Eljárás : 2016/2233(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0104/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0104/2017

Viták :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0113

JELENTÉS     
PDF 442kWORD 53k
29.3.2017
PE 595.627v02-00 A8-0104/2017

a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0607 – C80387/2016),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 6. és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2), és különösen annak 14. pontjára,

–  tekintettel a Tanács 2017. március 7-i elvi megállapodására a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról(3),

–  tekintettel a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló, 2014. december 17-i (EU) 2015/435 európai parlamenti és tanácsi határozatról szóló javaslatra(4),

–  tekintettel a rendkívüli tartalék 2014. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2014. december 17-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően” című, 2016. július 6-i állásfoglalására(6) és a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló, 2016. október 26-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0104/2017),

A.  mivel 2014-ben az Európai Parlament és a Tanács 3 168 233 715 EUR összegű kifizetési előirányzat formájában mozgósította a rendkívüli tartalékot; mivel a rendkívüli tartalék igénybevétele magában foglalt 350 millió EUR összeget a speciális eszközök céljára történő kifizetések kezeléséről szóló megállapodás létrejöttéig;

B.  mivel a határozat értelmében 2 818 233 715 EUR összeg ellentételezésére kerül sor a 2018–2020-as időszakra, valamint a Bizottság felkérést kapott, hogy kellő időben terjesszen elő javaslatot a fennmaradó 350 millió EUR összegre vonatkozóan;

C.  mivel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében benyújtott középtávú kifizetési előrejelzés szerint a 2018–2020-as időszakban várhatóan nehezen lesznek tarthatók az éves kifizetési felső határok;

D.  mivel a 2017-re vonatkozó költségvetésben a kifizetési felső határ alatti, 9,8 milliárd EUR összegű mozgástér lehetővé teszi a 2014-ben igénybe vett teljes összeg ellentételezését;

1.  üdvözli a Bizottságnak a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata részeként tett javaslatát;

2.  úgy véli, hogy a 2014-ben igénybe vett teljes 2 818 233 715 EUR összegnek a 2017-es költségvetés kifizetési felső határból történő ellentételezése nagyobb rugalmasságot biztosít majd a többéves pénzügyi keret második felére, és elő fogja segíteni egy újabb kifizetési válság elkerülését;

3.  hangsúlyozza, hogy a fennmaradó 350 millió EUR összeg ellentételezésből való kizárása megerősíti a Parlament régóta fenntartott azon álláspontját, hogy a speciális eszközökre vonatkozó kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi keret felső határain túlmenően kell bevezetni a költségvetésbe;

4.   üdvözli a Tanács által a mellékelt határozathoz adott elvi megállapodást, amely összhangban áll a Parlament értelmezésével;

5.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

6.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

7030/2017 és 7031/2017 COR1.

(4)

HL L 72., 2015.3.17., 4. o.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0088.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0309.

(7)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0412.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 14. pontja második bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(2) 13. cikke az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalékot hozott létre.

(2)  Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 6. cikkével összhangban a Bizottság kiszámította a rendkívüli tartalék 2014-re vonatkozó maximális összegét(3).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács az (EU) 2015/435 határozattal(4) igénybe vette a rendkívüli tartalékot további kifizetési előirányzatok hozzáférhetővé tétele érdekében 2014-ben, melyek ellentételezésére a 2018 és 2020 közötti időszakban kerül sor.

(4)  A félidős értékelés keretében benyújtott középtávú kifizetési előrejelzés szerint a 2018–2020-as időszakban várhatóan nehezen lesznek tarthatók az éves kifizetési felső határok.

(5)  A 2017-re vonatkozó költségvetési tervezetben a kifizetési felső határ alatti, 9,6 milliárd EUR összegű mozgástér lehetővé teszi a 2014-ben igénybe vett teljes összeg ellentételezését.

(6)  Az (EU) 2015/435 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/435 határozat a következőképpen módosul:

(1)  Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének céljára igénybe kell venni a rendkívüli tartalékot a többéves pénzügyi keret kifizetési felső határa felett 2 818 233 715 EUR összegű kifizetési előirányzat biztosítására.”

(2)  A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A 2 818 233 715 EUR összeget a 2017-re vonatkozó kifizetési felső határ alatti mozgástérből kell ellentételezni.”

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(3)

  A Bizottság 2013. december 20-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A pénzügyi keret 2014-re vonatkozó technikai kiigazítása a GNI alakulásának megfelelően (COM(2013)0928).

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/435 határozata (2014. december 17.) a rendkívüli tartalék igénybevételéről (HL L 72., 2015.3.17., 4. o.).


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

27.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat