Eljárás : 2016/0283(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0110/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0110/2017

Viták :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0111

AJÁNLÁS     ***
PDF 467kWORD 58k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE
 MELLÉKLET: Tanácsi rendelettervezet
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás– egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2016)0604),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetre (14942/2016) és az arra vonatkozó tanácsi helyesbítésre (14942/2016 COR2),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0103/2017),

–  tekintettel a Tanács 2017. március 7-i elvi megállapodására a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról(1),

–  tekintettel „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően” című, 2016. július 6-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló, 2016. október 26-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a rendelettervezetről szóló, …-i nem jogalkotási állásfoglalására(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 86. cikkére, valamint 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A8-0110/2017),

1.  egyetért a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló, jelen állásfoglaláshoz mellékelt tanácsi rendelet tervezetével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

7030/2017 és 7031/2017 COR1.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0309.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0412.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


MELLÉKLET: Tanácsi rendelettervezet

A TANÁCS (EU, Euratom) 2016/… RENDELETE

(…)

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló

1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 312. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben(1) meghatározott, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (a továbbiakban: a többéves pénzügyi keret) végrehajtásának első éveiben számos alkalommal igénybe vették a speciális eszközöket olyan új kihívások kezelésére, amelyek az európai szomszédságban merültek fel, és amelyek nagy horderejű humanitárius és biztonsági következményeik miatt gyors és átfogó uniós fellépést tettek szükségessé.

(2)  Az említett kivételes intézkedéseket kiváltó körülmények és a további fellépés igénye továbbra is fennállnak – amint azt a tartalékoknak és speciális eszközöknek a 2017. évi költségvetésbe való újbóli beépítése is mutatja –, ami csökkenti a többéves pénzügyi keret fennmaradó időszakában az ilyen helyzetek megoldásához szükséges költségvetési forrásokat.

(3)  A specifikus és lehető legnagyobb rugalmasság megvalósítása érdekében, valamint az ahhoz elégséges kifizetési előirányzatok biztosítása céljából, hogy az Unió az Európai Unió működéséről szóló szerződés 323. cikkének megfelelően teljesíteni tudja kötelezettségeit, növelni kell azokat a maximális összegeket, amelyek a 2019–2020-as kifizetési felső határoknak a kifizetésekre vonatkozó összesített tartalék terhére történő kiigazítására kerültek meghatározásra.

(4)  Annak érdekében, hogy elegendő kapacitás álljon az Unió rendelkezésére az előre nem látható körülmények kezelésére – különös tekintettel az új kihívásokra –, a sürgősségisegély-tartalékot és a rugalmassági eszközt meg kell erősíteni, a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék létrehozásával kapcsolatos időbeli korlátozásokat meg kell szüntetni, és a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék hatályát ki kell bővíteni.

(5)  A specifikus és a lehető legnagyobb rugalmasságot annak előírásával is biztosítani kell, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap keretében fel nem használt összegeket a rugalmassági eszköz keretében felhasználhatóvá kell tenni.

(6)  Az 1311/2013/EU, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A 9–15. cikkben meghatározott speciális eszközök biztosítják a többéves pénzügyi keret rugalmasságát, és a költségvetési eljárás zavartalan lefolytatásának lehetővé tétele érdekében kerülnek megállapításra. A költségvetésben szerepeltethetők a vonatkozó fejezeteknek a többéves pénzügyi keretben rögzített felső határát meghaladó kötelezettségvállalási előirányzatok, amennyiben a 2012/2002/EK tanácsi rendelettel*, az 1309/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel**, valamint a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodással*** összhangban szükség van a sürgősségisegély-tartalék, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, a rugalmassági eszköz, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, a rendkívüli tartalék, az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a kutatás erősítésére vonatkozó specifikus rugalmasság, továbbá a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával, valamint a migrációval és a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék forrásainak igénybevételére.

2.  Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A 2018–2020-as időszakra vonatkozóan az éves kiigazítások legfeljebb a következő (2011-es árakon számított) összegekkel haladhatják meg az adott évekre megállapított eredeti felső kifizetési határokat:

2018 – 7 milliárd EUR

2019 – 11 milliárd EUR

2020 – 13 milliárd EUR.”.

3.  A 6. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„f)  kiszámítja a 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése értelmében a rugalmassági eszköz rendelkezésére bocsátandó összegeket.”.

________________

*  A Tanács 2012/2002/EK rendelete (2002. november 11.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.).

**  Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).

***  2013. december 2-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1 o.).”.

4.  A 9. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A tartalék éves összege (2011-es árakon számítva) 300 millió EUR, amely a költségvetési rendelettel összhangban legkésőbb az n+1. évben használható fel. A sürgősségisegély-tartalék céltartalékként szerepel az Unió általános költségvetésében. Az éves összegnek az előző évből megmaradt részét kell először lehívni. Az n. évi éves összeg azon része, amelyet az n+1. évben nem használnak fel, megszűnik.”

5.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Rugalmassági eszköz

(1)  A rugalmassági eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni. A második albekezdésre is figyelemmel a rugalmassági eszköz (2011-es árakon számítva) évi 600 millió eurós felső összeghatárral rendelkezik.

A rugalmassági eszköz rendelkezésére álló éves összeget 2017-től kezdődően minden évben a következő összegekkel kell növelni:

a)  az Európai Unió Szolidaritási Alapjának éves összegéből az előző évben a 10. cikk (1) bekezdése értelmében megszűnt résznek megfelelő összeg;

b)  az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap éves összegéből az előző évben megszűnt résznek megfelelő összeg.

A második albekezdésnek megfelelően a rugalmassági eszköz rendelkezésére bocsátott összegeket az ebben a cikkben meghatározott feltételekkel összhangban kell felhasználni.

(2)  A rugalmassági eszköz éves összegének fel nem használt része legkésőbb az n+3. évben használható fel. Az éves összegnek az előző évekből megmaradt részeit kell először lehívni, időrendi sorrendben. Az n. évi éves összeg azon része, amelyet az n+3. évben nem használnak fel, megszűnik.”

6.  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Összesített tartalék a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával, valamint a migrációval és a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra vonatkozóan

(1)  A többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határai alatt rendelkezésre álló mozgástérből a többéves pénzügyi keretre vonatkozó összesített kötelezettségvállalási tartalékot kell képezni, és azt a 2016–2020-as időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított összeghatárok felett, a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával, valamint a migrációval és a biztonsággal kapcsolatos szakpolitikai célokra kell rendelkezésre bocsátani.

(2)  A Bizottság – a 6. cikkben említett technikai kiigazítások részeként – minden évben kiszámítja a rendelkezésre álló összeget. A többéves pénzügyi keret összesített tartalékát, illetve annak egy részét az Európai Parlament és a Tanács az EUMSZ 314. cikke szerinti költségvetési eljárás keretében igénybe veheti.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

  a Tanács részéről

  az elnök

(1)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítása

Hivatkozások

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

8.3.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Benyújtás dátuma

29.3.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat