Procedure : 2016/2162(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0111/2017

Ingediende teksten :

A8-0111/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.51
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0182

VERSLAG     
PDF 298kWORD 59k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2162(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Inés Ayala Sender

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2162(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015, tezamen met de antwoorden van de Stichting(1),

–  gezien de verklaring(2) van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan de Stichting te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(4), en met name artikel 16,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0111/2017),

1.  verleent de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2015;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2162(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015, tezamen met de antwoorden van de Stichting(6),

–  gezien de verklaring(7) van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan de Stichting te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(8), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(9), en met name artikel 16,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(10), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0111/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2162(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0111/2017),

A.  overwegende dat volgens de jaarrekening de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (de "Stichting") voor het begrotingsjaar 2015 20 860 000 EUR bedroeg, hetgeen een stijging van 0,42 % betekent ten opzichte van 2014;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2015 ("het verslag van de Rekenkamer") heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2015 betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

C.  overwegende dat het Parlement, in het kader van de kwijtingsprocedure, sterk de nadruk legt op het belang van de verdere versterking van de democratische legitimiteit van de instellingen van de Unie door de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten, het concept van resultaatgericht begroten ten uitvoer te leggen, en een goed personeelsbeheer te verzekeren;

Follow-up van de kwijting voor 2014

1.  wijst erop dat de Stichting heeft getracht het aantal op haar website beschikbare belangenverklaringen en cv's te verhogen en dat zij ernaar heeft gestreefd verklaringen van alle leden van de raad van bestuur te verkrijgen, aangezien de nieuwe raad van bestuur na het eind van het mandaat van de huidige raad in november 2016 zou worden aangesteld; merkt echter op dat sommige cv's en belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur nog ontbreken; verzoekt de Stichting die documenten te verkrijgen en te publiceren, zodat het nodige openbare toezicht en de nodige openbare controle op het beheer van de Autoriteit worden gewaarborgd;

2.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat de opmerking in haar verslag van 2013 betreffende een alomvattende zetelovereenkomst tussen de Stichting en de gastlidstaat als "afgerond" is aangemerkt;

3.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat de opmerking in haar verslag van 2014 betreffende de naleving door de Stichting van het EU-Statuut als "afgerond" is aangemerkt;

Financieel en begrotingsbeheer

4.  stelt vast dat de Stichting inspanningen levert om te zorgen voor een volledige uitvoering van het werkprogramma, wat een volledig gebruik van de begrotingsmiddelen vereist; stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2015 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 99,9 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 87,35 % bedroeg, een stijging van 7,55 % ten opzichte van 2014;

Vastleggingen en overdrachten

5.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het niveau van naar 2016 overgedragen vastgelegde kredieten 2 135 164 EUR (31,2 %) bedroeg voor titel III (operationele uitgaven), tegenover 3 814 156 EUR (53,7 %) in 2014; wijst erop dat de vastgelegde kredieten van de Stichting voornamelijk zo hoog zijn vanwege de meerjarige projecten die overeenkomstig het schema werden uitgevoerd;

6.  merkt op dat de overdrachten vaak gedeeltelijk of geheel gerechtvaardigd kunnen zijn omdat de operationele programma's van het agentschap over meerdere jaren lopen, en dus niet noodzakelijk op een tekortkoming in de begrotingsplanning en -tenuitvoerlegging wijzen of haaks staan op het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, met name indien zij vooraf zijn gepland en aan de Rekenkamer zijn gemeld; is ingenomen met het feit dat de Stichting, samen met de Rekenkamer, een procedure heeft vastgesteld die een transparant onderscheid tussen "geplande" en "ongeplande" overdrachten mogelijk maakt;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

7.  merkt op dat de raadgevende commissie voor aankopen en overeenkomsten van de Stichting, die advies uitbrengt over voorgestelde overeenkomsten met een waarde van ten minste 250 000 EUR, in 2015 vijf dossiers heeft bestudeerd en dat al haar adviezen positief waren; merkt bovendien op dat de raadgevende commissie een jaarlijkse verificatie achteraf van twee van de vijf in 2015 toegekende overeenkomsten heeft verricht; merkt op dat de raadgevende commissie weliswaar specifieke opmerkingen en aanbevelingen formuleerde, maar tevreden was dat de Stichting zich aan de aanbestedingsprocedures hield;

Prestaties

8.  merkt op dat de doelstelling van 80 % van het aantal geplande outputs in het werkprogramma van de Stichting niet is behaald, hoewel de Stichting haar prestatie in vergelijking met 2014 heeft verbeterd; wijst erop dat de redenen dat de Stichting de doelstelling niet heeft gehaald hoofdzakelijk verband houden met de door contractanten opgelopen vertragingen en de schaarste van personele middelen; merkt verder op dat in 2016 een realistischer aantal projecten en prestaties werd gepland en uitgevoerd, aansluitend op de verlaagde middelen van de Stichting; is bezorgd dat, bij de huidige financiële vooruitzichten, de pan-Europese enquêtes van de Stichting op lange termijn niet gewaarborgd zijn en de Stichting zich niet op verdere werkzaamheden kan toeleggen, zoals werkzaamheden inzake migranten en vluchtelingen of ter bestrijding van zwartwerk, terwijl haar raad van bestuur daar duidelijk om heeft verzocht; verzoekt de Stichting en de Commissie de schaarste aan personele middelen aan te pakken en verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over mogelijke oplossingen;

9.  is bezorgd dat de algemene personeelsinkrimping van 10 % medeverantwoordelijk is geweest voor de vertraging van sommige projecten van de Stichting en heeft ertoe heeft bijgedragen dat moeizame discussies met het bureau van de raad van bestuur gevoerd moesten worden met betrekking tot negatieve prioriteiten; erkent dat de Stichting erin geslaagd is zich aan de door de Commissie opgelegde beperkingen te houden, hoewel al haar posten van de personeelsformatie de voorgaande jaren gevuld waren; roept de Commissie op ervoor te zorgen dat mogelijke verdere kostenbesparende maatregelen het vermogen van de Stichting om haar mandaat uit te voeren niet hinderen; roept de begrotingsautoriteit op hier tijdens de begrotingsprocedure rekening mee te houden;

Interne controles

10.  merkt op dat de coördinator voor interne controle van de Stichting zich in overeenstemming met de in 2014 bepaalde prioriteiten heeft geconcentreerd op de verdere ontwikkeling van de drie internecontrolenormen met betrekking tot toewijzing van personeel en mobiliteit, processen en procedures, alsmede documentbeheer; merkt verder op dat twee leden van het internecontrolecomité een door het Europees Bureau voor fraudebestrijding georganiseerde opleiding voor opleiders over fraudebestrijding hebben gevolgd;

Interne audit

11.  merkt op dat de interne auditdienst in 2015 bij de Stichting geen enkele audit heeft uitgevoerd; merkt op dat de drie openstaande aanbevelingen die afkomstig waren van de in 2013 door de interne auditdienst uitgevoerde audit over het beheer van de relaties met klanten en belanghebbenden, in 2015 zijn afgesloten;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

12.  is verheugd over het feit dat de Stichting in 2016 haar beleid inzake belangenconflicten en fraudebestrijding bij haar personeel onder de aandacht heeft gebracht door middel van specifieke training voor alle personeelsleden; merkt verder met tevredenheid op dat beoogd wordt deze trainingsessies als standaardonderdelen in het introductieprogramma voor nieuwe personeelsleden op te nemen;

Overige opmerkingen

13.  merkt op dat 17 personeelsleden in 2015 hebben deelgenomen aan twee buitendagen, waarvan de kosten 2 136 EUR (126 EUR per persoon) bedroegen;

14.  wijst op de doeltreffendheid van het platform voor e-tendering voor het beheren van aanbestedingsprocedures, dat de publicatie omvat van aanbestedingsdocumenten en het beheer van vragen en antwoorden met betrekking tot de specificaties en de procedure;

15.  is verheugd over de bekendmaking van het huidige programmeringsdocument voor de periode 2017-2020, waarin het beleid en de institutionele context van het programma uiteen worden gezet, het meerjarenprogramma voor de periode van vier jaar wordt beschreven en het werkprogramma voor 2017 uiteen wordt gezet;

16.  benadrukt dat de lidstaat van vestiging van de Stichting de gunstigst mogelijke voorwaarden voor de goede werking van de Stichting dient te bieden, waaronder meertalig, op Europa gericht onderwijs en passende vervoersverbindingen;

17.  merkt op dat de noodzakelijke regelingen met betrekking tot de accommodatie waarin voor de Stichting in de lidstaat van vestiging moet worden voorzien, zullen worden vastgelegd in een zetelovereenkomst tussen de Stichting en die lidstaat;

18.  stelt vast dat de Stichting vooruitgang heeft geboekt met de uitvoering van het huidige vierjarenprogramma voor 2013-2016 in verband met onderzoek ter ondersteuning van het formuleren van sociaal en werkgelegenheidsbeleid; is verheugd over de inbreng van de Stichting in de beleidsontwikkeling door een aanhoudend groot aantal kwalitatief hoogwaardige enquêtes, studies, presentaties, evenementen en projecten, gericht op het voortdurend verbeteren van de levens- en arbeidsomstandigheden in de Unie; neemt nota van de start van het proefproject "De toekomst van de Europese verwerkende industrie" van het Europees Parlement; acht het van belang door te gaan met de nauwe samenwerking tussen de Stichting en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, teneinde de constructieve en inhoudelijke discussies te continueren; vraagt de Stichting door te gaan met het streng controleren, analyseren en uitbrengen van verslag over de levens- en arbeidsomstandigheden, en deskundig advies te geven over de wijze waarop deze kunnen worden verbeterd;

19.  neemt nota van de grote impact van de Stichting, met name bij het ondersteunen van de Unie-instellingen, zoals blijkt uit de prestatie-indicatoren in het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag;

°

°  °

20.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van [xx xxxx 2017](11) [over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen].

31.1.2017

ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2162(DEC))

Rapporteur voor advies: Marian Harkin

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2015 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van de Stichting per 31 december 2015 correct is weergegeven;

2.  stelt vast dat de Stichting vooruitgang heeft geboekt met de uitvoering van het huidige vierjarenprogramma voor 2013-2016 in verband met onderzoek ter ondersteuning van het formuleren van sociaalbeleid- en arbeidsbeleidmaatregelen; is verheugd over de inbreng van de Stichting in de beleidsontwikkeling door een aanhoudend groot aantal kwalitatief hoogwaardige enquêtes, studies, presentaties, evenementen en projecten, gericht op het voortdurend verbeteren van de levens- en arbeidsomstandigheden in de Unie; neemt nota van de start van het proefproject "de toekomst van de Europese verwerkende industrie" van het Europees Parlement; acht het van belang door te gaan met de nauwe samenwerking tussen de Stichting en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, teneinde de constructieve en inhoudelijke discussies te continueren; vraagt de Stichting door te gaan met het streng controleren, analyseren en uitbrengen van verslag over de levens- en arbeidsomstandigheden, en deskundig advies te geven over de wijze waarop deze kunnen worden verbeterd;

3.  neemt nota van de grote impact van de Stichting, met name bij het ondersteunen van de Unie-instellingen, zoals blijkt uit de prestatie-indicatoren in het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag;

4.  spreekt zijn grote waardering uit over het hoge uitvoeringspercentage van de begroting in 2015 (99,9 %) en de goede algemene verwezenlijking van de doelstellingen;

5.  stelt vast dat het percentage vastleggingskredieten dat naar 2016 werd overgedragen, hoog was voor Titel III (31,2 % in vergelijking met 53,7 % in 2014); merkt op dat dit voornamelijk betrekking had op meerjarige projecten die overeenkomstig het tijdschema werden uitgevoerd; beklemtoont evenwel dat er verdere inspanningen moeten worden geleverd om de doelstelling van een tijdige uitvoering van de geplande activiteiten te verwezenlijken;

6.  verwelkomt de follow-upmaatregelen van de Stichting met betrekking tot de opmerkingen van de kwijtingsautoriteit over de uitvoering van de begroting van voorgaande jaren;

7.  is verheugd dat Ierland en de Stichting in november 2015 een zetelovereenkomst hebben gesloten.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

25.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marco Valli

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

22.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 188.

(2)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 188.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1.

(5)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(6)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 188.

(7)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 188.

(8)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(9)

PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1.

(10)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(11)

Aangenomen teksten van die datum, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridische mededeling - Privacybeleid