Procedura : 2016/0283(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0110/2017

Teksty złożone :

A8-0110/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0111

ZALECENIE     ***
PDF 686kWORD 59k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (14942/2016) oraz sprostowanie Rady (14942/2016 COR2),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C8-0103/2017),

–  uwzględniając porozumienie co do zasady, zawarte w Radzie w dniu 7 marca 2017 r., dotyczące rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia … w sprawie projektu decyzji(4),

–  uwzględniając art. 86 oraz art. 99 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A8-0110/2017),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 w postaci załączonej do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

7030/2017 i 7031/2017 COR1.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0309.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(0000)0000.


ZAŁĄCZNIK: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom)

z dnia ...

zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 

określające wieloletnie ramy finansowe

na lata 2014–2020

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Instrumenty szczególne były w znacznym stopniu wykorzystywane w pierwszych latach realizacji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 ustanowionych w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(1) w celu sprostania nowym wyzwaniom, które pojawiły się w krajach sąsiadujących Unii; wyzwania te wymagały szybkich i kompleksowych działań Unii, aby zareagować na ich daleko idące konsekwencje humanitarne i te związane z bezpieczeństwem.

(2)  Okoliczności, które skłoniły do podjęcia tych nadzwyczajnych środków, oraz potrzeba dalszych działań utrzymują się, co widoczne jest w budżecie na 2017 r., w którym ponownie skorzystano z marginesów i instrumentów szczególnych, w wyniku czego zmniejszona została pula środków – które można wykorzystać w celu stawienia czoła takim sytuacjom – dostępnych w pozostałym okresie WRF.

(3)  Z myślą o wprowadzeniu szczególnej i jak największej elastyczności oraz zapewnieniu wystarczających środków na płatności, aby umożliwić Unii wypełnienie jej zobowiązań zgodnie z art. 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, trzeba zwiększyć kwoty maksymalne ustalone na potrzeby dostosowania pułapów płatności na lata 2019–2020 w ramach łącznego marginesu na płatności.

(4)  Aby utrzymać wystarczającą zdolność Unii do reagowania na nieprzewidziane okoliczności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań, należy wzmocnić rezerwę na pomoc nadzwyczajną i instrument elastyczności, zlikwidować czasowe ograniczenia dotyczące utworzenia łącznego marginesu na zobowiązania i rozszerzyć zakres łącznego marginesu na zobowiązania.

(5)  Szczególną i jak największą możliwą elastyczność należy również zapewnić poprzez wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym niewykorzystane kwoty z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji byłyby udostępniane na rzecz instrumetu elastyczności.

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1311/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Instrumenty szczególne przewidziane w art. 9–15 zapewniają elastyczność WRF oraz zostają określone, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procedury budżetowej. Środki na zobowiązania można zapisać w budżecie poza pułapami dla odpowiednich działów określonych w WRF, gdy konieczne jest wykorzystanie zasobów dostępnych w ramach rezerwy na pomoc nadzwyczajną, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, instrumentu elastyczności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, marginesu na nieprzewidziane wydatki, specjalnej elastyczności służącej przeciwdziałaniu bezrobociu osób młodych i zintensyfikowaniu badań naukowych oraz łącznego marginesu na zobowiązania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia młodzieży, oraz w zakresie środków w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002*, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1309/2013** oraz porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami***.

______________

*  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).

**  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).

***  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).”;

2)  w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Roczne dostosowania nie mogą przekroczyć poniższych kwot maksymalnych (w cenach z 2011 r.) w latach 2018–2020 w porównaniu z pierwotnym pułapem płatności na dany rok:

2018 r. – 7 mld EUR

2019 r. – 11 mld EUR

2020 r. – 13 mld EUR.”;

3)  w art. 6 ust. 1 dodaje się następującą literę:

„f)  obliczenia kwot, które mają zostać udostępnione na rzecz instrumentu elastyczności na podstawie art. 11 ust. 1 akapit drugi.”;

4)  w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Roczną kwotę rezerwy ustala się na 300 mln EUR (w cenach z 2011 r.) i zgodnie z rozporządzeniem finansowym można ją wykorzystywać do roku n+1. Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa.”;

5)  art. 11 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 11

Instrument elastyczności

1.  Instrument elastyczności ma umożliwić finansowanie w danym roku budżetowym i do wskazanej wysokości precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych w ramach co najmniej jednego innego działu. Z zastrzeżeniem akapitu drugiego pułap rocznej kwoty dostępnej na rzecz instrumentu elastyczności wynosi 600 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

Każdego roku, począwszy od 2017 r., roczna kwota dostępna na rzecz instrument elastyczności będzie zwiększana o:

a)  kwotę równoważną części rocznej kwoty przeznaczonej na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, która wygasła w poprzednim roku zgodnie z art. 10 ust. 1;

b)  kwotę równoważną części rocznej kwoty przeznaczonej na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, która wygasła w poprzednim roku.

Kwoty udostępnione na rzecz instrumentu elastyczności zgodnie z akapitem drugim wykorzystuje się na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2.  Niewykorzystana część rocznej kwoty instrumentu elastyczności może zostać wykorzystana do roku n+3. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z lat poprzednich według porządku chronologicznego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+3, wygasa.”;

6)  art. 14 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 14

Łączny margines na zobowiązania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia młodzieży, oraz w zakresie środków w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa

1.  Marginesy pozostawione poniżej pułapów WRF na środki na zobowiązania stanowią łączny margines WRF na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2016–2020 na cele polityki związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży, oraz z migracją i bezpieczeństwem.

2.  Co roku, w ramach dostosowania technicznego przewidzianego w art. 6, Komisja oblicza dostępną kwotę. Łączny margines WRF lub jego część mogą zostać uruchomione przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej na mocy art. 314 TFUE.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli

  W imieniu Rady

  Przewodniczący

(1)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

Odsyłacze

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

8.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

Data powołania

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Data przyjęcia

27.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data złożenia

29.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności