Postopek : 2016/2193(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0105/2017

Predložena besedila :

A8-0105/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.48

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0179

POROČILO     
PDF 620kWORD 61k
29.3.2017
PE 593.860v02-00 A8-0105/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015

(2016/2193(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015

(2016/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice(4), zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0105/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015,

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015

(2016/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015 z odgovorom agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice(9), zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0105/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015

(2016/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0105/2017),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je njen končni proračun za proračunsko leto 2015 znašal 67.559.100 EUR, kar je 13,77 % več kot leta 2014; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice v okviru postopka podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanja človeških virov;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija sklenila okvirno pogodbo v vrednosti 2.000.000 EUR za storitve javnega naročanja (vključno z usposabljanjem, mentorstvom in izobraževanjem) pri izvajalcu in da okvirna pogodba ne določa, da morajo biti storitve javnega naročanja skladne z določbami o javnem naročanju, ki so opredeljene v finančnih pravilih agencije; priznava, da je bila zadevna okvirna pogodba dodeljena z javnim postopkom v skladu s finančnimi pravili agencije; priznava tudi, da sicer ni obstajala nobena izrecna določba, v skladu s katero je bil izvajalec obvezan spoštovati ta finančna pravila, so pa specifikacije pogodbe vključevale obvezno zahtevo, da je treba storitve zagotavljati po najnižji ceni na trgu, pa tudi, da ima agencija pravico, da zahteva ponovno določitev cen, če na trgu najde nižjo ceno;

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija razpis za prijavo interesa in predizbor kandidatov za sodelovanje v postopku s pogajanji v ocenjeni vrednosti 20.000.000 EUR objavila brez pooblastila odredbodajalca; ugotavlja tudi, da pred začetkom postopka s pogajanji ni potekal noben predizbor kandidatov v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(11) in njenih pravil uporabe; nadalje ugotavlja, da je bil razpis za prijavo interesa uporabljen kot sredstvo raziskovanja možnosti na trgu dela in ne kot razpisni postopek; razume, da je raziskovanje možnosti na trgu pod nadzorom nadrejenega izvedel operativni pobudnik, in sicer tako da je uporabil dvostopenjski pristop (tj. teoretično raziskavo in razpis za prijavo interesa), pri tehničnih vidikih pa mu je pomagal zunanji svetovalec;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 99,68 % ter da je bila stopnja izvrševanja plačil visoka in je znašala 99,4 %;

4.  priznava, da je agencija, kot je bilo načrtovano, leta 2016 uvedla model proračunske odgovornosti; je seznanjen s tem, da je bila odgovornost za načrtovanje, izvrševanje in spremljanje proračuna z modelom proračunske odgovornosti formalizirana in porazdeljena med vodilne v agenciji (na ravni vodij oddelkov in višje);

5.  opozarja, da morajo države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih s sistemom Eurodac (v nadaljnjem besedilu: pridružene schengenske države), v skladu z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(12) prispevati v proračun agencije; ugotavlja, da s pridruženimi schengenskimi državami še vedno niso bili sprejeti sporazumi, ki bi določali podrobna pravila o njihovem sodelovanju pri delu agencije, vključno z določbami o glasovalnih pravicah in njihovih prispevkih v proračun agencije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da pridružene schengenske države brez teh sporazumov v skladu z določbo, opredeljeno v pridružitvenih sporazumih z EU, prispevajo v naslov III (odhodki iz poslovanja) proračuna agencije, ne prispevajo pa še za dejavnosti v okviru naslovov I in II (plače in drugi upravni odhodki) proračuna agencije; potrjuje, da so bili sprejeti vsi ukrepi, ki jih je po zakonu mogoče sprejeti za to, da bi bili finančni prispevki pridruženih schengenskih držav vključeni v proračun agencije; želi spomniti, da pogajanja s pridruženimi državami o proračunskih prispevkih vodi Komisija in ne agencija;

Postopki javnega naročanja in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da je Računsko sodišče pri reviziji postopkov javnega naročanja v agenciji prišlo do zaključka, da je agencija leta 2015 sklenila pogodbene dogovore oz. se pogajala z enim samim izvajalcem, ne da bi podrobno opredelila zahtevane storitve; je zelo zaskrbljen, ker so dogovori, podpisani leta 2015, vključevali veliko tveganje, da bodo podlaga za ravnanje, ki je v nasprotju z načelom gospodarnosti, da bodo škodovali stroškovni učinkovitosti teh javnih naročil in da so občutno bolj izpostavljeni tveganju korupcije; opaža, da bi takšni dogovori lahko tudi dodatno omejili konkurenco in povečali odvisnost od izvajalca; priznava, da – zlasti v zvezi z upravljanimi sistemi – dejavniki, nad katerimi agencija nima nadzora, omejujejo možnost sistematične ponovne objave javnih natečajev; spodbuja agencijo, naj, kadar je to mogoče, sklene dogovore z več dobavitelji ali podrobneje opredeli zahtevane storitve; z zanimanjem pričakuje revizijo postopkov javnega naročanja za leta 2016 v agenciji, ki jo bo opravilo Računsko sodišča, in verjame, da je agencija leta 2016 izboljšala revidirane postopke javnega naročanja;

7.  ugotavlja, da je bilo leta 2015 v agenciji skupaj zaposlenih 135 ljudi (117 začasnih in 12 pogodbenih uslužbencev ter 6 napotenih nacionalnih strokovnjakov); ugotavlja tudi, da je bilo od tega 33 % žensk, 67 % pa moških;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

8.  ugotavlja, da so prenesene prevzete obveznosti v naslovu II (upravni odhodki) znašale 9.000.000 EUR (oz. 50 % prevzetih obveznosti), leta 2014 pa 15.000.000 EUR (oz. 87 %); ugotavlja tudi, da so ti prenosi predvsem posledica obsežne pogodbe o razširitvi stavbe agencije v Strasbourgu in storitev, ki se zagotavljajo v okviru večletnih pogodb; priznava, da se je agencija precej trudila, da bi z načrtovanjem in usklajevanjem preverila, ali so vsi poslovni primeri prenosov nediferenciranih sredstev zares upravičeni;

9.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Notranje kontrole

10.  priznava, da si je agencija prizadevala za izvajanje standardov notranje kontrole, kar je omogočilo znaten napredek v smeri polnega izpolnjevanja temeljnih zahtev v relativno kratkem času, saj je agencija postala finančno avtonomna maja 2013; hkrati pa ugotavlja, da izvajanje standardov notranje kontrole temeljnim zahtevam še ne ustreza v vseh vidikih, ugotavlja tudi, da štirje standardi notranje kontrole še niso bili izvedeni, za šest se šteje, da so bili v veliki meri izvedeni, šest pa jih je bilo v celoti izvedenih;

11.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izdala 14 priporočil glede izvajanja standardov notranje kontrole, od tega jih je bilo pet označenih kot „zelo pomembnih“, devet pa kot „pomembnih“; ugotavlja tudi, da služba za notranjo revizijo ni odkrila nobenega kritičnega problema;

12.  priznava, da je agencija zagotovila potrebno zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev, kot sta leta 2014 zahtevala organ za podelitev razrešnice in Računsko sodišče;

13.  obžaluje, da sta bila leta 2015 v agenciji odkrita dva primera kršenja podatkov, povezana z notranjim upravnim postopkom; pozdravlja, da je agencija izboljšala varstvo in varnost podatkov z dodatnim ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih in s pripravo politike, postopkov, akcijskega načrta in delovnega programa v zvezi s kršenjem podatkov;

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo izvedla revizijo učinkovitosti sistema notranje kontrole v zvezi z upravljanjem pogodb v agenciji; je seznanjen s tem, da ta skupina ni odkrila nobenega kritičnega problema; ugotavlja tudi, da je skupina za notranjo revizijo izdala pet priporočil glede opredelitve in organizacije upravljanja pogodb, pa tudi glede upravljanja pogodb;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

15.  ugotavlja, da agencija še ni sprejela svoje notranje politike o prijavljanju nepravilnosti; ugotavlja tudi, da namerava te predpise sprejeti leta 2017; poziva agencijo, naj dejansko sprejme in izvaja svojo notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti, da bi spodbudila kulturo preglednosti in odgovornosti na delovnem mestu, ter naj zaposlene redno obvešča in usposablja o njihovih dolžnostih in pravicah, zagotavlja zaščito prijaviteljev nepravilnosti pred povračilnimi ukrepi, pravočasno ukrepa na podlagi vsebine opozoril prijaviteljev nepravilnosti ter vzpostavi kanal, prek katerega bo mogoče podati anonimno interno prijavo; zahteva, da se letna poročila o številu primerov prijavljenih nepravilnosti in nadaljnjem ukrepanju v teh primerih javno objavijo in predložijo organu za podelitev razrešnice; poziva Komisijo, naj agenciji zagotovi dodatna navodila, agencijo pa poziva, naj o sprejetju in izvajanju pravil o prijavljanju nepravilnosti obvesti organ za podelitev razrešnice;

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da življenjepisi članov upravnega odbora agencije ter življenjepisi in izjave o interesih članov njenih svetovalnih skupin niso objavljeni na spletnem mestu agencije; obžaluje, da agencija ni niti preverila točnosti dejstev v izjavah o interesih niti predvidela postopka za njihovo posodabljanje; poziva agencijo, naj sprejme smernice za usklajeno politiko za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov in naj sprejme in izvaja jasno politiko o navzkrižju interesov, ki bo v skladu s časovnim načrtom Komisije za ukrepanje na osnovi skupnega pristopa za decentralizirane agencije EU, ter naj te dokumente objavi in javnosti zagotovi potrebni nadzor nad svojim vodstvom;

17.  ugotavlja, da je bilo prvo letno poročilo o spremljanju izvajanja strategije agencije za boj proti goljufijam objavljeno aprila 2016 in da se je pokazalo, da je bila raven izvajanja blizu 60 %; ugotavlja tudi, da naj bi bilo naslednje poročilo o spremljanju izdano do marca 2017; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih tega poročila; ugotavlja, da je upravni odbor agencije novembra 2015 sprejel strategijo in akcijski načrt agencije za boj proti goljufijam; ugotavlja tudi, da namerava agencija do konca leta 2017 sprejeti nova pravila, ki izhajajo iz tega akcijskega načrta, izvajati pa jih namerava začeti takoj po njihovem sprejetju;

Komunikacija in sodelovanje z drugimi agencijami

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija leta 2015 izvedla 12 večjih dejavnosti za dvig ozaveščenosti in povečanje prepoznavnosti; ugotavlja, da so bile med temi dejavnostmi letna konferenca, dve okrogli mizi s predstavniki iz gospodarstva, proslave ob dnevu Evrope, dejavnosti za mejne policiste v okviru proslav ob dnevu Evrope, trije informativni sestanki z deležniki in posredniki informacij, film o sodelovanju agencij s področja pravosodja in notranjih zadev in njihovi vlogi pri izvajanju politik Unije v korist državljanov ter informacijska kampanja za pilotni projekt o pametnih mejah, kar je privedlo do tega, da se je informativno gradivo pripravljalo in razširjalo v različnih jezikih, pa tudi do večje prepoznavnosti in večjega poročanja medijev;

Druge pripombe

19.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija zaključila pogajanja s Francijo in z njo podpisala sporazum o svojem operativnem sedežu v Strasbourgu; ugotavlja, da pa mora francoski parlament sporazum še ratificirati;

20.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija konec leta 2014 zaključila pogajanja z Estonijo in z njo podpisala sporazum o svojem sedežu v Talinu; ugotavlja, da je estonski parlament sporazum o sedežu agencije ratificiral 18. februarja 2015;

21.  je seznanjen s tem, da je agencija – ob upoštevanju reforme dublinskega sistema in kot je določeno v evropski agendi o migracijah – opravila začetno oceno možnih učinkov reforme na upravljanje sistema Eurodac; potrjuje, da so bili rezultati ocene predloženi Komisiji in vključeni v predlog za reformo dublinskega sistema;

22.  z zaskrbljenostjo opaža, da je zastopanost spolov med člani upravnega odbora agencije precej neuravnotežena; poziva agencijo, naj odpravi to neravnotežje in o rezultatih čim prej obvesti Parlament;

23.  ugotavlja, da je ves razpoložljiv pisarniški prostor agencije v celoti izkoriščen, kar je privedlo do tega, da so bili stroški na delovno mesto minimizirani; pričakuje pa, da so pravne zahteve glede zdravja in varnosti na delovnem mestu za zaposlene v celoti spoštovane;

24.  ugotavlja, da se je leta 2015 97 zaposlenih agencije udeležilo srečanj zunaj prostorov, katerih stroški so znašali 9.227 EUR (95,13 EUR na osebo), 448 zaposlenih pa se je udeležilo „drugih dogodkov“, katerih stroški so znašali 29.807,65 EUR (66,54 EUR na osebo);

25.  pozdravlja, da je upravni odbor marca 2015 sprejel niz kazalnikov uspešnosti za delo agencije; meni, da bi morali ti kazalniki bolje odražati učinke in posledice njenega delovanja na varnost, migracije, upravljanje meja in temeljne pravice; z zanimanjem pričakuje rezultate uporabe teh kazalnikov v letu 2016; poziva agencijo, naj poveča prepoznavnost svojega dela prek spletnih platform;

26.  pozdravlja prizadevanja, da se sistemi na področju pravosodja in notranjih zadev še naprej usklajujejo z razvijajočimi se političnimi prednostnimi nalogami in nepredvidenimi dogodki med letom; priznava, da ima agencija čedalje večji pomen za delovanje schengenskega območja; poziva agencijo, naj skrbno spremlja svoja finančna sredstva in človeške vire ter po potrebi pravočasno predloži utemeljene zahteve za prilagoditve;

°

°  °

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](13) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

15.2.2017

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015

(2016/2193(DEC))

Pripravljavec mnenja: Petr Ježek

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja zaključke Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (v nadaljevanju: agencija) pošteno predstavljajo njeno finančno stanje na dan 31. decembra 2015 ter da so transakcije zakonite in pravilne;

2.  pozdravlja izboljšave v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem proračuna; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna tako pri obveznostih kot pri plačilih presegla 99 %;

3.  obžaluje, da je agencija naročanje storitev neoperativnega usposabljanja predala zunanjemu izvajalcu, pri tem pa ni zagotovila, da bi ta pri podizvajanju ravnal v skladu s finančno uredbo Unije; obžaluje, da je bil razpis za prijavo interesa za sodelovanje v postopku s pogajanji izveden brez uradnega pooblastila odredbodajalca; je seznanjena z ugotovitvami Računskega sodišča, da je agencija sklepala pogodbene dogovore ali izvajala pogajanja z enim samim pogodbenikom, ne da bi podrobno opredelila zahtevane storitve, pa tudi z odgovorom agencije, da je do tega prišlo zaradi zunanjih dejavnikov; priznava, da je agencija delovala v skladu z lastnimi finančnimi predpisi; zahteva pa, da mora agencija glede na zelo visoke finančne zneske za razvoj in vzdrževanje sistemov na področju pravosodja in notranjih zadev ter tveganja, ki so s tem povezana, še naprej razvijati sistem notranjih kontrol, da bo lahko izpolnila zahteve finančne uredbe Unije;

4.  pozdravlja prizadevanja, da se sistemi na področju pravosodja in notranjih zadev usklajujejo z razvijajočimi se političnimi prednostnimi nalogami in nepredvidenimi dogodki med letom; priznava, da ima agencija čedalje večji pomen za delovanje schengenskega območja; poziva agencijo, naj tesno spremlja svoje finančne in kadrovske vire ter po potrebi pravočasno predloži utemeljene zahteve za prilagoditve;

5.  obžaluje, da sta bila leta 2015 v agenciji odkrita dva primera kršenja podatkov, povezana z notranjim upravnim postopkom; pozdravlja, da je agencija izboljšala varstvo in varnost podatkov z dodatnim ozaveščanjem, usposabljanjem zaposlenih in s pripravo pravilnika in postopkov glede kršenja podatkov, akcijskega načrta in delovnega programa;

6.  pozdravlja dejstvo, da je upravni odbor marca 2015 sprejel niz kazalnikov uspešnosti za delo agencije; meni, da bi takšni kazalniki bolje odražali učinke in posledice njenega delovanja na varnost, migracije, upravljanje meja in temeljne pravice; željno pričakuje rezultate uporabe teh kazalnikov v letu 2016; poziva agencijo, naj poveča prepoznavnost svojega dela prek spletnih platform.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

22

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENL

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 173.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 173.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 286, 1.11.2011.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 173.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 173.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 286, 1.11.2011.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(12)

Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

(13)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov