Postup : 2016/2184(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0107/2017

Předložené texty :

A8-0107/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.53

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0184

ZPRÁVA     
PDF 631kWORD 61k
29.3.2017
PE 593.871v02-00 A8-0107/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2015

(2016/2184(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2015

(2016/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(4), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0107/2017),

1.  uděluje řediteli Evropského policejního úřadu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského policejního úřadu (Europol) za rozpočtový rok 2015

(2016/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi úřadu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(9), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0107/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2015

(2016/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0107/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského policejního úřadu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 94 926 894 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 12,55 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení je důsledkem nových nebo dalších úkolů v souvislosti s rozšířeným mandátem;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zvyšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  podotýká, že poznámka o účinnosti postupů zadávání veřejných zakázek učiněná v rámci zprávy Účetního dvora za rok 2013 byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2015 označena jako vyřešená;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2015 vyústilo ve vysokou míru plnění rozpočtu dosahující 99,80 %, což dokazuje, že závazky byly přijaty včas; bere na vědomí, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 4 %;

Závazky a přenos finančních prostředků

3.  konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že přenos prostředků na závazky v hlavě II (administrativní výdaje) do dalšího roku činil 42 000 000 EUR (41 %) ve srovnání s 1 900 000 EUR (27 %) v roce 2014; bere na vědomí, že se tento přenos prostředků týkal zejména stavebních prací, za které ještě nebyly vystaveny faktury nebo které koncem roku 2015 ještě nebyly dokončeny; bere na vědomí, že úřad bude pokračovat ve svém úsilí o zabezpečení efektivního plnění rozpočtu v souladu s předpisy, zejména pokud jde o přenos prostředků týkajících se administrativních výdajů; konstatuje, že přenosy prostředků mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

4.  konstatuje, že koncem roku 2015 činil celkový počet zaměstnanců úřadu 627 osob, z čehož bylo 483 zaměstnanců v rámci plánu pracovních míst, 140 smluvních zaměstnanců a 4 místní zaměstnanci; konstatuje dále, že počet jiných než kmenových zaměstnanců úřadu (vyslaných odborníků členských států, styčných zaměstnanců a zaměstnanců styčných úřadů, stážistů a dodavatelů) činil 386 osob; bere na vědomí, že v roce 2015 úřad přijal 86 nových zaměstnanců (45 dočasných zaměstnanců a 41 smluvních zaměstnanců), zatímco 62 zaměstnanců úřad opustilo (49 dočasných zaměstnanců a 13 smluvních zaměstnanců);

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

5.  konstatuje, že v září 2015 byly na internetových stránkách úřadu zveřejněny životopisy a prohlášení o nepřítomnosti konfliktu zájmů v případě ředitele a jeho zástupců; se znepokojením konstatuje, že na internetových stránkách úřadu nejsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady úřadu; konstatuje, že od 1. května 2017 má platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794(11) (nové nařízení o Europolu); bere na vědomí, že poté, co toto nové nařízení začne platit, přijme správní rada úřadu předpisy pro předcházení střetům zájmů u svých členů a jejich řešení, a to i pokud jde o jejich prohlášení o zájmech; žádá úřad, aby na svých internetových stránkách zveřejnil životopisy a prohlášení o zájmech své správní rady, poskytl veřejnosti nezbytný přehled o svém nejvyšším vedení a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o zavedení a uplatňování předpisů týkajících se konfliktu zájmů;

6.  s uspokojením konstatuje, že úřad uplatňuje v souladu se svou zvláštní povahou a úlohou přísný regulační rámec, pokud jde o kontrolu faktické správnosti prohlášení o zájmech v případě odborníků, členů správní rady a zaměstnanců, a že v případě nutnosti spolupracuje s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF);

7.  s uspokojením konstatuje, že aby bylo zajištěno, že nebude docházet ke konfliktům zájmů, bylo v hlavních oblastech (nábor pracovníků, zadávání veřejných zakázek a zaměstnanci odcházející z organizace) zahájeno v jednotlivých případech pátrání v otevřených zdrojích a že v případě výběrových řízení probíhajících podle stávajících rámcových (poradenských) dohod v oblasti IKT a v případě vyjednávacích postupů podle článku 134 prováděcích předpisů k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12) neustále dochází ke kontrole prohlášení o konfliktu zájmů příslušných zaměstnanců, kdy se zjišťují možné vazby na společnosti účastnící se výběrových řízení, a v jednotlivých případech se provádějí další kontroly;

8.  s uspokojením konstatuje, že ke konci roku 2016 úřad zavedl další opatření týkající se informátorů;

9.  konstatuje, že úřad v současnosti uplatňuje strategii boje proti podvodům, kterou vypracovala Komise; podotýká, že poté, co v květnu 2017 vstoupí v platnost nové nařízení o Europolu, nabude účinnosti zákonný požadavek, aby úřad vypracoval svou vlastní strategii boje proti podvodům; konstatuje dále, že úřad má v úmyslu představit návrh této strategie své správní radě, aby bylo zajištěno, že bude přijata před vstupem nařízení o Europolu v platnost; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji situace v oblasti strategie boje proti podvodům;

Vnitřní kontroly

10.  bere na vědomí, že v roce 2015 se činnost zaměřená na řízení rizik v úřadu zaměřila jednak na řešení interních rizik, a jednak na oblasti, v nichž je nutné dosáhnout zlepšení, jak zjistil Účetní dvůr, útvar interního auditu (IAS) Komise, oddělení interního auditu a veřejný ochránce práv; konstatuje navíc, že činnost v oblasti omezování rizik zahrnuje také sledování rizik, která ovlivňují cíle v oblasti hlavní činnosti stanovené v pracovním programu na rok 2015; konstatuje, že na konci roku 2015 obsahovala kniha interních rizik úřadu 12 interních rizik a 19 odpovídajících opatření na jejich zmírnění, z nichž bylo 84 % zavedeno nebo vyřešeno v roce 2015;

Interní audit

11.  konstatuje, že v roce 2015 bylo vyřešeno 75 % všech nevyřešených doporučení Účetního dvora, útvaru interního auditu Komise, společného kontrolního orgánu Europolu, inspektora ochrany údajů v Komisi a oddělení interního auditu, která byla označena za kritická nebo velmi důležitá; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o tom, jak pokračuje uplatňování zbývajících doporučení, nebo vysvětlila důvody, které ho vedly k tomu, aby se těmito doporučeními nezabýval;

12.  konstatuje, že v roce 2015 provedl útvar interního auditu audit řízení zúčastněných stran; dále konstatuje, že tento útvar přijal čtyři doporučení, z nichž žádné není považováno za kritické nebo velmi důležité;

Další připomínky

13.  konstatuje, že příslušné orgány Nizozemska, v němž se nachází sídlo úřadu, vyhodnotily aktuální hrozbu jako významnou (stupeň 4 z 5); bere na vědomí, že úřad je s cílem neustále posuzovat příslušné dopady na úřad, včetně situačních bezpečnostních opatření a úpravy opatření zaručujících pokračování v činnosti úřadu, v úzkém kontaktu s příslušnými úřady v Nizozemsku;

14.  bere na vědomí, že rozvíjející se schopnosti úřadu, zejména vytvoření Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě a od roku 2016 Evropského centra pro boj proti terorismu, vedly k rozšíření jeho profilu v oblasti kybernetických hrozeb; bere kromě toho na vědomí, že úřad v souladu s příslušnými mezinárodními normami a příklady osvědčené praxe v oblasti průmyslu zavedl systém řízení bezpečnosti informací, který se neustále upravuje;

15.  podotýká, že v roce 2016 úřad aktualizoval svou síť informačních a komunikačních technologií s cílem posílit ochranu údajů o své hlavní činnosti a s tím spojených systémů, včetně možností výměny informací s členskými státy a třetími zeměmi; konstatuje dále, že v rámci těchto opatření byla síť obsahující údaje o hlavní činnosti úřadu a příslušné systémy klasifikována jako DŮVĚRNÉ EU;

16.  s uspokojením konstatuje, že nový právní rámec úřadu, který vstoupí v platnost v květnu 2017, obsahuje další opatření, na jejichž základě získá orgán příslušný k udělení absolutoria specifické informace o činnosti úřadu, včetně informací o citlivých provozních záležitostech;

17.  s uspokojením konstatuje, že úřad zavedl rozsáhlá opatření a dohody o společném využívání služeb a kapacit, včetně společného zadávání veřejných zakázek s hostitelským státem, několika provozních a strategických dohod s různými dalšími agenturami, grantové dohody s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a těsné spolupráce s agenturou Frontex v otázce přístupu k registračním místům pro uprchlíky;

18.  konstatuje, že úřad má 16 služebních vozidel, včetně jednoho specializovaného vozidla pro provádění operací, náklady na něž představovaly 73 000 EUR (37 000 EUR na údržbu, 16 000 EUR na pojištění / přihlášení vozidel a 20 000 EUR na pohonné hmoty);

19.  se znepokojením si všímá, že úřad využívá kontroverzní soukromou databázi WorldCheck, která často spojuje jednotlivce a organizace s terorismem pouze na základě veřejných zdrojů, aniž by bylo provedeno řádné vyšetřování a byla zajištěna transparentnost nebo účinné opravné prostředky; vyzývá úřad, aby Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci objasnil, jak tuto soukromou databázi při své práci využívá, aby bylo možné posoudit, zda je použití veřejných prostředků na získávání licencí k databázi WorldCheck oprávněné;

20.  oceňuje, že úřad účinně a účelně dodává produkty a služby, které od něho očekávají příslušné donucovací orgány členských států a spolupracující partneři; bere na vědomí, že prostřednictvím aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA) bylo zpracováno více než 732 000 provozních zpráv a že bylo otevřeno téměř 40 000 souvisejících případů, že informační systém Europolu (EIS) zpracoval více než 633 000 vyhledávání a že Europol podpořil 812 operací, vypracoval více než 4 000 operačních zpráv a koordinoval 98 společných akcí;

21.  zdůrazňuje, že v reakci na teroristické útoky a migrační krizi a vzhledem k programu Komise pro bezpečnost a migraci byl posílen mandát a stav zaměstnanců úřadu a že byl navýšen jeho rozpočet; vítá úspěšné snahy úřadu o vytvoření útvaru EU pro oznamování internetového obsahu, Evropského střediska pro boj proti převaděčství (EMSC) a Evropského centra pro boj proti terorismu (ECTC); vybízí úřad, aby se zaměřil na rozvoj těchto tří nových nástrojů;

22.  vyzývá úřad, aby zjednodušil postupy týkající se analytických pracovních souborů a zavedení nového analytického systému Europolu a aby vyčlenil náležité zdroje na zajištění vysoké úrovně zabezpečení údajů a ochrany soukromí a údajů;

23.  vybízí úřad, aby pro účely boje proti terorismu zlepšil výměnu informací mezi svými partnery i spolupráci mezi členskými státy, jejich donucovacími orgány a Eurojustem a přitom plně dodržoval předpisy o ochraně údajů a soukromí, včetně zásady účelového omezení; vyzývá úřad, aby věnoval větší pozornost prezentování své práce prostřednictvím internetových platforem.

°

°  °

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2017](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

15.2.2017

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria Evropskému policejnímu úřadu (Europol) za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2015

(2016/2184(DEC))

Navrhovatel: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropského policejního úřadu (dále jen „Europol“) věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 31. prosince 2015 a že jeho operace jsou legální a správné;

2.  vítá vysokou míru plnění rozpočtu – 99,8 % v případě prostředků na závazky a 89 % v případě prostředků na platby; konstatuje však, že bylo přeneseno 41 % prostředků na závazky určených na správní výdaje; zdůrazňuje, že je důležité dodržovat zásadu ročního rozpočtu; připomíná, že zásada ročního rozpočtu je jednou ze tří základních účetních zásad; vítá, že se Europol zavázal, že bude nadále usilovat o efektivní plnění rozpočtu v souladu s předpisy;

3.  se znepokojením si všímá, že Europol využívá kontroverzní soukromou databázi WorldCheck, která často spojuje jednotlivce a organizace s terorismem pouze na základě veřejných zdrojů, aniž by bylo provedeno řádné vyšetřování a byla zajištěna transparentnost nebo účinné opravné prostředky; vyzývá Europol, aby Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci objasnil, jak tuto soukromou databázi využívá při své práci, aby bylo možno posoudit, zda je použití veřejných prostředků na získávání licencí k databázi WorldCheck oprávněné;

4.  vítá zveřejnění konsolidované výroční zprávy Europolu o činnosti za rok 2015 a v této souvislosti doporučuje, aby Europol zveřejnil rovněž zprávu Účetního dvora; vítá zveřejnění pravidel pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing) a všímá si, že se Europol zavázal, že doplní stávající pravidla o další opatření; opakuje, že klíčem k udržení důvěry občanů v Unii a její instituce je transparentnost;

5.  oceňuje, že Europol účinně a účelně dodává produkty a služby, které od něho očekávají příslušné donucovací orgány členských států a spolupracující partneři; bere na vědomí, že prostřednictvím aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA) bylo zpracováno více než 732 000 provozních zpráv a že bylo otevřeno téměř 40 000 souvisejících případů, že informační systém Europolu (EIS) zpracoval více než 633 000 vyhledávání a že Europol podporoval 812 operací, vypracoval více než 4 000 operačních zpráv a koordinoval 98 společných akcí;

6.  konstatuje, že členové ředitelství Europolu vydali prohlášení o neexistenci střetu zájmů; vyzývá však Europol, aby zveřejnil taktéž prohlášení o zájmech, aby třetí strana mohla posoudit, zda nedochází ke střetu zájmů; konstatuje, že členové správní rady žádné prohlášení o střetu zájmů nevydali, vítá nicméně připravované nové nařízení o Europolu, které by mělo vstoupit v platnost dne 1. května 2017 a které bude obsahovat nová ustanovení týkající se pravidel pro prevenci a řešení střetů zájmů;

7.  zdůrazňuje, že v reakci na teroristické útoky a migrační krizi a vzhledem k programu Komise pro bezpečnost a migraci byl posílen mandát a stav zaměstnanců Europolu a že byl navýšen jeho rozpočet; vítá úspěšné snahy Europolu o vytvoření útvaru EU pro oznamování internetového obsahu, Evropského střediska pro boj proti převaděčství (EMSC) a Evropského centra pro boj proti terorismu (ECTC); vybízí Europol, aby se zaměřil na rozvoj těchto tří nových nástrojů;

8.  vyzývá Europol, aby zjednodušil postupy týkající se analytických pracovních souborů a zavedení nového analytického systému Europolu a aby vyčlenil náležité zdroje na zajištění vysoké úrovně zabezpečení údajů a ochrany soukromí a údajů;

9.  vybízí Europol, aby pro účely boje proti terorismu zlepšil sdílení informací mezi svými partnery i spolupráci mezi členskými státy, vnitrostátními donucovacími orgány a Eurojustem a přitom plně dodržoval předpisy o ochraně údajů a soukromí, včetně zásady účelového omezení; vyzývá Europol, aby věnoval větší pozornost prezentování své práce prostřednictvím on-line platforem.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

9.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, p. 198.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, p. 198.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, p. 198.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, p. 198.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř.věst. L 298 26.10.2012, s. 1).

(13)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí