Процедура : 2016/0283(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2017

Внесени текстове :

A8-0110/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0111

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 696kWORD 54k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ян Олбрихт, Изабел Тома

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604),

–  като взе предвид проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016) и поправката на Съвета (14942/2016 COR2),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-0103/2017),

–  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(3),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от ... относно проекта на регламент(4),

–  като взе предвид член 86 и член 99, параграфи 1 и 4 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A8-0110/2017),

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, съдържащ се в приложението към настоящата резолюция;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

7030/2017 и 7031/2017 COR1.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0309.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0412.

(4)

Приети текстове, P8_TA(0000)0000.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2016/… НА СЪВЕТА

от …

за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка

за годините 2014—2020

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 312 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)  Специалните инструменти бяха широко използвани през първите години от прилагането на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., определена в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(1), с цел справяне с новите предизвикателства, които възникнаха в съседните на ЕС държави и наложиха предприемането на бързи и цялостни действия на равнището на Съюза за преодоляване на широкообхватните им хуманитарни последици и последици по отношение на сигурността.

(2)  Обстоятелствата, които доведоха до предприемането на тези извънредни мерки, и необходимостта от предприемане на допълнителни действия продължават да съществуват, както се вижда, от поредното използване в рамките на бюджета за 2017 г., на маржовете и на специалните инструменти, което води до намаляване на наличните бюджетни средства за борба с такива ситуации през оставащия период на МФР.

(3)  За да може да бъде прилагана специфична и възможно най-голяма гъвкавост и за да се осигурят достатъчни бюджетни кредити за плащания, за да може Съюзът да изпълнява задълженията си в съответствие с член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз, максималните суми, определени за адаптирането на таваните на плащанията за годините 2019—2020, в рамките на общия марж за плащанията трябва да бъдат увеличени.

(4)  За да се поддържа достатъчен капацитет на Съюза за реакция при непредвидени обстоятелства със специален акцент върху новите предизвикателства, резервът за спешна помощ и Инструментът за гъвкавост следва да бъдат увеличени, времевите ограничения относно образуването на общия марж за поети ангажименти следва да бъдат премахнати и обхватът на общия марж за поети ангажименти следва да се разшири.

(5)  Специфичната и възможно най-голяма гъвкавост следва да бъде гарантирана и като се предвиди неизползваните суми от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията да бъдат предоставени на инструмента за гъвкавост.

(6)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 се изменя, както следва:

1)  Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Специалните инструменти, предвидени в членове 9—15, осигуряват гъвкавостта на МФР и са въведени за гладкото протичане на бюджетната процедура. Бюджетните кредити за поети задължения могат да се записват в бюджета над таваните на съответните функции, определени в МФР, когато е необходимо да се използват ресурсите на резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Инструмента за гъвкавост, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, маржа за непредвидени обстоятелства, специфичната гъвкавост за борба с младежката безработица и укрепване на научните изследвания и общият марж за ангажиментите за растеж и заетост, по-специално за младежка заетост, и за мерки в областта на миграцията и сигурността в съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета*, Регламент (ЕО) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета**, и Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление***.

2)  Член 5, параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Годишните корекции за 2018—2020 г. не надхвърлят следните максимални суми (по цени за 2011 г.) спрямо първоначалния таван на плащанията за съответните години:

________________

*  Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

**  Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).

***  Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1).“;

2018 - 7 млрд. евро

2019 - 11 млрд. евро

2020 - 13 млрд. евро.“.

3)  В член 6, параграф 1 се добавя следната буква:

„е)  изчисляване на сумите, които трябва да бъдат предоставени на Инструмента за гъвкавост по силата на член 11, параграф 1, втора алинея.“.

4)  Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Годишният размер на резерва е фиксиран на 300 млн. евро (по цени от 2011 г.) и може да бъде използван до година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Резервът е вписан в общия бюджет на Съюза като провизия. Частите от годишната сума, останали от предходната година, се използват първи. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.“.

5)  Член 11 се заменя със следното:

Член 11

Инструмент за гъвкавост

1.  Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции. При спазване на втора алинея се определя таван за годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост, в размер на 600 млн. евро (по цени от 2011 г.).

Всяка година, считано от 2017 г., годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост се увеличава със:

a)  сума, равна на частта от годишната сума за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, която не може да се пренася повече от предходната година в съответствие с член 10, параграф 1;

б)  сума, равна на частта от годишната сума за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, която не може да се пренася повече от предходната година.

Сумите, предоставени на Инструмента за гъвкавост в съответствие с втора алинея, се усвояват при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.  Неусвоената част от годишната сума на Инструмента за гъвкавост може да се усвоява до година n+3. Частите от годишната сума, останали от предходни години, се използват първи, като се започва от най-старите. Частта от годишната сума от година n, която не е усвоена през година n+3, не може да се пренася повече.“.

6)  Член 14 се заменя със следното:

Член 14

Общ марж за ангажименти за растеж и заетост, по-специално за младежка заетост, и за мерки в областта на миграцията и сигурността

1.  Оставените налични маржове под таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения съставляват Общ марж на МФР за ангажименти, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР, за годините 2016—2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост, както и миграцията и сигурността.

2.  Всяка година Комисията изчислява наличната сума в рамките на техническата корекция, предвидена в член 6. Общият марж на МФР или част от него може да бъде мобилизиран(а) от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на ...

  За Съвета

  Председател

(1)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020

Позовавания

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Дата на консултацията / искането за одобрение

8.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Дата на приемане

27.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Дата на внасяне

29.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност