Procedūra : 2016/2162(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0111/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0111/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.51
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0182

ZIŅOJUMS     
PDF 697kWORD 58k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2162(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4), un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0111/2017),

1.  sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(9), un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0111/2017),

1.  apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0111/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (turpmāk “Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 20 860 000, kas ir par 0,42 % vairāk nekā 2014. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Fonda 2015. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda 2015. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atzīst, ka Fonds bija apņēmies palielināt tā tīmekļa vietā pieejamo interešu deklarāciju un biogrāfiju skaitu un ka tas bija izvirzījis mērķi iegūt visu valdes locekļu deklarācijas, ņemot vērā, ka pēc pašreizējās valdes pilnvaru termiņa beigām 2016. gada novembrī bija jāieceļ jauna valde; tomēr atzīmē, ka dažu valdes locekļu biogrāfiju un interešu deklarāciju joprojām trūkst; aicina Fondu iegūt un publicēt šos dokumentus, lai nodrošinātu nepieciešamo publisko uzraudzību un tā vadības kontroli;

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Revīzijas palātas 2013. gada ziņojuma komentārs par visaptverošu mītnes nolīgumu starp Fondu un dalībvalsti, kurā Fonds atrodas, ir atzīmēts ar “ieviests”;

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Revīzijas palātas 2014. gada ziņojuma komentārs par to, ka Fonds neievēro Civildienesta noteikumus, ir atzīmēts ar “ieviests”;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  atzīmē, ka Fonds mēģina nodrošināt darba programmas pilnīgu izpildi, kam nepieciešams pilnīgi izmantot budžeta līdzekļus; atzīmē, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2015. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 99,9 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,35 %, kas ir par 7,55 % vairāk nekā 2014. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas, par kurām bija uzņemtas saistības, III sadaļā (darbības izdevumi) bija EUR 2 135 164 (31,2 %) salīdzinājumā ar EUR 3 814 156 (53,7 %) 2014. gadā; atzīst, ka Fonda apropriācijas, par kurām uzņemtas saistības, ir augstas galvenokārt tāpēc, ka daudzgadu projekti tiek īstenoti atbilstoši grafikam;

6.  atzīmē, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai; atzinīgi vērtē to, ka Fonds kopā ar Revīzijas palātu ir izveidojis procedūru, kas ļauj pārredzami nošķirt plānotus un neplānotus pārnesumus;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  atzīmē, ka Fonda iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja (ACPC), kas sniedz atzinumu par līgumu priekšlikumiem ar vismaz EUR 250 000 vērtību, 2015. gadā izskatījusi piecas lietas un visi atzinumi bijuši pozitīvi; turklāt atzīmē, ka ACPC veica ex post pārbaudi diviem no pieciem 2015. gadā piešķirtajiem līgumiem; atzīmē, ka, lai gan ACPC bija sniegusi īpašus komentārus un ieteikumus, tā bija apmierināta ar to, ka Fonds ievēroja attiecīgās iepirkuma procedūras;

Darbības rezultāti

8.  atzīmē, ka Fonds nesasniedza 80 % mērķrādītāju attiecībā uz plānoto darba programmas rezultātu skaitu, lai gan salīdzinājumā ar 2014. gadu Fonda darbība uzlabojās; atzīst, ka iemesli, kāpēc Fonds nesasniedza šo mērķrādītāju, galvenokārt ir saistīti ar līgumslēdzēju kavēšanos un personāla resursu nepietiekamību; turklāt atzīmē, ka 2016. gadā bija plānots un īstenots reālistiskāks projektu un nodevumu skaits, kas saskanēja ar Fonda līdzekļu samazinājumu; pauž bažas par to, ka pašreizējo līdzekļu tendenču dēļ ilgtermiņā vairs nav garantēti Fonda Eiropas mēroga apsekojumi un Fonds nevar apņemties veikt papildu darbu, piemēram, migrantu un bēgļu vai nedeklarēta darba jomā, neraugoties uz stingrām tā valdes prasībām; aicina Fondu un Komisiju risināt personāla nepietiekamības problēmu un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par iespējamiem risinājumiem;

9.  pauž bažas par to, ka, par 10 % samazinot kopējo darbinieku skaitu, tika paildzināta dažu Fonda projektu kavēšanās un tika sarežģītas smagas diskusijas par negatīvajām prioritātēm ar valdes biroju; atzīst, ka Fondam izdevās ieviest Komisijas prasītos samazinājumus, lai gan iepriekšējos gados visas tā štatu saraksta vietas bija aizpildītas; aicina Komisiju nodrošināt, ka potenciāli turpmāki izmaksu samazināšanas pasākumi neierobežo Fonda spēju pildīt savus uzdevumus; aicina budžeta lēmējinstitūciju to ņemt vērā budžeta procedūrā;

Iekšējā kontrole

10.  atzīmē, ka atbilstoši 2014. gadā izvirzītajām prioritātēm Fonda iekšējās kontroles koordinators galveno uzmanību pievērsa turpmākai trīs iekšējās kontroles standartu izstrādei attiecībā uz darbinieku sadalījumu un mobilitāti, procesiem un procedūrām, kā arī dokumentu pārvaldību; atzīmē arī, ka divi iekšējās kontroles komitejas locekļi apmeklēja Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai organizētas pasniedzēju apmācības krāpšanas apkarošanas jomā;

Iekšējā revīzija

11.  atzīmē, ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2015. gadā Fonda revīziju neveica; atzīmē, ka 2015. gadā tika slēgti trīs vēl neīstenotie ieteikumi, kas izrietēja no IAS 2013. gadā veiktās revīzijas par attiecību ar klientiem un ieinteresētajām personām vadību;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā ar īpašām apmācībām, kas tika piedāvātas visiem darbiniekiem, Fonds uzlaboja darbinieku informētību par savu interešu konfliktu un krāpšanas apkarošanas politiku; turklāt ar gandarījumu atzīmē, ka šīs apmācības paredzēts padarīt par jauno darbinieku ievadkursu standartelementu;

Citi komentāri

13.  norāda, ka 2015. gadā 17 darbinieki piedalījās divās atbūtnes dienās, kuru izmaksas bija EUR 2 136 (EUR 126 par vienu darbinieku);

14.  atzīmē, ka eTendering platforma ļauj efektīvi pārvaldīt uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, proti, publicēt uzaicinājuma dokumentus un pārvaldīt jautājumus un atbildes, kas saistītas ar procedūras specifikāciju;

15.  atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts pašreizējais 2017.–2020. gada plānošanas dokuments, kurā noteikta programmas politika un institucionālais konteksts, izklāstīta četru gadu perioda daudzgadu programma un 2017. gada darba programma;

16.  uzsver, ka dalībvalstij, kurā atrodas Fonda mītne, jānodrošina Fonda darbībai vislabākie iespējamie apstākļi, tostarp Eiropas ievirzes daudzvalodu izglītība un piemēroti transporta savienojumi;

17.  atzīmē, ka Fonda un uzņēmējas dalībvalsts mītnes nolīgumā jānosaka nepieciešamā kārtība attiecībā uz Fonda izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī;

18.  atzīst Fonda progresu pašreizējās četru gadu programmas (2013–2016) īstenošanā attiecībā uz pētniecību ar mērķi palīdzēt sociālās un darba politikas izstrādē; atzinīgi vērtē ieguldījumu politikas izstrādē, ko Fonds devis, pastāvīgi īstenojot daudzus kvalitatīvus apsekojumus, pētījumus, prezentācijas, pasākumus un projektus ar mērķi Savienībā pastāvīgi uzlabot dzīves un darba apstākļus; norāda, ka ir sākts Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projekts “Eiropas ražošanas nākotne”; uzskata, ka ir svarīgi īstenot ciešu sadarbību starp Fondu un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai arī turpmāk notiktu konstruktīvas un uz pierādījumiem balstītas diskusijas; aicina Fondu arī turpmāk cieši uzraudzīt un analizēt dzīves un darba apstākļus un ziņot par tiem, kā arī nodrošināt zināšanas par to uzlabošanu;

19.  norāda uz Fonda lielo ietekmi, jo īpaši attiecībā uz Savienības iestāžu atbalstīšanu, kas atspoguļota konsolidētajā gada darbības pārskatā minētajos darbības rādītājos;

°

°  °

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xxx](11) rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli].).

31.1.2017

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2162(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Marian Harkin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Fonda 2015. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2015. gada 31. decembrī;

2.  atzīst Fonda progresu pašreizējās četru gadu programmas (2013–2016) īstenošanā attiecībā uz pētniecību ar mērķi palīdzēt sociālās un darba politikas izstrādē; atzinīgi vērtē tā ieguldījumu politikas izstrādē, pastāvīgi veicot daudzus kvalitatīvus apsekojumus, pētījumus, prezentācijas, pasākumus un projektus ar mērķi Savienībā pastāvīgi uzlabot dzīves un darba apstākļus; norāda, ka ir sākts Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projekts “Eiropas ražošanas nākotne”; uzskata, ka ir svarīgi īstenot ciešu sadarbību starp Fondu un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai arī turpmāk notiktu konstruktīvas un uz pierādījumiem balstītas diskusijas; aicina Fondu arī turpmāk cieši uzraudzīt un analizēt dzīves un darba apstākļus un ziņot par tiem, kā arī nodrošināt zināšanas par to uzlabošanu;

3.  norāda uz Fonda lielo ietekmi, jo īpaši attiecībā uz Savienības iestāžu atbalstīšanu, kas atspoguļots konsolidētajā gada darbības pārskatā minētajos darbības rādītājos;

4.  ļoti atzinīgi vērtē augsto budžeta izpildes līmeni 2015. gadā (99,9 %) un kopumā labi sasniegtos mērķus;

5.  norāda, ka III sadaļā uz 2016. gadu pārnesto apropriāciju līmenis bija augsts (31,2 % salīdzinot ar 53,7 % 2014. gadā); konstatē, ka tas ir galvenokārt saistīts ar daudzgadu projektiem, kurus īstenoja saskaņā ar grafiku; tomēr uzsver, ka ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, lai sasniegtu mērķi par plānoto darbību laicīgu īstenošanu;

6.  atzinīgi vērtē Fonda pasākumus, kas veikti saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentāriem par budžeta izpildi iepriekšējos gados;

7.   atzinīgi vērtē to, ka Īrija un Fonds 2015. gada novembrī noslēdza mītnes nolīgumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

25.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Valli

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV[(2016)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika