Procedūra : 2016/0283(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0110/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0110/2017

Debates :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0111

IETEIKUMS     ***
PDF 679kWORD 58k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Budžeta komiteja

Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. PADOMES REGULAS PROJEKTS
   ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra – piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (COM(2016)0604),

–  ņemot vērā projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, (14942/2016) un Padomes labojumu (14942/2016 COR2),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C8-0103/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 7. marta vienošanos pēc būtības par 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu(1),

–  ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes(2),

–  ņemot vērā 2016. gada 26. oktobra rezolūciju par DFS 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšanu(3),

–  ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju par regulas projektu(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 86. pantu un 99. panta 1. un 4. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A8-0110/2017),

1.  sniedz piekrišanu šīs rezolūcijas pielikumā izklāstītajam projektam Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

7030/2017 un 7031/2017 COR1.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0309.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0412.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


PIELIKUMS. PADOMES REGULAS PROJEKTS

PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2016/…

(... gada ...),

ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 312. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(1) noteiktās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.–2020. gadam īstenošanas pirmajos gados tika plaši izmantoti īpašie instrumenti, lai risinātu jaunas problēmas, kuras ir radušās Eiropas kaimiņvalstīs un kurām bija nepieciešama ātra un visaptveroša Savienības rīcība, lai novērstu to tālejošu ietekmi uz humanitārām vajadzībām un drošību.

(2)Apstākļi, kas izraisīja minētos ārkārtas pasākumus, un nepieciešamība veikt turpmākus pasākumus joprojām pastāv, kā atkal liecina rezervju un īpašo instrumentu izmantošana 2017. gada budžeta ietvaros, tādējādi samazinot budžeta iespējas risināt šādas situācijas DFS atlikušajā periodā.

(3)Lai īstenotu īpašu un maksimāli iespējamu elastību un nodrošinātu maksājumu apropriāciju pietiekamību, kas Savienībai ļautu izpildīt savas saistības atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 323. pantam, ir jāpalielina maksimālās summas, kas noteiktas maksājumu maksimālo apjomu korekcijai 2019.–2020. gadam, ievērojot vispārējo rezervi maksājumiem.

(4)Lai saglabātu Savienībai pietiekamu spēju reaģēt uz neparedzētiem apstākļiem ar īpašu uzsvaru uz jaunajām problēmām, būtu jāstiprina rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos un elastības instruments, būtu jāatceļ pagaidu ierobežojumi attiecībā uz vispārējās rezerves saistībām struktūru un būtu jāpaplašina vispārējās rezerves saistībām darbības joma.

(5)Būtu arī jānodrošina īpaša un maksimāla iespējamā elastība, paredzot, ka neizmantotās summas no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda ir jādara pieejamas elastības instrumentam.

(6)Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 groza šādi:

1)  regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Īpašie instrumenti, kas noteikti 9.–15. pantā, nodrošina DFS elastību un ir paredzēti, lai budžeta procedūra varētu noritēt sekmīgi. Saistību apropriācijas var iekļaut budžetā, pārsniedzot DFS noteiktos attiecīgo izdevumu kategoriju maksimālos apjomus gadījumos, kad saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002*, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1309/2013** un Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību*** ir nepieciešams izmantot līdzekļus no rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos, Eiropas Savienības Solidaritātes fonda, elastības instrumenta, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda, neparedzēto izdevumu rezerves, īpašās elastības jauniešu bezdarba problēmas risināšanai un pētniecības stiprināšanai un vispārējās rezerves saistībām izaugsmei un nodarbinātībai, jo īpaši jaunatnes nodarbinātībai, un migrācijas un drošības pasākumiem.

______________________

*  Padomes Regula (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.).

**  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).

***  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas (2013. gada 2. decembris) Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).”;

2)  regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Ikgadējās korekcijas nepārsniedz šādus maksimālos apjomus (2011. gada cenās) 2018.–2020. gadam salīdzinājumā ar maksājumu sākotnējo maksimālo summu attiecīgajos gados:

2018 – EUR 7 miljardi

2019 – EUR 11 miljardi

2020 – EUR 13 miljardi.”;

3)  regulas 6. panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“f)  aprēķini par to apjomu, kas jādara pieejami elastības instrumentam saskaņā ar 11. panta 1. punkta otro daļu.”;

4)  regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Rezerves ikgadējais apjoms ir nemainīgs EUR 300 miljonu apmērā (2011. gada cenās), un to var izmantot līdz n+1 gadam saskaņā ar Finanšu regulu. Rezervi iekļauj Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu. Vispirms izmanto to gada summas daļu, kas nāk no iepriekšējā gada. Tā n gada summas daļa, kas nav izmantota n+1 gadā, tiek dzēsta.”;

5)  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

11. pantsElastības instruments

1.  Elastības instruments ir paredzēts tam, lai konkrētajā finanšu gadā varētu finansēt skaidri noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus. Ievērojot šā punkta otro daļu, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir EUR 600 miljoni (2011. gada cenās).

Katru gadu, sākot no 2017. gada, elastības instrumentam pieejamo ikgadējo apjomu palielina par:

a)  summu, kas līdzvērtīga tai Eiropas Savienības Solidaritātes fondam piešķirtā ikgadējā apjoma daļai, kura ir dzēsta iepriekšējā gadā saskaņā ar 10. panta 1. punktu;

b)  summu, kas līdzvērtīga tai Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam piešķirtā ikgadējā apjoma daļai, kura ir dzēsta iepriekšējā gadā.

Apjomus, kas elastības instrumentam darīti pieejami saskaņā ar šā punkta otro daļu, izmanto saskaņā ar šā panta nosacījumiem.

2.  Elastības instrumenta ikgadējā apjoma daļu, kas nav izmantota, var izmantot līdz n+3 gadam. Vispirms izmanto to gada apjoma daļu, kas nāk no iepriekšējiem gadiem, sākot ar agrākajām summām. Minētā n gada apjoma daļa, kas nav izmantota n+3 gadā, tiek dzēsta.”;

6)  regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

14. pants

Vispārējā rezerve saistībām izaugsmei un nodarbinātībai, jo īpaši jaunatnes nodarbinātībai, un migrācijas un drošības pasākumiem

1.  Rezerves, kas ir atstātas pieejamas līdz DFS maksimālajam apjomam saistību apropriācijām, ir vispārējā DFS rezerve saistībām, kas jādara pieejama, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus 2016.–2020. gadam politikas mērķiem, kas saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību, jo īpaši jaunatnes nodarbinātību, un migrāciju un drošību.

2.  Katru gadu 6. pantā minēto tehnisko korekciju ietvaros Komisija aprēķina pieejamo summu. Vispārējo DFS rezervi vai tās daļu var izmantot Eiropas Parlaments un Padome budžeta procedūrā saskaņā ar LESD 314. pantu.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

  Padomes vārdā —

  priekšsēdētājs

(1)

  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšanā Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

Atsauces

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

8.3.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Pieņemšanas datums

27.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Iesniegšanas datums

29.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika