Postupak : 2016/2162(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0111/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0111/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.51
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0182

IZVJEŠĆE     
PDF 614kWORD 59k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.

(2016/2162(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.

(2016/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0111/2017),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.

(2016/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zaklade(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873 – C8-0049/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(9), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0111/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.

(2016/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0111/2017),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2015. iznosio 20 860 000 EUR, što je povećanje od 0,42 % u odnosu na 2014.;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da ima razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  potvrđuje da se Zaklada obvezala povećati broj izjava o financijskim interesima i životopisa koji su dostupni na njezinim internetskim stranicama te da je nastojala prikupiti izjave svih članova upravnog odbora jer je nakon isteka mandata sadašnjeg odbora u studenom 2016. trebao biti imenovan novi upravni odbor; no napominje da i dalje nedostaju životopisi i izjave o financijskim interesima nekih članova upravnog odbora; poziva Zakladu da prikupi i objavi te dokumente kako bi se zajamčio potrebni javni nadzor i kontrolu njegova upravljanja;

2.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da je primjedba iz izvješća Revizorskog suda za 2013. koja se odnosi na sveobuhvatni sporazum o sjedištu između Zaklade i države članice u kojoj se nalazi sjedište Zaklade označena oznakom „dovršeno”;

3.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da je primjedba iz izvješća Revizorskog suda za 2014. koja se odnosi na nesukladnost Zaklade s Pravilnikom o osoblju označena oznakom „dovršeno”;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  prima na znanje da se Zaklada trudi u potpunosti izvršiti radni program za što su potrebna sva proračunska sredstva; prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,9 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,35 %, što predstavlja povećanje od 7,55 % u usporedbi s 2014.;

Obveze i prijenosi

5.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da je iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2016. bio 2 135 164 EUR (31,2 %) za glavu III. (operativni rashodi) u odnosu na 3 814 156 EUR (53,7 %) 2014.; potvrđuje da je iznos odobrenih sredstava Zaklade visok uglavnom zbog višegodišnjih projekata koji se provode u skladu s rasporedom;

6.  prima na znanje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te da nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako se planiraju unaprijed i priopćuju Revizorskom sudu; pozdravlja činjenicu da je Zaklada, zajedno s Revizorskim sudom, uvela postupak kojim se omogućava transparentno razlikovanje između „planiranih” i „neplaniranih” prijenosa;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.  prima na znanje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore, koji daje mišljenje o prijedlozima ugovora čija je vrijednost najmanje 250 000 EUR, 2015. pregledao pet dosjea i da su sva njegova mišljenja bila povoljna; osim toga napominje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore proveo godišnju ex post provjeru dvaju od ukupno pet ugovora dodijeljenih 2015.; prima na znanje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore bio zadovoljan da se Zaklada pridržavala postupaka o javnoj nabavi iako je dao konkretne primjedbe i preporuke;

Uspješnost

8.  prima na znanje da cilj Zaklade u visini od 80 % u pogledu broja događaja planiranih u njezinom programu rada nije ostvaren iako je Zaklada poboljšala svoju uspješnost u odnosu na 2014.; potvrđuje da su razlozi zbog kojih Zaklada nije postigla cilj uglavnom povezani s kašnjenjima ugovaratelja i manjkom osoblja; nadalje, prima na znanje da je u skladu sa smanjenim resursima Zaklade 2016. planiran i proveden realniji broj projekata i očekivanih rezultata; zabrinut je zbog toga da sa sadašnjim izgledima u pogledu resursa, paneuropske ankete nisu dugoročno osigurane te da se Zaklada unatoč odlučnim zahtjevima upravnog odbora ne može obvezati na daljnji rad poput rada u vezi s migrantima i izbjeglicama ili neprijavljenog rada; poziva Zakladu i Komisiju da riješe problem manjka osoblja i da izvijeste tijelo nadležno za davanje razrješnice o mogućim rješenjima;

9.  zabrinut je da je opće smanjenje broja osoblja za 10 % utjecalo na kašnjenje nekih projekata Zaklade i doprinijelo teškom raspravama s predsjedništvom upravnog odbora u vezi s negativnim prioritetima; potvrđuje činjenicu da je Zaklada uspjela provesti smanjenja koja je nametnula Komisija iako su sva radna mjesta popunjena prethodnih godina u skladu s planom radnih mjesta; poziva Komisiju da zajamči da se mogućim daljnjim mjerama za smanjenje troškova ne ugrozi sposobnost Zaklade da ispuni svoj mandat; poziva proračunsko tijelo da tijekom proračunskog postupka to uzme u obzir;

Unutarnje kontrole

10.  primjećuje da se u skladu s prioritetima iz 2014. koordinator za unutarnju kontrolu Zaklade usredotočio na daljnji razvoj standarda unutarnje kontrole koje se odnose na raspodjelu i mobilnost osoblja, procese i postupke kao i na upravljanje dokumentima; napominje da su povrh toga dva člana Odbora za unutarnju kontrolu sudjelovala u osposobljavanju za instruktore u vezi s borbom protiv prijevara koju je organizirao Europski ured za borbu protiv prijevara;

Unutarnja revizija

11.  prima na znanje da Služba za unutarnju reviziju (IAS) tijekom 2015. nije provela reviziju u Zakladi; napominje da su 2015. zaključene tri otvorene preporuke iz revizije, koju je Služba za unutarnju reviziju provela 2013., i to o upravljaju odnosima s potrošačima i dionicima;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

12.  pozdravlja činjenicu da je 2016. Zaklada podigla razinu osviještenosti svojeg osoblja o sukobima interesa i politikama borbe protiv prijevara posebnim osposobljavanjem koje je bilo na raspolaganju svim članovima osoblja; nadalje, sa zadovoljstvom napominje da bi ta osposobljavanja trebala postati standardni dio uvodnog programa za nove članove osoblja;

Ostale primjedbe

13.  prima na znanje da je 2015. godine 17 članova osoblja sudjelovalo u dvodnevnim posjetima izvan mjesta rada čiji je trošak bio 2 136 EUR (126 EUR po osobi);

14.  prima na znanje učinkovitost platforme eTendering za upravljanje pozivima na javne natječaje koja se sastoji od objave natječajne dokumentacije i upravljanja pitanjima i odgovorima o pojedinostima postupka;

15.  pozdravlja objavu trenutačnog programskog dokumenta za razdoblje 2017. – 2020. kojim je utvrđen politički i institucionalni kontekst programa i opisan višegodišnji program za razdoblje od četiri godine kao i utvrđen radni program za 2017.;

16.  ističe da država članica domaćin Zaklade osigurava najbolje moguće uvjete za rad Zaklade, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

17.  prima na znanje da su nužni dogovori o smještaju Zaklade u državi članici utvrđeni sporazumom o sjedištu između Zaklade i te države članice;

18.  prima na znanje napredak Zaklade u provedbi aktualnog četverogodišnjeg programa od 2013. do 2016. o istraživanju kojim će se pomoći u razvoju socijalne politike i politike rada; pozdravlja njezin doprinos razvoju politika preko trajno visokog broja kvalitetnih anketa, studija, prezentacija, događaja i projekata radi stalnog unapređenja životnih i radnih uvjeta u Uniji; napominje da je započeo pilot-projekt Europskog parlamenta „Budućnost europske proizvodnje”; smatra da je važno očuvati čvrstu suradnju Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja kako bi se nastavilo djelovati u okviru konstruktivnih rasprava utemeljenih na dokazima; poziva Zakladu da nastavi pomno pratiti i analizirati životne i radne uvjete, izvješćivati o njima i pružati stručno znanje za njihovo poboljšanje;

19.  primjećuje učinak Zaklade na visokoj razini, posebno u podupiranju institucija Unije, što se odražava u pokazateljima uspješnosti prikazanima u konsolidiranom godišnjem izvješću o radu;

°

°  °

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

31.1.2017

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015.

(2016/2162(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade za financijsku godinu 2015. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. objektivno prikazano;

2.  prima na znanje napredak Zaklade u provedbi aktualnog četverogodišnjeg programa od 2013. do 2016. o istraživanju kojim će se pomoći u razvoju socijalne politike i politike rada; pozdravlja njezin doprinos razvoju politika preko trajno visokog broja kvalitetnih anketa, studija, prezentacija, događaja i projekata radi stalnog unapređenja životnih i radnih uvjeta u Uniji; napominje da je započeo pilot-projekt Europskog parlamenta „Budućnost europske proizvodnje”; smatra da je važno očuvati čvrstu suradnju Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja kako bi se nastavilo djelovati u okviru konstruktivnih rasprava utemeljenih na dokazima; poziva Zakladu da nastavi pomno pratiti i analizirati životne i radne uvjete, izvješćivati o njima i pružati stručno znanje za njihovo poboljšanje;

3.  primjećuje učinak Zaklade na visokoj razini, posebno u podupiranju institucija Unije, što se odražava u pokazateljima uspješnosti prikazanima u konsolidiranom godišnjem izvješću o radu;

4.  izražava iznimno zadovoljstvo zbog visoke stope izvršenja proračuna 2015. (99,9 %) i dobrog općenitog ostvarivanja ciljeva;

5.  napominje da je razina odobrenih sredstava prenesenih u 2016. za glavu III. bila visoka (31,2 % u odnosu na 53,7 % 2014.); konstatira da su razlog tome većinom višegodišnji projekti koji su se provodili u skladu s rasporedom; međutim naglašava da su potrebni dodatni napori kako bi se ostvario cilj pravodobne provedbe planiranih aktivnosti;

6.  pozdravlja naknadne mjere koje je Zaklada poduzela na temelju primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem proračuna prethodnih godina;

7.   pozdravlja sklapanje sporazuma o sjedištu između Irske i Zaklade u studenom 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

25.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Valli

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 188.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 188.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 188.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 188.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti