Menetlus : 2016/2194(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0108/2017

Esitatud tekstid :

A8-0108/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.62

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0193

RAPORT     
PDF 365kWORD 56k
29.3.2017
PE 587.621v02-00 A8-0108/2017

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2194(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Miroslav Poche

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust nr 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised(4), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0108/2017),

1.  annab heakskiidu ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte direktori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust nr 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised(9), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0108/2017),

1.  annab heakskiidu ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0108/2017),

A.  arvestades, et ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2007. aasta märtsis nõukogu otsusega 2007/198/Euratom 35 aasta pikkuseks perioodiks;

B.  arvestades, et ühisettevõtte liikmeteks on Euratom, mida esindab Euroopa Komisjon, Euratomi liikmesriigid ja kolmandad riigid, kes on sõlminud Euratomiga koostöölepingu juhitava termotuumasünteesi alal;

C.  arvestades, et ühisettevõtte eesmärgid on anda liidu panus ITERi rahvusvahelisse termotuumaenergeetika projekti, rakendada Euratomi ja Jaapani vahelist laiema lähenemisviisi lepingut ning valmistuda tuumasünteesi näidisreaktori (DEMO) ehitamiseks;

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2008. aasta märtsis;

Üldist

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”) öeldakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge siis lõppenud aastal vastavalt tema finantseeskirjadele ja komisjoni pearaamatupidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal on ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  väljendab muret asjaolu pärast, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse taas, et ITERi tegevuse keerukus tähendab riski, et ühisettevõtte poolt ITERi projekti ehitusetapiks eraldatud summa võib veel märgatavalt suureneda, kuid samas tunnistatakse, et mitmes valdkonnas on tehtud märkimisväärseid edusamme, mis mõjutavad kogu projekti juhtimisstruktuuri;

4.  rõhutab, et ühisettevõte haldab ITERi projekti tehtavat liidu osamaksu ning eelarvepiirang 6 600 000 000 eurot tuleb säilitada kuni aastani 2020; toonitab ka, et ITERi projekti puhul on peamine väljakutse tagada, et peetakse kinni realistlikust ajakavast ja eelarvest ning võimalikud kõrvalekalded või probleemid tuvastatakse võimalikult varajases etapis; võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande osas „Asjaolu rõhutamine“ märgitakse taas, et eelarvepiirang 6 600 000 000 eurot, mis on 2010. aastal ehitusetapiks algselt ette nähtud eelarvelistest kuludest kaks korda suurem summa, ei sisaldanud ettenägematuid kulusid; võtab seega teadmiseks mõningad edusammud ühisettevõtte 2015. aasta sissemaksu ajakohastatud määra osas, mis on terviklikum number; on teadlik, et hiljutised muudatused, mida selles suhtes ikka veel tehakse, on projekti edu jaoks keskse tähtsusega;

5.  väljendab tõsist muret asjaolu pärast, et kontrollikoja aruandes märgitakse, et 2015. aastal alustas ühisettevõte suurt projekti, mille eesmärk oli arvutada ühisettevõtte hinnanguline kulu ITERi projekti ehitusetapi lõpuleviimiseks (prognoositud maksumus), mille tulemuseks oli maksumuse eeldatav suurenemine 2 375 000 000 miljoni euro võrra, mis tähendab 35 % kasvu võrreldes nõukogu poolt 2010. aastal heaks kiidetud summaga; märgib, et see summa on suurem kui ühisettevõtte poolt 2014. aasta novembris teatatud suurenemine, kuid tunnistab, et see on tingitud uue kalkulatsiooni suuremast ulatusest, et võtta arvesse kogu ehitusetappi ja mitte ainult hinnangulisi kõrvalekaldeid sõlmitud lepingute maksumusest; tunnustab jõupingutusi, mida ühisettevõte on teinud terviklikumate ja realistlikumate kuluprognooside tegemisel;

6.  märgib, et kontrollikoja aruandes osutatakse, et ühisettevõtte juhatus võttis 2015. aastal vastu tegevuskava, mis on kooskõlas ITERi tegevuskavaga, et lahendada ITERi projekti keerukusest tulenevaid probleeme; märgib, et ITERi organisatsiooni nõukogu (edasipidi „ITERi nõukogu“) võttis oma 2016. aasta juuni istungil lõpuks esialgsena vastu ITERi projekti uue ajakava ja vahendid (uus projektikirjeldus, millega kaasneb järkjärguline lähenemine „esimese plasma“ saavutamiseks), mida peeti realistlikuks, kehtestas peamised teetähised aastateks 2016 ja 2017 ning määras 2025. aasta tähtajaks, mil peab olema saavutatud „esimese plasma“; märgib lisaks, et ITERi nõukogu kiitis 2016. aasta novembris heaks esialgse ITERi projekti üldise ajakava, mille järgi „esimese plasma“ tähtaeg on 2025. aasta ja operatsiooni Deterium Tritium tähtaeg 2035. aasta; märgib siiski, et Euroopa Liidu Nõukogu peab uue projektikirjelduse veel vastu võtma;

7.  nõuab, et komisjon esitaks enne 2017. aasta juulit ITERi projekti kohta teatise, mis on oluline kogu projekti läbipaistvuse tagamiseks ja edasiste sammude kavandamiseks;

8.  juhib tähelepanu sellele, et ühisettevõtte uus direktor nimetati ametisse 2016. aasta jaanuaris ja on juba teinud mitmeid vajalikke ja olulisi muudatusi; märgib, et direktor esitas 2015. aasta tegevuskavasse lisamiseks 21 uut meedet; võtab teadmiseks suured ambitsioonid, mis on seotud uute meetmetega, mis lähevad kaugemale eelarve ja ajakava parandustest, et saavutada ulatuslikku ja laialdast edu paljudes ITERi projekti tulemusi mõjutavates valdkondades, sh juhtimine ja kommunikatsioon, protsesside professionaalsus ning personali koolitus ja tööalane enesetäiendamine;

9.  märgib, et 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu edasilükatud andmise käigus palus eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon ühisettevõtte direktoril esitada üksikasjalik eduaruanne kõigi peamiste meetmete kohta, mis kinnitaksid, et projekt liigub õiges suunas ja kõik kõnealused meetmed on rakendatud; märgib, et aruanne esitati eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2017. aasta jaanuaris;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

10.  märgib, et ühisettevõtte 2015. aasta lõplik, täitmiseks kasutada olev eelarve sisaldas 467 901 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 586 080 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 100 % ja 99 %; märgib samas, et 2015. aasta algses eelarves kajastatud kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäär oli vastavalt 49 % ja 82 %;

11.  märgib, et kulukohustuste assigneeringutest summas 467 900 000 eurot kasutati 52 % otseste individuaalsete ning ülejäänud 48 % üldiste kulukohustuste kaudu; märgib, et individuaalsete kohustuste eeldatavast halvem täitmine oli peamiselt tingitud sellest, et vähenes ITERi organisatsiooni taotletud rahalise toetuse summa, samuti Jaapani taotletud rahalise toetuse summa ning lepingud sellistes valdkondades nagu kaugjuhtimisseadmed, diagnostika ja plasmatehnoloogia lükati edasi;

12.  märgib, et vastavalt 2015. aasta tööprogrammis tehtud viimastele muudatustele tasakaalustati eelarve täitmist üldiste kulukohustustega 2016. aastal lõpuleviidavate käimasolevate hangete osas, mille peamised valdkonnad olid hooned (põhihoonete lepingute muudatused või valikuvõimalused) ja vaakumkamber (et viia lõpule peakambri hange);

13.  tunnistab asjaolu, et 2015. aasta eelarve täielik täitmine muutis tühistatud assigneeringute määra 2015. aastal väga madalaks – vähem kui 0,1 % eelarvest; märgib, et tühistatud assigneeringute kogusumma oli 925 783 eurot, mis vastab summale, mida 2015. aastal 2014. aastast ülekantud täitmata halduskulukohustuste eest ei makstud;

14.  märgib, et 2015. aasta eelarve ülejääk oli 1 070 000 eurot; märgib, et mõned muud tulud ei olnud eelarves ette nähtud, näiteks Kreeka hilinenud osamaks 2014. aasta eest ja Hispaania hilinenud osamaksu intress;

15.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal töötles ühisettevõte 4200 maksetehingut (v.a palgad), mis näitab väikest 3 %-list langust 2014. aastaga võrreldes; märgib ka, et neist 1500 olid arvete maksmised, mille puhul keskmine maksmise aeg vähenes tänu seotud finantsprotsesside optimeerimisel tehtud jõupingutustele ligikaudu seitsme päeva võrra; märgib rahuloluga, et maksete elektroonilise töövoo rakendamine 2014. aastal on tõhusust märkimisväärselt suurendanud;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  märgib, et ühisettevõtte juhatus võttis aastateks 2015–2017 vastu pettustevastase strateegia ja tegevuskava, milles selgitatakse konteksti, kus ühisettevõte tegutseb, st et ta on vastutav avaliku sektori eelarvest pärineva suure summa haldamise eest, ning pettuste ennetamise ja avastamise asjakohaseid mehhanisme; märgib, et seati konkreetsed eesmärgid, näiteks eetikanõuniku ja OLAFi ametniku nimetamine ning teadlikkuse tõstmine;

17.  märgib, et ühisettevõte võttis 2015. aastal vastu otsuse rikkumisest teatamise eeskirjade kohta ning selle organite ja komiteede suhtes kohaldatava 2013. aasta huvide konfliktide eeskirjade läbivaatamise kohta;

Töötajate valik ja töölevõtmine

18.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte võttis vastu personalieeskirjade rakenduseeskirjad; peab kahetsusväärseks, et teatavad personalieeskirjade rakendamiseks vajalikud erieeskirjad on endiselt vastu võtmata;

19.  märgib siiski, et üks peamisi väljakutseid on jätkuvalt ühisettevõtte töötajate ümberpaigutamine esmatähtsatesse valdkondadesse, ja julgustab direktorit jätkama jõupingutusi ühisettevõtte ja ITERi organisatsiooni vahendite vaheliseks optimeerimiseks;

Sisekontroll

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et paljudes järelevalve- ja kontrollisüsteemide valdkondades on tehtud märkimisväärseid edusamme ning ehitusetapi lõpuleviimise hinnanguliste kulude kalkulatsiooni peeti oluliseks saavutuseks;

21.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõtte juhatus võttis vastu üldise kontrolli- ja järelevalvestrateegia, mille peamine eesmärk on anda direktorile ja välistele sidusrühmadele piisav kindlus ühisettevõtte sisekontrollisüsteemide tulemuslikkuse kohta;

22.  tunnistab, et ühisettevõte on välja töötanud lepingute jälgimise vahendi (portaal, mille kaudu vahetatakse tarnijatega dokumente), mis on oluline vahend vahe-eesmärkide ja projekti üldise edenemise jälgimiseks; märgib ka, et ühisettevõte hakkas välja töötama vahendit, mis võimaldab jälgida lepingutest kõrvalekaldumist ja nende muutmist ning hallata kõiki lepingutesse tehtavaid muudatusi; ergutab ühisettevõtet nende süsteemide pakutavaid võimalusi edasi arendama ja täielikult ära kasutama;

23.  märgib, et ühisettevõtte siseauditi üksus viis 2015. aastal lõpule kontrolli kahe varasema auditi põhjal võetud meetmete üle ja kontrollis kolme varasema auditi põhjal võetud meetmeid; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõnealuste meetmetega seoses tehtud soovitustest ja edusammudest; märgib ka, et komisjoni siseauditi talitus tunnustas edusamme, mida ühisettevõte hangete valdkonnas oli teinud, ning jõudis järeldusele, et 2014. aasta üheksast auditisoovitusest seitse olid asjakohaselt ellu viidud;

24.  tõdeb, et ühisettevõte täiustab oma sisekontrolli jätkuvalt, koondades ressursse „esimese plasma“ teetähisteni jõudmiseks vajalikule ITERi tegevusele ja järgides ühtlasi 2020. aastani kehtestatud eelarvepiiranguid; märgib, et 2016. aasta oktoobris täiustati ühisettevõtte omavastutuse ja vastutustunde struktuuri veelgi uue osakonna loomisega, mis keskendub ärilistele ja finantsküsimustele; kutsub ühisettevõtet üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende organisatsiooniliste muutuste tulemusena tehtud edusammudest;

Põhitegevusega seotud hanked ja toetused

25.  märgib, et 2015. aastal algatati 73 põhitegevusega seotud hankemenetlust ning allkirjastati 79 hankelepingut koguväärtusega umbes 326 000 000 eurot; märgib ühtlasi, et need peamised hankelepingud sõlmiti ja allkirjastati hoonete ja kaugjuhtimisseadmete valdkonnas, kuid olulisi hankelepinguid allkirjastati ka seoses magnetite ja neutraalsete osakeste kiirega (neutral beam);

26.  tunnistab, et võrreldes 2014. aastaga vähenes 2015. aastal üle 1 000 000 eurose maksumusega hangete puhul lepingu sõlmimiseni kulunud keskmine aeg 240 päevalt 140 päevani, kuid seda tuleks vähendada 100 päevani; juhib tähelepanu sellele, et hankelepingute sõlmimiseks kulunud aeg alla 1 000 000 eurose maksumusega hangete ja toetuste puhul jäi 2014. aasta tasemele;

27.  märgib, et ühisettevõtte läbirääkimistega menetlused moodustasid 45 % kõigist 2015. aastal algatatud põhitegevusega seotud hankemenetlustest (2014. aastal 58 %); on veendunud, et kuigi ühisettevõte vähendas 2015. aastal läbirääkimistega menetluste osakaalu, on vaja teha pingutusi, et suurendada igal võimalikul ja sobival juhul põhitegevusega seotud hankemenetluste konkurentsi; tunnistab, et arvestades väga piiratud konkurentsi teatavate väga spetsiifiliste tarnete osas, on läbirääkimistega hankemenetlused sageli kõige asjakohasem hankemenetlus, eelkõige kuna avatud menetlusega kaasneb risk, et leping sõlmitakse kogenematu ning seega sobimatu ettevõtjaga; palub ühisettevõttel anda aru meetmetest, mida ta on võtnud, et suurendada igal võimalikul juhul oma põhitegevusega seotud hankemenetluste puhul konkurentsi;

28.  rõhutab, et kontrollikoja aruandes märgitakse, et hankemenetlustes on tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid tuuakse ka välja mitmed puudused, näiteks oli ehitusetapi lõpuleviimise prognoositud maksumus kahe projekti puhul suurem ja üks hankemenetlus lõpetati hilinemisega; kutsub ühisettevõtet üles edendama läbirääkimisi ITERi organisatsiooniga, et vahendite jaotus ja hanked oleksid paremini vastavuses;

Õigusraamistik

29.  märgib, et kontrollikoja aruandes täheldatakse, et ühisettevõtte juhatus muutis 2015. aasta detsembris lõpuks ühisettevõtte finantsmäärust ja selle rakenduseeskirju, et viia need kooskõlla uue liidu finantsraamistikuga, ning need eeskirjad jõustusid 1. jaanuaril 2016; rõhutab asjaolu, et komisjon esitas positiivse arvamuse ühisettevõtte poolt finantseeskirjadesse tehtud muudatuste kohta, kuid palus ühisettevõttel kaaluda teatavate sätete väljatöötamist, mis käsitlevad konkreetseid erandeid uuest liidu finantsraamistikust; võtab teadmiseks ühisettevõtte vastuse, et ta kavatseb lisada kõnealused sätted oma rakenduseeskirjadesse 2016. aasta lõpuks; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni rakendamises tehtavatest edusammudest;

30.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte vaatas läbi oma töökorralduse ja -protsessid, mida mõjutavad tema uus finantsmäärus ja rakenduseeskirjad ning uued hanke- ja toetuste eeskirjad; võtab rahuloluga teadmiseks ühisettevõtte vastuse, et uued nõuded on tema töökorda (poliitikasse, protsessidesse, menetlustesse jne) üle võetud;

Intellektuaalomandi õigused ja tootmisharu poliitika

31.  märgib, et ühisettevõte võttis 2016. aastal vastu ühtse intellektuaalomandi dokumendi; märgib ühtlasi, et ühisettevõte formaliseeris selle dokumendi kasutamise, võttes selle eraldi sammuna kasutusele kõigis hankemenetluste uutes protsessides;

Leping asukohariigiga

32.  märgib rahuloluga, et 2016. aasta mais allkirjastas ühisettevõtte direktor pärast juhatuse heakskiitu Hispaania Kuningriigiga uue pikaajalise rendilepingu oma ruumide kohta, kusjuures senist büroopinda suurendati 1000 m² võrra; märgib lisaks, et juhatus kiitis ühisettevõtte kontoriruumide renoveerimise plaani heaks.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

17

+

ALDE

ENF

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Jean-François Jalkh

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

7

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 33.

(2)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 34.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 33.

(7)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 34.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika