Menettely : 2016/0283(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0110/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0110/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0111

SUOSITUS     ***
PDF 448kWORD 59k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Budjettivaliokunta

Esittelijät: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI
 ASIAN KÄSITTELY
 ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (COM(2016)0604),

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (14942/2016) sekä neuvoston siihen tekemän oikaisun (14942/2016 COR2),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0103/2017),

–  ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2017 annetun neuvoston periaatteellisen hyväksynnän monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistukselle(1),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa(2),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistuksesta(3),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä asetukseksi(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 86 artiklan sekä 99 artiklan 1 ja 4 kohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan suosituksen (A8-0110/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta sellaisena kuin se on tämän päätöslauselman liitteessä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

7030/2017 ja 7031/2017 COR1.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0309.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0412.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


LIITE: ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2016/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta

annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 312 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)  Neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) vahvistetun, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten täytäntöönpanovuosien aikana on käytetty paljon erityisrahoitusvälineitä sellaisiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi, joita on syntynyt Euroopan naapurustossa ja jotka ovat edellyttäneet nopeita ja kattavia unionin toimia kauaskantoisten humanitaaristen ja turvallisuuteen liittyvien vaikutustensa vuoksi.

(2)  Olosuhteet, jotka antoivat aiheen näille poikkeuksellisille toimenpiteille ja toivat mukanaan lisätoimien tarpeen, vallitsevat edelleen, mistä on osoituksena se, että vuoden 2017 talousarviossa käytettiin jälleen liikkumavaroja ja erityisrahoitusvälineitä, minkä vuoksi käytettävissä on vähemmän määrärahoja tällaisten tilanteiden hoitamiseen monivuotisen rahoituskehyksen loppuaikana.

(3)  Kohdennetun ja mahdollisimman suuren jouston aikaansaamiseksi ja maksumäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi, jotta unioni voi täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 323 artiklan mukaiset velvoitteensa, maksumäärärahojen kokonaisliikkumavarassa maksumäärärahojen enimmäismäärien mukautuksille vuosille 2019 ja 2020 asetettuja enimmäismääriä on korotettava.

(4)  Jotta unioni voi pitää yllä riittävää valmiutta reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin kiinnittäen erityisesti huomiota uusiin haasteisiin, hätäapuvarausta ja joustovälinettä olisi vahvistettava ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran muodostamista koskevat ajalliset rajoitteet olisi poistettava ja sitoumusten kokonaisliikkumavaran soveltamisalaa olisi laajennettava.

(5)  Olisi myös varmistettava kohdennettu ja mahdollisimman suuri jousto säätämällä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston käyttämättömien määrien antamisesta käyttöön joustovälineelle.

(6)  Asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 seuraavasti:

(1)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jäljempänä 9–15 artiklassa säädetyillä erityisrahoitusvälineillä varmistetaan monivuotisen rahoituskehyksen jousto, ja ne vahvistetaan, jotta talousarviomenettely voidaan toteuttaa sujuvasti. Maksusitoumusmäärärahoja voidaan ottaa talousarvioon yli monivuotisessa rahoituskehyksessä asianomaisille otsakkeille vahvistettujen enimmäismäärien silloin, kun on tarpeen ottaa käyttöön varoja hätäapuvarauksesta, Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, joustovälineestä, Euroopan globalisaatiorahastosta, ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja tutkimustoiminnan vahvistamiseen tarkoitetusta erityisestä joustovarasta sekä kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevia sitoumuksia varten asetetusta kokonaisliikkumavarasta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002*, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/2013** sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen*** mukaisesti.

(2)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Vuosittaiset mukautukset eivät saa ylittää seuraavia vuosille 2018–2020 asetettuja enimmäismääriä (vuoden 2011 hintoina) verrattuna maksumäärärahojen alkuperäiseen enimmäismäärään kyseisinä vuosina:

2018 – 7 miljardia euroa

2019 – 11 miljardia euroa

2020 – 13 miljardia euroa.”.

____________________

*  Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).

**  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).

***  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).”.

(3)  Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f)  se laskee joustovälineelle 11 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla käyttöön asetettavat määrät.”.

(4)  Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä on 300 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen n + 1 saakka varainhoitoasetuksen mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuu.”.

(5)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Joustoväline

1.  Joustovälineestä on tarkoitus rahoittaa tiettynä varainhoitovuonna sellaisia tarkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä. Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, joustovälinettä varten on käytettävissä 600 miljoonan euron vuotuinen enimmäismäärä (vuoden 2011 hintoina).

Vuodesta 2017 alkaen joustovälinettä varten käytettävissä olevaa vuotuista määrää korotetaan joka vuosi

a)  määrällä, joka vastaa sitä osaa Euroopan unionin solidaarisuusrahastolle varatusta vuotuisesta määrästä, joka on peruuntunut edellisenä vuonna 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)  määrällä, joka vastaa sitä osaa Euroopan globalisaatiorahastolle varatusta vuotuisesta määrästä, joka on peruuntunut edellisenä vuonna.

Joustovälineelle toisen alakohdan mukaisesti käyttöön annetut määrät käytetään tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.  Joustovälineen vuotuisen määrän käyttämätöntä osaa voidaan käyttää vuoteen n + 3 saakka. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät aikajärjestyksessä. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n +3 kuluessa, peruuntuu.”.

(6)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Kokonaisliikkumavara kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevia sitoumuksia varten

1.  Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin nähden jäävä liikkumavara muodostaa sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran sitoumuksia varten, joka on määrä ottaa käyttöön monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 2016–2020 kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorten työllisyyteen, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä politiikkatavoitteita varten vahvistettujen enimmäismäärien lisäksi.

2.  Komissio laskee käytettävissä olevan määrän vuosittain osana 6 artiklassa tarkoitettua teknistä mukautusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran tai osan siitä käyttöön talousarviomenettelyn puitteissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

  Neuvoston puolesta

  Puheenjohtaja

(1)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttaminen

Viiteasiakirjat

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

8.3.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö