Процедура : 2016/2162(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0111/2017

Внесени текстове :

A8-0111/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.51
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0182

ДОКЛАД     
PDF 715kWORD 64k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

(2016/2162(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

(2016/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Фондацията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0111/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

(2016/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Фондацията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(9), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0111/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

(2016/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0111/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 20 860 000 EUR, което представлява увеличение с 0,42% спрямо 2014 г.;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Фондацията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отчита факта, че Фондацията беше поела ангажимент да предостави по-голям брой декларации за интереси и автобиографии на своя уебсайт и че целта ѝ беше да събере декларации от всички членове на управителния съвет, тъй като новият управителен съвет предстоеше бъде назначен след изтичането на мандата на настоящия управителен съвет през ноември 2016 г.; отбелязва обаче, че все още липсват автобиографии и декларации от някои членове на управителния съвет; призовава Фондацията да получи и публикува тези документи, за да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

2.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че забележката в доклада на Палатата за 2013 г. относно всеобхватното споразумение за седалище между Фондацията и държавата членка домакин вече е отбелязана като „завършена“;

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че забележката в доклада на Палатата за 2014 г. относно неспазването от Фондацията на Правилника за персонала вече е отбелязана като „завършена“;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че Фондацията полага усилия да гарантира пълно изпълнение на работната програма, за което е необходимо цялостно използване на бюджетните средства; отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година степента на изпълнение на бюджета е 99,9% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,35%, което представлява увеличение със 7,55% в сравнение с 2014 г.;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че равнището на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити за поети задължения за дял III („Оперативни разходи“) възлиза на 2 135 164 EUR (31,2%) в сравнение с 3 814 156 EUR (53,7%) през 2014 г.; констатира факта, че бюджетните кредити, за които са поети задължения, са високи главно поради многогодишни проекти, извършени по график;

6.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата; приветства факта, че Фондацията заедно с Палатата е установила процедура, позволяваща прозрачно разграничаване между „планирани“ и „непланирани“ преноси;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  отбелязва, че консултативният комитет на Фондацията по обществените поръчки и договорите (ККОПД), който дава становище по предложенията за договори на стойност най-малко 250 000 EUR, е разгледал пет досиета през 2015 г. и че всичките му становища са били благоприятни; отбелязва освен това, че ККОПД е извършил годишна последваща проверка на два от петте договора, възложени през 2015 г.; отбелязва, че въпреки че ККОПД е направил конкретни коментари и препоръки, той е бил удовлетворен от факта, че Фондацията е спазила процедурите за възлагане;

Резултати от дейността

8.  отбелязва, че целта на Фондацията за 80% изпълнение спрямо броя на планираните резултати в работната ѝ програма не е постигната, въпреки че тя е подобрила изпълнението си в сравнение с 2014 г.; отчита факта, че причините за непостигането на целта на Фондацията са свързани главно със забавяния от страна на изпълнители и с недостатъчния брой служители; отбелязва също така, че през 2016 г. са били планирани и изпълнени по-реалистичен брой проекти и резултати в съответствие с намалените ресурси на Фондацията; изразява загриженост поради факта, че при настоящата перспектива за ресурсите общоевропейските проучвания на Фондацията не са гарантирани в дългосрочен план и че Фондацията не може да се ангажира да започне по-нататъшна работа, например във връзка с мигрантите, бежанците или недекларирания труд, въпреки твърдо формулираните искания от страна на управителния ѝ съвет; призовава Фондацията и Комисията да разгледат недостатъчния брой на служителите и да докладват на органа по освобождаване от отговорност за евентуални решения;

9.  изразява загриженост поради факта, че общото съкращение на персонала с 10% е оказало влияние за забавянето на някои от проектите на Фондацията и е допринесло за някои трудни дискусии относно отрицателните приоритети с бюрото на управителния съвет; отчита факта, че Фондацията е успяла да спази наложените от Комисията съкращения, въпреки че всички длъжности по щатното разписание са били заети през предишните години; призовава Комисията да гарантира, че евентуални по-нататъшни мерки за намаляване на разходите не възпрепятстват способността на Фондацията да осъществява мандата си; призовава бюджетния орган да вземе това предвид по време на бюджетната процедура ;

Вътрешен контрол

10.  отбелязва, че в съответствие с приоритетите, поставени през 2014 г., координаторът за вътрешния контрол на Фондацията е поставил акцент върху по-нататъшното развитие на трите стандарта за вътрешен контрол, свързани с разпределянето и мобилността на персонала, процесите и процедурите, както и управлението на документите; отбелязва освен това, че двама членове на комитета за вътрешен контрол са посетили „обучение на обучаващи“ за борба с измамите, организирано от Европейската служба за борба с измамите;

Вътрешен одит

11.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) не е извършила одит във Фондацията през 2015 г.; отбелязва, че трите висящи препоръки от одита на управлението на отношенията с клиенти и отношенията със заинтересованите страни, извършен от IAS през 2013 г., са били изпълнени през 2015 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

12.  приветства факта, че през 2016 г. Фондацията е повишавала осведомеността сред персонала относно своите политики за конфликтите на интереси и борбата с измамите чрез специално обучение за целия персонал; отбелязва със задоволство освен това, че е предвидено тези обучения да станат стандартен елемент от въвеждащата програма за нови служители;

Други коментари

13.  отбелязва, че през 2015 г. 17 служители са участвали в две заседания извън обичайното място на работа, като разходите за тях възлизат на 2 136 EUR (по 126 EUR на човек);

14.  отбелязва ефективността на платформата за електронни тръжни процедури за управляване на поканите за участие в търг, които се състоят от публикуване на тръжните документи и управляване на въпросите и отговорите относно спецификациите и процедурата;

15.  приветства публикуването на настоящия програмен документ за периода 2017 – 2020 г., който определя политическия и институционален контекст на програмата, описва многогодишната програма за четирите години и определя работната програма за 2017 г.;

16.  подчертава, че държавата членка, в която се намира Фондацията, трябва да осигурява възможно най-добрите условия за доброто функциониране на Фондацията, включително многоезично училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки;

17.  отбелязва, че необходимите разпоредби относно настаняването на Фондацията в приемащата държава членка трябва да бъдат изложени в споразумение за седалището между Фондацията и въпросната държава членка;

18.  потвърждава постигнатия от Фондацията напредък във връзка с прилагането на текущата четиригодишна програма за проучвания, насочени към подпомагане на разработването на социални и трудови политики, за периода 2013 – 2016 г.; приветства нейния принос към разработването на политиката чрез последователно голям брой качествени проучвания, изследвания, изложения, прояви и проекти, насочени към постоянно подобряване на условията на живот и труд в Съюза; отбелязва стартирането на пилотния проект на Европейския парламент „Бъдещето на производствената индустрия в Европа“; счита, че е важно да се поддържа засилено сътрудничество между Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси с цел продължаване на участието в конструктивни и основани на факти обсъждания; призовава Фондацията да продължава да следи отблизо и да анализира условията на живот и труд, да изготвя доклади относно тях и да предоставя експертен опит за подобряването им;

19.  отбелязва високата степен на въздействие на Фондацията, по-специално във връзка с подкрепата за институциите на Съюза, както е отразено в показателите за изпълнение, представени в консолидирания годишен доклад за дейността;

°

°  °

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](11) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].).

31.1.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година

(2016/2162(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2015 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г. е вярно представено;

2.  потвърждава постигнатия от Фондацията напредък във връзка с прилагането на текущата четиригодишна програма за проучвания, насочени към подпомагане на разработването на социални и трудови политики, за периода 2013 – 2016 г.; приветства нейния принос към разработването на политиката чрез последователно голям брой качествени проучвания, изследвания, изложения, прояви и проекти, насочени към постоянно подобряване на условията на живот и труд в Съюза; отбелязва стартирането на пилотния проект на Европейския парламент „Бъдещето на производствената индустрия в Европа“; счита, че е важно да се поддържа засилено сътрудничество между Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси с цел продължаване на участието в конструктивни и основани на факти обсъждания; призовава Фондацията да продължава да следи отблизо и да анализира условията на живот и труд, да изготвя доклади относно тях и да предоставя експертен опит за подобряването им;

3.  отбелязва високата степен на въздействие на Фондацията, по-специално във връзка с подкрепата за институциите на Съюза, както е отразено в показателите за изпълнение, представени в консолидирания годишен доклад за дейността;

4.  силно приветства високата степен на изпълнение на бюджета през 2015 г. (99,9%) и като цяло доброто постигане на целевите стойности;

5.  отбелязва, че равнището на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, за дял III е високо (31,2% в сравнение с 53,7% през 2014 г.); отбелязва, че това е свързано основно с многогодишните проекти, прилагани съгласно график; подчертава обаче, че е необходимо полагането на допълнителни усилия за постигането на целта за своевременно изпълнение на планираните дейности;

6.  приветства мерките на Фондацията във връзка с последващите действия по отношение на коментарите на органа по освобождаване от отговорност, направени по повод на изпълнението на бюджета за предходни години;

7.  приветства сключването на споразумение за седалището между Ирландия и Фондацията през ноември 2015 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marco Valli

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация - Политика за поверителност