Postup : 2016/0283(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0110/2017

Predkladané texty :

A8-0110/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0111

ODPORÚČANIE     ***
PDF 615kWORD 59k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: NÁVRH NARIADENIA RADY
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (COM(2016)0604),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (14942/2016), a korigendum Rady (14942/2016 COR2),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C8-0103/2017),

–  so zreteľom na dohodu v zásade, ktorú Rada dosiahla 7. marca 2017, o revízii viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2016 o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania(3),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z … o návrhu nariadenia(4),

–  so zreteľom na článok 86 a článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A8-0110/2017);

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, ako sa uvádza v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

7030/2017 a 7031/2017 COR1.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0412.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


PRÍLOHA: NÁVRH NARIADENIA RADY

NARIADENIE RADY (EÚ, Euratom) 2016/...

z …,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 312,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Osobitné nástroje sa vo veľkej miere využívali v prvých rokoch vykonávania viacročného finančného rámca 2014 – 2020 stanoveného v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(1) s cieľom riešiť nové výzvy, ktoré sa objavili v európskom susedstve a žiadali si rýchle a komplexné opatrenia zo strany Únie na riešenie ich ďalekosiahlych humanitárnych a bezpečnostných dôsledkov.

(2)  Okolnosti, ktoré si vyžiadali takéto mimoriadne opatrenia, spolu s potrebou prijať ďalšie opatrenia pretrvávajú, o čom svedčí aj opätovné využitie rezerv a osobitných nástrojov v rámci rozpočtu na rok 2017, čo znižuje dostupnosť rozpočtových prostriedkov na riešenie takýchto situácií počas zostávajúceho obdobia trvania VFR.

(3)  Je potrebné zvýšiť maximálne sumy stanovené pre úpravu stropov platieb na roky 2019 – 2020 v rámci celkovej rezervy na platby, aby sa implementovala osobitná a maximálna možná flexibilita a aby sa zabezpečili dostatočné platobné rozpočtové prostriedky, ktoré by Únii umožnili plniť si záväzky v súlade s článkom 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(4)  S cieľom zachovať dostatočnú kapacitu Únie na reakciu na nepredvídané okolnosti s osobitným zameraním na nové výzvy by sa mala posilniť rezerva na núdzovú pomoc a nástroj flexibility, mali by sa odstrániť dočasné obmedzenia týkajúce sa tvorby celkovej rezervy na záväzky a rozsah pôsobnosti celkovej rezervy na záväzky by sa mal rozšíriť.

(5)  Osobitná a maximálna možná flexibilita by sa mala zabezpečiť aj poskytnutím nepoužitých súm z Fondu solidarity Európskej únie a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré majú byť k dispozícii pre nástroj flexibility.

(6)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa mení takto:

(1)  V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

‘2.  Osobitné nástroje podľa článkov 9 až 15 zabezpečujú flexibilitu viacročného finančného rámca a stanovujú sa s cieľom umožniť hladký priebeh rozpočtového postupu. Do rozpočtu je možné zahrnúť viazané rozpočtové prostriedky nad rámec stropov príslušných okruhov stanovených vo viacročnom finančnom rámci, ak je potrebné využiť zdroje z rezervy na núdzovú pomoc, Fondu solidarity Európskej únie, nástroja flexibility, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, rezervy na nepredvídané udalosti, osobitného nástroja flexibility na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie výskumu a celkovej rezervy na záväzky pre rast a zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť mladých ľudí, a pre migráciu a bezpečnostné opatrenia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2012/2002*, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1309/2013** a Medziinštitucionálnou dohodou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení***.

(2)  V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2  Ročné úpravy nepresiahnu nasledujúce maximálne sumy (v cenách roku 2011) na roky 2018 – 2020 v porovnaní s pôvodným stropom platieb v príslušných rokoch:

2018 – 7 miliárd EUR

2019 – 11 miliárd EUR

2020 – 13 miliárd EUR.“.

(3)  V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)  výpočet súm, ktoré sa majú sprístupniť pre nástroj flexibility podľa článku 11 ods. 1 druhého pododseku.“.

________________

*  Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3).

**  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).

***  Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).“.

(4)  V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2  Ročná suma rezervy je stanovená na 300 miliónov EUR (v cenách roku 2011) a možno ju čerpať do roku n + 1 v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Do všeobecného rozpočtu Únie sa zahrnie ako rezerva. Časť ročnej sumy pochádzajúcej z predchádzajúcich rokov sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nevyčerpá v roku n + 1, prepadne.“

(5)  Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Nástroj flexibility

1.  Cieľom nástroja flexibility je umožniť za daný rozpočtový rok financovanie jasne identifikovaných výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov. S výhradou druhého pododseku strop ročnej sumy dostupnej pre nástroj flexibility je 600 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

Každý rok, počnúc rokom 2017, sa ročná suma, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, zvýši o:

a)  sumu zodpovedajúcu časti ročnej sumy pre Fond solidarity Európskej únie, ktorá prepadla v predchádzajúcom roku v súlade s článkom 10 ods. 1;

b)  sumu zodpovedajúcu časti ročnej sumy pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorá prepadla v predchádzajúcom roku.

Sumy, ktoré sú k dispozícii pre nástroj flexibility v súlade s druhým pododsekom, sa použijú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku.

2.  Nevyčerpanú časť ročnej sumy nástroja flexibility možno použiť do roku n + 3. Časť ročnej sumy pochádzajúcej z predchádzajúcich rokov sa čerpá ako prvá, a to v poradí podľa veku. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n + 3, prepadne.“

(6)  Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Celková rezerva na záväzky pre rast a zamestnanosť, najmä zamestnanosť mladých ľudí, a pre migráciu a bezpečnostné opatrenia

1.  Rezervy ponechané ako dostupné v rámci stropov viacročného finančného rámca na viazané rozpočtové prostriedky tvoria celkovú rezervu viacročného finančného rámca na záväzky, ktorá sa má sprístupniť nad stropy stanovené vo viacročnom finančnom rámci na roky 2016 až 2020 na politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí, a migráciou a bezpečnosťou.

2.  Komisia každý rok ako súčasť technickej úpravy stanovenej v článku 6 vypočíta disponibilnú sumu. Celkovú rezervu viacročného finančného rámca alebo jej časť môžu mobilizovať Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtového postupu podľa článku 314 ZFEÚ.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

  Za Radu

  predseda

(1)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

Referenčné čísla

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

8.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Dátum prijatia

27.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dátum predloženia

29.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia