Menetlus : 2016/0283(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0110/2017

Esitatud tekstid :

A8-0110/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0111

SOOVITUS     ***
PDF 455kWORD 58k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (14942/2016), millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, ja nõukogu parandust (14942/2016 COR2),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 312 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a (C8-0103/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2017. aasta põhimõttelist kokkulepet mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta(1),

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist(2),

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta(3),

–  võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni määruse eelnõu kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 86 ning artikli 99 lõikeid 1 ja 4,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A8-0110/2017),

1.  annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, nagu on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

7030/2017 ja 7031/2017 COR1.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0309.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0412.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.


LISA: NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, Euratom) 2016/…,

…,

millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013,

millega määratakse kindlaks

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 312,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 1311/2013(1) sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) rakendamise esimestel aastatel kasutati laialdaselt erivahendeid, et lahendada Euroopa naaberriikides tekkinud uusi probleeme, millest tuleneva kaugeleulatuva humanitaar- ja julgeolekumõju ohjamiseks oli vaja kiireid ja terviklikke liidu meetmeid.

(2)  Asjaolud, mis tingisid kõnealused erakorralised meetmed ja vajaduse võtta täiendavaid meetmeid, püsivad, nagu näitab varude ja erivahendite uuesti kasutusele võtmine 2017. aasta eelarve alusel, mis vähendab mitmeaastase finantsraamistiku järelejäänud perioodil selliste olukordadega toimetulekuks vajalikke eelarvevõimalusi.

(3)  Selleks et tagada konkreetne ja võimalikult suur paindlikkus ning maksete assigneeringute piisavus, mis võimaldab liidul täita oma Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 323 tulenevaid kohustusi, on vaja suurendada aastateks 2019–2020 maksete koguvaru raames seatud maksete ülemmäärade kohandamise maksimumsummasid.

(4)  Selleks et liidul säiliksid piisavad vahendid ettenägematutele olukordadele reageerimiseks, pöörates erilist tähelepanu uutele väljakutsetele, tuleks tugevdada hädaabireservi ja paindlikkusinstrumenti, tühistada ajalised piirangud kulukohustuste koguvaru moodustamisel ning laiendada kulukohustuste koguvaru kohaldamisala.

(5)  Samuti tuleks tagada konkreetne ja maksimaalne võimalik paindlikkus, võimaldades teha Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutamata summad kättesaadavaks paindlikkusinstrumendi jaoks.

(6)  Määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013 muudetakse järgmiselt.

1)  Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Artiklites 9–15 ette nähtud erivahendid tagavad finantsraamistiku paindlikkuse ning need sätestatakse eelarvemenetluse sujuva toimimise võimaldamiseks. Kulukohustuste assigneeringud võib eelarvesse kanda finantsraamistiku asjaomaste rubriikide ülemmääradest suurematena, kui on vaja kasutada hädaabireservi, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi, paindlikkusinstrumendi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi, ettenägemata kulude varu, [...] noorte töötuse vähendamiseks ja teadusuuringute tõhustamiseks ette nähtud erilise paindlikkuse või majanduskasvu ja tööhõive, eelkõige noorte tööhõive suurendamisega ning rände- ja julgeolekumeetmetega seotud kulukohustuste koguvaru vahendeid vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2012/2002,* Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1309/2013** ning institutsioonidevahelisele kokkuleppele eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta***.

2)  Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Iga-aastased kohandused võrrelduna aastate 2018–2020 algsete maksete ülemmääradega ei tohi ületada järgmisi maksimumsummasid (2011. aasta hindades):

2018 – 7 miljardit eurot,

2019 – 11 miljardit eurot,

2020 – 13 miljardit eurot.“

3)  Artikli 6 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

„f)  arvutab artikli 11 lõike 1 teise lõigu alusel paindlikkusinstrumendi jaoks kättesaadavaks tehtavad summad.“.

________________

*  Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3).

**  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).

***  2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).“

4)  Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Reserviks on igal aastal ette nähtud 300 miljonit eurot (2011. aasta hindades) ja seda võib finantsmääruse kohaselt kasutada kuni aastani n+1. See reserv kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringuna. Kõigepealt võetakse kasutusele eelmisest aastast tulenev osa iga-aastasest summast. See osa iga-aastasest summast, mis tuleneb aastast n ja mida ei kasutata ära aastal n+1, tühistatakse.“

5)  Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

Artikkel 11

Paindlikkusinstrument

1.  Paindlikkusinstrumendi eesmärk on teataval eelarveaastal rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires. Vastavalt teisele lõigule on paindlikkusinstrumendi aastane ülemmäär 600 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

Alates 2017. aastast suurendatakse igal aastal paindlikkusinstrumendi iga-aastast summat järgmise summa võrra:

a)  summa, mis on võrdväärne Euroopa Liidu Solidaarsusfondi iga-aastase summa selle osaga, mis on vastavalt artikli 10 lõikele 1 eelmisel aastal tühistatud;

b)  summa, mis on võrdväärne Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi iga-aastase summa selle osaga, mis on eelmisel aastal tühistatud.

Kooskõlas teise lõiguga paindlikkusinstrumendi jaoks kättesaadavaks tehtavaid summasid kasutatakse vastavalt käesolevas artiklis sätestatud tingimustele.

2.  Paindlikkusinstrumendi iga-aastase summa ärakasutamata osa võib kasutada kuni aastani n+3. Kõigepealt võetakse kasutusele eelmistest aastatest tulenev osa iga-aastasest summast, alustades kõige varasemast. See osa iga-aastasest summast, mis tuleneb aastast n ja mida ei kasutata ära aastal n+3, tühistatakse.“

6)  Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

Artikkel 14

Majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega ning rände- ja julgeolekumeetmetega seotud kulukohustuste koguvaru

1.  Finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ülemmäärade raames olemas olevad varud moodustavad finantsraamistiku kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha kättesaadavaks lisaks finantsraamistikus aastate 2016–2020 kohta kindlaks määratud ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega ning rände- ja julgeolekumeetmetega seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.

2.  Komisjon arvutab olemasoleva summa igal aastal artiklis 6 sätestatud tehnilise kohandamise osana. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad kasutada koguvaru või selle osa ELi toimimise lepingu artikli 314 kohase eelarvemenetluse raames.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

  Nõukogu nimel

  eesistuja

(1)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) muutmine

Viited

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

8.3.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Esitamise kuupäev

29.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika