Förfarande : 2016/0283(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0110/2017

Ingivna texter :

A8-0110/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0111

REKOMMENDATION     ***
PDF 376kWORD 58k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Budgetutskottet

Föredragande av yttrande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 COM(2016)0604),

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (14942/2016) och rådets rättelse till detta (14942/2016 COR2),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C8-0103/2017),

–  med beaktande av rådets principöverenskommelse av den 7 mars 2017 om revidering av den fleråriga budgetramen (2014–2020)(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: Parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020(3),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den … om utkastet till förordning(4),

–  med beaktande av artiklarna 86, 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A8-0110/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 enligt bilagan till denna resolution.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

7030/2017 och 7031/2017 COR1.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0309.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0412.

(4)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


BILAGA: UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

RÅDETS FÖRORDNING (EU, Euratom) 2016/…

av den ...

om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 312,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)  Särskilda instrument har i stor utsträckning använts under de första åren av genomförandet av den fleråriga budgetram för 2014–2020 (nedan kallad budgetramen) som fastställs i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(1) för att bemöta de nya utmaningar som har uppstått i det europeiska grannskapet och som har krävt snabba och omfattande unionsinsatser i syfte att hantera de långtgående humanitära och säkerhetsrelaterade konsekvenserna av utmaningarna.

(2)  De omständigheter som orsakade de extraordinära åtgärderna och behovet av fler insatser kvarstår, något som framgick av att marginaler och särskilda instrument än en gång utnyttjades i budgeten för 2017, vilket minskar de tillgängliga budgetmedlen för att möta liknande situationer under den återstående delen av budgetramen.

(3)  I syfte att tillämpa särskild flexibilitet i så stor utsträckning som möjligt och säkerställa att betalningsbemyndigandena är tillräckliga för att unionen ska kunna fullgöra sina förpliktelser i enlighet med artikel 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, måste maximibeloppen för justering av betalningstaken för 2019–2020 inom den samlade marginalen för betalningar ökas.

(4)  För att unionen även i fortsättningen ska ha tillräckligt med kapacitet att reagera på oförutsedda omständigheter, med särskilt fokus på de nya utmaningarna, bör reserven för katastrofbistånd och flexibilitetsmekanismen stärkas, tidsbegränsningarna för fastställandet av den samlade marginalen för åtaganden avskaffas och tillämpningsområdet för den samlade marginalen för åtaganden utökas.

(5)  Att särskild flexibilitet tillämpas i så stor utsträckning som möjligt bör också säkerställas genom att det föreskrivs att outnyttjade belopp från Europeiska unionens solidaritetsfond och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska göras tillgängliga för flexibilitetsmekanismen.

(6)  Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.  De särskilda instrument som föreskrivs i artiklarna 9–15 ska göra budgetramen flexibel och deras syfte ska vara att göra budgetförfarandet smidigt. Åtagandebemyndiganden som går utöver utgiftstaken för de berörda rubrikerna i budgetramen får införas i budgeten, om det är nödvändigt att utnyttja reserven för katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond, flexibilitetsmekanismen, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, marginalen för oförutsedda utgifter, den särskilda flexibiliteten för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka forskningen och den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, och för migrations- och säkerhetsåtgärder, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002*, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1309/2013** och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning***.

(2)  Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.  De årliga justeringarna ska inte överstiga följande maximibelopp (i 2011 års priser) för åren 2018–2020 i förhållande till det ursprungliga betalningstaket för åren i fråga:

2018 – 7 miljarder EUR

2019 – 11 miljarder EUR

2020 – 13 miljarder EUR.”

(3)  I artikel 6.1 ska följande led läggas till:

”f)  En beräkning av de belopp som ska göras tillgängliga för flexibilitetsmekanismen enligt artikel 11.1 andra stycket.”

________________

*  Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).

**  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).

***  Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).”

(4)  Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.  Det årliga belopp som ingår i reserven är 300 miljoner EUR (i 2011 års priser) och det får användas fram till år n+1 i enlighet med budgetförordningen. Reserven ska föras in i unionens allmänna budget i form av en bestämmelse. De delar av det årliga beloppet som härrör från föregående år ska utnyttjas först. Den del av det årliga beloppet från år n som inte utnyttjats år n+1 ska förfalla.”

(5)  Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Flexibilitetsmekanismen

1.  Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att, för ett visst budgetår, finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker. Med förbehåll för andra stycket ska det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen ha ett tak på 600 miljoner EUR (i 2011 års priser).

Varje år från och med år 2017 ska det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen ökas med

a)  ett belopp som motsvarar den del av det årliga beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond som har förfallit under det föregående året i enlighet med artikel 10.1,

b)  ett belopp som motsvarar den del av det årliga beloppet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som har förfallit under det föregående året.

Belopp som görs tillgängliga för flexibilitetsmekanismen i enlighet med andra stycket ska utnyttjas i enlighet med villkoren i denna artikel.

2.  Den outnyttjade del av det årliga belopp som avdelas för flexibilitetsmekanismen får utnyttjas till år n+3. De delar av det årliga beloppet som härrör från tidigare år ska utnyttjas först, i den ordning beloppen införts. Den del av det årliga beloppet från år n som inte utnyttjats år n+3 ska förfalla.”

(6)  Artikel 14 ska ersättas med följande:

Artikel 14

Den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, och för migrations- och säkerhetsåtgärder

1.  Marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden ska utgöra en samlad marginal inom budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020 för politiska mål på området för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, och för migration och säkerhet.

2.  Varje år ska kommissionen som del av den tekniska justering som föreskrivs i artikel 6 beräkna vilket belopp som finns tillgängligt. Den samlade marginalen i budgetramen eller delar av den får användas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för budgetförfarandet enligt artikel 314 i EUF-fördraget.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

  På rådets vägnar

  Ordförande

(1)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

Referensnummer

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Datum för remiss / begäran om godkännande

8.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Antagande

27.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ingivande

29.3.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy