Procedūra : 2016/2233(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0104/2017

Pateikti tekstai :

A8-0104/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0113

PRANEŠIMAS     
PDF 591kWORD 53k
29.3.2017
PE 595.627v02-00 A8-0104/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

(COM(2016) 0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

(COM(2016) 0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 6 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 14 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 7 d. Tarybos pritarimą iš esmės dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio tikslinimo(3),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2014 m.(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą“(6) ir 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo(7),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0104/2017),

A.  kadangi 2014 m. Europos Parlamentas ir Taryba nenumatytų atvejų rezervui mobilizavo 3 168 233 715 EUR mokėjimų asignavimų sumą; kadangi mobilizuojant nenumatytų atvejų rezervo lėšas buvo įtraukta 350 mln. EUR suma, kol bus susitarta dėl specialioms priemonėms skirtų mokėjimų tvarkos;

B.  kadangi nuspręsta 2018–2020 m. laikotarpiu kompensuoti 2 818 233 715 EUR sumą ir Komisijos paprašyti laiku pateikti pasiūlymą dėl likusios 350 mln. EUR sumos;

C.  kadangi, remiantis laikotarpio vidurio mokėjimų prognoze, pateikta atliekant DFP laikotarpio vidurio peržiūrą / tikslinimą, numatoma, kad 2018–2020 m. mokėjimų asignavimų metinėms viršutinėms riboms bus daromas spaudimas;

D.  kadangi 2017 m. biudžete numatyta 9,8 mlrd. EUR mokėjimų viršutinės ribos marža, iš kurios galima kompensuoti visą 2014 m. mobilizuotą sumą;

1.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, pateiktą kaip DFP laikotarpio vidurio peržiūros / tikslinimo rinkinio dalį;

2.  mano, kad visos 2014 m. mobilizuotos 2 818 233 715 EUR sumos kompensavimas panaudojant 2017 m. mokėjimų viršutinės ribos maržą suteiks daugiau lankstumo galimybių vykdant antrą DFP dalį ir padės išvengti naujos mokėjimų krizės;

3.  pabrėžia, kad likusios 350 mln. EUR sumos neįtraukimas į kompensavimo planą patvirtina Parlamento ilgalaikę poziciją, kad specialioms priemonėms skirti mokėjimų asignavimai turėtų būti apskaičiuojami viršijant DFP viršutines ribas;

4.  palankiai vertina Tarybos pritarimą iš esmės dėl pridėto sprendimo, kuris atitinka Parlamento aiškinimą;

5.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

6.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

7030/2017 ir 7031/2017 COR1.

(4)

OL L 72, 2015 3 17, p. 4.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0088.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0309.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0412.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 14 punkto antrą pastraipą;

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(2) 13 straipsnyje nustatytas 0,03 % Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų neviršijantis nenumatytų atvejų rezervas;

(2)  vadovaudamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 6 straipsniu, Komisija apskaičiavo nenumatytų atvejų rezervo 2014 m. absoliučią sumą(3);

(3)  Sprendimu (ES) 2015/435(4) Europos Parlamentas ir Taryba mobilizavo nenumatytų atvejų rezervo lėšas, kad 2014 m. būtų suteikti papildomi mokėjimų asignavimai; jie turi būti kompensuoti 2018–2020 m. laikotarpiu;

(4)  remiantis laikotarpio vidurio mokėjimų prognoze, pateikta atlikus laikotarpio vidurio peržiūrą, numatomas spaudimas 2018–2020 metų mokėjimų asignavimų metinėms viršutinėms riboms;

(5)  2017 m. biudžeto projekte numatyta 9,6 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų viršutinės ribos marža, iš kurios galima kompensuoti visą 2014 m. mobilizuotą sumą;

(6)  todėl Sprendimas (ES) 2015/435 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

„1 straipsnis

Sprendimas (ES) 2015/435 iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete, viršijant daugiametės finansinės programos mokėjimų viršutinę ribą, mobilizuojamas nenumatytų atvejų rezervas, kad būtų suteikta 2 818 233 715 EUR mokėjimų asignavimų suma.“.

2)  2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

2 818 233 715 EUR suma kompensuojama iš 2017 metų mokėjimų viršutinės ribos maržos.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(3)

  2013 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2014 m. finansinės programos techninio patikslinimo pagal BNP pokyčius (COM(2013) 928).

(4)

  2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo (OL L 72, 2015 3 17, p. 4).


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

27.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika