RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute

  29.3.2017 - (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

  Comisia pentru bugete
  Raportori: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

  Procedură : 2016/2233(BUD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0104/2017
  Texte depuse :
  A8-0104/2017
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute

  (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1], în special articolele 6 și 13,

  –  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[2], în special punctul 14,

  –  având în vedere acordul de principiu al Consiliului din 7 martie 2017 privind revizuirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3],

  –  având în vedere Decizia (UE) 2015/435 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2014 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute[4],

  –  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014[5],

  –  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei[6] și cea din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020 [7],

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0104/2017),

  A.  întrucât, în 2014, Parlamentul European și Consiliul au mobilizat din marja pentru situații neprevăzute suma de 3 168 233 715 EUR în credite de plată; întrucât mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute a inclus o sumă de 350 de milioane EUR, în așteptarea unui acord privind tratamentul plăților aferente instrumentelor speciale;

  B.  întrucât s-a decis compensarea sumei de 2 818 233 715 EUR pe parcursul perioadei 2018-2020 și invitarea Comisiei să prezinte în timp util o propunere privind suma rămasă de 350 de milioane EUR;

  C.  întrucât, conform previziunilor pe termen mediu privind plățile, prezentate în contextul evaluării/revizuirii CFM la jumătatea perioadei, este de așteptat ca plafoanele anuale de plăți pentru perioada 2018-2020 să fie supuse unor presiuni;

  D.  întrucât bugetul pentru exercițiul 2017 arată o marjă sub plafonul de plăți de 9,8 miliarde EUR, care permite compensarea integrală a sumei mobilizate în 2014,

  1.  salută propunerea prezentată de Comisie ca parte a pachetului de evaluare/revizuire a CFM la jumătatea perioadei;

  2.  consideră că compensarea sumei totale de 2 818 233 715 EUR mobilizate în 2014 cu ajutorul marjei disponibile sub plafonul de plăți pentru exercițiul 2017 va oferi mai multă flexibilitate în a doua parte a CFM și va contribui la prevenirea unei noi crize a plăților;

  3.  subliniază că excluderea sumei restante de 350 de milioane EUR din cadrul compensării confirmă poziția de lungă durată a Parlamentului potrivit căreia creditele de plată pentru instrumente speciale sunt luate în calcul peste plafoanele CFM;

  4.   salută acordul de principiu al Consiliului cu privire la decizia anexată, care este în concordanță cu interpretarea dată de Parlament;

  5.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

  6.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

  de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute

  PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[1], în special punctul 14 al doilea paragraf,

  având în vedere propunerea Comisiei Europene,

  întrucât:

  (1)  Articolul 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013[2] al Consiliului a instituit o marjă pentru situații neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii.

  (2)  În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, Comisia a calculat suma absolută a marjei pentru situații neprevăzute pentru 2014[3].

  (3)  Prin Decizia (UE) 2015/435[4], Parlamentul European și Consiliul au mobilizat marja pentru situații neprevăzute pentru a pune la dispoziție în 2014 credite de plată suplimentare, care urmează să fie compensate în perioada 2018-2020.

  (4)  Conform previziunilor pe termen mediu privind plățile, prezentate în contextul evaluării la jumătatea perioadei, este de așteptat ca plafoanele anuale de plăți pentru perioada 2018-2020 să fie supuse unor presiuni.

  (5)  Proiectul de buget pentru exercițiul 2017 arată o marjă sub plafonul de plăți de 9,6 miliarde EUR, care permite compensarea integrală a sumei mobilizate în 2014.

  (6)  Decizia (UE) 2015/435 ar trebui modificată în consecință,

  ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

  Articolul 1

  Decizia (UE) 2015/435 se modifică după cum urmează:

  (1)  Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

  „Articolul 1

  În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează marja pentru situații neprevăzute pentru a se pune la dispoziție suma de 2 818 233 715 EUR în credite de plată, peste plafonul de plăți al cadrului financiar multianual.”.

  (2)  Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

  „Articolul 2

  Suma de 2 818 233 715 EUR se compensează din marja disponibilă sub plafonul de plăți pentru exercițiul 2017.”.

  Articolul 2

  Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Adoptată la Bruxelles,

  Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

  Președintele  Președintele

  • [1]   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [2]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
  • [3]   Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 20 decembrie 2013 privind ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2014 în funcție de evoluțiile VNB (COM(2013)0928).
  • [4]   Decizia (UE) 2015/435 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2014 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (JO L 72, 17.3.2015, p. 4).

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  Data adoptării

  27.3.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  24

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

  Verts/ALE

  Heidi Hautala

  1

  -

  NI

  Eleftherios Synadinos

  3

  0

  ECR

  Bernd Kölmel

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Stanisław Żółtek

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri