Postupak : 2016/2199(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0109/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0109/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.60

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0191

IZVJEŠĆE     
PDF 600kWORD 57k
29.3.2017
PE 593.967v02-00 A8-0109/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2199(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Miroslav Poche

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8 0090/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0109/2017),

1.  daje razrješnicu   izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2015.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8 0090/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2(9), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0109/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi   izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0109/2017),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (u daljnjem tekstu: „Zajedničko poduzeće FCH”) osnovano u svibnju 2008. kao javno-privatno partnerstvo Uredbom Vijeća (EZ) br. 521/2008 za razdoblje do 31. prosinca 2017. radi usredotočenja na razvoj rješenja primjenjivih na tržištu kojima će se potpomoći dodatni napori koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivih članaka i vodika; budući da je Uredba (EZ) br. 521/2008 stavljena izvan snage Uredbom Vijeća (EU) br. 559/2014(11);

B.  budući da je Uredbom (EU) br. 559/2014 u svibnju 2014. osnovano Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 („Zajedničko poduzeće FCH2”) kako bi zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće FCH za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH bili Unija, koju je zastupala Komisija, Europska industrijska grupacija za zajedničku tehnološku inicijativu za gorivne članke i vodik („industrijska grupacija”) i Nova europska istraživačka grupacija za gorivne članke i vodik AISBL – N.ERGHY („istraživačka grupacija”);

D.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH2 Unija, koju zastupa Komisija, industrijska grupacija Hydrogen Europe („industrijska grupacija 2”) i istraživačka grupacija N.ERGHY („istraživačka grupacija 2”);

E.  budući da najviši doprinos Unije za cijelo aktivno razdoblje iznosi 470 000 000 EUR za Zajedničko poduzeće FCH te 665 000 000 EUR za Zajedničko poduzeće FCH2, koji će se platiti iz proračuna Sedmog okvirnog programa („FP7”) i proračuna Obzora 2020., kako je primjenjivo, od čega dio namijenjen za tekuće troškove ne smije premašiti 20 000 000 EUR, odnosno 19 000 000 EUR.;

F.  budući da se očekuje da će u okviru Zajedničkog poduzeća FCH2 industrijska grupacija i istraživačka grupacija zajedno pridonijeti 50 % tekućih troškova, od čega će se na industrijsku grupaciju odnosi 43 %, a na istraživačku grupaciju 7 %, te da se očekuje da oba člana pridonesu operativnim troškovima doprinosima u naravi, kao i ciljevima Zajedničkog poduzeća FCH2 doprinosima u naravi u dodatnim aktivnostima u minimalnom iznosu od 380 000 000 EUR, od čega je barem 285 000 000 EUR u obliku doprinosa u naravi u dodatnim aktivnostima

Upravljanje proračunom i financijama

1.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća FCH za 2015. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. godine te rezultate njegova poslovanja i novčane tokove za okončanu godinu, u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  prima na znanje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća FCH2 za financijsku godinu 2015. sadržavao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 132 583 855 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 95 089 121 EUR; napominje da su odobrena sredstva za preuzimanje obveza porasla za 17 % u usporedbi s 2014., uglavnom zbog većeg iznosa za pozive na podnošenje prijedloga 2015., dok su odobrena sredstva za plaćanja smanjena za 2 % u odnosu na 2014.;

3.  prima na znanje na temelju njegova godišnjeg izvješća o radu da je Zajedničko poduzeće FCH2 nastavilo provoditi ex post revizije započevši 29 novih revizija; pozdravlja činjenicu da je stopa preostalih pogrešaka iznosila 0,98 %;

4.  napominje da je Zajedničko poduzeće FCH2 uspostavilo ex ante procedure koje se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te da provodi ex post revizije nad korisnicima kojima su dodijeljena bespovratna sredstva; primjećuje da su te provjere ključni alati za procjenu zakonitosti i pravilnosti operacija;

5.  ističe da je izvršenje proračuna do kraja godine za sve izvore sredstava dosegnulo 87,3 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza, što predstavlja neznatno smanjenje u usporedbi s prethodnom godinom zbog ishoda evaluacije poziva na podnošenje prijedloga za 2015.; napominje da su određeni projektni prijedlozi odbijeni jer nisu bili potrebne kvalitete, što je dovelo do neiskorištenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u visini od 13 700 000 EUR; napominje da je stopa izvršenja plaćanja iznosila 83 %, što je do sada najbolja stopa izvršenja plaćanja za Zajedničko poduzeće FCH2;

6.  primjećuje da se od ukupnih operativnih obveza koje su preuzete 2015. godine (193 500 000 EUR) njih 42,6 % odnosilo na pojedinačne obveze koje su se temeljile na dovršenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava i ugovora; napominje da se 57,3 % odnosilo na ukupne obveze za koje postupak dodjele nije bio dovršen zbog količine vremena koja je potrebna za provedbu postupaka evaluacije i pregovaranja u vezi s pozivima na podnošenje prijedloga za projekte u okviru programa Obzor 2020. za 2015. godinu;

7.  pozdravlja činjenicu što je ukupno 59 istraživačkih i industrijskih organizacija izvijestilo o svojim ulaganjima u ukupnom iznosu od 188 570 000 EUR, što odgovara više od 60 % cilja postavljenog za cjelokupno trajanje Zajedničkog poduzeća FCH2;

8.  potvrđuje činjenicu da je sektor iskazao jasnu namjeru ulaganja, razvoja i komercijaliziranja svojih inovativnih tehnologija, kako u području industrije tako i u području istraživanja; napominje da prijave za doprinose u naravi u dodatnim aktivnostima dolaze iz 16 različitih država članica te se u pogledu jedinica 33 % prijava odnosi na područje istraživanja, a 77 % na područje industrije; pozdravlja činjenicu da je sektor gorivnih članaka i vodika odlučan nastaviti istim putem te da ulaže maksimalne napore kako bi i u sljedećem razdoblju izvješćivanja za 2016. ostvario odlične rezultate;

9.  napominje da kada su sastavljani njegovi završni financijski izvještaji Zajedničko poduzeće FCH2 nije primilo zatražena izvješća svojih članova o provedbi projekata iz programa Obzor 2020. s obzirom na to da još nije nastupio rok te stoga primjećuje da se iznos doprinosa u naravi za 2015. u okviru programa Obzor 2020. koji je unesen u financijske izvještaje temelji na procjeni Zajedničkog poduzeća FCH2 u pogledu troškova koje su članovi imali do kraja 2015.; u tom pogledu ističe da će se doprinosi u naravi objaviti kao sastavni dio prvog izvješćivanja o projektima predviđenog u rujnu 2016.; podsjeća da se u izvješću Revizorskog suda preporučuje da bi Komisija trebala donijeti jasne smjernice o proračunskom izvješćivanju i financijskom upravljanju za Zajedničko poduzeće FCH2 i napominje da su te smjernice objavljene 20. prosinca 2016. nakon te preporuke;

Prijenos

10.  prima na znanje da su obavljena dva proračunska prijenosa između različitih proračunskih linija istog poglavlja kako bi se bolje raspodijelila sredstva potrebna za administrativne troškove; ističe da ti prijenosi nisu imali utjecaja na izglasani proračun;

Pozivi na podnošenje prijedloga

11.  potvrđuje činjenicu da je Zajedničko poduzeće FCH2 uspješno obavilo prelazak na Obzor 2020. dovršavanjem potpisivanja prvih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji proizlaze iz poziva na podnošenje prijedloga za 2014.; napominje da je Zajedničko poduzeće FCH2 krajem 2015. u okviru Obzora 2020. imalo 15 tekućih projekata koji datiraju iz 2014. i 15 projekata u pripremi iz poziva na podnošenje prijedloga 2015.;

12.  napominje da su prvi sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Obzora 2020. (poziv za 2014.) potpisani u prosjeku osam mjeseci prije dodjele sredstava (osim u tri opravdana slučaja), što je odraz truda uloženog u stvaranje kratke pripremne faze za bespovratna sredstva u kontekstu novih pravila i alata; ističe da tih 15 projekata predstavlja doprinos od 82 100 000 EUR od čega je 55 % za inovacijske aktivnosti i 41 % za istraživačke i inovacijske aktivnosti te preostalih 4 % za transverzalne aktivnosti; napominje da su mala i srednja poduzeća predstavljala 25 % sudionika u uspješnim projektima i 24 % doprinosa Zajedničkog poduzeća FCH u pozivu na podnošenje prijedloga za 2014.;

13.  napominje da je drugi poziv Zajedničkog poduzeća FCH2 na podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor 2020. objavljen 5. svibnja 2015. uz rok za podnošenje prijedloga do 27. kolovoza 2015. i procijenjeni proračun od 123 000 000 EUR te da je primljen 61 prihvatljiv prijedlog, što je rezultiralo u odabiru 15 projekata za sredstva od 109 916 764 EUR;

Pravni okvir

14.  primjećuje da su financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) 2015/1929; napominje da Zajedničko poduzeće FCH2 mora preispitati svoja financijska pravila kako bi bila usklađena s revidiranim modelom; napominje da je izmijenjena financijska uredba Zajedničkog poduzeća FCH2 usvojena u njezinu upravljačkom odboru u svibnju 2016. nakon što je nacrt podnesen Komisiji radi odobrenja;

15.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u Zajedničkom poduzeću FCH2 u studenome 2015. obavila reviziju nad procesom evaluacije i odabira za prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.; ističe činjenicu da je Služba Komisije za unutarnju reviziju preporučila da Zajedničko poduzeće FCH2 poveća jasnoću i transparentnost odabira tema za prijedloge; poziva Zajedničko poduzeće FCH2 da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o poboljšanjima poduzetima za povećanje transparentnosti postupka odabira;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće FCH2, na temelju preporuke tijela nadležnog za davanje razrješnice i preporuke iz revizije koju su zajedno obavili Služba Komisije za unutarnju reviziju i unutarnji revizor Zajedničkog poduzeća FCH2, pripremilo unutarnja pravila kojima se na sveobuhvatniji način specificiraju obveze u pogledu sukoba interesa; sa zadovoljstvom potvrđuje činjenicu da su u okviru sjednice o osviještenosti u pogledu unutarnje kontrole održanoj 30. studenog 2015. članovi osoblja upoznati s definicijom i mogućim sprečavanjem sukoba interesa te obvezama izvješćivanja u pogledu primanja darova, usluga ili plaćanja;

17.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Zajedničko poduzeće FCH2 sudjelovalo u primjeni i provedbi preventivnih i korektivnih mjera tijekom 2015., u skladu s usvojenom zajedničkom „strategijom i akcijskim planom za borbu protiv prijevara” na razini Komisije;

Ostalo

18.  ističe činjenicu da temeljna istraživanja kojima se doprinosi ciljevima Zajedničkog poduzeća FCH2 ne treba isključivati iz ostalih poziva na podnošenje prijedloga u okviru Obzora 2020. ako ne postoje jasna preklapanja s pozivima na podnošenje prijedloga u okviru Zajedničkog poduzeća FCH2;

19.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke unutarnje kontrole kako bi pružilo razumno jamstvo o utvrđivanju i sprječavanju prijevara i nepravilnosti;

20.  napominje da su opća pravila za zaposlenike, sastavljena na temelju predloška Komisije, trebala biti podnesena odboru na odobrenje do kraja 2016. godine;

21.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće FCH2 izravno sudjeluje u postupku preispitivanja u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u pogledu daljnjeg pojednostavljenja i usklađivanja postupaka povezanih sa zajedničkim poduzećima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 473, 16.12.2016., str. 47.

(2)

SL C 473, 16.12.2016., str. 49.

(3)

SL L 298, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 169, 7.6.2014., str. 108.

(5)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(6)

SL C 473, 16.12.2016., str. 47.

(7)

SL C 473, 16.12.2016., str. 49.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 169, 7.6.2014., str. 108.

(10)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(11)

Uredba Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 108.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti