Procedure : 2016/2162(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0111/2017

Indgivne tekster :

A8-0111/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.51
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0182

BETÆNKNING     
PDF 301kWORD 61k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015

(2016/2162(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015

(2016/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015, med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0111/2017),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015

(2016/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015, med instituttets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(9), særlig artikel 16,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0111/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015

(2016/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0111/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene ("instituttet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 20 860 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,42 % i forhold til 2014;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  tager til efterretning, at instituttet var forpligtet til at forøge antallet af interesseerklæringer og CV'er, der er til rådighed på dets webside, og at det havde til hensigt at indsamle erklæringer fra alle bestyrelsesmedlemmerne, eftersom der skulle udnævnes en ny bestyrelse efter udløbet af den nuværende bestyrelses mandat i november 2016; bemærker imidlertid, at der stadig mangler nogle af bestyrelsesmedlemmernes CV'er og interesseerklæringer; opfordrer instituttet til at få fat i og offentliggøre disse dokumenter for at sikre den nødvendige offentlige tilsyn og kontrol med forvaltningen;

2.  noterer sig ud fra Revisionsrettens beretning, at bemærkningen i Revisionsrettens beretning for 2013 vedrørende en dækkende hjemstedsaftale mellem instituttet og medlemsstaten er markeret som "afsluttet";

3.  noterer sig endvidere, at bemærkningen i Revisionsrettens beretning for 2014 vedrørende instituttets manglende overholdelse af personalevedtægten er markeret som "afsluttet";

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  noterer sig, at instituttet gør en indsats for at sikre en fuldstændig gennemførelse af arbejdsprogrammet, hvilket kræver fuld anvendelse af budgetmidlerne; bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,9 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,35 %, hvilket repræsenterer er en stigning på 7,55 % i forhold til 2014;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at niveauet for fremførsel af forpligtede bevillinger var på 2 135 164 EUR (31,2 %) for afsnit III (aktionsudgifter) i forhold til 3 814 156 EUR (53,7 %) i 2014; bemærker, at omfanget af instituttets forpligtede bevillinger er stort, hvilket primært skyldes flerårige projekter, der gennemføres planmæssigt;

6.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af instituttets operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten; glæder sig over, at instituttet sammen med Revisionsretten har indført en procedure, som giver en gennemskuelig sondring mellem "planlagte" og "ikke-planlagte" fremførsler;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

7.  bemærker, at instituttets rådgivende udvalg for Indkøb og kontrakter (ACPC), som afgiver udtalelse om kontraktforslag til en værdi af mindst 250 000 EUR, i 2015 behandlede fem udbudsdokumenter, og at alle dets udtalelser var positive; noterer sig desuden, at ACPC gennemførte en årlig efterfølgende kontrolprocedure for to ud af de fem kontrakter, der blev indgået i 2015; bemærker, at selv om ACPC fremsatte specifikke kommentarer og henstillinger, var det tilfreds med, at instituttet overholdt udbudsprocedurerne;

Resultater

8.  noterer sig, at instituttets mål på 80 % for det planlagte output i dets arbejdsprogram ikke blev nået, men at det dog forbedrede sit resultat i forhold til 2014; erkender, at grunden til, at instituttet ikke nåede målet, først og fremmest hænger sammen med forsinkelser hos ordremodtagerne og personalemangel; noterer sig desuden, at der blev planlagt og gennemført et mere realistisk antal projekter og leverancer i 2016, i overensstemmelse med instituttets reducerede ressourcer; er bekymret over, at instituttets fælleseuropæiske undersøgelser ikke er sikret på lang sigt med de nuværende ressourceperspektiver, og at instituttet ikke kan påtage sig yderligere arbejdsopgaver, f.eks. i forbindelse med migranter og flygtninge eller sort arbejde, selv om dets bestyrelse kraftigt har anmodet herom; opfordrer instituttet og Kommissionen til at løse problemet med personalemangel og aflægge rapport til dechargemyndigheden om de mulige løsninger;

9.  er bekymret over, at den generelle personalenedskæring på 10 % har haft indflydelse på forsinkelsen af nogle af instituttets projekter og har bidraget til vanskelige diskussioner vedrørende negative prioriteter med bestyrelsens formandskab; erkender, at det er lykkedes instituttet at opfylde de nedskæringer, der var blevet pålagt af Kommissionen, selv om alle stillinger i dets stillingsfortegnelse var blevet besat i de forgangne år; opfordrer Kommissionen til at sikre, at eventuelle yderligere omkostningsbesparende foranstaltninger ikke hindrer instituttets i at kunne opfylde sit mandat; opfordrer budgetmyndigheden til at tage hensyn til dette under budgetproceduren;

Interne kontroller

10.  bemærker, at instituttets interne kontrolkoordinator i overensstemmelse med den prioritering, der blev opstillet i 2014, har fokuseret på en videreudvikling af de tre standarder for intern kontrol vedrørende personalets fordeling og mobilitet, processer og procedurer samt dokumentforvaltning; bemærker desuden, at to medlemmer af det interne kontroludvalg har deltaget i et "train-the-trainer"-kursus om bekæmpelse af svig, der var tilrettelagt af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig;

Intern revision

11.  bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) ikke gennemførte nogen revision i instituttet i løbet af 2015; bemærker, at de tre udestående anbefalinger i forbindelse med IAS's revision i 2013 af forvaltningen af forbindelserne med kunder og interessenter, blev afsluttet i 2015;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

12.  glæder sig over, at instituttet i 2016 tilbød sit hele personale specifikke uddannelsesforløb for at informere det om sin politik med hensyn til interessekonflikter og bekæmpelse af svig; glæder sig ligeledes over, at det er meningen, at disse uddannelsesforanstaltninger skal indgå som standardelementer i programmet for nye medarbejdere;

Andre bemærkninger

13.  bemærker, at 17 ansatte i 2015 deltog i to udedage, hvis omkostninger beløb sig til 2 136 EUR (dvs. 126 EUR pr. person);

14.  noterer sig effektiviteten af eTendering-platformen til forvaltning af udbud, der omfatter offentliggørelse af udbudsdokumenter og forvaltning af spørgsmål og svar vedrørende specifikationerne og proceduren;

15.  glæder sig over offentliggørelsen af det nuværende programmeringsdokument 2017-2020, som udstikker den politiske og institutionelle baggrund for programmet, beskriver det flerårige program for den fireårige periode, og fastlægger arbejdsprogrammet for 2017;

16.  understreger, at den medlemsstat, hvor instituttet har sit hjemsted, skal sikre de bedst mulige vilkår for, at instituttet kan fungere efter hensigten, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser;

17.  bemærker, at de nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for instituttet i værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en hjemstedsaftale mellem instituttet og den pågældende medlemsstat;

18.  anerkender instituttets fremskridt med gennemførelsen af det nuværende fireårsprogram for 2013-2016 om forskning med henblik på at bistå med udviklingen af social- og arbejdsmarkedspolitikker; ser med tilfredshed på dets input til politikudviklingen gennem et konstant højt antal undersøgelser, studier, fremlæggelser, arrangementer og projekter af høj kvalitet med henblik på konstant at forbedre leve- og arbejdsvilkårene i Unionen; noterer sig, at Parlamentets pilotprojekt, "Fremstillingssektorens fremtid i Europa", er påbegyndt; finder det vigtigt at opretholde et stærkt samarbejde mellem instituttet og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender med henblik på fortsat at føre konstruktive og evidensbaserede drøftelser; opfordrer instituttet til fortsat nøje at overvåge, analysere og rapportere om leve- og arbejdsvilkår og levere ekspertise med henblik på at forbedre dem;

19.  noterer sig instituttets store betydning, navnlig for så vidt angår støtte til EU-institutionerne, hvilket afspejles i de resultatindikatorer, som er opført i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport;

°

°  °

20.  Henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2017](11) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].).

31.1.2017

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015

(2016/2162(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2015, for at være lovlige og formelt rigtige, og at det giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015;

2.  anerkender instituttets fremskridt med gennemførelsen af det nuværende fireårsprogram for 2013-2016 om forskning med henblik på at bistå med udviklingen af social- og arbejdsmarkedspolitikker; ser med tilfredshed på dets input til politikudviklingen gennem et konstant højt antal undersøgelser, studier, fremlæggelser, arrangementer og projekter af høj kvalitet med henblik på konstant at forbedre leve- og arbejdsvilkårene i Unionen; noterer sig, at Parlamentets pilotprojekt, "Fremstillingssektorens fremtid i Europa", er påbegyndt; finder det vigtigt at opretholde et stærkt samarbejde mellem instituttet og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender med henblik på fortsat at føre konstruktive og evidensbaserede drøftelser; opfordrer instituttet til fortsat nøje at overvåge, analysere og rapportere om leve- og arbejdsvilkår og levere ekspertise med henblik på at forbedre dem;

3.  noterer sig instituttets store betydning, navnlig for så vidt angår støtte til EU-institutionerne, hvilket afspejles i de resultatindikatorer, som er opført i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport;

4.  roser kraftigt den høje budgetgennemførelsesrate i 2015 (99,9 %) og de generelt gode resultater i forhold til målene;

5.  bemærker, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2016, var højt for afsnit III (31,2 % sammenlignet med 53,7 % i 2014); bemærker, at dette primært vedrørte flerårige projekter, som blev gennemført i henhold til planen; understreger imidlertid, at der er behov for yderligere bestræbelser på at opfylde målet om rettidig gennemførelse af planlagte aktiviteter;

6.  glæder sig over instituttets opfølgende foranstaltninger i forhold til de bemærkninger, dechargemyndigheden har fremsat vedrørende gennemførelsen af budgettet for de foregående år;

7.   glæder sig over, at der blev indgået en hjemstedsaftale mellem Irland og instituttet i november 2015.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Valli

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 188.

(2)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 188.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 188.

(7)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 188.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik