Menettely : 2016/2233(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0104/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0104/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0113

MIETINTÖ     
PDF 357kWORD 54k
29.3.2017
PE 595.627v02-00 A8-0104/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijät: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0607 – C8–0387/2016),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 6 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–  ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2017 annetun neuvoston periaatteellisen hyväksynnän monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistukselle(3),

–  ottaa huomioon ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta 17. joulukuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/435(4),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2014(5),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa(6) ja 26. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistuksesta(7),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0104/2017),

A.  ottaa huomioon, että vuonna 2014 Euroopan parlamentti ja neuvosto ottivat ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta käyttöön 3 168 233 715 euroa maksumäärärahoina; ottaa huomioon, että ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoon sisällytettiin 350 miljoonaa euroa siihen asti, kun erityisrahoitusvälineitä koskevien maksujen käsittelystä päästään yhteisymmärrykseen;

B.  ottaa huomioon, että samalla päätettiin korvata 2 818 233 715 euron määrä vuosina 2018–2020 ja pyytää komissiota esittämään pikaisesti jäljellä olevaa 350:tä miljoonaa euroa koskeva ehdotus;

C.  ottaa huomioon, että monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä esitetyn välivaiheen maksuja koskevan ennusteen mukaisesti on odotettavissa, että vuotuisiin maksumäärärahojen enimmäismääriin kohdistuu paineita vuosina 2018–2020;

D.  panee merkille, että vuoden 2017 talousarvioesitys osoittaa, että 9,8 miljardin euron suuruisessa maksumäärärahojen enimmäismäärässä on liikkumavaraa, minkä ansiosta voidaan korvata koko vuonna 2014 käyttöönotettu määrä;

1.  panee tyytyväisenä merkille monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointia/tarkistusta koskevan paketin osana esitetyn komission ehdotuksen;

2.  katsoo, että vuonna 2014 käyttöön otetun yhteensä 2 818 233 715 euron määrän korvaaminen maksumäärärahojen enimmäismäärään nähden jäävällä liikkumavaralla vuonna 2017 lisää joustavuutta monivuotisen rahoituskehyksen toisella puoliskolla ja auttaa ehkäisemään uuden maksukriisin;

3.  korostaa, että jäljellä olevan 350 miljoonan euron jättäminen korvaamisen ulkopuolelle vahvistaa parlamentin pitkäaikaisen kannan, jonka mukaan erityisrahoitusvälineitä koskevat maksumäärärahat on laskettava ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen maksujen enimmäismäärä;

4.   panee tyytyväisenä merkille neuvoston periaatteellisen hyväksynnän liitteenä olevalle päätökselle ja toteaa, että tämä vastaa parlamentin tulkintaa;

5.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

6.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

7030/2017 ja 7031/2017 COR1.

(4)

EUVL L 72, 17.3.2015, s. 4.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0088.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0309.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0412.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 14 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, jonka suuruus on korkeintaan 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta.

(2)  Komissio oli laskenut asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artiklan mukaisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran absoluuttisen määrän vuodeksi 2014(3).

(3)  Euroopan parlamentti ja neuvosto ottivat päätöksellä (EU) 2015/435(4) käyttöön ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran, jotta vuonna 2014 saataisiin käyttöön lisää maksumäärärahoja, jotka korvataan vuosina 2018–2020.

(4)  Monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä esitetyn välivaiheen maksuja koskevan ennusteen mukaisesti on odotettavissa, että vuotuisiin maksumäärärahojen enimmäismääriin kohdistuu paineita vuosina 2018–2020.

(5)  Vuoden 2017 talousarvioesitys osoittaa, että 9,6 miljardin euron suuruisessa maksumäärärahojen enimmäismäärässä on liikkumavaraa, minkä ansiosta voidaan korvata koko vuonna 2014 käyttöönotettu määrä.

(6)  Päätöstä (EU) 2015/435 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöstä (EU) 2015/435 seuraavasti:

(1)  Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Otetaan varainhoitovuotta 2014 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota varten käyttöön ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta 2 818 233 715 euroa maksumäärärahoina ylittämällä monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettu maksumäärärahojen enimmäismäärä.”.

(2)  Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Yhteensä 2 818 233 715 euron määrä korvataan maksumäärärahojen enimmäismäärään nähden jäävällä liikkumavaralla vuonna 2017.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Brysselissä,

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

  Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, ”Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2014 BKTL:n muutosten mukaisesti”, COM(2013)0928.

(4)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/435, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 4).


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

27.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö