Menetlus : 2016/2184(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0107/2017

Esitatud tekstid :

A8-0107/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.53

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0184

RAPORT     
PDF 377kWORD 59k
29.3.2017
PE 593.871v02-00 A8-0107/2017

Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2184(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol))(4), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0107/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Politseiameti direktori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Politseiameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(9), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0107/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Politseiameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Politseiameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0107/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Politseiameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 94 926 894 eurot, mis kujutab endast 2014. aastaga võrreldes 12,55 % suurust kasvu; arvestades, et selline kasv oli tingitud ameti volituste laiendamise tõttu lisandunud uutest või täiendavatest ülesannetest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes oli esitatud teatis hankemenetluste tõhususe kohta, mille seisuks oli 2015. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge, st 99,80 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt; võtab teadmiseks asjaolu, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 4 % kõrgem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr II jaotises (halduskulud) 42 000 000 eurot (41 %), võrrelduna 1 900 000 euroga (27 %) 2014. aastal; võtab teadmiseks asjaolu, et need ülekandmised olid peamiselt seotud ehitustöödega, mille eest ei olnud veel arveid laekunud või mis olid 2015. aasta lõpuks veel lõpetamata; sedastab, et amet jätkab pingutusi eelarve tõhusa ja nõuetele vastava täitmise tagamiseks, eelkõige seoses halduskulude ülekandmisega; märgib, et ülekandmised võivad sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmist kavandatakse eelnevalt ja sellest antakse kontrollikojale teada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

4.  märgib, et 2015. aasta lõpu seisuga oli ameti töötajate koguarv 627, selle hulgas 483 ametikohtade loetelus olevat ametnikku, 140 lepingulist töötajat ja 4 kohalikku töötajat; märgib lisaks, et muude kui ameti töötajate arv (lähetatud riiklikud eksperdid, kontaktametnikud ja töötajad, praktikandid ja lepingulised töötajad) oli 386; võtab teadmiseks asjaolu, et amet võttis 2015. aastal tööle 86 uut töötajat (45 ajutist töötajat ja 41 lepingulist töötajat) ning 62 töötajat (49 ajutist töötajat ja 13 lepingulist töötajat) lahkus organisatsioonist;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

5.  märgib, et ameti direktori ja asedirektorite elulookirjeldused ja deklaratsioonid huvide konflikti puudumise kohta on avaldatud ameti veebilehel alates 2015. aasta septembrist; märgib murega, et veebilehel ei ole avaldatud ameti haldusnõukogu liikmete elulookirjeldusi ja huvide deklaratsioone; märgib, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2016/794(11) (uus Europoli määrus) hakatakse kohaldama alates 1. maist 2017; tõdeb, et pärast uue Europoli määruse kehtima hakkamist võtab ameti haldusnõukogu vastu oma liikmete huvide konfliktide vältimise ja haldamise eeskirjad, sealhulgas seoses nende huvide deklaratsioonidega; palub ametil avaldada oma veebilehel ameti haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning anda avalikkusele vajalik ülevaade oma kõrgemast juhtkonnast ja teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile huvide deklaratsiooniga seotud eeskirjade kehtestamisest ja täitmisest;

6.  märgib rahuloluga, et amet kohaldab ekspertide, haldusnõukogu liikmete ja töötajate huvide deklaratsioonide faktilise õigsuse kontrollimiseks ranget õigusraamistikku, võttes arvesse ameti eripära ja erilist rolli, ning et amet teeb vajaduse korral koostööd Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF);

7.  märgib rahuloluga, et huvide konflikti olukorra puudumise tagamiseks käivitub iga üksikjuhtumi puhul vastavas põhivaldkonnas (töölevõtmine, hange või töötaja lahkumine organisatsioonist) avatud lähtekoodiga uuring, ning et hankemenetluste puhul, mis toimuvad olemasolevate IKT (nõustamise) raamlepingute või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012(12) kohaldamise eeskirjade artikli 134 kohaselt läbirääkimistega menetlustega, kontrollitakse süstemaatiliselt asjaomaste töötajate huvide konflikti deklaratsioone, et leida võimalikke seoseid konkursiga seotud äriühingutega, ja igal üksikjuhul viiakse läbi täiendav kontroll;

8.  märgib rahuloluga, et amet kehtestas 2016. aasta lõpus rikkumistest teatamise täiendava korra;

9.  märgib, et amet kohaldab praegu komisjoni pettusevastast strateegiat; märgib, et õiguslik nõue, et amet kehtestaks oma pettusevastase strateegia, jõustub siis, kui 2017. aasta mais hakkab kehtima uus Europoli määrus; märgib ka, et amet kavatseb esitada oma haldusnõukogule strateegia projekti, et tagada selle vastuvõtmine enne uue Europoli määruse jõustumist; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru oma pettusevastase strateegiaga seotud arengutest;

Sisekontroll

10.  võtab teadmiseks et 2015. aasta jooksul keskenduti ameti riskijuhtimistegevuses nii sisemistele riskidele kui ka kontrollikoja, siseauditi talituse, siseauditi üksuse ja ombudsmani poolt kindlaks tehtud täiustamist vajavatele valdkondadele; märgib lisaks, et riskijuhtimistegevus sisaldas ka järelevalvet selliste riskide üle, mis avaldavad mõju 2015. aasta tööprogrammi kohastele põhitegevuse eesmärkidele; märgib, et 2015. aasta lõpuks sisaldas ameti ettevõtlusriskide register 12 ettevõtte riski koos 19 leevendamismeetmega, millest 2015. aastal rakendati või millega tegeldi 84 %;

Siseaudit

11.  märgib, et 2015. aastal tegeldi 75 % kõigi kontrollikoja, siseauditi talituse, Europoli ühise järelevalveasutuse, komisjoni andmekaitseametniku ja siseauditi üksuse täitmisel olevate auditisoovitustega, mida oli loetud kriitilise tähtsusega või väga olulisteks soovitusteks; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru edusammudest ülejäänud soovituste rakendamisel või põhjustest, miks otsustati neid soovitusi mitte rakendada;

12.  märgib, et 2015. aastal tegi siseauditi talitus sidusrühmade haldamise auditi; märgib lisaks, et siseauditi talitus esitas neli soovitust, millest ühtegi ei loetud kriitilise tähtsusega ega väga oluliseks soovituseks;

Muud kommentaarid

13.  märgib, et Madalmaade pädevad asutused, kus asub ameti peakontor, on hinnanud praeguse ohu märkimisväärseks (4. tase 5 hulgast); tunnustab asjaolu, et amet on tihedas kontaktis Madalmaade pädevate asutustega, et pidevalt hinnata kaasnevat mõju ametile, sealhulgas olukorrast tingitud turvameetmeid ning talitluspidevuse tagamise korra kohandamist;

14.  tunnustab asjaolu, et ameti arenev suutlikkus, eelkõige küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus ja alates 2016. aastast Euroopa terrorismivastase võitluse keskus, on suurendanud tema küberohtude profiili; tunnustab lisaks asjaolu, et ametil on toimiv infoturbe haldamise süsteem, mida jooksvalt kohandatakse vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele standarditele ja sektori parimatele tavadele;

15.  märgib, et amet ajakohastas 2016. aastal oma IKT võrgustiku struktuuri eesmärgiga tugevdada oma põhitegevusega seotud andmete ja seotud süsteemide kaitset, sealhulgas teabevahetuse võimalusi liikmesriikide ja kolmandate osapooltega; märgib ühtlasi, et nimetatud meetmete raames liigitati võrgustik, kus asuvad ameti põhitegevusega seotud andmed ja süsteemid, salastatuse kategooriasse CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

16.  märgib rahuloluga, et ameti uues õigusraamistikus, mida hakatakse kohaldama alates 2017. aasta maist, nähakse ette täiendavad meetmed seoses sihtotstarbelise teabe andmisega eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ameti töö, sealhulgas tundlike operatiivküsimuste kohta;

17.  märgib rahuloluga, et ametil on ulatuslikud teenuste jagamise kokkulepped ja lepingud, sealhulgas ühised hankemenetlused vastuvõtva riigiga, mitu operatiivset ja strateegilist lepingut mitme teise asutusega, toetusleping Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga ning tihe koostöö Frontexiga esmase vastuvõtu keskuste lähenemisviisi küsimuses;

18.  märgib, et ametil on 16 sõidukit, sealhulgas üks eriotstarbeline sõiduk operatiivtegevuseks, millega seotud kulud olid kokku 73 000 eurot (37 000 eurot hoolduseks, 16 000 eurot kindlustuseks ja lubadeks ning 20 000 eurot kütuseks);

19.  märgib murelikult, et amet kasutab vastuolusid tekitanud eraandmebaasi WorldCheck, mis seostab sageli isikuid ja organisatsioone terrorismiga vaid avalike allikate põhjal, ilma asjakohase uurimiseta, läbipaistmatult või ilma tõhusate õiguskaitsemehhanismideta; palub ametil kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile selgitada, mil viisil amet seda eraandmebaasi oma töös kasutab, et hinnata, kas avaliku sektori vahendeid on asjakohane kasutada WorldChecki litsentside omandamiseks;

20.  väljendab heameelt selle üle, et amet pakub tulemuslikult ja tõhusalt liikmesriikide pädevate õiguskaitseasutuste ja koostööpartnerite oodatud tooteid ja teenuseid; märgib, et turvalise teabevahetusvõrgu kaudu töödeldi üle 732 000 operatiivteate ja algatati peaaegu 40 000 uurimist, Europoli infosüsteemis tehti üle 633 000 otsingu, amet toetas 812 operatsiooni, koostas üle 4000 operatiivaruande ja koordineeris 98 ühistegevust;

21.  rõhutab, et terroristide rünnakute ja rändekriisi vastu võitlemiseks ning komisjoni julgeoleku ja rände tegevuskava tõttu suurendati ameti volitusi, eelarvet ja personali; tunneb heameelt ameti tulemuslike edusammude üle internetisisust teavitamise üksuse, sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase Euroopa keskuse ja Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse loomisel; innustab ametit keskenduma nimetatud kolme uue vahendi arendamisele;

22.  innustab ametit analüüsimiseks koostatud tööfailide ja uue Europoli analüüsisüsteemi loomisega seotud protsesse ühtlustama ning eraldama vajalikke vahendeid kõrgetasemelise andmeturbe, eraelu puutumatuse ja andmekaitse tagamiseks;

23.  innustab ametit jätkama terrorismivastase võitluse eesmärgil oma partnerite vahel teabevahetuse parandamist ning liikmesriikide, riiklike õiguskaitseasutuste ja Eurojustiga tehtava koostöö suurendamist, järgides seejuures täiel määral andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid eeskirju, sealhulgas eesmärgi piiritlemise põhimõtet; palub ametil pöörata suuremat tähelepanu oma töö tutvustamisele veebiplatvormide kaudu.

°

°  °

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017]. aasta resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

15.2.2017

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2184(DEC))

Arvamuse koostaja: Petr Ježek

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Europoli (edaspidi „amet“) raamatupidamise aastaaruanne kajastab ameti finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga õiglaselt ning tehingud olid seaduslikud ja korrektsed;

2.  peab kiiduväärseks kulukohustuste assigneeringute (99,8 %) ja maksete assigneeringute täitmise (89 %) kõrget määra; märgib aga, et halduskulude kulukohustustega seotud assigneeringutest kanti järgmisse aastasse üle lausa 41 %; rõhutab, et eelarve aastasuse põhimõttest tuleb kinni pidada; tuletab meelde, et aastasus on üks kolmest peamisest raamatupidamispõhimõttest; tunneb heameelt selle üle, et amet kavatseb jätkata jõupingutusi eelarve tõhusa ja nõuetele vastava täitmise tagamiseks;

3.  märgib murelikult, et amet kasutab vastuolusid tekitanud eraandmebaasi WorldCheck, mis seostab sageli isikuid ja organisatsioone terrorismiga vaid avalike ressursside põhjal, ilma asjakohase uurimiseta, läbipaistmatult ja ilma tõhusate õiguskaitsemehhanismideta; palub ametil kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile selgitada, mil viisil amet seda eraandmebaasi oma töös kasutab, et hinnata, kas avaliku sektori vahendeid on asjakohane kasutada WorldChecki litsentside omandamiseks;

4.  tunneb heameelt ameti 2015. aasta konsolideeritud tegevusaruande avaldamise üle ning soovitab sellega seoses ametil avaldada ka Euroopa Kontrollikoja aruande; tunneb heameelt rikkumisest teatamise eeskirja avaldamise üle ning võtab teadmiseks ameti lubaduse kehtestada lisaks olemasolevale eeskirjale täiendav kord; kordab, et läbipaistvus on keskse tähtsusega põhimõte, mis aitab säilitada liidu kodanike usaldust liidu ja selle institutsioonide vastu;

5.  väljendab heameelt selle üle, et amet tarnib liikmesriikide pädevate õiguskaitseasutuste ja koostööpartnerite tellitud tooteid ja teenuseid tulemuslikult ja tõhusalt; märgib, et turvalise teabevahetusvõrgu kaudu töödeldi üle 732 000 operatiivteate ja selle alusel algatati peaaegu 40 000 uurimist, Europoli infosüsteemis tehti üle 633 000 otsingu, amet toetas 812 operatsiooni, koostas üle 4000 operatiivaruande ja koordineeris 98 ühistegevust;

6.  märgib, et ameti direktoraadi liikmed on avaldanud deklaratsiooni huvide konflikti puudumise kohta; palub aga ametil avaldada ka majanduslike huvide deklaratsioonid, et kolmandad isikud saaksid hinnata huvide konflikti puudumist; võtab teadmiseks, et haldusnõukogu liikmed ei ole avaldanud huvide deklaratsioone, kuid tunneb heameelt uue Europoli määruse üle, mis peaks kava kohaselt jõustuma 1. mail 2017 ning mis sisaldab uusi sätteid huvide konflikti vältimist ja haldamist käsitlevate eeskirjade kohta;

7.  rõhutab, et terroristide rünnakute ja rändekriisi vastu võitlemiseks ning komisjoni julgeoleku ja rände tegevuskava tõttu suurendati ameti volitusi, eelarvet ja personali; tunneb heameelt ameti tulemuslike edusammude üle internetisisust teavitamise üksuse, sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase Euroopa keskuse ja Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse loomisel; innustab ametit keskenduma nimetatud kolme uue vahendi arendamisele;

8.  innustab ametit analüüsimiseks koostatud tööfailide ja uue Europoli analüüsisüsteemi loomisega seotud protsesse ühtlustama ning eraldama vajalikke vahendeid kõrgetasemelise andmeturbe, eraelu puutumatuse ja andmekaitse tagamiseks;

9.  innustab ametit jätkama terrorismivastase võitluse eesmärgil oma partnerite vahel teabevahetuse parandamist ning liikmesriikide, riiklike õiguskaitseasutuste ja Eurojustiga tehtava koostöö suurendamist, ning järgima seejuures täiel määral andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid eeskirju, sealhulgas eesmärgi piiritlemise põhimõtet; palub ametil pöörata suuremat tähelepanu oma töö tutvustamisele veebiplatvormide kaudu.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 198.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 198.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 198.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 198.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika