Διαδικασία : 2016/2184(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0107/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0107/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.53

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0184

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 709kWORD 63k
29.3.2017
PE 593.871v02-00 A8-0107/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2184(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(4), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0107/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(9), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0107/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0107/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2015 ήταν 94 926 894 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 12,55 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφειλόταν σε νέα ή πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή της Υπηρεσίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2014

1.  σημειώνει ότι η παρατήρηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που περιέχεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013 είχε επισημανθεί με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99,80 %), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89 %, ποσοστό που καταδεικνύει αύξηση κατά 4 % σε σύγκριση με το 2014·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 42 000 000 EUR (41 %), έναντι 1 900 000 EUR (27 %) το 2014· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούσαν κυρίως οικοδομικές εργασίες για τις οποίες δεν είχαν ακόμη ληφθεί τα τιμολόγια ή οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και πιστής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες· σημειώνει ότι οι μεταφορές ενδέχεται να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

4.  σημειώνει ότι στο τέλος του 2015 ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της Υπηρεσίας ήταν 627, εκ των οποίων οι 483 ήταν στον πίνακα προσωπικού, 140 ήταν συμβασιούχοι και 4 ήταν τοπικοί υπάλληλοι· σημειώνει επιπλέον ότι υπήρχαν 386 υπάλληλοι που δεν ανήκαν στην Υπηρεσία (αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αξιωματικοί-σύνδεσμοι και υπάλληλοι των γραφείων-συνδέσμων, ασκούμενοι και ανάδοχοι)· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2015 η Υπηρεσία προσέλαβε 86 νέους υπαλλήλους (45 έκτακτους υπαλλήλους και 41 συμβασιούχους) και ότι 62 υπάλληλοι αποχώρησαν από την Υπηρεσία (49 έκτακτοι υπάλληλοι και 13 συμβασιούχοι)·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

5.  σημειώνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Υπηρεσίας από τον Σεπτέμβριο του 2015· σημειώνει με ανησυχία ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας δεν έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπό της· σημειώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) (ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ) θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2017· αναγνωρίζει ότι μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ, το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας θα εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις δηλώσεις συμφερόντων τους· ζητεί από την Υπηρεσία να δημοσιοποιεί τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας στον ιστότοπό της και να παρέχει στο κοινό οποιαδήποτε απαραίτητη επισκόπηση σχετικά με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της, και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την κατάρτιση και την εφαρμογή των κανόνων για τη σύγκρουση συμφερόντων·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία εφαρμόζει ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τον έλεγχο της πραγματολογικής ορθότητας των δηλώσεων συμφερόντων που παρέχονται από εμπειρογνώμονες, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τον ρόλο της Υπηρεσίας, και ότι συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), όταν κρίνεται απαραίτητο·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, προκειμένου να διασφαλίζεται η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, δρομολογείται έρευνα πηγών προσιτών στο κοινό, κατά περίπτωση, στους σχετικούς βασικούς τομείς (πρόσληψη προσωπικού, δημόσιες συμβάσεις και αποχώρηση προσωπικού από την Υπηρεσία) και ότι για τη διοργάνωση διαγωνισμών βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων πλαισίων στον τομέα των ΤΠΕ (παροχή συμβουλών) και για διαδικασίες με διαπραγμάτευση κατά το άρθρο 134 των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων ελέγχονται συστηματικά όσον αφορά πιθανές σχέσεις με τις εταιρείες που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και πραγματοποιούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι για κάθε περίπτωση χωριστά·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία έθεσε σε εφαρμογή πρόσθετες ρυθμίσεις σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών στο τέλος του 2016·

9.  παρατηρεί ότι η Υπηρεσία εφαρμόζει επί του παρόντος τη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης· επισημαίνει ότι η νομική απαίτηση για την Υπηρεσία να δημιουργήσει τη δική της στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης θα τεθεί σε ισχύ μόλις ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ τον Μάιο του 2017· σημειώνει επίσης ότι η Υπηρεσία προτίθεται να υποβάλει σχέδιο στρατηγικής στο διοικητικό της συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα εγκριθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τη στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης·

Εσωτερικοί έλεγχοι

10.  σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του 2015 οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου στην Υπηρεσία επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση τόσο των εσωτερικών κινδύνων όσο και των τομέων που χρειάζονται βελτίωση, όπως προσδιορίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS), τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και τη Διαμεσολαβήτρια· σημειώνει επιπλέον ότι οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου περιελάμβαναν επίσης την παρακολούθηση των κινδύνων όσον αφορά τους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για το πρόγραμμα εργασίας του 2015· σημειώνει ότι, έως τα τέλη του 2015, το αρχείο καταγραφής εταιρικών κινδύνων της Υπηρεσίας περιλάμβανε 12 εταιρικούς κινδύνους με 19 αντίστοιχες δράσεις μετριασμού, εκ των οποίων το 84 % υλοποιήθηκε ή άρχισε να υλοποιείται το 2015·

Εσωτερικός έλεγχος

11.  σημειώνει ότι το 75 % όλων των συστάσεων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της IAS, της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ, του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Επιτροπής και της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, που εκκρεμούσαν και είχαν χαρακτηριστεί κρίσιμες ή πολύ σημαντικές, άρχισε να υλοποιείται το 2015· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την πρόοδο στην εφαρμογή των υπόλοιπων συστάσεων ή τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην αρχίσει να τις υλοποιεί·

12.  σημειώνει ότι, το 2015, η IAS διενήργησε λογιστικό έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών· σημειώνει επιπλέον ότι καμία από τις τέσσερις συστάσεις που εξέδωσε δεν χαρακτηρίστηκε κρίσιμη ή πολύ σημαντική·

Λοιπά σχόλια

13.  παρατηρεί ότι οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών, όπου βρίσκεται η έδρα της Ευρωπόλ, έχουν αξιολογήσει την υφιστάμενη απειλή ως σημαντική (επίπεδο 4 από 5)· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία είναι σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών, με σκοπό τη συνεχή αξιολόγηση των σχετικών επιπτώσεων για την Υπηρεσία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη λήψη μέτρων ασφαλείας ανάλογα με την κατάσταση, καθώς και την προσαρμογή των ρυθμίσεων επιχειρησιακής συνέχειας·

14.  αναγνωρίζει ότι η εξέλιξη των ικανοτήτων της Υπηρεσίας, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και, από το 2016, το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο, έχουν ενισχύσει την εικόνα της όσον αφορά τις απειλές στον κυβερνοχώρο· αναγνωρίζει επιπλέον ότι η Υπηρεσία διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, το οποίο προσαρμόζεται σε διαρκή βάση, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από τον κλάδο·

15.  σημειώνει ότι το 2016 η Υπηρεσία επικαιροποίησε την αρχιτεκτονική του δικτύου ΤΠΕ, με σκοπό να ενισχύσει τη προστασία των βασικών επιχειρησιακών της δεδομένων και των συναφών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη και τρίτους· σημειώνει επιπλέον ότι, στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, το δίκτυο που φιλοξενεί τα βασικά επιχειρησιακά δεδομένα και συστήματα διαβαθμίστηκε σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το νέο νομικό πλαίσιο της Υπηρεσίας, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2017, προβλέπει πρόσθετα μέτρα όσον αφορά την παροχή ειδικών πληροφοριών στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το έργο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων επιχειρησιακών ζητημάτων·

17.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία διαθέτει εκτεταμένες ρυθμίσεις και συμφωνίες σχετικά με την από κοινού χρήση υπηρεσιών όσον αφορά τις ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων κοινών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων με το κράτος υποδοχής, αρκετές επιχειρησιακές και στρατηγικές συμφωνίες με διάφορους άλλους φορείς, μια συμφωνία επιχορήγησης με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατηρεί στενή συνεργασία με τον Frontex σχετικά με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspot»)·

18.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία διαθέτει 16 υπηρεσιακά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού οχήματος για τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, το κόστος των οποίων ανήλθε σε 73 000 EUR (37 000 EUR για τη συντήρηση, 16 000 EUR για ασφάλιση/άδειες και 20 000 EUR για καύσιμα)·

19.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί την αμφιλεγόμενη ιδιωτική βάση δεδομένων WorldCheck, η οποία συχνά συνδέει άτομα και οργανώσεις με την τρομοκρατία μόνο βάσει δημόσιων στοιχείων, χωρίς τη δέουσα διερεύνηση και διαφάνεια ή τη διάθεση αποτελεσματικών μέσων επανόρθωσης· καλεί την Υπηρεσία να εξηγήσει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την εν λόγω ιδιωτική βάση δεδομένων στο έργο της, προκειμένου να αξιολογήσει την καταλληλότητα της χρήσης δημόσιων πόρων για την απόκτηση αδειών για τη WorldCheck·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία παρέχει με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναμένουν οι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές των κρατών μελών και οι συνεργαζόμενοι εταίροι· αναγνωρίζει ότι έγινε επεξεργασία περισσότερων από 732 000 επιχειρησιακών μηνυμάτων μέσω της ασφαλούς εφαρμογής δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) και ότι δρομολογήθηκαν περίπου 40 000 σχετικές υποθέσεις, ότι το σύστημα πληροφοριών της Ευρωπόλ (EIS) επεξεργάστηκε περισσότερες από 633 000 αναζητήσεις, και ότι η Υπηρεσία στήριξε 812 επιχειρήσεις, εκπόνησε περισσότερες από 4 000 επιχειρησιακές εκθέσεις και συντόνισε 98 κοινές δράσεις·

21.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της αντίδρασης στις τρομοκρατικές επιθέσεις και στη μεταναστευτική κρίση και υπό το φως του θεματολογίου της Επιτροπής για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, η εντολή της Υπηρεσίας και το προσωπικό της ενισχύθηκαν, και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επιτυχείς προσπάθειες της Υπηρεσίας όσον αφορά τη σύσταση της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (EMSC) και του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου (ECTC)· ενθαρρύνει την Υπηρεσία να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη αυτών των τριών νέων μέσων·

22.  ενθαρρύνει την Υπηρεσία να εξορθολογίσει τις διαδικασίες που αφορούν τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση και τη θέσπιση του νέου συστήματος ανάλυσης της Ευρωπόλ και να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας δεδομένων, ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων·

23.  ενθαρρύνει την Υπηρεσία να συνεχίσει να βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων της, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και της Eurojust, με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και παράλληλα να τηρεί τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του οριοθετημένου σκοπού· καλεί την Υπηρεσία να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην παρουσίαση του έργου της μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

°

°  °

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2017](13) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].

15.2.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2184(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petr Ježek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ («ο Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι πράξεις της είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που ανήλθε σε 99,8% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 89% για τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος ανήλθε σε 41% για τις διοικητικές δαπάνες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού είναι μία από τις τρεις βασικές λογιστικές αρχές· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση του Οργανισμού να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και πιστής εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την αμφιλεγόμενη ιδιωτική βάση δεδομένων WorldCheck, η οποία συχνά συνδέει άτομα και οργανώσεις με την τρομοκρατία μόνο βάσει δημόσιων πόρων, χωρίς τη δέουσα διερεύνηση και διαφάνεια ή τη διάθεση αποτελεσματικών μέσων έννομης προστασίας· καλεί τον Οργανισμό να εξηγήσει στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον τρόπο με τον οποίον ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την εν λόγω ιδιωτική βάση δεδομένων στο έργο του, προκειμένου να αξιολογήσει την καταλληλότητα της χρήσης δημόσιων κονδυλίων για την απόκτηση αδειών για την WorldCheck·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2015 και του συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να δημοσιεύσει και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση των κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών και σημειώνει τη δέσμευση του Οργανισμού να συμπληρώσει τους υφιστάμενους κανόνες με επιπλέον ρυθμίσεις· επαναλαμβάνει ότι η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στην Ένωση και στους θεσμούς της·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός παρέχει με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναμένουν οι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές των κρατών μελών και οι συνεργαζόμενοι εταίροι· αναγνωρίζει ότι έγινε επεξεργασία περισσότερων από 732.000 επιχειρησιακών μηνυμάτων μέσω της ασφαλούς εφαρμογής δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) και ότι δρομολογήθηκαν περίπου 40.000 σχετικές υποθέσεις, ότι το σύστημα πληροφοριών της Ευρωπόλ (EIS) επεξεργάστηκε περισσότερες από 633.000 αναζητήσεις, ο Οργανισμός στήριξε 812 επιχειρήσεις, εκπόνησε περισσότερες από 4.000 επιχειρησιακές εκθέσεις και συντόνισε 98 κοινές δράσεις·

6.  σημειώνει ότι τα μέλη της διεύθυνσης του Οργανισμού δημοσίευσαν «δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων»· καλεί ωστόσο τον Οργανισμό να δημοσιεύσει επίσης «δηλώσεις συμφερόντων», ούτως ώστε ένα τρίτο μέρος να μπορεί να αξιολογήσει την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημοσίευσαν δηλώσεις συμφερόντων, αλλά εκφράζει ικανοποίηση για τον επικείμενο νέο κανονισμό της Ευρωπόλ, που προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2017, με νέες διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων·

7.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της αντίδρασης στις τρομοκρατικές επιθέσεις και στη μεταναστευτική κρίση και υπό το φως του θεματολογίου της Επιτροπής για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, η εντολή του Οργανισμού και το προσωπικό του ενισχύθηκαν, και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του· εκφράζει ικανοποίηση για τις επιτυχείς προσπάθειες του Οργανισμού όσον αφορά τη σύσταση της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (EMSC) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ECTC)· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη αυτών των τριών νέων μέσων·

8.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εξορθολογίσει τις διαδικασίες που αφορούν τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση και τη θέσπιση του νέου συστήματος ανάλυσης της Ευρωπόλ και να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας δεδομένων, ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων·

9.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει να βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων της, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και της Eurojust, με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και παράλληλα να τηρεί τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του περιορισμού του σκοπού· καλεί τον Οργανισμό να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην παρουσίαση του έργου του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Νότης Μαριάς

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 198.

(2)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 198.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 198.

(7)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 198.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

(12)

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1)·

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου