Postopek : 2016/2233(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0104/2017

Predložena besedila :

A8-0104/2017

Razprave :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0113

POROČILO     
PDF 507kWORD 53k
29.3.2017
PE 595.627v02-00 A8-0104/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1), zlasti členov 6 in 13,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 14,

–  ob upoštevanju načelnega dogovora s Svetom z dne 7. marca 2017 o reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Sklepa (EU) 2015/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2014 o sprostitvi varnostne rezerve(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2014(5),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije(6) in z dne 26. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira 2014–2020(7),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0104/2017),

A.  ker sta Evropski parlament in Svet v letu 2014 sprostila varnostno rezervo v znesku 3 168 233 715 EUR za odobritve za plačila; ker je bil v sprostitev varnostne rezerve vključen znesek 350 milijonov EUR, dokler ne bi bil dosežen dogovor o obravnavi plačil za posebne instrumente;

B.  ker je bilo sklenjeno, da se znesek v višini 2 818 233 715 EUR pokrije v obdobju 2018–2020 in da se Komisija pozove k pravočasni predložitvi predloga v zvezi s preostalim zneskom v višini 350 milijonov EUR;

C.  ker se lahko, glede na vmesno napoved plačil, predstavljeno v okviru vmesnega pregleda/revizije večletnega finančnega okvira, v obdobju 2018–2020 pričakuje pritisk na letne zgornje meje za plačila;

D.  ker je v proračunu za leto 2017 prikazana razlika do zgornje meje za plačila v višini 9,8 milijarde EUR, ki omogoča kritje celotnega zneska, sproščenega v letu 2014;

1.  pozdravlja predlog Komisije, ki je bil predstavljen kot del svežnja o vmesnem pregledu/reviziji večletnega finančnega okvira;

2.  meni, da bo pokritje skupnega zneska 2 818 233 715, sproščenega v letu 2014 v okviru razlike do zgornje meje za plačila za leto 2017, zagotovilo večjo prožnost za drugi del večletnega finančnega okvira in pomagalo preprečiti morebitno novo krizo s plačili;

3.  poudarja, da izključitev iz pokritja preostalega zneska v višini 350 milijonov EUR potrjuje dolgoročno stališče Parlamenta, da se odobritve za plačila za posebne instrumente štejejo nad zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira;

4.  pozdravlja načelni dogovor s Svetom o priloženem sklepu, ki je skladen z razlago Parlamenta;

5.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

7030/2017 in 7031/2017 COR1.

(4)

UL L 72, 17.03.2015, str. 4.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0088.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0309.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0412.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(1) in zlasti drugega pododstavka točke 14 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Člen 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(2) določa varnostno rezervo v višini do 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije.

(2)  V skladu s členom 6 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 je Komisija izračunala absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2014(3).

(3)  Evropski parlament in Svet sta s Sklepom (EU) 2015/435(4) sprostila varnostno rezervo, da sta leta 2014 zagotovila dodatne odobritve plačil, ki se pokrijejo v letih 2018–2020.

(4)  Glede na vmesno napoved plačil, predloženo v okviru vmesnega pregleda, se lahko v obdobju 2018–2020 pričakuje pritisk na letne zgornje meje za plačila.

(5)  V predlogu proračuna za leto 2017 je prikazana razlika do zgornje meje za plačila v višini 9,6 milijarde EUR, ki omogoča kritje celotnega zneska, sproščenega leta 2014.

(6)  Sklep (EU) 2015/435 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (EU) 2015/435 se spremeni:

(1)  Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 se sprosti varnostna rezerva, da se zagotovi znesek 2 818 233 715 EUR v odobritvah plačil, ki presegajo zgornjo mejo plačil iz večletnega finančnega okvira.“

(2)  Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Znesek 2 818 233 715 EUR se krije z razliko v okviru zgornje meje plačil za leto 2017.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(3)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 20. decembra 2013 o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2014 v skladu z gibanjem BND (COM(2013) 928).

(4)

Sklep (EU) 2015/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2014 o sprostitvi varnostne rezerve (UL L 72, 17.3.2015, str. 4).


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

27.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov