Postup : 2016/2162(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2017

Predkladané texty :

A8-0111/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.51
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0182

SPRÁVA     
PDF 555kWORD 53k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(2) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(7) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(9), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok („nadácia“) za rozpočtový rok 2015 sumu 20 860 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje nárast o 0,42 %,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka nadácie za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  berie na vedomie skutočnosť, že nadácia sa zaviazala zvýšiť počet vyhlásení o záujmoch a životopisov dostupných na svojej internetovej stránke a že jej cieľom bolo zozbierať vyhlásenia od všetkých členov správnej rady, keďže po uplynutí funkčného obdobia vtedajšej správnej rady v novembri 2016 sa mala vymenovať nová správna rada; konštatuje však, že niektoré životopisy členov správnej rady a vyhlásenia o záujmoch stále chýbajú; vyzýva nadáciu, aby tieto dokumenty získala a zverejnila, a tak zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jej riadením;

2.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že sa pripomienka Dvora audítorov za rok 2013 týkajúca sa komplexnej dohody o sídle medzi nadáciou a členským štátom, v ktorom má nadácia sídlo, je označená ako vyriešená;

3.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že sa pripomienka Dvora audítorov za rok 2014 týkajúca sa toho, že nadácia nedodržiava služobný poriadok, je označená ako vyriešená;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  berie na vedomie, že nadácia sa usiluje zabezpečiť úplné plnenie pracovného programu, ktoré si vyžaduje plné využívanie rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,9 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,35 %, čo predstavuje zvýšenie o 7,55 % v porovnaní s rokom 2014;

Záväzky a prenosy

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2016 v hlave III (operačné výdavky) bola 2 135 164 EUR (31,2 %) v porovnaní s 3 814 156 (53,7 %) v roku 2014; berie na vedomie skutočnosť, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky sú vysoké najmä vzhľadom na viacročné projekty vykonávané podľa harmonogramu;

6.  konštatuje, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov; víta skutočnosť, že nadácia spoločne s Dvorom audítorov vytvorila postup, ktorý umožňuje transparentne rozlišovať medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  konštatuje, že poradný výbor pre verejné obstarávanie a zákazky (ďalej len „poradný výbor“), ktorý vydáva stanovisko k návrhom zmlúv s hodnotou najmenej 250 000 EUR, skúmal v roku 2015 päť spisov, pričom všetky jeho stanoviská boli kladné; okrem toho konštatuje, že poradný výbor vykonal ročné overenie ex post dvoch z piatich zmlúv uzavretých v roku 2015; konštatuje, že hoci poradný výbor vydal konkrétne pripomienky a odporúčania, uspokojil sa s tým, že nadácia dodržala postupy verejného obstarávania;

Výkonnosť

8.  berie na vedomie, že cieľ nadácie na úrovni 80 %, pokiaľ ide o počet plánovaných výstupov v jej pracovnom programe, nebol dosiahnutý, hoci nadácia zlepšila svoju výkonnosť v porovnaní s rokom 2014; berie na vedomie skutočnosť, že dôvody nesplnenia cieľa nadácie sú spojené hlavne s omeškaniami zo strany dodávateľov a nedostatkom ľudských zdrojov; okrem toho konštatuje, že v roku 2016 bol v súlade obmedzenými zdrojmi nadácie naplánovaný a realizovaný realistickejší počet projektov a výstupov; vyjadruje znepokojenie tým, že so zreteľom na súčasné finančné prostriedky v dlhodobom horizonte nie sú zabezpečené celoeurópske prieskumy nadácie, a tiež nad tým, že nadácia sa nemôže zaviazať, že začne vykonávať ďalšiu prácu, napríklad prácu týkajúcu sa migrantov a utečencov alebo nelegálnej práce, a to aj napriek dôrazne formulovaným žiadostiam svojej správnej rady; vyzýva nadáciu a Komisiu, aby riešili nedostatok ľudských zdrojov a informovali orgán udeľujúci absolutórium o možných riešeniach;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že celkové zníženie počtu zamestnancov o 10 % malo vplyv na odklad niektorých projektov nadácie a prispelo k zložitým rokovaniam týkajúcim sa negatívnych priorít s predsedníctvom správnej rady; berie na vedomie skutočnosť, že nadácii sa podarilo vyhovieť obmedzeniam, ktoré uložila Komisia, hoci všetky jej pracovné miesta podľa plánu pracovných miest sa v predchádzajúcich rokoch obsadili; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prípadné ďalšie opatrenia na úsporu nákladov neobmedzia schopnosť nadácie plniť svoj mandát; vyzýva rozpočtový orgán, aby to zohľadnil počas rozpočtového postupu;

Vnútorné kontroly

10.  konštatuje, že v súlade so stanovením priorít v roku 2014 sa koordinátor vnútornej kontroly nadácie zameriaval na ďalší rozvoj troch noriem vnútornej kontroly týkajúcich sa prideľovania pracovníkov a mobility, procesov a postupov, ako aj na správy dokumentov; okrem toho poznamenáva, že dvaja členovia výboru vnútornej kontroly sa zúčastnili na tzv. školení školiteľov v oblasti boja proti podvodom, ktoré zorganizoval Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

Vnútorný audit

11.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) v roku 2015 nevykonal žiadny audit; konštatuje, že tri nevybavené odporúčania vyplývajúce z auditu týkajúce sa riadenia vzťahov so zákazníkmi a so zainteresovanými stranami, ktorý uskutočnil útvar IAS v roku 2013, boli v roku 2015 uzavreté;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

12.  víta skutočnosť, že nadácia v roku 2016 medzi svojimi zamestnancami prostredníctvom osobitnej odbornej prípravy poskytovanej všetkým zamestnancom zvyšovala informovanosť o svojich pravidlách týkajúcich sa boja proti podvodom a konfliktov záujmov; okrem toho s uspokojením konštatuje, že tieto školenia sa majú stať štandardným prvkom v rámci programu školení pre nových zamestnancov;

Ďalšie pripomienky

13.  konštatuje, že 17 zamestnancov sa v roku 2015 zúčastnilo na dvojdňovom výjazdovom zasadnutí, ktorého náklady dosiahli 2 136 EUR (teda 126 EUR na osobu);

14.  berie na vedomie účinnosť platformy elektronického obstarávania na riadenie výziev na predkladanie ponúk, ktorá spočíva v uverejňovaní súťažných podkladov a riadení otázok a odpovedí týkajúcich sa špecifikácií a postupu;

15.  víta uverejnenie súčasného programového dokumentu na roky 2017 – 2020, v ktorom sa stanovuje politický a inštitucionálny kontext programu, popisuje viacročný program na obdobie štyroch rokov a vytyčuje pracovný program na rok 2017;

16.  zdôrazňuje, že hostiteľský členský štát nadácii poskytne čo najlepšie podmienky na zabezpečenie jej riadneho fungovania vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania, ako aj primeraných dopravných spojení;

17.  konštatuje, že potrebné opatrenia, ktoré sa týkajú umiestnenia nadácie v hostiteľskom členskom štáte, sa stanovia v dohode o sídle, ktorú uzavrie nadácia a členský štát;

18.  berie na vedomie, že nadácia dosiahla pokrok vo vykonávaní súčasného štvorročného programu na roky 2013 až 2016 týkajúceho sa výskumu vývoja sociálnej politiky a politiky trhu práce; víta jej prínos k tvorbe politík vo forme trvale vysokého počtu prieskumov, štúdií, prednášok, podujatí a projektov s cieľom neustále zlepšovať životné a pracovné podmienky v Únii; berie na vedomie začiatok realizácie pilotného projektu Európskeho parlamentu s názvom Budúcnosť priemyselnej výroby v Európe; považuje za dôležité, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci, aby aj naďalej prebiehali konštruktívne diskusie založené na dôkazoch; vyzýva nadáciu, aby aj naďalej dôkladne monitorovala a analyzovala životné a pracovné podmienky a podávala o nich správy a aby poskytovala odborné poznatky na ich zlepšenie;

19.  všíma si veľký vplyv nadácie, najmä pri podpore inštitúcií Únie, čo sa odráža v ukazovateľoch výkonnosti predložených v konsolidovanej výročnej správe o činnosti;

°

°  °

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

31.1.2017

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015

(2016/2162(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2015 sú zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2015 je náležite vyjadrená;

2.  berie na vedomie, že nadácia dosiahla pokrok vo vykonávaní súčasného štvorročného programu na roky 2013 až 2016 týkajúceho sa výskumu vývoja sociálnej politiky a politiky trhu práce; víta jej prínos k tvorbe politík vo forme trvale vysokého počtu prieskumov, štúdií, prednášok, podujatí a projektov s cieľom neustále zlepšovať životné a pracovné podmienky v Únii; berie na vedomie začiatok realizácie pilotného projektu Európskeho parlamentu s názvom Budúcnosť priemyselnej výroby v Európe; považuje za dôležité, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci, aby aj naďalej prebiehali konštruktívne diskusie založené na dôkazoch; vyzýva nadáciu, aby aj naďalej dôkladne monitorovala a analyzovala životné a pracovné podmienky a podávala o nich správy a aby poskytovala odborné poznatky na ich zlepšenie;

3.  všíma si veľký vplyv nadácie, najmä pri podpore inštitúcií Únie, čo sa odráža v ukazovateľoch výkonnosti predložených v konsolidovanej výročnej správe o činnosti;

4.  veľmi vyzdvihuje vysokú mieru plnenia rozpočtu v roku 2015 (99,9 %) a vo všeobecnosti úspešné plnenie cieľov;

5.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bola vysoká v prípade hlavy III (31,2 % v porovnaní s 53,7 % v roku 2014); konštatuje, že sa to týka najmä viacročných projektov vykonávaných podľa harmonogramu; zdôrazňuje však, že na to, aby bol splnený cieľ včasnej realizácie plánovaných činností, je potrebné ďalšie úsilie;

6.  víta následné opatrenia nadácie v súvislosti s pripomienkami orgánu udeľujúceho absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za predchádzajúce roky;

7.   víta uzavretie dohody o sídle medzi Írskom a nadáciou v novembri 2015.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Valli

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

 

3

 

ENF

NI

 

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

 

0

0

 

 

 

 

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 188.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 188.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

OJ C 449, 1.12.2016, p. 188.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 188.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia