Postup : 2016/2162(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0111/2017

Předložené texty :

A8-0111/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.51
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0182

ZPRÁVA     
PDF 633kWORD 60k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0111/2017),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi nadace(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(9), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0111/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0111/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 20 860 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 0,42 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že tato roční účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zvyšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že se nadace zavázala k tomu, že zvýší počet prohlášení o zájmech a životopisů, které jsou k dispozici na jejích internetových stránkách, a že jejím cílem bylo získat tato prohlášení od všech členů správní rady, jelikož po vypršení mandátu stávající správní rady v listopadu 2016 měla být jmenována nová správní rada; konstatuje však, že životopisy a prohlášení o zájmech v případě některých členů správní rady stále chybějí; vyzývá nadaci, aby uvedené dokumenty získala a zveřejnila, aby zajistila nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého vedení;

2.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že jedna z připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, která se týkala komplexní dohody mezi nadací a členským státem, v němž nadace sídlí, o sídle této nadace, je označena jako „vyřešená“;

3.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že jedna z připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2014, která se týkala nedodržování služebního řádu ze strany nadace, je označena jako „vyřešená“;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že nadace vynakládá úsilí o zajištění úplného provedení pracovního programu, což vyžaduje využití rozpočtových prostředků v plném rozsahu; konstatuje, že výsledkem úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2015 bylo plnění rozpočtu dosahující 99,9 % a že míra využití prostředků na platby činila 87,35 %, což oproti roku představuje 2014 zvýšení o 7,55 %;

Závazky a přenos finančních prostředků

5.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že míra prostředků na závazky přenesených v rámci hlavy III (provozní výdaje) do roku 2016 dosáhla 2 135 164 EUR (31,2 %) oproti 3 814 156 EUR (53,7 %) v roce 2014; bere na vědomí, že prostředky nadace na závazky dosáhly vysokých hodnot především proto, že víceleté programy byly realizovány v souladu s časovým harmonogramem;

6.  konstatuje, že přenosy prostředků mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru; vítá, že nadace zavedla spolu s Účetním dvorem postup umožňující transparentním způsobem odlišit „plánované“ přenosy prostředků od přenosů „neplánovaných“;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  konstatuje, že poradní výbor nadace pro zadávání zakázek a uzavírání smluv, který vydává stanoviska k návrhům smluv v hodnotě nejméně 250 000 EUR, prostudoval v roce 2015 pět spisů a že všechna jeho stanoviska byla kladná; podotýká dále, že poradní výbor provedl každoroční následné ověření dvou z pěti smluv uzavřených v roce 2015; konstatuje, že přestože poradní výbor vydal konkrétní připomínky a doporučení, vyjádřil uspokojení nad tím, že nadace dodržela postupy pro zadávání zakázek;

Výkonnost

8.  konstatuje, že nadace nesplnila svůj cíl, kterým bylo dosažení 80 % počtu plánovaných výsledků v rámci jejího pracovního programu, přestože ve srovnání s rokem 2014 zlepšila svou výkonnost; bere na vědomí, že důvody, proč nadace tento cíl nesplnila, se pojí zejména s průtahy na straně dodavatelů a nedostatkem personálu; konstatuje navíc, že v roce 2016 byl v souladu s omezenými zdroji nadace naplánován a realizován realističtější počet projektů a výsledků; je znepokojen, že vzhledem ke stávajícím vyhlídkám ohledně zdrojů není ze strany nadace možné dlouhodobě zajistit provádění celoevropských průzkumů a nadace se nemůže ani zavázat k provádění další činnosti, např. pokud jde o migranty a uprchlíky nebo nehlášenou práci, a to nehledě na důrazné požadavky její správní rady; vyzývá nadaci a Komisi, aby řešily problém nedostatku personálu a posléze informovaly orgán příslušný k udělení absolutoria o možných řešeních;

9.  je znepokojen tím, že celkové snížení počtu zaměstnanců o 10 % vedlo ke zpoždění některých projektů nadace a přispělo k obtížnému jednání o negativních prioritách s předsednictvem správní rady; oceňuje, že se nadaci podařilo omezit počet pracovních míst, jak požadovala Komise, přestože v předchozích letech byla obsazena všechna pracovní místa podle plánu; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby případná další opatření k omezování nákladů nebránila nadaci v plnění jejího mandátu; vyzývá rozpočtový orgán, aby k tomu v rámci rozpočtového procesu přihlédl;

Vnitřní kontroly

10.  poukazuje na to, že v souladu se stanovením priorit v roce 2014 se koordinátor vnitřní kontroly nadace soustředil na další rozvoj tří norem vnitřní kontroly, které se týkají přidělování pracovníků a jejich mobility, procesů a postupů a správy dokumentů; konstatuje navíc, že dva členové výboru pro vnitřní kontrolu se zúčastnili školení školitelů pro oblast boje proti podvodům, které pořádal Evropský úřad pro boj proti podvodům;

Interní audit

11.  konstatuje, že v roce 2015 neprovedl útvar interního auditu (IAS) v nadaci žádný audit; podotýká, že v roce 2015 byla vyřízena tři nevyřízená doporučení, která byla výsledkem auditu o řízení vztahů se zákazníky a zúčastněnými stranami, jenž v roce 2013 provedl útvar interního auditu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  vítá skutečnost, že v roce 2016 nadace na základě specifických školení pořádaných pro všechny její zaměstnance zvyšovala informovanost o svých opatřeních zaměřených na řešení konfliktů zájmů a opatřeních pro boj proti podvodům; s uspokojením navíc konstatuje, že tato školení se mají stát standardním prvkem programu zaškolování nových pracovníků;

Další připomínky

13.  konstatuje, že v roce 2015 se dvou výjezdních zasedání zúčastnilo 17 zaměstnanců a že náklady na ně představovaly 2 136 EUR (tj. 126 EUR na osobu);

14.  konstatuje, že platforma eTendering je účinným nástrojem k organizování zadávacích řízení, což obnáší zveřejňování dokumentace pro zadávací řízení a zpracovávání otázek a odpovědí ohledně podmínek a postupu;

15.  vítá zveřejnění stávajícího programového dokumentu na období 2017 až 2020, v němž je stanovena politika a institucionální rámec programu, popsán víceletý program na čtyřleté období a stanoven pracovní program na rok 2017;

16.  zdůrazňuje, že členský stát, v němž má nadace své sídlo, musí k zajištění jejího fungování poskytnout nejlepší možné podmínky, včetně vícejazyčné, evropsky zaměřené školní výuky a vhodného dopravního spojení;

17.  konstatuje, že nezbytná ujednání související s umístěním nadace v hostitelském členském státě se stanovují v dohodě o sídle uzavřené mezi nadací a tímto členským státem;

18.  bere na vědomí pokrok nadace při plnění jejího současného čtyřletého programu na období 2013–2016 v oblasti výzkumu zaměřeného na vytváření sociální a pracovní politiky; vítá její příspěvek k vytváření politiky, který spočívá v soustavně vysokém počtu přehledů, studií, prezentací, akcí a projektů, jejichž cílem je neustále zlepšovat životní a pracovní podmínky v Unii; bere na vědomí zahájení pilotního projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“; považuje za důležité udržovat úzkou spolupráci mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci, aby bylo možné pokračovat v konstruktivních diskuzích opírajících se o fakta; vyzývá nadaci, aby nadále bedlivě sledovala a analyzovala životní a pracovní podmínky a podávala o nich zprávy a aby za účelem jejich zlepšení poskytovala odborné poradenství;

19.  bere na vědomí značný vliv nadace, zejména při podpoře orgánů EU, což se odrazilo ve výkonnostních ukazatelích uvedených v konsolidované výroční zprávě o činnosti;

°

°  °

20.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

31.1.2017

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Navrhovatelka: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2015, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2015;

2.  bere na vědomí pokrok nadace při plnění jejího současného čtyřletého programu na období 2013–2016 v oblasti výzkumu zaměřeného na vytváření sociálních a pracovních politik; vítá její příspěvek k vytváření politiky, který spočívá v soustavně vysokém počtu přehledů, studií, prezentací, akcí a projektů, jejichž cílem je neustále zlepšovat životní a pracovní podmínky v Unii; všímá si zahájení pilotního projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“; považuje za důležité udržovat úzkou spolupráci mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci s cílem nadále pokračovat v zapojení do konstruktivních diskusí založených na důkazech; vyzývá nadaci, aby nadále bedlivě sledovala a analyzovala životní a pracovní podmínky a podávala o nich zprávy a aby poskytovala odborné poradenství k jejich zlepšení;

3.  bere na vědomí značný vliv nadace, zejména při podpoře orgánů EU, což se odrazilo ve výkonnostních ukazatelích uvedených v konsolidované výroční zprávě o činnosti;

4.  vysoce oceňuje vysokou míru čerpání rozpočtu v roce 2015 (99,9 %) a dobré celkové plnění vytyčených cílů;

5.  konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2016, byl vysoký v hlavě III (31,2 % ve srovnání s 53,7 % v roce 2014); zdůrazňuje, že to souvisí především s víceletými projekty prováděnými podle harmonogramu; podotýká však, že je třeba ještě vyvinout úsilí, aby se podařilo splnit cíl včas uskutečňovat plánované činnosti;

6.  vítá opatření, která nadace provedla v návaznosti na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria týkající se plnění rozpočtu v předchozích letech;

7.   vítá uzavření dohody o sídle mezi Irskem a nadací v listopadu 2015.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marco Valli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

48

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

 

3

-

ENF

NI

 

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449., 1.12.2016, s. 188.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 188.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449., 1.12.2016, s. 188.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 188.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí