Menetlus : 2016/2162(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0111/2017

Esitatud tekstid :

A8-0111/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.51
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0182

RAPORT     
PDF 375kWORD 58k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2162(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0111/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori tegevusele fondi 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(9), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0111/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0111/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi „fond“) finantsaruannete kohaselt oli fondi 2015. aasta lõplik eelarve 20 860 000 eurot, mis oli 2014. aasta eelarvest 0,42 % suurem;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et fondi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks asjaolu, et fond oli võtnud endale kohustuse teha oma veebisaidil kättesaadavaks suurem arv huvide deklaratsioone ja elulookirjeldusi ning et fond kavatses küsida deklaratsioonid kõigilt nõukogu liikmetelt, kuna uus haldusnõukogu pidi nimetatama ametisse pärast senise nõukogu mandaadi lõppemist novembris 2016; märgib siiski, et mõned haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on ikka veel puudu; palub fondil need dokumendid hankida ja avaldada, et tagada fondi juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll;

2.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes sisalduva tähelepaneku kohta, mis puudutab laiaulatuslikku peakorterilepingut fondi ja selle asukohaliikmesriigi vahel, on tehtud märge „lõpetatud“;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2014. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes sisalduva tähelepaneku kohta, mis puudutab fondi mittevastavust personalieeskirjadele, on tehtud märge „lõpetatud“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et fond teeb jõupingutusi tööprogrammi täielikuks täitmiseks, mis eeldab eelarvevahendite täies ulatuses kasutamist; märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,9 % ning maksete assigneeringute täitmise määr 87,35 %, mis on 7,55 % suurem kui 2014. aastal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute 2016. aastasse ülekandmiste summa oli III jaotises (tegevuskulud) 2 135 164 eurot (31,2 %), võrreldes 3 814 156 euroga (53,7 %) 2014. aastal; tunnistab asjaolu, et fondi kulukohustustega seotud assigneeringute maht on suur peamiselt ajakava kohaselt ellu viidavate mitmeaastaste projektide tõttu;

6.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel ega ole alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud; väljendab heameelt asjaolu üle, et fond seadis koos kontrollikojaga sisse menetluse, mis võimaldab läbipaistvat vahetegemist nn planeeritud ja planeerimata ülekandmiste vahel;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et fondi hangete ja lepingute nõuandekomitee, mis esitab arvamuse vähemalt 250 000 euro suuruste lepingu ettepanekute kohta, vaatas 2015. aastal läbi viis toimikut ning kõik tema esitatud arvamused olid pooldavad; märgib lisaks, et hangete ja lepingute nõuandekomitee tegi iga-aastase järelkontrolli kahele viiest 2015. aastal sõlmitud lepingust; märgib, et kuigi hangete ja lepingute nõuandekomitee esitas konkreetsed märkused ja soovitused, oli ta veendunud, et sihtasutus järgis hankemenetlusi;

Tulemused

8.  märgib, et fondi eesmärk viia töökavas kavandatud väljunditest lõpule 80 % jäi saavutamata, kuigi fond parandas tulemusi 2014. aastaga võrreldes; võtab teadmiseks asjaolu, et fondi eesmärgi täitmata jäämise põhjused olid peamiselt seotud töövõtjate põhjustatud viivituste ning personali nappusega; märgib lisaks, et 2016. aastal kavandati ja viidi ellu realistlikum arv projekte ja tulemusi kooskõlas fondi vähenenud ressurssidega; on mures, et praegust ressursside väljavaadet arvestades ei ole fondi üleeuroopalised uuringud pikas perspektiivis tagatud ning fond ei saa vaatamata oma nõukogu jõuliselt sõnastatud nõudmistele kohustuda tegema täiendavat tööd, näiteks rändajate ja pagulaste või deklareerimata töö osas; kutsub fondi ja komisjoni üles tegelema töötajate nappuse probleemiga ning teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni võimalikest lahendustest;

9.  on mures, et töötajate arvu üldine 10 %-line vähendamine on avaldanud mõju mõne fondi projekti hilinemisele ja viinud juhatuses keeruliste aruteludeni seoses nn negatiivsete prioriteetidega; võtab teadmiseks asjaolu, et fond on suutnud täita komisjoni kehtestatud kärpeid, kuigi kõik fondi ametikohtade loetelus olnud ametikohad olid eelnenud aastatel täidetud; palub komisjonil tagada, et võimalikud lisakokkuhoiumeetmed ei takistaks fondi suutlikkust oma ülesandeid täita; kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles võtma seda eelarvemenetluse käigus arvesse;

Sisekontroll

10.  märgib, et vastavalt 2014. aastal seatud prioriteetidele keskendus fondi sisekontrolli koordinaator personali jaotuse ja liikuvuse, protsesside ja menetlustega seotud kolme sisekontrollistandardi edasiarendamisele ning dokumendihaldusele; märgib lisaks, et kaks sisekontrollikomitee liiget osales Euroopa Pettustevastase Ameti korraldatud pettustevastasel „koolita koolitajat“ koolitusel;

Siseaudit

11.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus ei teinud fondis 2015. aasta jooksul ühtegi auditit; märgib, et siseauditi talituse poolt 2013. aastal tehtud „kliendisuhete ja sidusrühmade suhete haldamise“ auditist tulenenud kolm soovitust viidi 2015. aastal ellu;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12.  tunneb heameelt asjaolu üle, et fond suurendas 2016. aastal oma töötajate teadlikkust huvide konfliktide ja pettusevastasest poliitikast, kasutades selleks kõigile töötajatele pakutud erikoolitust; märgib lisaks rahuloluga, et nendest koolitustest peaks saama uute töötajate väljaõppeprogrammi standardosa;

Muud märkused

13.  märgib, et 17 töötajat osales 2015. aastal kahel väljasõidupäeval, mille maksumus oli 2 136 eurot (126 eurot töötaja kohta);

14.  märgib ära e-hangete platvormi tõhususe hankemenetluste haldamisel, mis hõlmab hankedokumentide avaldamist ning pakkumistingimuste ja menetluse kohta esitatavate küsimuste ja nende vastuste haldamist;

15.  väljendab heameelt selle üle, et on avaldatud kehtiv programmdokument 2017–2020, milles esitatakse programmi poliitika ja institutsiooniline kontekst, kirjeldatakse mitmeaastast programmi seoses nelja-aastase perioodiga ning esitatakse 2017. aasta tööprogramm;

16.  rõhutab, et fondi asukohaks olev liikmesriik peab looma fondi toimimise tagamiseks võimalikult head tingimused, sealhulgas mitmekeelne ja Euroopale orienteeritud kooliharidus ning asjakohane transpordiühendus;

17.  märgib, et vajalikud korraldused fondile asukohaliikmesriigis pakutavate tingimuste kohta tuleb määrata kindlaks fondi ja liikmesriigi vahelises peakorterilepingus;

18.  tunnustab fondi edusamme praeguse nelja aasta (2013–2016) pikkuse programmi (mis käsitleb teadusuuringuid sotsiaal- ja tööturupoliitika väljatöötamise abistamiseks) elluviimisel; tunneb heameelt fondi panuse üle poliitika kujundamisse, kuna fond koostab pidevalt suurt hulka kvaliteediuuringuid, uurimusi ja ettekandeid ning viib läbi üritusi ja projekte, et pidevalt parandada elu- ja töötingimusi liidus; märgib ära Euroopa Parlamendi katseprojekti „Tootmise tulevik Euroopas“ käivitamise; peab oluliseks tugeva koostöö säilitamist fondi ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni vahel, et pidada jätkuvalt konstruktiivseid ja tõenditel põhinevaid arutelusid; palub, et fond jätkaks elu- ja töötingimuste tähelepanelikku jälgimist, analüüsimist ja neist aru andmist ning pakuks ekspertteadmisi nende parandamiseks;

19.  võtab teadmiseks fondi suure mõju, eelkõige liidu institutsioonide toetamises, nagu seda kajastavad konsolideeritud iga-aastases tegevusaruandes esitatud tulemusnäitajad;

°

°  °

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. xxxx 2017. aasta](11) resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

31.1.2017

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2162(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab rahulolu asjaolu üle, et kontrollikoda tunnistas, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi „fond“) eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed ning et fondi finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga on kajastatud õiglaselt;

2.  tunnustab fondi edusamme praeguse nelja aasta pikkuse programmi (2013–2016), mis käsitleb teadusuuringuid sotsiaal- ja tööturupoliitika väljatöötamise abistamiseks, elluviimisel; tunneb heameelt fondi panuse üle poliitika kujundamisse, kuna fond koostab pidevalt suurt hulka kvaliteediuuringuid, uurimusi ja ettekandeid ning viib läbi sündmusi ja projekte, et pidevalt parandada elu- ja töötingimusi liidus; märgib ära Euroopa Parlamendi katseprojekti „Tootmise tulevik Euroopas“ käivitamise; peab oluliseks tugeva koostöö säilitamist fondi ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni vahel, et pidada jätkuvalt konstruktiivseid ja tõenditel põhinevaid arutelusid; palub, et fond jätkaks elu- ja töötingimuste tähelepanelikku jälgimist, analüüsimist ja neist aru andmist ning pakuks ekspertteadmisi nende parandamiseks;

3.  võtab teadmiseks fondi suure mõju, eelkõige liidu institutsioonide toetamises, nagu seda kajastavad konsolideeritud iga-aastases tegevusaruandes esitatud tulemusnäitajad;

4.  avaldab suurt tunnustust 2015. aasta kõrget eelarve täitmise määra (99,9 %) ja üldist eesmärkide hea saavutamise eest;

5.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute 2016. aastasse ülekandmise määr oli kõrge III jaotises (31,2 %, võrreldes 53,7 %-ga 2014. aastal); märgib, et see tulenes peamiselt mitmeaastaste projektide ajakava kohasest rakendamisest; rõhutab siiski, et kavandatud tegevuste õigeaegseks lõpuleviimiseks on vaja teha rohkem pingutusi;

6.  tunneb heameelt fondi järelmeetmete üle seoses märkustega, mille tegi eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon eelnevate aastate eelarve täitmise kohta;

7.   väljendab heameelt selle üle, et Iirimaa ja fondi vahel sõlmiti 2015. aasta novembris peakorterileping.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marco Valli

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 188.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 188.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 188.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 188.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika