).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Ελευθέριος Συναδινός

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου