Procedūra : 2016/2162(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0111/2017

Pateikti tekstai :

A8-0111/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.51
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0182

PRANEŠIMAS     
PDF 694kWORD 59k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2162(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0111/2017),

1.  patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad Fondo 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(9), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0111/2017),

1.  pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0111/2017),

A.  kadangi, atsižvelgiant į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondas) finansines ataskaitas, Fondo 2015 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 20 860 000 EUR, t. y. 0,42 proc. daugiau, palyginti su 2014 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2015 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Fondo 2015 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pripažįsta, kad Fondas buvo įsipareigojęs padidinti jo interneto svetainėje skelbiamų interesų deklaracijų ir gyvenimo aprašymų skaičių ir kad jis siekė surinkti deklaracijas iš visų valdybos narių, nes naujoji valdyba turėjo būti paskirta 2016 m. lapkričio mėn., pasibaigus dabartinės valdybos įgaliojimams; tačiau pažymi, kad vis dar trūksta keleto valdybos narių gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų; ragina Fondą gauti ir paskelbti tuos dokumentus siekiant užtikrinti reikiamą viešojo sektoriaus priežiūrą ir jo valdymo tikrinimą;

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad 2013 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateikta pastaba dėl išsamaus Fondo ir valstybės narės, kurioje įsikūręs Fondas, susitarimo dėl būstinės žymima kaip „baigta nagrinėti“;

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad 2014 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateikta pastaba dėl to, kad Fondas nesilaiko Tarnybos nuostatų, žymima kaip „baigta nagrinėti“;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad Fondas stengiasi užtikrinti, kad būtų visiškai įvykdyta darbo programa, kurią vykdant reikia visapusiškai panaudoti biudžeto lėšas; pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,9 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 87,35 proc., t. y. 7,55 proc. didesnis, palyginti su 2014 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) į 2016 m. perkelta 2 135 164 EUR (31,2 proc.), palyginti su 3 814 156 EUR (53,7 proc.) 2014 m.; pripažįsta, kad aukštam Fondo įsipareigojimų asignavimų lygiui daugiausia įtakos turėjo pagal tvarkaraštį įgyvendinti daugiamečiai projektai;

6.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai pagrįsti agentūrų veiklos programų daugiamečiu pobūdžiu ir jais nebūtinai atskleidžiami biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumai, be to, kartais jie atitinka metinio periodiškumo principą, ypač jeigu yra suplanuoti iš anksto ir apie juos pranešta Audito Rūmams; palankiai vertina tai, kad Fondas kartu su Audito Rūmais nustatė procedūrą, kuria remiantis sudaromos sąlygos skaidriai atskirti „planuotus“ ir „neplanuotus“ perkėlimus į kitą laikotarpį;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pažymi, kad Fondo viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas, teikiantis nuomonę dėl sutarties pasiūlymų, kurių vertė ne mažesnė kaip 250 000 EUR, 2015 m. išnagrinėjo penkis dokumentų rinkinius ir pateikė vien palankias nuomones; taip pat pažymi, kad Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas atliko dviejų iš penkių 2015 m. sudarytų sutarčių metinį ex post tikrinimą; pažymi, kad nors Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas ir pateikė konkrečių pastabų ir rekomendacijų, jis palankiai įvertino tai, kad Fondas laikėsi viešųjų pirkimų procedūrų;

Veikla

8.  pažymi, kad Fondas, palyginti su 2014 m., pagerino savo veiklą, tačiau jo 80 proc. tikslas, susijęs su planuotais darbo programos rezultatais, nebuvo pasiektas; pripažįsta, kad priežastys, kodėl Fondas nepasiekė tikslo, daugiausia susijusios su subrangovų vėlavimu ir menkais darbuotojų ištekliais; taip pat pažymi, kad realistiškesnis projektų skaičius ir pasiekiamesni rezultatai buvo suplanuoti ir įgyvendinti 2016 m., atsižvelgiant į mažesnius Fondo išteklius; nuogąstauja, kad, esant tokiai perspektyvai dėl išteklių, neužtikrinami ilgalaikiai visoje Europoje Fondo atliekami tyrimai ir kad Fondas negali įsipareigoti imtis tolesnių veiksmų, pvz., migrantų ir pabėgėlių ar nedeklaruojamo darbo srityje, nepaisant tvirtai išreikštų valdybos prašymų; ragina Fondą ir Komisiją spręsti menkų darbuotojų išteklių problemą ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie galimus jos sprendimus;

9.  nuogąstauja, kad 10 proc. sumažinus visų darbuotojų skaičių pavėluota įgyvendinti keletą Fondo projektų, todėl diskusijos su valdybos biuru dėl neigiamų prioritetų tapo dar sunkesnės; pripažįsta, kad Fondui pavyko prisitaikyti prie Komisijos paskatinto sumažinimo, nors ankstesniais metais buvo užimtos visos jo pareigybės pagal etatų planą; ragina Komisiją užtikrinti, kad numatant galimas papildomas išlaidų mažinimo priemones Fondui nebūtų sudaryta kliūčių vykdyti savo įgaliojimų; ragina biudžeto valdymo instituciją į tai atsižvelgti biudžeto procedūros metu;

Vidaus kontrolė

10.  pažymi, kad pagal 2014 m. nustatytus prioritetus, Fondo vidaus kontrolės koordinatorius daugiausia dėmesio skyrė trijų vidaus kontrolės standartų, susijusių su darbuotojų skyrimu ir judumu, procesais ir procedūromis, taip pat dokumentų valdymu, tobulinimui; taip pat pažymi, kad du vidaus kontrolės komiteto nariai dalyvavo Europos kovos su sukčiavimu tarnybos surengtuose „mokytojų mokymo“ kursuose kovos su sukčiavimu srityje;

Vidaus auditas

11.  pažymi, kad 2015 m. Vidaus audito tarnyba (VAT) neatliko nė vieno Fondo audito; pažymi, kad trys nagrinėjamos rekomendacijos, pateiktos dėl 2013 m. VAT atlikto „santykių su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais valdymo“ audito, 2015 m. baigtos nagrinėti;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

12.  palankiai vertina tai, kad 2016 m., rengdamas konkrečius visiems darbuotojams skirtus mokymus, Fondas didino savo darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktus ir kovos su sukčiavimu politiką; taip pat su pasitenkinimu pažymi, kad šiuos mokymus ketinama paversti įprasta naujų darbuotojų supažindinimo programos sudedamąja dalimi;

Kitos pastabos

13.  pažymi, kad 2015 m. 17 darbuotojų dalyvavo dviejuose išvažiuojamuosiuose posėdžiuose, kurių išlaidos sudarė 2 136 EUR (t. y. 126 EUR vienam asmeniui);

14.  atkreipia dėmesį į elektroninės kvietimų teikti pasiūlymus platformos, skirtos kvietimams teikti pasiūlymus valdyti – skelbti pasiūlymo dokumentus ir valdyti klausimų bei atsakymų, susijusių su specifikacijomis ir procedūra, teikimą – efektyvumą;

15.  palankiai vertina tai, kad paskelbtas dabartinis 2017–2020 m. programavimo dokumentas, kuriame nustatoma programos politika ir institucinė aplinka, apibūdinama daugiametė programa ketverių metų laikotarpiui ir nustatoma 2017 m. darbo programa;

16.  pabrėžia, kad Fondo priimančioji valstybė narė turi sudaryti kuo geresnes sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas Fondo veikimas, įskaitant daugiakalbes europines mokymo įstaigas ir tinkamas transporto jungtis;

17.  pažymi, kad reikiamos nuostatos dėl patalpų, teiktinų Fondui priimančiojoje valstybėje narėje, turi būti nurodytos Fondo ir tos valstybės narės susitarime dėl būstinės;

18.  pripažįsta, kad Fondas padarė pažangą vykdydamas dabartinę keturmetę (2013–2016 m.) mokslinių tyrimų programą, kad padėtų plėtoti socialinę ir darbo politiką; teigiamai vertina jo įnašą į politikos plėtrą – Fondas sistemingai rengė daug kokybiškų apžvalgų, tyrimų, pristatymų, renginių ir projektų, kad nuolat gerėtų gyvenimo ir darbo sąlygos Sąjungoje; pažymi, kad pradėtas vykdyti Europos Parlamento bandomasis projektas „Gamybos Europoje ateities perspektyvos“; mano, kad svarbu išlaikyti tvirtą Fondo ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimą, kad būtų tęsiamos naudingos ir įrodymais pagrįstos diskusijos; ragina Fondą toliau nuodugniai stebėti ir analizuoti gyvenimo ir darbo sąlygas bei teikti ataskaitas dėl jų, taip pat teikti ekspertinių žinių joms pagerinti;

19.  atkreipia dėmesį į aukšto lygio Fondo poveikį, visų pirma remiant Sąjungos institucijas, kaip matyti iš veiklos rezultatų rodiklių, pateiktų konsoliduotoje metinėje veiklos ataskaitoje;

°

°  °

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. xxxx xx d.] rezoliucijoje(11) [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

31.1.2017

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2162(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Fondo 2015 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad teisingai nurodyta jo finansinė padėtis 2015 m. gruodžio 31 d.;

2.  pripažįsta, kad Fondas padarė pažangą vykdydamas dabartinę keturmetę (2013–2016 m.) mokslinių tyrimų programą, kad padėtų plėtoti socialinę ir darbo politiką; teigiamai vertina jo įnašą į politikos plėtrą – Fondas sistemingai rengė daug kokybiškų apžvalgų, tyrimų, pristatymų, renginių ir projektų, kad nuolat gerėtų gyvenimo ir darbo sąlygos Sąjungoje; pažymi, kad pradėtas vykdyti Europos Parlamento bandomasis projektas „Gamybos Europoje ateities perspektyvos“; mano, kad svarbu išlaikyti tvirtą Fondo ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimą, kad būtų tęsiamos naudingos ir įrodymais pagrįstos diskusijos; ragina Fondą toliau nuodugniai stebėti ir analizuoti gyvenimo ir darbo sąlygas bei teikti ataskaitas dėl jų, taip pat teikti ekspertinių žinių joms pagerinti;

3.  atkreipia dėmesį į aukšto lygio Fondo poveikį, visų pirma remiant Sąjungos institucijas, kaip matyti iš veiklos rezultatų rodiklių, pateiktų konsoliduotoje metinėje veiklos ataskaitoje;

4.  labai patenkintas dėl aukšto biudžeto įvykdymo lygio 2015 m. (99,9 proc.) ir apskritai gerų rezultatų siekiant tikslų;

5.  pažymi, kad į 2016 m. pagal III antraštinę dalį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas (31,2 proc., palyginti su 53,7 proc. 2014 m.); pažymi, kad tai daugiausia susiję su daugiamečiais projektais, įgyvendintais pagal tvarkaraštį; vis dėlto pabrėžia, kad reikia toliau stengtis, kad būtų pasiektas tikslas laiku vykdyti planuojamą veiklą;

6.  teigiamai vertina tolesnes priemones, kurių ėmėsi Fondas, reaguodamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas dėl biudžeto įvykdymo ankstesniais metais;

7.  teigiamai vertina tai, kad 2015 m. lapkričio mėn. Airija ir Fondas sudarė susitarimą dėl būstinės.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marco Valli

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 188.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 188.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 188.

(7)

OL C 449, 2016 12 1, p. 188.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika