Postupak : 2016/2184(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0107/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0107/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.53

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0184

IZVJEŠĆE     
PDF 626kWORD 60k
29.3.2017
PE 593.871v02-00 A8-0107/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.

(2016/2184(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.

(2016/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015., s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europola)(4), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0107/2017),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog policijskog ureda za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.

(2016/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015., s odgovorom Ureda(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(9), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0107/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.

(2016/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0107/2017),

A.  budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog policijskog ureda („Uredˮ) za financijsku godinu 2015. iznosio 94 926 894 EUR, što je povećanje od 12,55 % u odnosu na 2014. godinu; budući da je do povećanja došlo zbog novih ili dodatnih zadaća kojima mu je proširen mandat;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Ureda pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  prima na znanje da je napomena u vezi s djelotvornošću postupaka nabave iz izvješća Revizorskog suda za 2013. označeno oznakom „dovršeno” u izvješću Revizorskog suda za 2015.;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 99,80 %, što pokazuje da su se obveze izvršavale pravovremeno; prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89 %, što je smanjenje od 4 % u odnosu na 2014.;

Obveze i prijenosi

3.  prima na znanje da su prema izvješću Revizorskog suda prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) iznosili 42 000 000 (41 %), u usporedbi s 1 900 000 EUR (27 %) u 2014.; prima na znanje činjenicu da su se ti prijenosi većim dijelom odnosili na građevinske radove za koje računi još nisu bili primljeni ili koji su još bili u tijeku krajem 2015.; potvrđuje da će Ured nastaviti ulagati napore u cilju osiguranja učinkovitog i ispravnog izvršenja proračuna, naročito s obzirom na prijenose sredstava u vezi s administrativnim rashodima; napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

4.  napominje da je krajem 2015. u Uredu bilo zaposleno ukupno 627 osoba, od čega 483 člana osoblja u planu radnih mjesta, 140 članova ugovornog osoblja i 4 pripadnika lokalnog osoblja; nadalje napominje da je broj članova osoblja koje Ured ne zapošljava izravno (upućeni nacionalni stručnjaci i osoblje ureda za vezu, stažisti i pružatelji usluga) iznosio 386; prima na znanje činjenicu da je 2015. Ured zaposlio 86 novih članova osoblja (45 privremenih djelatnika i 41 ugovorni djelatnik) i da su 62 člana osoblja napustila tu organizaciju (49 privremenih djelatnika i 13 ugovornih djelatnika);

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

5.  napominje da su životopisi (CV-ovi) i izjave o nepostojanju sukoba interesa direktora i zamjenika direktora Ureda objavljeni na internetskim stranicama Ureda još od rujna 2015.; sa zabrinutošću napominje da životopisi i izjave o financijskim interesima članova Upravnog obora Ureda nisu objavljeni na njegovim internetskim stranicama; napominje da bi se Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća(11) (nova Uredba o Europolu) trebala početi primjenjivati od 1. svibnja 2017.; potvrđuje da će nakon stupanja na snagu nove Uredbe o Europolu Upravni odbor Ureda usvojiti pravila za sprečavanje sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa u pogledu svojih članova, među ostalim i u vezi s njihovim izjavama o financijskim interesima; traži od Ureda da na svojim internetskim stranicama objavi životopise i izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora Ureda, da javnosti omogući svaki nužan pregled svojeg višeg rukovodstva te da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o uspostavi i provedbi svojih pravila o sukobu interesa;

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da Ured primjenjuje strog regulatorni okvir u pogledu provjere činjenične ispravnosti izjava o financijskim interesima koje podnose stručnjaci, članovi Upravnog odbora i članovi osoblja u skladu s posebnom prirodom i ulogom Ureda te da po potrebi surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF);

7.  sa zadovoljstvom primjećuje da se u cilju jamčenja nepostojanja sukoba interesa pokreće istraživanje financirano otvorenim izvorima za svaki pojedini slučaj u relevantnim ključnim područjima (zapošljavanje, nabava i osoblje koje napušta organizaciju) i da za natječaje u sklopu postojećih okvirnih ugovora u području IKT-a (savjetovanje) i za pregovaračke postupke iz članka 134. Pravila za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12) izjave o sukobu interesa predmetnog osoblja sustavno se provjeravaju zbog moguće povezanosti s društvima koja sudjeluju u natječajima, a provode se i dodatne provjere na pojedinačnoj osnovi;

8.  sa zadovoljstvom napominje da je Ured krajem 2016. uspostavio dodatne aranžmane u vezi sa zviždačima;

9.  primjećuje da Ured trenutačno primjenjuje strategiju Komisije za suzbijanje prijevara; napominje da će zakonska obveza kojom se od Ureda zahtijeva da uspostavi vlastitu strategiju za suzbijanje prijevara stupiti na snagu tek nakon početka primjenjivanja Uredbe u Europolu u svibnju; također napominje da Ured planira predstaviti nacrt strategije svom Upravnom odboru kako bi se zajamčilo donošenje strategije prije nego što nova Uredba o Europolu stupi na snagu; poziva Ured da o napretku u vezi sa svojom strategijom za suzbijanje prijevara obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Unutarnje kontrole

10.  prima na znanje da su tijekom 2015. aktivnosti upravljanja rizikom u Uredu bila usmjerena i na rješavanje pitanja unutarnjih rizika i na područja poboljšanja koja su utvrdili Revizorski sud, Služba za unutarnju reviziju, Odjel za unutarnju reviziju i Ombudsman; nadalje primjećuje da su aktivnosti upravljanja rizikom uključivale i praćenje rizika koji utječu na ključne poslovne ciljeve utvrđene u programu rada za 2015.; napominje da je do kraja 2015. u evidenciji korporativnih rizika Ureda bilo zabilježeno 12 korporativnih rizika i 19 odgovarajućih mjera za ublažavanje tih rizika, od kojih je 84 % provedeno ili razmotreno 2015.;

Unutarnja revizija

11.  napominje da je 2015. obrađeno 75 % svih neriješenih revizijskih preporuka Revizorskog suda, Službe za unutarnju reviziju, Zajedničkog nadzornog tijela Europola, Službenika Komisije za zaštitu podataka i Odjela za unutarnju reviziju koje su označene kao kritične ili vrlo važne; traži od Ureda da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku u provedbi preostalih preporuka ili o razlozima zbog kojih je odlučio ne baviti se njima;

12.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju upravljanja odnosa s dionicima; nadalje primjećuje da je Služba iznijela četiri preporuke od kojih nijedna nije kategorizirana kao kritična ili vrlo važna;

Ostale primjedbe

13.  primjećuje da su nadležna tijela u Nizozemskoj, gdje se nalazi sjedište Ureda, procijenila da je trenutačna razina prijetnje znatna (razina 4 od 5); priznaje da je Ured u uskom kontaktu s nizozemskim nadležnim tijelima radi kontinuirane procjene povezanih implikacija za Ured, uključujući situacijske sigurnosne mjere, kao i prilagodbu mehanizama kontinuiteta poslovanja;

14.  priznaje da su kapaciteti Ureda koji se sve više razvijaju, posebno Europski centar za kibernetički kriminal i od 2016. Europski centar za borbu protiv terorizma ojačali profil Ureda u pogledu borbe protiv kiberprijetnji; nadalje priznaje da Ured ima sustav za upravljanje sigurnošću informacija koji se sustavno ažurira u skladu s relevantnim međunarodnim standardima i primjerima najbolje prakse iz sektora;

15.  napominje da je Ured 2016. ažurirao svoju IKT mrežnu strukturu radi jačanja zaštite svojih ključnih poslovnih podataka i povezanih sustava, uključujući kapacitete za razmjenu podataka s državama članicama i trećim stranama; također napominje da je u sklopu tih mjera mreža na kojoj su smješteni ključni poslovni podaci i sustavi klasificirana oznakom CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

16.  sa zadovoljstvom prima na znanje da se novim pravnim okvirom Ureda, koji će postati stupiti na snagu u svibnju 2017., predviđaju dodatne mjere u pogledu dostavljanja tijelu nadležnom za davanje razrješnice detaljnih informacija o radu Ureda, među ostalim i onih povezanih s osjetljivim operativnim pitanjima;

17.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Ured ima opširne mehanizme i dogovore o dijeljenju usluga kapaciteta, uključujući zajedničke postupke nadmetanja s državama domaćinima, nekoliko operativnih i strateških dogovora s raznim drugima agencijama, sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i usku suradnju s Frontexom u okviru pristupa koji se temelji na žarištima;

18.  napominje da Ured ima 16 službenih automobila, uključujući jedno specijalizirano vozilo za svoje operativne poslove, čija je cijena bila 73 000 EUR (37 000 EUR za održavanje, 16 000 EUR za osiguranje/dozvole i 20 000 EUR za gorivo);

19.  sa zabrinutošću primjećuje da se Ured koristi kontroverznom privatnom bazom podataka WorldCheck koja pojedince i organizacije često dovodi u vezu s terorizmom samo na temelju javno dostupnih informacija, bez odgovarajuće istrage, transparentnosti ili pružanja učinkovitih načina pravne zaštite; poziva Ured da Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove pojasni način na koji se Ured u svom radu koristi tom privatnom bazom podataka kako bi se ocijenila relevantnost uporabe javnih sredstava za plaćanje licencija za WorldCheck;

20.  pozdravlja činjenicu da Ured učinkovito i djelotvorno isporučuje proizvode i usluge koje od njega očekuju nadležna tijela kaznenog progona država članica i partneri u suradnji; uviđa da je više od 732 00 operativnih poruka obrađeno uz pomoć mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA) i da je započeto gotovo 40 000 povezanih predmeta, da je informacijski sustav Europola (EIS) obradio više od 633 000 pretraživanja, da je Agencija poduprla 812 operacija i proizvela više od 4 000 operativnih izvješća i koordinirala 98 zajedničkih djelovanja;

21.  ističe činjenicu da je mandat Ureda ojačan, a da su proračun i broj osoblja povećani kao odgovor na terorističke napade i migracijsku krizu te u svjetlu Programa Komisije o sigurnosti i migracijama; pozdravlja uspješne napore Ureda u pogledu uspostave Jedinice EU-a za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima, Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata i Europskog centra za borbu protiv terorizma; potiče Ured da se usredotoči na razvoj tih triju novih instrumenata;

22.  potiče Ured da pojednostavi postupke u vezi s analitičkim radnim datotekama i uspostavom novog Sustava analize Europola te da osigura potrebna sredstva za postizanje visoke razine sigurnosti podataka, privatnosti i zaštite podataka;

23.  potiče Ured da u svrhu borbe protiv terorizma nastavi poboljšavati razmjenu informacija među svojim partnerima te suradnju s državama članicama, nacionalnim tijelima kaznenog progona i Eurojustom, poštujući pritom pravila o zaštiti podataka i privatnosti, uključujući načelo ograničenja svrhe; poziva Ured da više pažnje posveti predstavljanju svojeg rada na internetu.

°

°  °

24.  za druge primjedbe koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](13) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

15.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.

(2016/2184(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Petr Ježek

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Europola (Agencije) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  pozdravlja visoku stopu izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (99,8 %) i odobrenih sredstava za plaćanja (89 %); napominje, međutim, da je razina prijenosa odobrenih sredstava za administrativne rashode dosegla 41 %; naglašava da je važno poštovati proračunsko načelo jedne godine; podsjeća na to da je načelo jedne godine jedno od tri temeljna računovodstvena načela; pozdravlja usmjerenost Agencije na ulaganje daljnjih napora kako bi se zajamčilo učinkovito i usklađeno izvršenje proračuna;

3.  sa zabrinutošću primjećuje da se Agencija koristi kontroverznom privatnom bazom podataka WorldCheck koja pojedince i organizacije često dovodi u vezu s terorizmom samo na temelju javno dostupnih informacija, bez odgovarajuće istrage, transparentnosti ili pružanja učinkovitih načina pravne zaštite; poziva Agenciju da Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove pojasni način na koji se Agencija u svom radu koristi tom privatnom bazom podataka kako bi se ocijenila relevantnost uporabe javnih sredstava za plaćanje licencija za WorldCheck;

4.  pozdravlja objavljivanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu Agencije za 2015. i u tom smislu preporučuje da Agencija objavi i izvješće Europskog revizorskog suda; pozdravlja objavljivanje pravila o zviždačima i prima na znanje angažman Agencije u pogledu dopune postojećih pravila; ponavlja da je transparentnost ključan element za održavanje povjerenja građana Unije u institucije Unije;

5.  pozdravlja činjenicu da Agencija učinkovito i djelotvorno isporučuje proizvode i usluge koje od njega očekuju nadležna tijela kaznenog progona država članica i partneri; uviđa da je više od 732 00 operativnih poruka obrađeno uz pomoć mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA) i da je započeto gotovo 40 000 povezanih predmeta, da je informacijski sustav Europola (EIS) obradio više od 633 000 pretraživanja, da je Agencija poduprla 812 operacija i proizvela više od 4 000 operativnih izvješća i koordinirala više od 98 zajedničkih djelovanja;

6.  prima na znanje da je većina članova uprave Agencije objavila izjave o nepostojanju sukoba interesa; poziva, međutim, Agenciju da objavi i „izjave o interesima” kako bi treća strana mogla potvrditi nepostojanje sukoba interesa; prima na znanje da članovi upravnog odbora nisu objavili svoje izjave o financijskim interesima, ali pozdravlja nadolazeću novu Uredbu o Europolu za koju se očekuje da će stupiti na snagu 1. svibnja 2017. s novim odredbama o pravilima za sprečavanje i upravljanje sukobima interesa;

7.  ističe činjenicu da je mandat Agencije ojačan, a da su proračun i broj osoblja povećani kao odgovor na terorističke napade i migracijsku krizu te u svjetlu Programa Komisije o sigurnosti i migracijama; pozdravlja uspješne napore Agencije u pogledu uspostave Jedinice EU-a za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima, Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata i Europskog centra za borbu protiv terorizma; potiče Agenciju da se usredotoči na razvoj tih triju novih instrumenata;

8.  potiče Agenciju da pojednostavi postupke u vezi s analitičkim radnim datotekama i uspostavom novog Sustava analize Europola te da osigura potrebna sredstva za postizanje visoke razine sigurnosti podataka, privatnosti i zaštite podataka;

9.  potiče Agenciju da u svrhu borbe protiv terorizma nastavi poboljšavati razmjenu informacija među svojim partnerima te suradnju s državama članicama, nacionalnim tijelima kaznenog progona i Eurojustom, poštujući pritom pravila o zaštiti podataka i privatnosti, uključujući načelo ograničenja svrhe; poziva Agenciju da više pažnje posveti predstavljanju svoga rada na internetu.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

9.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016, str. 198.

(2)

SL C 449, 1.12.2016, str. 198.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016, str. 198.

(7)

SL C 449, 1.12.2016, str. 198.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53).

(12)

Uredba (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti