Procedure : 2016/0283(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0110/2017

Indgivne tekster :

A8-0110/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0111

HENSTILLING     ***
PDF 381kWORD 58k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle rammefor årene 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Budgetudvalget

Ordfører: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle rammefor årene 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  der henviser til udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016) og Rådets berigtigelse (14942/2016 COR2),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C8-0103/2017),

–  der henviser til Rådets principielle enighed af 7. marts 2017 om revision af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020(1),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag(2),

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020(3),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ..... om forslag til forordning(4)

–  der henviser til forretningsordenens artikel 86 og artikel 99, stk. 1 og 4,

–  der henviser til indstillingen fra Budgetudvalget (A8-0110/2017);

1.  godkender udkastet til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 som fastlagt i bilaget til nærværende beslutning;

2.  pålægger sin formand at sende denne holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

BILAG II: FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING

RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2016/…

af …

om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme

for årene 2014-2020

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 312,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Særlige instrumenter er i vidt omfang blevet anvendt i de første år af gennemførelsen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (FFR), som er fastlagt i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(5), for at imødegå de nye udfordringer, der er opstået i de europæiske nabolande, og som har krævet en hurtig og omfattende EU-indsats for at håndtere deres omfattende humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

(2)  De omstændigheder, der gav anledning til disse ekstraordinære foranstaltninger, og behovet for at gøre en yderligere indsats foreligger stadig, hvilket illustreres af, at der i budgettet for 2017 igen blev gjort brug af margener og særlige instrumenter, hvilket mindsker de tilgængelige budgetmidler til imødegåelse af sådanne situationer i den resterende del af den flerårige finansielle ramme.

(3)  For at udvise særlig og størst mulig fleksibilitet og for at sikre, at betalingsbevillingerne er tilstrækkelige til, at Unionen kan opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med artikel 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er det nødvendigt at forhøje maksimumsbeløbene for justeringen af betalingslofterne for årene 2019-2020 under den samlede margen for betalinger.

(4)  For at Unionen kan fastholde en tilstrækkelig kapacitet til at reagere på uforudsete omstændigheder med særlig fokus på de nye udfordringer, bør nødhjælpsreserven og fleksibilitetsinstrumentet styrkes, de midlertidige begrænsninger for sammensætningen af den samlede margen for forpligtelser bør afskaffes, og anvendelsesområdet for den samlede margen for forpligtelser bør udvides.

(5)  Der bør også sikres specifik og maksimal mulig fleksibilitet ved at give mulighed for at stille uudnyttede beløb fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet.

(6)  Forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 3, stk. 2, affattes således:

"2.  De særlige instrumenter, som er omhandlet i artikel 9-15, sikrer fleksibiliteten i FFR'en og fastsættes for at give mulighed for en problemfri afvikling af budgetproceduren. Når det er nødvendigt at anvende midler fra nødhjælpsreserven, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, fleksibilitetsinstrumentet, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, margenen til uforudsete udgifter, den specifikke fleksibilitet til at tackle ungdomsarbejdsløshed og styrke forskning og den samlede margen for forpligtelser til vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse, og til migrations- og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002*, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1309/2013** og den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om budgetsamarbejde og om forsvarlig økonomisk forvaltning***, kan der opføres forpligtelsesbevillinger på budgettet ud over de lofter for de pågældende udgiftsområder, som er fastsat i FFR'en.

________________

*  Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).

**  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014–2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).

***  Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om budgetsamarbejde og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).".

(2)  Artikel 5, stk. 2, affattes således:

"2.  De årlige justeringer må for årene 2018-2020 ikke overstige følgende maksimumsbeløb (i 2011-priser) sammenlignet med det oprindelige betalingsloft i de pågældende år:

2018 – 7 mia. EUR

2019 – 11 mia. EUR

2020 – 13 mia. EUR."

(3)  I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"f)  beregning af de beløb, der stilles til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet i henhold til artikel 11, stk. 1, andet afsnit.".

(4)  Artikel 9, stk. 2, affattes således:

"2.  Det årlige beløb, som indgår i reserven, fastsættes til 300 mio. EUR (i 2011-priser) og kan i overensstemmelse med finansforordningen anvendes frem til år n+1. Reserven opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder.".

(5)  Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11Fleksibilitetsinstrumentet

1.  Formålet med fleksibilitetsinstrumentet er for et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb at gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere andre udgiftsområder. Med forbehold af andet afsnit skal der være et loft på 600 mio. EUR (i 2011-priser) over det årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet.

Hvert år, begyndende med 2017, forhøjes de årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, med:

a)  et beløb svarende til den del af det årlige beløb til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, der er bortfaldet i det foregående år i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1

b)  et beløb svarende til den del af det årlige beløb til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der er bortfaldet i det foregående år.

Beløb, der er stillet til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet i henhold til andet afsnit, skal anvendes i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i denne artikel.

2.  Den ubrugte del af det årlige beløb, der indgår i fleksibilitetsinstrumentet, kan anvendes frem til år n+3. Den del af det årlige beløb, der stammer fra tidligere år, anvendes først i den rækkefølge, hvori de er blevet overført. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+3, bortfalder.".

(6)  Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

Den samlede margen for forpligtelser til vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse, og til migrations- og sikkerhedsforanstaltninger

1.  Disponible margener under FFR-lofterne for forpligtelsesbevillinger udgør en samlet FFR-margen for forpligtelser, der stilles til rådighed ud over de i FFR'en fastsatte lofter for årene 2016-2020 til politiske mål vedrørende vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse, og til migration og sikkerhed.

2.  Kommissionen beregner hvert år som led i den tekniske justering, der er omhandlet i artikel 6, det beløb, der er til rådighed. Den samlede FFR-margen eller en del deraf kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for budgetprocedurens rammer i henhold til artikel 314 i TEUF.".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

  På Rådets vegne

  Formand

(1)

7030/2017 og 7031/2017 COR1.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0309.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0412.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.

(5)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

Referencer

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

8.3.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dato for indgivelse

29.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik