Förfarande : 2016/2233(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0104/2017

Ingivna texter :

A8-0104/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0113

BETÄNKANDE     
PDF 361kWORD 55k
29.3.2017
PE 595.627v02-00 A8-0104/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artiklarna 6 och 13,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 14,

–  med beaktande av principöverenskommelsen i rådet av den 7 mars 2017 om revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/435 av den 17 december 2014 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2014(5),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag(6) och av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020(7),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0104/2017), och av följande skäl:

A.  Under 2014 utnyttjade Europaparlamentet och rådet marginalen för oförutsedda utgifter för ett belopp på 3 168 233 715 EUR i betalningsbemyndiganden. Ett belopp på 350 miljoner EUR ingick i utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter i väntan på en överenskommelse om behandlingen av betalningar för särskilda instrument.

B.  Det beslutades att avräkna ett belopp på 2 818 233 715 EUR under perioden 2018–2020, och att uppmana kommissionen att i tid lägga fram ett förslag om det återstående beloppet på 350 miljoner EUR.

C.  Enligt den medelfristiga betalningsprognos som lades fram i samband med halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen kan man förvänta sig ett visst tryck på de årliga taken för åren 2018–2020.

D.  Budgetförslaget för 2017 innehåller en marginal under betalningstaket på 9,8 miljarder EUR, vilket möjliggör avräkning av hela det belopp som utnyttjades 2014.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag som har lagts fram som en del av paketet om halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen.

2.  Europaparlamentet anser att avräkningen av ett totalt belopp på 2 818 233 715 EUR, som utnyttjades 2014, mot marginalen under betalningstaket för år 2017 kommer att skapa mer flexibilitet under den andra delen av den fleråriga budgetramen och bidra till att förebygga nya betalningskriser.

3.  Europaparlamentet betonar att beslutet att utesluta det återstående beloppet på 350 miljoner EUR från avräkningen bekräftar parlamentets ståndpunkt sedan länge att betalningsbemyndiganden för särskilda instrument måste räknas utanför och över betalningstaket för den fleråriga budgetramen.

4.   Europaparlamentet välkomnar principöverenskommelsen i rådet om det bifogade beslutet, vilket är i linje med parlamentets tolkning.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

7030/2017 och 7031/2017 COR1.

(4)

EUT L 72, 17.3.2015, s. 4.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2014)0088.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2016)0309.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2016)0412.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 14 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Genom artikel 13 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(2) inrättas en marginal för oförutsedda utgifter på upp till 0,03 % av unionens bruttonationalinkomst.

(2)  I enlighet med artikel 6 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 har kommissionen beräknat det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för 2014(3).

(3)  Genom beslut (EU) 2015/435(4) utnyttjade Europaparlamentet och rådet marginalen för oförutsedda utgifter för att göra ytterligare betalningsbemyndiganden tillgängliga under 2014, som ska avräknas under perioden 2018–2020.

(4)  Enligt den medelfristiga betalningsprognos som lades fram i samband med halvtidsöversynen förväntas ett visst tryck på de årliga taken för åren 2018–2020.

(5)  Budgetförslaget för 2017 innehåller en marginal under betalningstaket på 9,6 miljarder EUR, vilket möjliggör avräkning av hela det belopp som utnyttjades 2014.

(6)  Beslut (EU) 2015/435 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (EU) 2015/435 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 ska marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas för att tillhandahålla ett belopp på 2 818 233 715 EUR i betalningsbemyndiganden utöver betalningstaket i den fleråriga budgetramen.”

(2)  Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Beloppet på 2 818 233 715 EUR ska avräknas mot marginalen under betalningstaket för år 2017.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 20 december 2013 om teknisk justering av budgetramen för 2014 för att kompensera för utvecklingen av BNI (COM(2013) 928).

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/435 av den 17 december 2014 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 4).


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

27.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy