Procedură : 2016/0283(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0110/2017

Texte depuse :

A8-0110/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0111

RECOMANDARE     ***
PDF 612kWORD 60k
29.3.2017
PE 595.622v01-00 A8-0110/2017

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Comisia pentru bugete

Raportori: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016) și corrigendumul Consiliului la acesta (14942/2016 COR2),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C8-0103/2017),

–  având în vedere acordul de principiu al Consiliului din 7 martie 2017 privind revizuirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020(3),

–  având în vedere rezoluția sa nelegislativă din ... referitoare la proiectul de regulament(4),

–  având în vedere articolul 86 și articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A8-0110/2017),

1.  aprobă proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, astfel cum este prezentat în anexa la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

7030/2017 și 7031/2017 COR1.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0309.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0412.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.


ANEXĂ: PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2016/… AL CONSILIULUI

din …

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)  Instrumentele speciale au fost utilizate pe scară largă în primii ani de punere în aplicare a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(1), pentru a răspunde noilor provocări care au apărut în vecinătatea Europei și care au necesitat măsuri rapide și ample din partea Uniunii pentru a face față gravelor implicații umanitare și de securitate ale acestora.

(2)  Circumstanțele care au determinat aceste măsuri excepționale și necesitatea de a lua noi măsuri persistă, după cum indică faptul că, în cadrul bugetului pentru exercițiul financiar 2017, s-a recurs, iarăși, la marje și instrumente speciale, care reduc disponibilitățile bugetare pentru a răspunde unor astfel de circumstanțe în perioada rămasă din CFM.

(3)  Pentru a se asigura nivelul maxim posibil de flexibilitate specifică, precum și pentru a asigura credite de plată suficiente, care să îi permită Uniunii să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu articolul 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, trebuie majorate sumele maxime prevăzute pentru ajustarea plafoanelor de plăți pentru anii 2019-2020 în cadrul marjei globale pentru plăți.

(4)  Pentru ca Uniunea să își mențină o capacitate suficientă de a reacționa la situații neprevăzute, și în special la noile provocări, ar trebui să fie consolidate rezerva pentru ajutoare de urgență și Instrumentul de flexibilitate, să fie eliminate restricțiile temporale privind constituirea marjei globale pentru angajamente și să fie extins domeniul de aplicare al marjei globale pentru angajamente.

(5)  Ar trebui, de asemenea, să fie asigurat nivelul maxim posibil de flexibilitate specifică prevăzându-se ca sumele neutilizate din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene și din Fondul european de ajustare la globalizare să fie puse la dispoziția Instrumentului de flexibilitate.

(6)  Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 se modifică după cum urmează:

(1)  La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Instrumentele speciale prevăzute la articolele 9-15 asigură flexibilitatea CFM și sunt instituite pentru a permite o bună derulare a procedurii bugetare. Creditele de angajament pot fi înscrise în buget peste nivelul plafoanelor pentru rubricile relevante prevăzute în CFM, în cazul în care este necesară utilizarea resurselor din cadrul rezervei pentru ajutoare de urgență, al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, al Instrumentului de flexibilitate, al Fondului european de ajustare la globalizare, al marjei pentru situații neprevăzute, al flexibilității speciale pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și consolidarea cercetării și al marjei globale pentru angajamente destinate creșterii economice și ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor, precum și măsurilor legate de migrație și securitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului*, cu Regulamentul (CE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului** și cu Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară***.

(2)  La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Ajustările anuale nu depășesc următoarele sume maxime (la nivelul prețurilor din anul 2011) pentru perioada 2018-2020, prin comparație cu plafonul inițial pentru plăți din anii respectivi:

2018-7 miliarde EUR

2019-11 miliarde EUR

2020-13 miliarde EUR.”

(3)  La articolul 6 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(f)  calcularea sumelor care trebuie să fie puse la dispoziția Instrumentului de flexibilitate în temeiul articolului 11 alineatul (1) al doilea paragraf.”

________________

*  Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3).

**  Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).

***  Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).”

(4)  La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Suma anuală a rezervei este fixată la 300 de milioane EUR (la nivelul prețurilor din 2011) și poate fi utilizată până în exercițiul n+1 în conformitate cu regulamentul financiar. Rezerva este înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene ca provizion. Se utilizează mai întâi părțile din suma anuală rezultată din exercițiul precedent. Partea din suma anuală pentru exercițiul n care nu este utilizat în exercițiul n+1 se anulează.”

(5)  Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Instrumentul de flexibilitate

1.  Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat, a unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici. Sub rezerva celui de al doilea paragraf, plafonul sumei anuale disponibile pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 de milioane EUR (la nivelul prețurilor din 2011).

În fiecare an, începând cu 2017, suma anuală disponibilă pentru Instrumentul de flexibilitate este majorată cu:

(a)  o sumă echivalentă cu partea din suma anuală pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene care a fost anulată în exercițiul precedent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1);

(b)  o sumă echivalentă cu partea din suma anuală pentru Fondul european de ajustare la globalizare care a fost anulată în exercițiul precedent.

Sumele disponibile pentru Instrumentul de flexibilitate în conformitate cu al doilea paragraf sunt utilizate în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul articol.

2.  Partea neutilizată din suma anuală a Instrumentului de flexibilitate poate fi folosită până în exercițiul n+3. Mai întâi este utilizată partea din suma anuală rezultată din exercițiile precedente, în ordinea vechimii. Partea din suma anuală pentru exercițiul n care nu este utilizată în exercițiul n+3 se anulează.”

(6)  Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Marja globală pentru angajamentele destinate creșterii economice și ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor, precum și măsurilor legate de migrație și securitate

1.  Marjele rămase disponibile sub plafoanele CFM pentru credite de angajament constituie o marjă CFM globală pentru angajamente, care se disponibilizează peste plafoanele instituite în CFM pentru anii 2016-2020 pentru obiective de politică legate de creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în special în rândul tinerilor, precum și de migrație și securitate.

2.  În fiecare an, ca parte a ajustării tehnice prevăzute la articolul 6, Comisia calculează suma disponibilă. Parlamentul European și Consiliul pot mobiliza marja CFM globală sau o parte din aceasta în cadrul procedurii bugetare în temeiul articolului 314 din TFUE.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

  Pentru Consiliu,

  Președintele

(1)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

Referințe

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Data sesizării

8.3.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Data adoptării

27.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data depunerii

29.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Rainer Wieland

S&D

Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Sven Giegold

3

-

ECR

Ashley Fox, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Gerolf Annemans

6

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

PPE

Elmar Brok, Markus Pieper

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate