Procedūra : 2016/0283(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0110/2017

Pateikti tekstai :

A8-0110/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0111

REKOMENDACIJA     ***
PDF 679kWORD 57k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 I PRIEDAS. TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2016) 0604),

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektą ir į kartu su juo pateikiamus dokumentus ir Tarybos klaidų ištaisymą (14942/2016 COR2),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C8-0103/2017),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 7 d. Tarybos susitarimą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo(3),

–  atsižvelgdamas į savo ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją dėl reglamento projekto(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnį, 99 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A8-0110/2017),

1.  pritaria Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektui, kaip išdėstyta šios rezoliucijos priede;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

7030/2017 ir 7031/2017 COR1.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0309.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0412.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


I PRIEDAS. TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2016/…

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013,

kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 312 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  specialios priemonės buvo plačiai naudojamos pirmaisiais 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP), nustatytos Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(1), įgyvendinimo metais, siekiant įveikti naujus Europos kaimyninėse šalyse kilusius iššūkius, dėl kurių Sąjungai teko imtis skubių ir visapusiškų veiksmų, kad susitvarkytų su plataus masto humanitarinėmis ir saugumo pasekmėmis;

(2)  aplinkybės, dėl kurių buvo imtasi tų ypatingų priemonių, ir būtinybė imtis tolesnių veiksmų išlieka, nes 2017 m. biudžete numatytos maržos ir specialios priemonės naudojamos pakartotinai, todėl sumažėja biudžeto galimybių reaguoti į tokias situacijas likusiu DFP laikotarpiu;

(3)  siekiant užtikrinti specialų ir didžiausią galimą lankstumą bei pakankamus mokėjimų asignavimus, kad Sąjunga galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 323 straipsnį, būtina padidinti maksimalias sumas, nustatytas mokėjimų viršutinių ribų tikslinimui 2019–2020 metais pagal bendrąją mokėjimų maržą;

(4)  siekiant užtikrinti pakankamus Sąjungos pajėgumus reaguoti į nenumatytas aplinkybes, ypač daug dėmesio skiriant naujiems iššūkiams, turėtų būti sustiprintas neatidėliotinos pagalbos rezervas ir lankstumo priemonė, pašalinti laiko apribojimai, taikomi bendrosios įsipareigojimų maržos sudarymui, ir išplėsta bendrosios įsipareigojimų maržos taikymo sritis;

(5)  specialus ir didžiausias galimas lankstumas taip pat turėtų būti užtikrintas numatant, kad nepanaudotas Europos Sąjungos solidarumo fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo sumas būtų galima skirti lankstumo priemonei;

(6)  todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  9–15 straipsniuose numatytos specialios priemonės užtikrina DFP lankstumą ir yra nustatomos siekiant sudaryti sąlygas sklandžiam biudžeto procedūros vykdymui. Įsipareigojimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP nustatytas atitinkamų išlaidų kategorijų viršutines ribas, kai reikia panaudoti neatidėliotinos pagalbos rezervo, Europos Sąjungos solidarumo fondo, lankstumo priemonės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, nenumatytų atvejų rezervo, specialios lankstumo priemonės siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą bei stiprinti mokslinius tyrimus ir bendrosios įsipareigojimų maržos augimui ir užimtumui, visų pirma jaunimo užimtumui, taip pat migracijos ir saugumo priemonėms, išteklius pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002*, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1309/2013** ir Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo***.

2)  5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Atlikus metinius patikslinimus gauta suma neviršija toliau nurodytų maksimalių sumų (2011 m. kainomis) 2018–2020 m. laikotarpiu, palyginti su pirmine atitinkamų metų mokėjimų viršutine riba:

2018 m. – 7 mlrd. EUR

2019 m. – 11 mlrd. EUR

2020 m. – 13 mlrd. EUR.“.

3)  6 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„f)  apskaičiuoja lankstumo priemonei skirtinas sumas pagal 11 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.“.

________________

*  2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).

**  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).

***  2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).“.

4)  9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Šiam rezervui skirta metinė suma yra 300 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir ji gali būti išnaudota iki n+1 metų vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Šis rezervas įtraukiamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys. Pirmiausia naudojama iš praėjusių metų perkelta metinės sumos dalis. Ta n metų metinės sumos dalis, kuri nepanaudojama n+1 metais, yra panaikinama.“.

5)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

11 straipsnisLankstumo priemonė

1.  Lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę atitinkamais finansiniais metais finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų. Laikantis antros pastraipos, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 mln. EUR (2011 m. kainomis).

Nuo 2017 m. lankstumo priemonei skirta metinė suma kasmet padidinama:

a)  suma, lygiaverte Europos Sąjungos solidarumo fondui skirtos metinės sumos daliai, panaikintai praėjusiais metais pagal 10 straipsnio 1 dalį;

a)  suma, lygiaverte Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui skirtos metinės sumos daliai, panaikintai praėjusiais metais.

Pagal antrą pastraipą lankstumo priemonei skirtos sumos naudojamos laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.  Nepanaudota lankstumo priemonės metinės sumos dalis gali būti naudojama iki n+3 metų. Pirmiausia naudojama iš praėjusių metų perkelta metinės sumos dalis pagal perkėlimo seką. Ta n metų metinės sumos dalis, kuri nepanaudojama n+3 metais, yra panaikinama.“.

6)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

14 straipsnisBendroji įsipareigojimų marža augimui ir užimtumui, visų pirma jaunimo užimtumui, taip pat migracijos ir saugumo priemonėms

1.  Turimos DFP įsipareigojimų asignavimų viršutinių ribų nesiekiančios maržos sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, kurią galima panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas, nustatytas politiniams tikslams, susijusiems su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu, taip pat migracija ir saugumu.

2.  Kiekvienais metais, atlikdama 6 straipsnyje numatytą techninį patikslinimą, Komisija apskaičiuoja turimą sumą. Bendrąją DFP maržą arba jos dalį gali mobilizuoti Europos Parlamentas ir Taryba, vykdydami biudžeto procedūrą pagal SESV 314 straipsnį.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

  Tarybos vardu

  Pirmininkas

(1)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, dalinis keitimas

Nuorodos

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

8.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Priėmimo data

27.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Pateikimo data

29.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Simbolių reikšmės:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika