Menetlus : 2016/2185(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0106/2017

Esitatud tekstid :

A8-0106/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.38

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0169

RAPORT     
PDF 380kWORD 63k
29.3.2017
PE 593.865v02-00 A8-0106/2017

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2185(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(4), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0106/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele instituudi 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(9), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0106/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0106/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (edaspidi „instituut“) finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2015. aasta lõplik eelarve 7 658 166 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 4,33 % suurust vähenemist; arvestades, et 97,5 % instituudi eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et instituudi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge – 98,55 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt, ning mis tähendab 2014. aastaga võrreldes väikest, 0,5 % suurust vähenemist; märgib lisaks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 67,64 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 4,35 % madalam;

2.  võtab teadmiseks, et instituudi maksete tegemise madal määr III jaotises (tegevuskulud) oli tingitud sellest, et neljaga tema projektidest esines suuri probleeme, mistõttu vahendid tuli üle kanda 2016. aastasse; märgib, et projektide viivituste põhjusteks olid nõukogu eesistujariigi hilinenud otsus ühe uuringu teema kohta ning instituudist sõltumatutest asjaoludest tingitud viivitused hankemenetlustes;

3.  märgib rahuloluga, et eelarve täitmise määr oli 2015. aastal 2,2 %, mis on tunduvalt madalam kui komisjoni kehtestatud trahvimäär 5 %, mis näitab eelarve rahuldavat täitmist; tunnustab positiivset suundumust vähendada eelarve täitmise määra, mis oli 2012. aastal 7,3 %;

4.  märgib, et instituut allkirjastas 2015. aastal väliskonsultandiga lepingu nõustamiseks selle kohta, kuidas liikuda projektipõhise korralduse ja tegevuspõhise eelarvestamise/kuluarvestuse poole; märgib, et teenused sisaldasid mitmeid reforme selleks, et tõhustada töökorraldust, tagada kvaliteet ning parandada järelevalve- ja haldusvahendeid; märgib rahuloluga, et pärast projekti edu esimesel aastal jätkas instituut alates 2016. aastast eelnimetatud käsitluse täielikku rakendamist;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr III jaotises (tegevuskulud) 61 % (2014. aastal oli see 54 %); võtab teadmiseks, et need ülekandmised on peamiselt seotud instituudi tegevuse iseloomuga, mis hõlmab mitmeid kuid ja sageli järgmisel aastal jätkuvate uuringute hankeid; märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest instituudi rakenduskavad on mitmeaastased või on nõukogu eesistujariigi otsused uuringuteemade kohta hilinenud, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti juhul, kui instituut on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. aastast üle kantud assigneeringute üldine tühistamise määr on 2,2 %, mis on madalam kui komisjoni kehtestatud ülemmäär 5 %, mis näitab head ärakasutamist eelnevast aastast üle kantud assigneeringute väljamaksete kaudu;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et instituudi avalike hangete lepingud sõlmiti võimalikult laiapõhjalise hankemenetluse tulemusena, samas kui madala maksumusega lepingute puhul korraldatud läbirääkimistega menetluste puhul pidi kutse saanud kandidaatide arv tagama tasakaalu avalikkuse ja proportsionaalsuse vahel; märgib lisaks, et lõpule viidi 41 põhitegevusega seotud hankemenetlust kogumaksumusega 3 086 063 eurot ning 2015. aasta tegevuseelarve ülejäänud vahendid kulutati kirjalikule tõlkele, ekspertide päevarahadele, töötajate lähetustele ja arvete alusel tasutud juhuostudele;

8.  rõhutab, et teatatud on instituudi töötajate suurest töökoormusest, ning kordab oma nõudmisi, mille kohaselt tuleks instituudile eraldada rohkem töötajaid tegutsemiseks sellistes prioriteetsetes valdkondades nagu naistevastane vägivald, ning suurendada tema suutlikkust anda komisjonile asjakohaseid andmeid ja tehnilist abi;

9.  märgib, et instituudi ametikohtade loetelus ettenähtud kohtade täitumusmäär oli 2015. aasta lõpus 100 % (28 ajutist ja 11 lepingulist töötajat ning 11 liikmesriikide lähetatud eksperti); märgib, et aasta jooksul oli töölevõtmine eriti aktiivne ning 12 töökohta täideti avatud hankemenetluse tulemusel; märgib, et institutsioonis töötas inimesi 19 riigist; väljendab heameelt selle üle, et instituut on jätkuvalt täielikult pühendunud selle tagamisele, et töötajad saaksid kutsealase arengu soodustamiseks vajaliku koolituse; võtab teadmiseks, et selle tulemusena registreerus 2015. aastal 8 eri koolitusprogrammi 185 osalejat;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  juhib tähelepanu asjaolule, et instituudi sisekontrollisüsteemi aluseks on ülesannete lahusus, riskijuhtimise ja kontrolli strateegia, huvide konfliktide vältimine, piisavad kontrolljäljed ja andmete puutumatus andmesüsteemides ning väljakujunenud kord tulemuslikkuse järelevalveks ja tuvastatud sisekontrolli puuduste suhtes järelmeetmete võtmiseks;

11.  märgib murega, et mõned instituudi haldusnõukogu liikmete ja töötajate elulookirjeldustest ja huvide deklaratsioonidest ei ole instituudi veebisaidil avaldatud; palub instituudil need elulookirjeldused avaldada, et tagada vajalik üldsuse kontroll oma tippjuhtide üle;

12.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal registreeris instituut kolm finants- ja menetlusliku kõrvalekaldega erandjuhtumit, võrreldes kuuega eelnenud aastal; märgib rahuloluga, et 2015. aastal ei tuvastatud pettusejuhtumeid ega kaotatud vara;

13.  märgib rahuloluga, et pärast seda, kui instituut võttis 2014. aasta novembris vastu pettustevastase võitluse strateegia, korraldati töötajatele 2015. ja 2016. aastal mitmeid koolitusi;

14.  märgib, et 2015. aastal kujundas instituut ümber oma veebisaidi, et muuta sellel esitatud teave atraktiivsemaks, ja sõnastas ümber ka oma teabevahetusstrateegia, milles seatakse teabevahetuse, sidusrühmade kaasamise ja teadmushalduse alased üldised eesmärgid; märgib, et 2016. aastal võttis instituut kasutusele uue mehhanismi kõigi oma kommunikatsioonivahendite järelevalveks; palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle uue mehhanismi tulemustest;

Siseaudit

15.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) viis läbi instituudi tegevusprotsesse toetavate hangete auditi; märgib, et selle talituse lõpparuanne edastati instituudile 2015. aasta oktoobri keskel; tunnistab, et 2015. aastal viidi 90 % siseauditi talituse soovitustest (46 soovitust 51st) ellu juba sama aasta lõpuks, sealhulgas ka siseauditi talituse strateegilise siseauditi kavast (2015–2017) tulenenud 2015. aasta auditi „Tegevusprotsesse toetavad hanked instituudis (EIGEs)“ soovitused;

16.  juhib tähelepanu asjaolule, et nagu siseauditi talituse korraldatud auditi tulemustest nähtub, loeti üks soovitus „väga tähtsaks“ ja muudeti 2016. aasta jaanuaris ümber „tähtsaks“ ning viis soovitust loeti „tähtsaks“ – neist neli olid 2015. aasta auditi soovitused ja üks 2013. aasta auditi soovitus, mis täideti 2016. aastal; märgib, et lepiti kokku tegevuskava koos kõigi soovitustega, mis tuleb viia ellu 2016. aasta esimesel poolel; palub, et instituut annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile jätkuvalt aru tegevuskava rakendamisest;

Sisekontroll

17.  võtab teadmiseks, et sisekontrollistandardite rakendamiseks töötas instituut lõplikult välja oma kvaliteedi tagamise poliitika ning töötas välja ja võttis vastu rikkumistest teatamise poliitika ja talitluspidevuse kava; tunnistab, et viidi läbi ka järelkontroll, tugevdati instituudi pettustevastaseid meetmeid ja rakendati mitmeid meetmeid, et luua ahistamise suhtes sallimatu keskkond; märgib, et osa meetmeid rakendati tulemuslikult 2015. aasta lõpuks ning ülejäänud meetmed oli kavas rakendada 2016. aasta jooksul; palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende meetmete edukast juurutamisest;

Muud märkused

18.  võtab teadmiseks, et instituut juurutas uue protsessi liidu soolise võrdõiguslikkuse alaste poliitiliste meetmete korrapäraseks jälgimiseks, mis võimaldab instituudil anda neisse oma töö põhjal õigeaegse ja asjakohase panuse; võtab teadmiseks, et teatavate teemade osas on instituudil tõhus koostöö Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga tänu otsekontaktidele komisjoniliikmetega; võtab teadmiseks, et instituut on aidanud mitmete ametite tööprogramme kavandada;

19.  võtab teadmiseks, et instituut teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga (FRA) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga (Eurofound); märgib, et rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö edendamiseks korraldas instituut kohtumisi selliste tähtsamate partneritega nagu ÜRO naiste õiguste agentuur ning naistevastase vägivallaga ja perevägivallaga võitlemise eksperdirühm; märgib ühtlasi, et instituut aitas korraldada UNESCO soolise võrdõiguslikkuse ja massiteabevahendite alast konverentsi ning nõustus korraldama 2016. aastal koos ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga (UNECE) soolise statistika alase seminari;

20.  märgib rahuloluga, et instituut soovib saavutada sünergiat, täites teatavaid ülesandeid teiste asutustega ühiselt ning juurutades jagatud teenuseid; võtab teadmiseks instituudi ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) vahel sõlmitud kokkuleppe, mis sõlmiti selleks, et vahetada poolte vahel ekspertide vahetuse alaseid teenuseid järelkontrolli valdkonnas;

21.  tunnustab instituudi panust naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni jooksvasse töösse; nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlike ja muude kui seadusandlike prioriteetide ning instituudi teadusuuringute ulatuslikumat koostoimet, võttes ühtlasi arvesse instituudi poolt välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse indeksit; märgib, et instituudi välishindamise üldine tulemus oli positiivne;

22.  peab kiiduväärseks instituudi 2015. aasta peamisi saavutusi, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse indeksi teist väljaannet, soostatistika andmebaasi valmimist ja soolise aspekti arvessevõtmise veebiplatvormi töölerakendamist;

23.  võtab teadmiseks instituudi püüded oma struktuur selliselt ümber korraldada, et keskenduda teavitusele ja sidusrühmade kaasamisele, ning nõuab täiendavat kooskõlastamist komisjoniga selle tagamiseks, et instituudi tehniline abi toetaks liidu meetmete väljatöötamise, elluviimise, seire ja hindamisega seotud ülesandeid ning et soolist aspekti võetaks arvesse kõigis poliitilise tsükli etappides;

24.  tunneb heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks loetakse töö mitmetes kvaliteetse ja silmatorkava väljundiga valdkondades, jätmata samas unarusse ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist; nõuab, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1922/2006(11) läbivaatamise korral tuleb instituudi ülesannete hulka lisada sellised teemad nagu võitlus naistevastase vägivalla ja naiste suguelundite moonutamise vastu ning naissoost rändajad;

25.  tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et toetada ja tugevdada soolise võrdõiguslikkuse edendamist, eelkõige soolise aspekti arvestamist kõikides liidu poliitikavaldkondades ja nendel põhinevas liikmesriikide poliitikas ning võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja tõsta liidu kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest;

°

°  °

26.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta](12).

27.1.2017

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2185(DEC))

Arvamuse koostaja: Viorica Dăncilă

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, mille kohaselt kajastab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) raamatupidamise aastaaruanne instituudi finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga kõigis olulistes aspektides õiglaselt ning EIGE 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  tunneb heameelt asjaolu üle, et 2015. aasta lõpuks olid kõik ametikohtade loetelus esitatud ametikohad täidetud; juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi ametikohtade loetelus esitatud ametikohti eelnenud aastaga võrreldes vähendati, olid personalikulud tööjõu voolavuse määra (28 %) tõusu tõttu suuremad; rõhutab, et teatatud on EIGE töötajate suurest töökoormusest, ning kordab oma nõudmisi, mille kohaselt tuleks EIGE-le eraldada rohkem töötajaid, et teha tööd prioriteetsetes valdkondades, k.a naistevastane vägivald, ning suurendada EIGE suutlikkust esitada komisjonile asjakohaseid andmeid ja anda tehnilist abi;

3.  rõhutab, et 2015. aastal saavutas EIGE suurema osa oma kavandatud väljundnäitajatest; kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli 98,55 % ning 2015. aasta kasutada olnud eelarve üldine täitmise määr oli 73,86 % (2014. aastal oli see 77,97 %);

4.  tunneb muret asjaolu pärast, et 2015. aastal tõusis III jaotises (tegevuskulud) maksete assigneeringute ülekandmise määr 61 %ni, samas kui 2014. aastal oli see 54 %; võtab teadmiseks, et kontrollikoja andmetel tuleneb see peamiselt EIGE niisuguse tegevuse iseloomust, mis vältab mitu kuud, sageli ühest aastast teise; kordab oma varasemaid üleskutseid, mille kohaselt peaks EIGE suurendama oma jõupingutusi niisuguste maksete assigneeringute ülekandmise määra langetamiseks;

5.  peab väärtuslikuks EIGE panust naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni käimasolevasse töösse; nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlike ja muude kui seadusandlike prioriteetide ning instituudi teadusuuringute ulatuslikumat koostoimet, võttes ühtlasi arvesse instituudi poolt välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse indeksit; märgib, et EIGE välishindamise tulemus oli üldiselt positiivne;

6.  peab EIGE 2015. aasta peamisi saavutusi kiiduväärseks, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse indeksi teist väljaannet, soostatistika andmebaasi valmimist ja soolise aspekti arvestamise veebipõhise platvormi tööle rakendamist;

7.  võtab teadmiseks EIGE pingutused korraldada oma struktuur ümber, et keskenduda teavitusele ja sidusrühmade kaasamisele, ning nõuab täiendavat koordineerimist komisjoniga, et EIGE tehniline abi toetaks liidu meetmete väljatöötamise, elluviimise, seire ja hindamisega seotud ülesandeid ning soolist aspekti võetaks arvesse kõigis poliitilise tsükli etappides;

8.  tunneb heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks peetakse töötamist mitmes valdkonnas, mille väljundiks on kõrge kvaliteet ja suur nähtavus, kaotamata seejuures keskendumist soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele; nõuab määruse (EÜ) nr 1922/2006 läbivaatamise korral, et EIGE ülesannete hulka lisataks tegelemine niisuguste teemadega nagu võitlus naistevastase vägivalla ja naiste suguelundite moonutamise vastu ning naissoost rändajad;

9.  tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et toetada ja tugevdada soolise võrdõiguslikkuse edendamist, eelkõige soolise aspekti arvestamist kõikides liidu poliitikavaldkondades ja nendel põhinevas liikmesriikide poliitikas, ning võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja tõsta liidu kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest;

10.  on praegu olemasolevate andmete põhjal arvamusel, et EIGE direktori tegevusele EIGE 2015. aasta eelarve täitmisel saab anda heakskiidu.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Sorin Moisă

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 102.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 102.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 102.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 102.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1922/2006, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (ELT L 403, 30.12.2006, lk 9).

(12)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika