Postupak : 2016/0283(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0110/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0110/2017

Rasprave :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0111

PREPORUKA     ***
PDF 544kWORD 58k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Odbor za proračune

Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: NACRT UREDBE VIJEĆA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Komisijin prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2016)0604),

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. (14942/2016) i ispravak Vijeća (14942/2016 COR2),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C8-0103/2017),

–  uzimajući u obzir načelnu suglasnost Vijeća od 7. ožujka 2017. za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2016. o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od ... o nacrtu uredbe(4),

–  uzimajući u obzir članak 86., članak 99. stavke 1. i 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za proračune (A8-0110/2017),

1.  daje suglasnost za nacrt uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020., kako je navedeno u prilogu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

7030/2017 i 7031/2017 COR1.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0309.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0412.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(0000)0000.


PRILOG: NACRT UREDBE VIJEĆA

UREDBA VIJEĆA (EU, Euratom) 2016/…

od …

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir

za razdoblje 2014. – 2020.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 312.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  U prvim godinama provedbe višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. utvrđenog u Uredbi Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(1) u velikoj su mjeri korišteni posebni instrumenti radi suočavanja s novim izazovima koji su se pojavili u europskom susjedstvu i zbog kojih je bilo potrebno brzo i sveobuhvatno djelovanje Unije s ciljem suočavanja s njihovim dalekosežnim humanitarnim i sigurnosnim posljedicama.

(2)  Okolnosti koje su dovele do tih izvanrednih mjera i potreba za daljnjim djelovanjem i dalje su prisutni, kao što pokazuje ponovna upotreba razlika i posebnih instrumenata u okviru proračuna za 2017., što smanjuje raspoloživa proračunska sredstva za suočavanje s takvim situacijama u preostalom razdoblju VFO-a.

(3)  Radi provedbe posebne i najveće moguće fleksibilnosti i osiguranja dostatnih odobrenih sredstava za plaćanja kako bi Unija mogla ispuniti svoje obveze u skladu s člankom 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, potrebno je povećati maksimalne iznose utvrđene za prilagodbu gornjih granica za plaćanja za razdoblje 2019. – 2020. u okviru ukupne razlike do gornje granice za plaćanja.

(4)  Kako bi se održao dostatan kapacitet Unije za reagiranje na nepredviđene okolnosti s posebnim fokusom na nove izazove, trebalo bi ojačati pričuvu za hitnu financijsku pomoć i instrument fleksibilnosti, trebalo bi ukinuti vremenska ograničenja u pogledu utvrđivanja ukupne razlike do gornje granice za obveze, te bi trebalo proširiti opseg ukupne razlike do gornje granice za obveze.

(5)  Također bi trebalo osigurati posebnu i najveću moguću fleksibilnost stavljanjem neiskorištenih iznosa iz Fonda solidarnosti Europske unije i Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na raspolaganje instrumentu fleksibilnosti.

(6)  Uredbu (EU, Euratom) br. 1311/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Posebni instrumenti predviđeni u člancima od 9. do 15. osiguravaju fleksibilnost VFO-a i utvrđuju se u svrhu neometanog odvijanja proračunskog postupka. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu se unijeti u proračun iznad gornjih granica relevantnih naslova utvrđenih u VFO-u kada je potrebno upotrijebiti sredstva iz pričuve za hitnu financijsku pomoć, Fonda solidarnosti Europske unije, instrumenta fleksibilnosti, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, pričuve za nepredviđene izdatke, posebne fleksibilnosti za rješavanje nezaposlenosti mladih i jačanje istraživačkih aktivnosti i ukupne razlike do gornje granice za obveze za rast i zapošljavanje, osobito zapošljavanje mladih te za migracije i sigurnosne mjere, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002*, Uredbom (EZ) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća** i Međuinstitucionalnim sporazumom o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju***.

(2)  U članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Godišnje prilagodbe ne smiju premašiti sljedeće maksimalne iznose (u cijenama iz 2011.) za razdoblje 2018. – 2020. u usporedbi s izvornom gornjom granicom za plaćanja iz relevantnih godina:

2018. – 7 milijardi EUR

2019. – 11 milijardi EUR

2020. – 13 milijardi EUR.”.

(3)  U članku 6. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(f)  izračun iznosa koje je potrebno staviti na raspolaganje instrumentu fleksibilnosti u skladu s člankom 11. stavkom 1. drugim podstavkom.”.

________________

*  Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002., str. 3.).

**  Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).

***  Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).”.

(4)  U članku 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

‘2.  Godišnji iznos pričuve utvrđen je na 300 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) i može se iskoristiti do godine n+1 u skladu s Financijskom uredbom. Ta se pričuva unosi u opći proračun Unije kao rezervacija. Dio godišnjeg iznosa koji proizlazi iz prethodne godine koristi se prvi. Dio godišnjeg iznosa iz godine n koji nije iskorišten u godini n + 1 prestaje važiti.”

(5)  Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

Instrument fleksibilnosti

1.  Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju, u određenoj financijskoj godini, precizno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova. Podložno drugom podstavku određuje se gornja granica raspoloživog godišnjeg iznosa za instrument fleksibilnosti od 600 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.).

Svake godine, počevši od 2017., godišnji iznos raspoloživ za instrument fleksibilnosti povećava se za:

(a)  iznos ekvivalentan dijelu godišnjeg iznosa za Fond solidarnosti Europske unije koji je prestao važiti u prethodnoj godini u skladu s člankom 10. stavkom 1.;

(b)  iznos ekvivalentan dijelu godišnjeg iznosa za Europski fond za prilagodbu globalizaciji koji je prestao važiti u prethodnoj godini.

Iznosi stavljeni na raspolaganje instrumentu fleksibilnosti u skladu s drugim podstavkom koriste se u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Neiskorišteni dio godišnjeg iznosa instrumenta fleksibilnosti može se iskoristiti do godine n+3. Dio godišnjeg iznosa koji proizlazi iz prethodnih godina koristi se prvi i to prema redoslijedu starosti. Onaj dio godišnjeg iznosa iz godine n koji nije iskorišten u godini n+3 prestaje važiti.”

(6)  Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 14.

Ukupna razlika do gornje granice za obveze za rast i zapošljavanje, osobito zapošljavanje mladih te za migracije i sigurnosne mjere

1.  Razlike koje preostaju do gornjih granica VFO-a za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čine ukupnu razliku VFO-a za obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje 2016. – 2020. za ciljeve politika u vezi s rastom i zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih te s migracijama i sigurnošću.

2.  Svake godine, kao dio tehničke prilagodbe predviđene u članku 6., Komisija izračunava raspoloživi iznos. Europski parlament i Vijeće mogu aktivirati ukupnu razliku VFO-a ili njezin dio u okviru proračunskog postupka na temelju članka 314. UFEU-a.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

  Za Vijeće

  Predsjednik

(1)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

Referentni dokumenti

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

8.3.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Datum usvajanja

27.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum podnošenja

29.3.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti