Postup : 2016/0283(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0110/2017

Předložené texty :

A8-0110/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0111

DOPORUČENÍ     ***
PDF 606kWORD 57k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Rozpočtový výbor

Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, jejž předložila Komise (COM(2016)0604),

–  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016), a na opravu k tomuto návrhu provedou Radou (14942/2016 COR2),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 312 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C8-0103/2017),

–  s ohledem na principiální dohodu Rady ze dne 7. března 2017 týkající se revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2016 o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období(3),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ... o návrhu nařízení(4),

–  s ohledem na článek 86 a čl. 99 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A8-0110/2017),

1.  uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

7030/2017 a 7031/2017 COR1.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0309.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0412.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


PŘÍLOHA: NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2016/…

ze dne …,

kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec

na období 2014–2020

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 312 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V prvních letech provádění víceletého finančního rámce na období 2014–2020 stanoveného v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(1) byly v zájmu řešení nových výzev, které vznikly v evropském sousedství a vyžádaly si urychlená a komplexní opatření na úrovni Unie s cílem vyrovnat se s jejich rozsáhlými humanitárními a bezpečnostními důsledky, široce využívány zvláštní nástroje.

(2)  Okolnosti, které si vyžádaly tato mimořádná opatření a nutnost podniknout další kroky, nepominuly, jak vyplynulo z výše nového čerpání prostředků z rozpětí a zvláštních nástrojů v rámci rozpočtu na rok 2017, čímž se snižuje dostupnost rozpočtových prostředků pro řešení takových situací ve zbývajícím období víceletého finančního rámce.

(3)  S cílem uplatňovat zvláštní a maximální možnou flexibilitu a zajistit dostatečný objem prostředků na platby, aby mohla Unie plnit své závazky v souladu s článkem 323 Smlouvy o fungování Evropské unie, je třeba zvýšit maximální částky stanovené pro úpravu stropů plateb na roky 2019–2020 v rámci celkového rozpětí pro platby.

(4)  V zájmu zachování dostatečné kapacity k tomu, aby Unie mohla reagovat na nepředvídané události, zejména s ohledem na nové výzvy, by rezerva na pomoc při mimořádných událostech a nástroj pružnosti měly být posíleny, dočasná omezení ohledně tvorby celkového rozpětí pro závazky by měla být odstraněna a celkové rozpětí pro závazky by mělo být rozšířeno.

(5)  S cílem zajistit zvláštní a maximální možnou flexibilitu by mělo být rovněž stanoveno, že nevyužité částky z Fondu solidarity Evropské unie a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci se poskytnou na nástroj pružnosti.

(6)  Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 se mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Zvláštní nástroje uvedené v článcích 9 až 15 zajistí flexibilitu víceletého finančního rámce a budou přijaty za účelem zajištění hladkého průběhu rozpočtového procesu. Prostředky na závazky mohou být zapsány do rozpočtu nad stropy příslušných okruhů stanovených ve víceletém finančním rámci, pokud je nezbytné využít prostředky z rezervy na pomoc při mimořádných událostech, Fondu solidarity Evropské unie, nástroje pružnosti, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, rozpětí pro nepředvídané události, zvláštní flexibility pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí a posílení výzkumu a celkového rozpětí pro závazky na růst a zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých lidí, a na opatření v oblasti migrace a bezpečnosti v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2012/2002*, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1309/2013** a Interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení***.

2)  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Roční úpravy nesmějí v letech 2018–2020 přesáhnout původní strop plateb pro příslušný rok o tyto maximální částky (v cenách roku 2011):

2018 – 7 miliard EUR,

2019 – 11 miliard EUR,

2020 – 13 miliard EUR.“.

3)  V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)  výpočet částek, které mají být podle čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce poskytnuty na nástroj pružnosti.“

________________

*  Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).

**  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).

***  Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).“

4)  V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Roční výše této rezervy se stanovuje na 300 milionů EUR (v cenách roku 2011) a může být využita až do roku n+1 v souladu s finančním nařízením. Tato rezerva se do souhrnného rozpočtu Unie zapisuje jako předběžná položka. Část roční částky vyplývající z předchozího roku bude čerpána jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n+1, propadá.“.

5)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Nástroj pružnosti

1.  Nástroj pružnosti má v daném rozpočtovém roce umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů. S výhradou druhého pododstavce činí strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti 600 milionů EUR (v cenách roku 2011).

Každý rok počínaje rokem 2017 se roční částka poskytnutá na nástroj pružnosti zvýší o:

a)  částku rovnající se části roční částky pro Fond solidarity Evropské unie, která v předchozím roce v souladu s čl. 10 odst. 1 propadla;

b)  částku rovnající se části roční částky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, která v předchozím roce propadla.

Částky poskytnuté na nástroj pružnosti podle druhého pododstavce se použijí v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku.

2.  Nevyužitou část roční částky nástroje pružnosti lze využít až do roku n+3. Část roční částky vyplývající z předchozích let bude využita jako první, a to podle stáří. Ta část roční částky, jež se nevyužije ani v roce n+3, propadá.“

6)  Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Celkové rozpětí pro závazky na růst a zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých lidí, a na opatření v oblasti migrace a bezpečnosti

1.  Rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky, představuje celkové rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci pro roky 2016 až 2020 pro cíle politiky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí, a opatření v oblasti migrace a bezpečnosti.

2.  Komise každý rok v rámci technické úpravy podle článku 6 vypočte částku, která je k dispozici. Evropský parlament a Rada mohou toto celkové rozpětí víceletého finančního rámce nebo jeho část uvolnit v rámci rozpočtového procesu podle článku 314 Smlouvy o fungování EU.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

  Za Radu

  předseda

(1)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

Referenční údaje

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

8.3.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Datum přijetí

27.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum předložení

29.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí