PROJEKT SPRAWOZDANIA w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

29.3.2017 - (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

Procedura : 2016/2233(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0104/2017
Teksty złożone :
A8-0104/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0607 – C8 0387/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[1], w szczególności jego art. 6 i 13,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[2], w szczególności jego pkt 14,

–  uwzględniając porozumienie co do zasady, zawarte w Radzie w dniu 7 marca 2017 r., dotyczące rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020[3],

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/435 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki[4],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.[5],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 – wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji[6], a także rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020[7],

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0000/2017),

A.  mając na uwadze, że w roku 2014 Parlament Europejski i Rada uruchomiły margines na nieprzewidziane wydatki na kwotę 3 168 233 715 EUR w środkach na płatności; mając na uwadze, że uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki obejmowało kwotę w wysokości 350 mln EUR w związku z oczekiwaniem na porozumienie dotyczące traktowania płatności w odniesieniu do instrumentów specjalnych;

B.  mając na uwadze, że zdecydowano o kompensacji kwoty 2 818 233 715 EUR w latach 2018–2020 oraz zwróceniu się do Komisji o przedstawienie w odpowiednim czasie wniosku dotyczącego pozostałej kwoty wynoszącej 350 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że zgodnie ze średnioterminową prognozą dotyczącą płatności, przedstawioną w kontekście śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych, w latach 2018–2020 należy spodziewać się presji na pułapy rocznych płatności;

D.  mając na uwadze, że budżet na rok 2017 wykazuje margines poniżej pułapu płatności w wysokości 9,8 mld EUR, co pozwala na kompensację pełnej kwoty uruchomionej w 2014 r.;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji przedstawiony w ramach pakietu dotyczącego śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych;

2.  uważa, że kompensacja całkowitej kwoty w wysokości 2 818 233 715 EUR, uruchomionej w 2014 r., względem marginesu poniżej pułapu płatności na rok 2017 umożliwi większą elastyczność w drugiej połowie okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych i przyczyni się do zapobieżenia nowemu kryzysowi związanemu z płatnościami;

3.  podkreśla, że wykluczenie pozostałej kwoty w wysokości 350 mln EUR z mechanizmu kompensacji stanowi potwierdzenie od dawna zajmowanego przez Parlament stanowiska, zgodnie z którym środki na płatności, przeznaczone na instrumenty specjalne, należy obliczać poza pułapami wieloletnich ram finansowych;

4.   z zadowoleniem przyjmuje zawarte w Radzie porozumienie co do zasady, dotyczące załączonej decyzji, gdyż jest ono zgodne z interpretacją Parlamentu;

5.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[1], w szczególności jego pkt 14 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[2] ustanowiono margines na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii.

(2)  Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 Komisja obliczyła bezwzględną kwotę marginesu na nieprzewidziane wydatki na 2014 r.[3]

(3)  Na mocy decyzji (UE) 2015/435[4] Parlament Europejski i Rada uruchomiły margines na nieprzewidziane wydatki w celu udostępnienia dodatkowych środków na płatności w 2014 r., które mają być skompensowane w latach 2018–2020.

(4)  Zgodnie ze średnioterminową prognozą dotyczącą płatności przedstawioną w kontekście przeglądu śródokresowego, w latach 2018–2020 należy spodziewać się presji na pułapy rocznych płatności.

(5)  Projekt budżetu na 2017 r. wykazuje margines poniżej pułapu płatności w wysokości 9,6 mld EUR, który pozwala na kompensację pełnej kwoty uruchomionej w 2014 r.

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2015/435,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (UE) 2015/435 wprowadza się następujące zmiany:

(1)  art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się margines na nieprzewidziane wydatki, aby udostępnić kwotę 2 818 233 715 EUR w środkach na płatności poza pułapem płatności wieloletnich ram finansowych.”;

(2)  art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Kwota 2 818 233 715 EUR jest kompensowana w marginesie w ramach pułapu płatności na 2017 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący        Przewodniczący

  • [1]   Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
  • [2]   Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
  • [3]   Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania technicznego ram finansowych na 2014 r. stosownie do zmian DNB (COM(2013) 928).
  • [4]   Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/435 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 4).

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

27.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się