Procedură : 2016/2193(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0105/2017

Texte depuse :

A8-0105/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.48

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0179

RAPORT     
PDF 636kWORD 70k
29.3.2017
PE 593.860v01-00 A8-0105/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2193(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție(4), în special articolul 33,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0105/2017),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție(9), în special articolul 33,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0105/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0105/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 67 559 100 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 13,77 % față de exercițiul 2014; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  observă că, potrivit raportului Curții, Agenția a semnat un contract-cadru în valoare de 2 000 000 EUR pentru servicii de achiziții publice, inclusiv servicii de formare, îndrumare și învățare, prestate de un contractant și că acest contract-cadru nu a precizat că serviciile de achiziții ar fi trebuit să respecte dispozițiile privind achizițiile publice prevăzute de normele financiare ale Agenției; ia act de faptul că contractul-cadru respectiv a fost acordat prin procedură deschisă în conformitate cu normele din Regulamentul financiar al Agenției; constată, de asemenea, că, deși nu a existat o dispoziție specifică potrivit căreia contractantul trebuia să respecte normele financiare respective, caietul de sarcini al contractului prevedea o cerință obligatorie de a se asigura cel mai mic preț de pe piață, precum și de a garanta Agenției dreptul de a impune o revizuire a prețului în cazul în care se putea găsi un preț mai mic;

2.  constată că, potrivit raportului Curții, Agenția a lansat o cerere de exprimare a interesului și a inițiat o preselecție a candidaților în vederea participării la o procedură de negociere cu o valoare estimată de 20 000 000 EUR fără obținerea unei delegări din partea ordonatorului de credite; observă că nicio preselecție, în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(11) și al normelor sale de aplicare, nu a avut loc înainte de lansarea procedurii de negociere; observă, de asemenea, că cererea de exprimare a interesului a fost folosită ca mijloc de prospectare a pieței, și nu ca procedură de achiziții; înțelege că prospectarea pieței a fost realizată de agentul operațional inițiator, sub supravegherea superiorului său ierarhic, prin aplicarea unei metode în două etape cu sprijinul unui consultant extern pentru aspectele tehnice, metodă care a constat într-un studiu al documentelor și o cerere de exprimare a interesului;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,68 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost ridicată, situându-se la 99,4 %;

4.  constată că Agenția a introdus în 2016 un model de responsabilitate bugetară, conform planificării; ia act de faptul că modelul de responsabilitate bugetară a oficializat și a distribuit răspunderea pentru planificare, execuție și monitorizare bugetară în rândul managerilor Agenției, de la nivelul de șef de unitate în sus;

5.  reamintește că, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(12), țările asociate la punerea în aplicare, transpunerea și elaborarea acquis-ului Schengen și a măsurilor referitoare la EURODAC (țările asociate la spațiul Schengen) trebuie să contribuie la bugetul Agenției; observă că nu au fost încă încheiate acorduri cu țările asociate la spațiul Schengen în care să se elaboreze norme detaliate privind participarea acestor țări la activitățile Agenției, inclusiv dispoziții privind dreptul de vot și contribuția lor la bugetul acesteia; constată cu preocupare că, în lipsa unor astfel de acorduri, țările asociate la spațiul Schengen contribuie la Titlul III (cheltuieli operaționale) al bugetului Agenției în temeiul unei dispoziții din acordurile de asociere semnate cu Uniunea, dar nu contribuie deocamdată la activitățile de la Titlurile I și II (salarii și alte cheltuieli administrative) ale bugetului Agenției; ia act de faptul că au fost întreprinse toate acțiunile posibile din punct de vedere legal pentru a obține contribuții financiare la bugetul Agenției din partea țărilor asociate la spațiul Schengen; reamintește că negocierile cu țările asociate la spațiul Schengen pe tema contribuțiilor bugetare sunt purtate de Comisie, și nu de Agenție;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  constată că, pe baza auditului pe care l-a efectuat asupra procedurilor de achiziții publice ale Agenției, Curtea a concluzionat că, în 2015 Agenția a încheiat acorduri contractuale sau a purtat negocieri cu același contractant, fără să fie definite în mod precis serviciile solicitate; își exprimă preocuparea deosebită în legătură cu faptul că acordurile semnate în 2015 riscă în mare măsură să încalce principiul economiei și să compromită rentabilitatea procedurilor de achiziții respective, ceea ce înseamnă că acestea sunt mult mai expuse riscului de corupție; observă că astfel de acorduri ar putea, de asemenea, să limiteze și mai mult concurența și să sporească dependența de contractant; recunoaște că, îndeosebi pentru sistemele aflate în administrarea sa, există factori asupra cărora Agenția nu are niciun control și care limitează posibilitatea de a relua sistematic procedurile concurențiale; încurajează Agenția să încheie, acolo unde este posibil, acorduri cu furnizori diferiți sau să definească serviciile solicitate cu o mai mare precizie; așteaptă auditul Curții asupra procedurilor de achiziții publice ale Agenției pentru 2016 și își exprimă încrederea că Agenția și-a îmbunătățit procedurile de achiziții publice observate în 2016;

7.  constată că, în 2015, Agenția avea în total 135 de angajați (117 agenți temporari, 12 agenți contractuali și 6 experți naționali detașați); constată, de asemenea, că personalul era alcătuit în proporție de 33 % din femei și în proporție de 67 % din bărbați;

Credite de angajament și reportări

8.  constată că nivelul creditelor angajate la Titlul II (cheltuieli administrative) și reportate a fost de 9 000 000 EUR (50 % din creditele angajate), față de 15 000 000 EUR (87 %) în 2014; constată, de asemenea, că aceste reportări au fost generate, în principal, de un contract major de extindere a clădirii Agenției de la Strasbourg și de serviciile furnizate în cadrul unor contracte multianuale; ia act de faptul că Agenția a depus eforturi considerabile în materie de planificare și coordonare pentru a verifica dacă toate motivațiile economice pentru reportarea creditelor nediferențiate au fost într-adevăr justificate;

9.  observă că reportările pot adesea să fie justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

Controalele interne

10.  recunoaște eforturile depuse de Agenție pentru implementarea standardelor de control intern (SCI), care au permis progrese semnificative în vederea implementării integrale a cerințelor de bază într-un timp relativ scurt, dat fiind faptul că Agenției i s-a acordat autonomia financiară în mai 2013; constată însă că implementarea SCI nu respectă, deocamdată, sub toate aspectele cerințele de bază, precum și că patru SCI nu au fost încă implementate, șase au fost considerate în mare măsură implementate, iar șase au fost integral implementate;

11.  constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a emis 14 recomandări privind implementarea SCI, dintre care cinci au fost considerate „foarte importante” și nouă au fost considerate „importante”; constată, de asemenea, că IAS nu a identificat niciun aspect critic;

12.  ia act de faptul că Agenția a achiziționat asigurarea necesară pentru imobilizările corporale, astfel cum au solicitat în 2014 autoritatea care acordă descărcarea de gestiune și Curtea;

13.  regretă faptul că, în 2015, s-au raportat două incidente care au implicat încălcarea securității datelor aferente procesului administrativ intern al Agenției; salută măsurile de consolidare a protecției și securității datelor în cadrul Agenției prin ședințe suplimentare de sensibilizare, prin activități de formare a personalului și prin elaborarea unor politici și proceduri, a unui plan de acțiune și a unui program de lucru pentru incidentele de încălcare a securității datelor;

Auditul intern

14.  observă că structura de audit intern (SAI) a efectuat un audit privind eficacitatea sistemului de control intern în ceea ce privește managementul contractelor în cadrul Agenției; constată că SAI nu a identificat niciun aspect critic; constată, de asemenea, că SAI a emis cinci recomandări privind definirea și organizarea managementului contractelor, precum și privind guvernanța în materie de contracte;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

15.  ia act de faptul că Agenția nu și-a adoptat încă politica internă privind semnalarea neregulilor; ia act, de asemenea, de faptul că Agenția intenționează să adopte aceste norme în cursul anului 2017; îndeamnă Agenția să adopte și să pună în aplicare efectiv politica sa internă privind semnalarea neregulilor pentru a promova o cultură a transparenței și a responsabilității la locul de muncă, să își informeze și să își instruiască periodic angajații cu privire la drepturile și responsabilitățile lor, să garanteze faptul că persoanele care semnalează nereguli sunt protejate împotriva represaliilor, să adopte măsurile necesare pentru a aborda în timp util și în mod concret aspectele semnalate de aceste persoane și să creeze un canal pentru raportările interne anonime; solicită să se publice rapoarte anuale care să precizeze numărul cazurilor de nereguli semnalate din interior și modul în care acestea au fost soluționate și să se transmită aceste rapoarte autorității care acordă descărcarea de gestiune; invită Comisia să transmită orientări suplimentare Agenției și invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea și punerea în practică a normelor sale privind persoanele care semnalează nereguli;

16.  constată cu preocupare că CV-urile membrilor Consiliului de administrație al Agenției, precum și CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor grupurilor sale consultative nu sunt publicate pe site-ul Agenției; regretă că Agenția nu a verificat corectitudinea faptică a declarațiilor de interese și nici nu a stabilit o procedură de actualizare a acestora; îndeamnă Agenția să adopte orientări pentru o politică coerentă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și să adopte și să pună în aplicare o politică clară privind conflictele de interese, în conformitate cu Foaia de parcurs a Comisiei pentru acțiunile întreprinse ca urmare a abordării comune privind agențiile descentralizate ale UE, precum și să facă publice politicile respective, pentru a asigura supravegherea și controlul public necesare asupra conducerii acesteia;

17.  observă că primul raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a strategiei antifraudă a Agenției a fost publicat în aprilie 2016 și a arătat un nivel de punere în aplicare de aproape 60 %; observă că următorul raport de monitorizare ar urma să fie publicat în martie 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele raportului respectiv; observă că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat, în noiembrie 2015, strategia antifraudă a Agenției și un plan de acțiune; observă, de asemenea, că Agenția își propune să adopte noile norme care decurg din planul de acțiune înainte de sfârșitul lui 2017 și să înceapă să le pună în aplicare imediat după adoptare;

Comunicarea și cooperarea cu alte agenții

18.  constată cu satisfacție că Agenția a desfășurat în 2015 12 activități majore de sensibilizare și de creștere a vizibilității; observă că acestea au inclus conferința anuală, două mese rotunde cu sectorul de resort, sărbătoriri ale Zilei Europei, activități pentru polițiștii de frontieră în cadrul sărbătoririi Zilei Europei, trei sesiuni de informare cu părți interesate și cu multiplicatori de informație, un film despre cooperarea dintre agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne și rolul acestora în punerea în aplicare a politicilor Uniunii în beneficiul cetățenilor și o campanie de informare privind proiectul-pilot „Frontiere inteligente”, care a avut ca rezultat redactarea și difuzarea de materiale informative în mai multe limbi, precum și îmbunătățirea vizibilității și a acoperirii mediatice;

Alte observații

19.  constată cu satisfacție că Agenția a finalizat negocierile cu Franța și a semnat cu această țară acordul privind sediul privind sediul său operațional din Strasbourg; observă că acordul rămâne să fie ratificat de Parlamentul francez;

20.  constată cu satisfacție că Agenția a încheiat, la finalul lui 2014, negocierile cu Estonia și a semnat cu această țară acordul privind sediul său din Tallinn; observă că Parlamentul eston a ratificat acordul privind sediul Agenției la 18 februarie 2015;

21.  ia act de faptul că, având în vedere reforma sistemului Dublin și conform prevederilor Agendei europene privind migrația, Agenția a efectuat o evaluare inițială a posibilului impact al reformei asupra managementului sistemului Eurodac; ia act de faptul că rezultatele evaluării i-au fost prezentate Comisiei și au fost incluse în propunerea de reformă a sistemului Dublin;

22.  constată cu preocupare că în rândul membrilor Consiliului de administrație al Agenției se înregistrează un dezechilibru de gen semnificativ; îndeamnă Agenția să remedieze acest dezechilibru și să comunice rezultatele obținute Parlamentului cât mai curând posibil;

23.  ia act de faptul că spațiile de birouri ale Agenției sunt ocupate la nivel maxim, ceea ce a redus costul unitar per post de lucru; se așteaptă, cu toate acestea, ca cerințele legale privind un loc de muncă sănătos și sigur pentru angajații Agenției să fie pe deplin respectate;

24.  ia act de faptul că, în 2015, 97 de angajați ai Agenției au participat la zile de activitate externe, al căror cost total a fost de 9 227 EUR (95,13 EUR de persoană), precum și de faptul că 448 de angajați au participat la „alte evenimente” pentru care costul a fost de 29 807,65 EUR (66,54 EUR de persoană);

25.  salută adoptarea de către Consiliul de administrație, în martie 2015, a unei serii de indicatori de performanță privind activitatea Agenției; este de părere că acești indicatori ar trebui să reflecte mai bine efectele și impactul acțiunilor Agenției asupra securității, migrației, gestionării frontierelor și drepturilor fundamentale; așteaptă cu interes rezultatele aplicării acestor indicatori pentru exercițiul 2016; invită Agenția să îmbunătățească vizibilitatea activității sale prin intermediul platformelor online;

26.  salută eforturile vizând menținerea sistemelor din domeniul justiției și afacerilor interne aliniate la prioritățile politice în continuă schimbare și la evenimentele neprevăzute pe tot parcursul anului; recunoaște importanța tot mai mare a Agenției pentru funcționarea spațiului Schengen; face apel la Agenție să își supravegheze cu atenție resursele financiare și umane și, dacă este necesar, să prezinte în timp util cereri de ajustare motivate;

°

°  °

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](13) (referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor).

15.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2193(DEC))

Raportor pentru aviz: Petr Ježek

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), potrivit cărora conturile anuale ale EU-LISA prezintă în mod corect situația sa financiară la 31 decembrie 2015, iar tranzacțiile sale sunt legale și regulamentare;

2.  salută îmbunătățirile în ceea ce privește planificarea și monitorizarea bugetară; observă că nivelul execuției bugetului a depășit 99 % atât pentru angajamente, cât și pentru plăți;

3.  regretă faptul că Agenția a externalizat contractarea serviciilor de formare neoperațională către o terță parte, fără a se asigura că aceasta acționează în conformitate cu Regulamentul financiar al Uniunii în cadrul acestui subcontract; regretă că o cerere de exprimare a interesului pentru participarea la o procedură de negociere a avut loc fără o delegare oficială din partea ordonatorului de credite; ia act de constatarea Curții, potrivit căreia Agenția s-a angajat în acorduri contractuale sau în negocieri cu un contractant unic, fără a defini cu precizie serviciile solicitate, precum și de răspunsul Agenției, conform căruia această situație a fost cauzată de factori externi; recunoaște faptul că Agenția a acționat în conformitate cu propriul regulament financiar; solicită însă, date fiind sumele foarte ridicate necesare pentru dezvoltarea și mentenanța sistemelor din domeniul justiției și afacerilor interne, precum și riscurile asociate, ca Agenția să își dezvolte în continuare sistemul de control intern pentru a garanta respectarea Regulamentului financiar al Uniunii;

4.  salută eforturile vizând menținerea sistemelor din domeniul JAI aliniate la prioritățile politice în continuă evoluție și la evenimentele neprevăzute pe tot parcursul anului; recunoaște importanța tot mai mare a Agenției pentru funcționarea spațiului Schengen; face apel la Agenție să își supravegheze cu atenție resursele financiare și umane și, dacă este necesar, să prezinte în timp util cereri de ajustare motivate;

5.  regretă faptul că, în 2015, s-au raportat două incidente care au implicat încălcarea securității datelor aferente procesului administrativ intern al Agenției; salută măsurile de consolidare a protecției și securității datelor în cadrul Agenției prin ședințe suplimentare de sensibilizare, prin activități de formare a personalului și prin elaborarea unor politici și proceduri, a unui plan de acțiune și a unui program de lucru pentru incidentele de încălcare a securității datelor;

6.  salută adoptarea de către Consiliul de administrație, în martie 2015, a unui set de indicatori de performanță privind activitatea Agenției; este de părere că acești indicatori ar trebui să reflecte mai bine efectele și impactul acțiunilor Agenției asupra securității, migrației, gestionării frontierelor și drepturilor fundamentale; așteaptă cu interes rezultatele aplicării acestor indicatori pentru exercițiul 2016; invită Agenția să îmbunătățească vizibilitatea activității sale prin intermediul platformelor online.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

9.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

22

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 173.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 173.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 286, 1.11.2011.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 173.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 173.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 286, 1.11.2011.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(12)

Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

(13)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate