Postup : 2016/0325(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0112/2017

Předložené texty :

A8-0112/2017

Rozpravy :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Hlasování :

PV 13/06/2017 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0249

ZPRÁVA     ***I
PDF 1072kWORD 134k
29.3.2017
PE 595.480v02-00 A8-0112/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Sofia Sakorafa

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0662),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 185 a 188 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0421/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. ledna 2017(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0112/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Chartu Organizace spojených národů včetně článku 73 této charty, který se týká nesamosprávných území,

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 3 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na pokyny Komise týkající se způsobilosti izraelských subjektů a jejich činností na územích okupovaných Izraelem od června roku 1967, pokud jde o granty, ceny a finanční nástroje financované EU počínaje rokem 20141a,

 

_________________

 

1a Úř. věst. C 205, 19.7.2013, s. 9.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 3 b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 3 c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Přístup k vodě je všeobecným právem, které musí být zaručeno všem občanům. Plné uplatňování lidského práva na vodu a hygienická zařízení, včetně dostupnosti, přístupnosti, přijatelnosti a kvality, jak to uznává OSN a podporují členské státy, má proto zásadní význam a řádné hospodaření s vodními zdroji hraje klíčovou úlohu při zajišťování udržitelného využívání vody a zachovávání světových přírodních zdrojů. V důsledku dopadů lidské činnosti a změny klimatu se celý region Středomoří řadí mezi oblasti trpící nedostatkem vody a polopouště.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Středomořský region je pro Unii strategicky důležitý z politického, ekonomického, kulturního, vědeckého a environmentálního hlediska.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/20134 byl zaveden Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) („Horizont 2020“). Cílem programu Horizont 2020 je dosáhnout většího dopadu na výzkum a inovace přispěním k posílení partnerství v rámci veřejného sektoru, mimo jiné i účastí Unie na programech uskutečňovaných několika členskými státy.

(2)  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/20134 byl zaveden Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) („Horizont 2020“). Cílem programu Horizont 2020 je dosáhnout většího dopadu na výzkum a inovace přispěním k posílení partnerství v rámci veřejného sektoru, mimo jiné i účastí Unie na programech uskutečňovaných několika členskými státy, a to za účelem udržitelného rozvoje členských států.

__________________

__________________

4Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

4Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Partnerství v rámci veřejného sektoru by se měla zaměřit na rozvíjení těsnější součinnosti a předcházení zbytečnému zdvojování unijních, mezinárodních, vnitrostátních a regionálních výzkumných programů a měla by důsledně dodržovat obecné zásady programu Horizont 2020, zejména pokud jde o otevřenost a transparentnost.

(3)  Partnerství v rámci veřejného sektoru by se měla zaměřit na rozvíjení těsnější součinnosti a předcházení zbytečnému zdvojování unijních, mezinárodních, vnitrostátních a regionálních výzkumných programů a v zájmu posílení výzkumu a inovací za účelem udržitelného rozvoje by měla důsledně dodržovat obecné zásady programu Horizont 2020, zejména pokud jde o otevřenost, transparentnost a přístupnost.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  V souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1291/2013 mají být činnosti v oblasti výzkumu a inovací prováděné v rámci programu Horizont 2020, včetně všech případných partnerství v rámci veřejného sektoru, jako je program PRIMA, zaměřeny výhradně na civilní způsoby využití.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Nařízení (EU) č. 1291/2013 identifikuje „opatření v oblasti klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a surovin“ a „zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ jako dvě prioritní společenské výzvy, které je třeba řešit podporou investic do výzkumu a inovací. Mimoto nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že činnosti v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na řešení tyto problémy by vzhledem k nadnárodní a celosvětové povaze klimatu a životního prostředí, jejich rozsahu a složitosti a k mezinárodnímu rozměru dodavatelského řetězce surovin měly být prováděny na úrovni Unie a vyšších úrovních.

(4)  Nařízení (EU) č. 1291/2013 identifikuje „opatření v oblasti klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a surovin“ a „zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ jako dvě prioritní společenské výzvy, které je třeba neprodleně řešit podporou investic do výzkumu a inovací. Mimoto nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že činnosti v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na řešení tyto problémy by vzhledem k nadnárodní a celosvětové povaze klimatu a životního prostředí, jejich rozsahu a složitosti a k mezinárodnímu rozměru dodavatelského řetězce surovin měly být prováděny na úrovni Unie a vyšších úrovních.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že pro účinné řešení společných výzev je nezbytná mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je klíčovým aspektem globálních závazků Unie a hraje významnou úlohu v partnerství Unie se sousedními zeměmi. Tato spolupráce se řídí přístupem použitým v evropské politice sousedství s cílem diferencovat úroveň spolupráce s každou zemí v sousedství na základě jejího závazku vůči Unii.

(5)  Nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že pro účinné řešení společných výzev je nezbytná mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je klíčovým aspektem globálních závazků Unie a hraje významnou úlohu v partnerství Unie se sousedními zeměmi a dalšími třetími zeměmi. Tato spolupráce se řídí přístupem použitým v evropské politice sousedství s cílem diferencovat úroveň spolupráce s každou zemí v sousedství na základě jejího závazku vůči Unii.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Dne 23. prosince 2014 skupina 19 zemí oblasti Středomoří předložila Komisi návrh na iniciativu společného programu „Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří“ (PRIMA). Čtrnáct z těchto zemí se dohodlo, že budou iniciativu PRIMA společně realizovat a zavázaly se poskytnout finanční příspěvek: Kypr, Česká republika, Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta, Portugalsko a Španělsko, členské státy Unie; Izrael a Tunisko, třetí země přidružené k programu Horizont 2020; Egypt, Libanon a Maroko, třetí země, které nejsou přidružené k programu Horizont 2020.

(7)  Dne 23. prosince 2014 skupina 19 zemí oblasti Středomoří předložila Komisi návrh na iniciativu společného programu „Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří“ (PRIMA). Čtrnáct z těchto zemí se dohodlo, že budou iniciativu PRIMA společně realizovat a zavázaly se poskytnout finanční příspěvek: Kypr, Německo, Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta, Portugalsko a Španělsko, členské státy Unie; Izrael a Tunisko, třetí země přidružené k programu Horizont 2020; Egypt, Jordánsko, Libanon a Maroko, třetí země, které nejsou přidružené k programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Cílem programu PRIMA je provádění společného programu pro vývoj a přijetí inovativních a integrovaných řešení vedoucích k větší účinnosti, bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti výroby potravinzásobování vodou v oblasti Středomoří. Program PRIMA by měl přispět k dosažení nedávno dohodnutých cílů v oblasti udržitelného rozvoje a připravované evropské strategie pro udržitelný rozvoj.

(8)  Cílem programu PRIMA je provádění společného programu pro vývoj a přijetí inovativních a integrovaných řešení vedoucích k větší účinnosti, bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti zemědělsko-potravinářských systémůintegrovaného hospodaření s vodou v oblasti Středomoří. Program PRIMA by měl přispět k dosažení nedávno dohodnutých cílů v oblasti udržitelného rozvoje a připravované evropské strategie pro udržitelný rozvoj a rovněž cílů Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Integrované hospodaření s vodou, včetně opětovného využívání a čištění odpadních vod, znamená, že veškeré způsoby využití vodních zdrojů jsou vnímány společně. V zájmu dosažení environmentální a sociální udržitelnosti patří mezi základní hodnoty tohoto procesu účast veřejnosti, naprostá transparentnost a demokratická odpovědnost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Cílem udržitelného zemědělsko-potravinářského systému je splnit požadavky občanů a životního prostředí na bezpečné, zdravé a cenově dostupné potraviny a učinit zpracování, distribuci a spotřebu potravin a krmiva udržitelnější s cílem minimalizovat ztráty potravin a zemědělsko-potravinářský odpad. Činnosti podporované programem PRIMA by měly být dále zaměřeny na rozvoj služeb, koncepcí a politik pro prosperující zdroje obživy na venkově a na podporu udržitelné spotřeby.

Pozměňovací návrh     16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Nedostatek vody v oblasti Středomoří vyžaduje jiné energetické řešení a zavedení účinnějších modelů. Do procesů zaměřených na nahrazování fosilních paliv by měla být začleněna energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh     17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d)  Pro zajištění přijímání nákladově nejefektivnějších řešení hospodaření s vodními zdroji ve prospěch celé společnosti má klíčový význam otevřená, demokratická a participativní správa.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  K zajištění účasti třetích zemí, které nejsou přidruženy k programu Horizont 2020, v programu PRIMA, totiž Egypta, Libanonu a Maroka, by se měly vyžadovat mezinárodní dohody mezi Unií a těmito třetími zeměmi, aby na ně byl rozšířen právní režim stanovený tímto rozhodnutím.

(9)  K zajištění účasti třetích zemí, které nejsou přidruženy k programu Horizont 2020, v programu PRIMA, totiž Egypta, Jordánska, Libanonu a Maroka, by se měly vyžadovat mezinárodní dohody o spolupráci v oblasti vědy a technologie mezi Unií a těmito třetími zeměmi, aby na ně byl rozšířen právní režim stanovený tímto rozhodnutím.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V souladu s cíli programu Horizont 2020 by měl mít právo účastnit se programu PRIMA jakýkoli jiný členský stát nebo třetí země přidružená k programu Horizont 2020, pokud se zaváže, že bude přispívat k financování programu PRIMA.

(10)  V souladu s cíli programu Horizont 2020 a v zájmu zvýšení zaměstnanosti a růstu by měl mít právo účastnit se programu PRIMA jakýkoli jiný členský stát nebo třetí země přidružená k programu Horizont 2020, pokud se zaváže, že bude přispívat k financování programu PRIMA odpovídajícím procentním podílem z celkové částky.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  K dosažení cílů programu PRIMA by měla být možná účast jakékoli jiné třetí země, která není přidružená k programu Horizont 2020, zejména země jižního Středomoří, pokud se zaváže, že bude přispívat k financování programu PRIMA a pokud PRIMA-IS její účast schválí. Její účast by měla být také umožněna na základě příslušných mezinárodních dohod mezi těmito třetími zeměmi a Unií.

(11)  K dosažení cílů programu PRIMA by měla být možná účast jakékoli jiné třetí země, která není přidružená k programu Horizont 2020, zejména země jižního Středomoří, pokud se zaváže, že bude přispívat k financování programu PRIMA a pokud PRIMA-IS její účast schválí. Její účast by měla být také umožněna na základě příslušných mezinárodních dohod o spolupráci v oblasti vědy a technologie mezi těmito třetími zeměmi a Unií.

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  K zajištění společné realizace programu PRIMA by měla být zřízena prováděcí struktura („PRIMA-IS“). PRIMA-IS by měla být příjemcem finančních příspěvků Unie a měla by zajistit účinnou realizaci programu PRIMA.

(12)  K zajištění společné realizace programu PRIMA by měla být zřízena prováděcí struktura („PRIMA-IS“). PRIMA-IS by měla být příjemcem finančních příspěvků Unie a měla by zajistit účinnou a transparentní realizaci programu PRIMA.

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Finanční příspěvek Unie by měl být podmíněn formálními závazky zúčastněných států přispívat k financování programu PRIMA a splněním těchto závazků v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí. Zúčastněným státům by měla být poskytnuta flexibilita, aby volitelně mohly finančně přispívat do PRIMA-IS s ohledem na financování nepřímých akcí, a tak dosáhnout vysokého stupně finanční integrace. Mimoto by zúčastněné státy měly přispívat finančními prostředky nebo věcným plněním k aktivitám prováděným bez příspěvku od Unie. Mělo by být jasně definováno období, během něhož mají zúčastněné země poskytovat svůj příspěvek.

(13)  Finanční příspěvek Unie by měl být podmíněn formálními závazky zúčastněných států přispívat k financování programu PRIMA a splněním a realizací těchto závazků v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí. Zúčastněným státům by měla být poskytnuta flexibilita, aby volitelně mohly finančně přispívat do PRIMA-IS s ohledem na financování nepřímých akcí, a tak dosáhnout vysokého stupně finanční integrace. Mimoto by zúčastněné státy měly přispívat finančními prostředky nebo věcným plněním k aktivitám prováděným bez příspěvku od Unie. Mělo by být jasně definováno období, během něhož mají zúčastněné země poskytovat svůj příspěvek.

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Správní rada a roční pracovní program by měly zajišťovat spravedlivé rozdělení zdrojů, a to i na základě náležitého zaměření na určité území.

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Měl by být stanoven strop pro příspěvek Unie do programu PRIMA z financování programu Horizont 2020. V rámci tohoto stropu by měl příspěvek Unie odpovídat příspěvku zúčastněných států na program PRIMA, aby bylo dosaženo vysokého pákového efektu a zajištěna větší integrace programů zúčastněných států. Mělo by být možné používat omezenou část příspěvku od Unie na pokrytí administrativních nákladů struktury PRIMA-IS.

(14)  Měl by být stanoven strop pro příspěvek Unie do programu PRIMA z financování programu Horizont 2020. V rámci tohoto stropu by měl příspěvek Unie odpovídat příspěvku zúčastněných států na program PRIMA, aby bylo dosaženo vysokého pákového efektu a zajištěna větší integrace programů zúčastněných států. Mělo by být možné používat omezenou část příspěvku od Unie na pokrytí administrativních nákladů struktury PRIMA-IS. Měla by být zajištěna efektivní správa programu a administrativní náklady by měly být udržovány na minimu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Činnosti programu PRIMA by měly být v souladu s cíli a výzkumnými a inovačními prioritami stanovenými v programu Horizont 2020, jakož i s obecnými zásadami a podmínkami, jež jsou vymezeny v článku 26 nařízení (EU) č. 1291/2013. Program PRIMA by měl při klasifikaci technologického výzkumu, produktového vývoje a demonstračních činností zohlednit také definice OECD, pokud jde o úroveň technologické připravenosti.

(16)  Činnosti programu PRIMA by měly být v souladu s cíli a výzkumnými a inovačními prioritami stanovenými v programu Horizont 2020, které jsou klíčovými hybateli inteligentního a udržitelného rozvoje podporujícího začlenění, jakož i s obecnými zásadami a podmínkami, jež jsou vymezeny v článku 26 nařízení (EU) č. 1291/2013. Program PRIMA by měl při klasifikaci technologického výzkumu, produktového vývoje a demonstračních činností zohlednit také definice OECD, pokud jde o úroveň technologické připravenosti.

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Program PRIMA by měl podporovat širokou řadu činností v oblasti výzkumu a inovací, včetně budování kapacit, odborné přípravy, opatření ke zvyšování povědomí a šíření informací, mobility výzkumných pracovníků, projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a inovačních demonstrací a pilotních zařízení, které jsou zaměřeny na širokou škálu úrovní technologické připravenosti a zajišťují přiměřenou rovnováhu mezi malými a velkými projekty.

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Program PRIMA by měl být realizován na základě ročního pracovního plánu, v němž jsou stanoveny činnosti, jež mají být v daném roce provedeny. Struktura PRIMA-IS by měla sledovat výsledky výzev k předkládání návrhů a rovněž by měla monitorovat, do jaké míry byla náležitě řešena otázka odborných témat, očekávaných dopadů a počtu návrhů převyšujícího daný strop, jež nemohly být financovány. V odůvodněných případech by měla PRIMA-IS v upravených nebo následujících ročních pracovních plánech provést nápravná opatření.

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Účast na programu by neměla být z hlediska charakteru výzkumných a inovačních subjektů diskriminační. Měly by být zjištěny a odstraněny překážky, jež brání v účasti na programu novým subjektům. V této souvislosti by měla být podporována účast univerzit, výzkumných středisek a MSP.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Struktura PRIMA-IS by při plnění svých cílů a v souladu s platnými pravidly a zásadami, jako je zásada nejvyšší vědecké úrovně, měla usilovat o to, aby odpovídající podíl ve výši přibližně 25 % financování ze strany Unie, jenž představuje závazek partnerských středomořských zemí v rámci programu, byl poskytnut právním subjektům usazeným v cílových třetích zemích, které jsou považovány za zúčastněné státy.

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Výzvy k podávání návrhů řízené PRIMA-IS by měly být zveřejněny rovněž na jednotném portálu pro účastníky a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků programu Horizont 2020 k šíření informací, spravovaných Komisí.

(18)  Výzvy k podávání návrhů a odůvodněná rozhodnutí o výběru projektů řízené PRIMA-IS by měly být zveřejněny rovněž na jednotném portálu programu PRIMA pro účastníky, portálu programu Horizont 2020 pro účastníky a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků programu Horizont 2020 k šíření informací, spravovaných Komisí.

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  PRIMA-IS by měla schválit vzorovou grantovou dohodu, v níž by mělo být stanoveno, jak by měly subjekty usazené v zemích neúčastnících se programu PRIMA poskytnout struktuře PRIMA-IS potřebné záruky ke krytí rizika selhání nebo zneužití finančních prostředků Unie.

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b)  Struktura PRIMA-IS by měla nepřetržitě posuzovat dopady realizovaných projektů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18c)  Struktura PRIMA-IS může do svých ročních pracovních plánů začlenit dodatečné podmínky účasti, například stanovit, že všechny projekty podané v rámci určité výzvy k podávání návrhů musí být koordinovány subjekty usazenými v zúčastněných státech.

Pozměňovací návrh    34

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  S cílem zajistit řádné finanční řízení finančních prostředků Unie by struktuře PRIMA-IS měly být poskytnuty náležité finanční záruky. Tyto záruky by měly být dostatečné a přiměřené. Pokud záruky poskytují zúčastněné státy, každý z těchto států by měl odpovídat maximálně za částku, jež je nižší nebo se rovná finančnímu závazku, který přijal v rámci programu PRIMA. Celkem by toto krytí mělo být omezeno nejvýše na 200 000 000 EUR.

Odůvodnění

Toto se týká pozměňovacího návrhu, který do článku 8 zavádí nový odstavec 1a.

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla mít Komise právo snížit, pozastavit nebo ukončit poskytování finančního příspěvku od Unie, bude-li program PRIMA realizován nepřiměřeně, částečně nebo opožděně, nebo nebudou-li zúčastněné státy přispívat na jeho financování nebo budou-li na ně přispívat částečně či opožděně.

(20)  Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla mít Komise právo snížit nebo pozastavit poskytování finančního příspěvku od Unie, bude-li program PRIMA realizován nepřiměřeně, částečně nebo opožděně, nebo nebudou-li zúčastněné státy přispívat na jeho financování nebo budou-li na ně přispívat částečně či opožděně.

Pozměňovací návrh    36

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Účast na nepřímých akcích financovaných PRIMA-IS podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/20137. Kvůli zvláštním provozním potřebám programu PRIMA je však nezbytné stanovit odchylky v souladu s čl. 1 odst. 3 zmíněného nařízení.

(21)  S ohledem na celkový záměr programu Horizont 2020, jímž je dosažení výraznějšího zjednodušení a harmonizace evropského systému financování výzkumu a inovací, by partnerství v rámci veřejného sektoru měla vytvořit jednoduché modely řízení a pokud možno by měla zabránit vytvoření souborů pravidel odlišných od pravidel programu Horizont 2020. Účast na nepřímých akcích financovaných PRIMA-IS podléhá proto nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013. Kvůli zvláštním provozním potřebám programu PRIMA je však nezbytné stanovit omezené odchylky v souladu s čl. 1 odst. 3 zmíněného nařízení.

__________________

__________________

7Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla účasti a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).

7Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla účasti a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).

Pozměňovací návrh    37

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Odchylky od čl. 9 odst. 1 písm. b) a od čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013 jsou nezbytné, aby bylo možné zohlednit specifika vyplývající ze zeměpisného rozsahu programu PRIMA další úpravou minimálních podmínek způsobilosti pro účast v nepřímých akcích. S cílem zajistit vyváženou účast na nepřímých akcích v severojižní konfiguraci by měly minimální počet účastníků tvořit tři právní subjekty usazené ve třech různých zúčastněných zemích, z nichž jeden je usazen v členském státě nebo zemi přidružené k programu Horizont 2020 a jeden je usazen ve třetí zemi, která je nebo není přidružena k programu Horizont 2020 – což je odchylka od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013. Odchylka od čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013 je nezbytná k zajištění toho, aby minimální podmínky způsobilosti pro účast v nepřímých akcích nebyly diskriminační pro subjekty usazené ve třetích zemích, které se účastní programu PRIMA jako zúčastněné státy. K zajištění toho, že podmínky financování nebudou diskriminační pro subjekty usazené ve třetích zemích, které se účastní programu PRIMA jako zúčastněné státy, by mělo být stanoveno, že právní subjekty usazené ve zúčastněných státech jsou způsobilé pro financování vedle subjektů uvedených v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1290/2013. Odchylky od článku 12 nařízení (EU) č. 1290/2013 jsou nezbytné proto, aby bylo umožněno rozšíření spolupráce prostřednictvím společných výzev vydaných PRIMA-IS s jinými právními subjekty, než jsou třetí země a mezinárodní organizace.

(22)  Odchylky od čl. 9 odst. 1 písm. b) a od čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013 jsou nezbytné, aby bylo možné zohlednit specifika vyplývající ze zeměpisného rozsahu programu PRIMA další úpravou minimálních podmínek způsobilosti pro účast v nepřímých akcích. S cílem zajistit vyváženou účast na nepřímých akcích v severojižní konfiguraci by měly minimální počet účastníků tvořit tři právní subjekty usazené ve třech různých zúčastněných zemích, čímž se podpoří vyváženost v rámci evropsko-středomořské spolupráce – což je odchylka od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013. Odchylka od čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013 je nezbytná k zajištění toho, aby minimální podmínky způsobilosti pro účast v nepřímých akcích nebyly diskriminační pro subjekty usazené ve třetích zemích, které se účastní programu PRIMA jako zúčastněné státy. K zajištění toho, že podmínky financování nebudou diskriminační pro subjekty usazené ve třetích zemích, které se účastní programu PRIMA jako zúčastněné státy, by mělo být stanoveno, že právní subjekty usazené ve zúčastněných státech jsou způsobilé pro financování vedle subjektů uvedených v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1290/2013. Odchylně od čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1290/2013 a za předpokladu, že jsou splněny specifické podmínky stanovené v tomto nařízení, by mělo být možné financovat v rámci programu PRIMA mezinárodní organizace a subjekty usazené v nezúčastněném státě, které nejsou způsobilé pro financování prostřednictvím programu PRIMA. Odchylky od článku 12 nařízení (EU) č. 1290/2013 jsou nezbytné proto, aby bylo umožněno rozšíření spolupráce prostřednictvím společných výzev vydaných PRIMA-IS s jinými právními subjekty, než jsou třetí země a mezinárodní organizace.

Pozměňovací návrh    38

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V zájmu zjednodušení by měla být pro všechny strany snížena administrativní zátěž. Mělo by se předcházet zdvojeným auditům a tvorbě dokumentace a předkládání zpráv v nepřiměřeném rozsahu. Během auditů by měly být případně zohledňovány konkrétní aspekty vnitrostátních programů.

(23)  V zájmu zjednodušení by měla být administrativní zátěž pro všechny strany striktně úměrná předpokládaným dopadům. Mělo by se předcházet zdvojeným auditům a tvorbě dokumentace a předkládání zpráv v nepřiměřeném rozsahu. Měla by být stanovena harmonizovaná metodika pro shromažďování údajů ze zúčastněných států. Během auditů by měly být případně zohledňovány konkrétní aspekty vnitrostátních programů.

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Komise by měla provádět průběžné hodnocení, zejména za účelem posouzení kvality a účinnosti programu PRIMA a pokroku při plnění stanovených cílů, a závěrečné hodnocení a měla by vypracovat zprávy o těchto hodnoceních.

(26)  Komise by měla při zohlednění názorů zúčastněných států provádět průběžné hodnocení, zejména za účelem posouzení kvality a účinnosti programu PRIMA a pokroku při plnění stanovených cílů, a závěrečné hodnocení a měla by vypracovat zprávy o těchto hodnoceních.

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Na žádost Komise by PRIMA-IS a zúčastněné státy měly Komisi poskytnout informace, které potřebuje za účelem jejich zahrnutí do zpráv o hodnocení programu PRIMA.

(27)  Na žádost Komise by PRIMA-IS a zúčastněné státy měly Komisi poskytnout v harmonizovaném formátu informace, které potřebuje za účelem jejich zahrnutí do zpráv o hodnocení programu PRIMA.

Pozměňovací návrh    41

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Cílem tohoto rozhodnutí je posílit integraci a soulad výzkumných a inovačních systémů a aktivit v zemích Středomoří v oblasti zásobování vodou a potravinových systémů. Rozsah výzkumu a inovací potřebný k řešení výzev v oblasti Středomoří je obrovský kvůli systémovému charakteru hlavních problémů. Rozsah výzkumu a inovací je komplexní, víceoborový a vyžaduje přeshraniční přístup orientovaný na více aktérů. Společný přístup s širokou řadou zúčastněných států může pomoci zvýšit požadovaný rozsah a dosah sdružováním finančních a intelektuálních zdrojů. Jelikož tohoto cíle může být proto lépe dosaženo na úrovni Unie začleněním vnitrostátního úsilí do jednotného přístupu Unie, spojením roztříštěných vnitrostátních výzkumných programů, poskytnutím pomoci při navrhování společných strategií v oblasti výzkumu a financování, které přesahují hranice států, a dosažením potřebného kritického počtu účastníků a objemu investic, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(28)  Cílem tohoto rozhodnutí je posílit integraci a soulad výzkumných a inovačních systémů a aktivit v zemích Středomoří v oblasti udržitelných zemědělsko-potravinářských systémů a integrovaného hospodaření s vodou. Rozsah výzkumu a inovací potřebný k řešení výzev v oblasti Středomoří je obrovský kvůli systémovému charakteru hlavních problémů. Rozsah výzkumu a inovací je komplexní, víceoborový a vyžaduje přeshraniční přístup orientovaný na více aktérů. Společný přístup s širokou řadou zúčastněných států může pomoci zvýšit požadovaný rozsah a dosah sdružováním finančních a intelektuálních zdrojů. Jelikož tohoto cíle může být proto lépe dosaženo na úrovni Unie začleněním vnitrostátního úsilí do jednotného přístupu Unie, spojením roztříštěných vnitrostátních výzkumných programů, poskytnutím pomoci při navrhování společných strategií v oblasti výzkumu a financování, které přesahují hranice států, a dosažením potřebného kritického počtu účastníků a objemu investic, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Unie se účastní Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří („PRIMA“), realizovaného společně [Kyprem, Českou republikou, Francií, Řeckem, Izraelem, Itálií, Lucemburskem, Maltou, Portugalskem, Španělskem a Tuniskem] („zúčastněné státy“) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

1.  Unie se účastní Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří („PRIMA“), realizovaného společně [Kyprem, Francií, Německem, Řeckem, Izraelem, Itálií, Lucemburskem, Maltou, Portugalskem, Španělskem a Tuniskem] („zúčastněné státy“) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    43

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Egypt, Libanon a Maroko se stanou zúčastněnými státy s výhradou uzavření mezinárodních dohod s Unií, v nichž budou stanoveny podmínky jejich účasti na programu PRIMA.

2.  Egypt, Jordánsko, Libanon a Maroko se stanou zúčastněnými státy s výhradou uzavření mezinárodních dohod o spolupráci v oblasti vědy a technologie s Unií, v nichž budou stanoveny podmínky jejich účasti na programu PRIMA.

Pozměňovací návrh    44

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Programu PRIMA se může účastnit jakýkoli jiný členský stát a jakákoli jiná země přidružená k programu Horizont 2020, než ty uvedené v odstavci 1, pokud splní podmínku stanovenou v čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí. Splní-li tuto podmínku, považuje se taková země pro účely tohoto rozhodnutí za zúčastněný stát.

3.  Programu PRIMA se může účastnit jakýkoli jiný členský stát a jakákoli jiná země přidružená k programu Horizont 2020 než ty uvedené v odstavci 1, pokud splní podmínku stanovenou v čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí a pokud dodrží zejména ustanovení čl. 11 odst. 5. Splní-li tyto podmínky, považuje se taková země pro účely tohoto rozhodnutí za zúčastněný stát.

Pozměňovací návrh    45

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Programu PRIMA se může účastnit jakákoli jiná třetí země nepřidružená k programu Horizont 2020, než ty uvedené v odstavci 2, za předpokladu, že:

4.  Programu PRIMA se může účastnit jakákoli jiná třetí země nepřidružená k programu Horizont 2020, než ty uvedené v odstavci 2, za předpokladu, že:

a)   splní podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí;

a)   splní podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. c) a dodrží zejména ustanovení čl. 11 odst. 5 tohoto rozhodnutí;

b)  její účast na programu PRIMA schválí PRIMA-IS po přezkoumání vhodnosti její účasti k dosažení cílů programu a

b)  její účast na programu PRIMA schválí PRIMA-IS po přezkoumání vhodnosti její účasti k dosažení cílů programu a

c)  uzavře mezinárodní dohodu s Unií, v níž budou stanoveny podmínky její účasti na programu PRIMA.

c)  uzavře mezinárodní dohodu s Unií, v níž budou stanoveny podmínky její účasti na programu PRIMA.

Jestliže určitá země splní požadavky stanovené v prvním pododstavci, považuje se pro účely tohoto rozhodnutí za zúčastněný stát.

Jestliže určitá země splní požadavky stanovené v prvním pododstavci, považuje se pro účely tohoto rozhodnutí za zúčastněný stát.

Pozměňovací návrh    46

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu PRIMA je vyvinout plně vyzkoušená a demonstrovaná společná inovativní řešení zásobování vodou a potravinových systémů ve středomořském regionu, zajistit, aby byla odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a udržitelnější a aby přispívala k řešení problémů v oblasti výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.

1.  V souladu s prioritami programu Horizont 2020 je obecným cílem programu PRIMA vytvořit kapacity pro výzkum a inovace, rozvíjet znalosti a společná inovativní řešení pro udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a integrované hospodaření s vodou ve středomořském regionu, zajistit, aby byla odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a environmentálně a sociálně udržitelnější a aby přispívala k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, zajišťování potravin, výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.

Pozměňovací návrh    47

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V zájmu přispění k obecnému cíli splní program PRIMA tyto specifické cíle:

2.  V zájmu přispění k obecnému cíli splní program PRIMA tyto specifické cíle:

i)  formulace stabilního, dlouhodobého, společného strategického plánu v oblasti zásobování vodou a potravinových systémů;

i)  formulace stabilního, dlouhodobého, společného strategického plánu v oblasti udržitelných zemědělsko-potravinářských systémů a integrovaného hospodaření s vodou;

ii)  orientování všech vnitrostátních programů v oblasti výzkumu a inovací na realizaci strategického plánu;

ii)  orientování všech příslušných vnitrostátních programů v oblasti výzkumu a inovací na realizaci strategického plánu a koordinaci těchto programů;

iii)  strukturované zapojení všech příslušných aktérů ve veřejném i soukromém sektoru do realizace strategického plánu sdružením znalostí a finančních zdrojů k dosažení nezbytného kritického množství;

iii)  zapojení všech příslušných aktérů ve veřejném i soukromém sektoru do realizace strategického plánu sdružením znalostí a finančních zdrojů k dosažení nezbytného kritického množství;

iv)  posílení financování a realizačních schopností všech zapojených účastníků.

iv)  posílení financování výzkumných a inovačních kapacit a realizačních schopností všech zapojených účastníků včetně MSP, akademické obce, nevládních organizací a místních výzkumných center.

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Maximální finanční příspěvek Unie, včetně prostředků ESVO, na program PRIMA činí 200 000 000 EUR s cílem dosáhnout výše příspěvků zúčastněných států.

1.  Finanční příspěvek Unie, včetně prostředků ESVO, na program PRIMA činí 200 000 000 EUR a rovná se výši příspěvků zúčastněných států.

Pozměňovací návrh    49

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Finanční příspěvek Unie je vyplácen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie přidělených příslušným částem zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020, zřízeného rozhodnutím Rady 2013/743/EU8, a zejména z části II „Vedoucí postavení v průmyslu“ a části III „Společenské výzvy“, v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bod vi) a článků 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

2.  Finanční příspěvek Unie uvedený v odstavci 1 je vyplácen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie přidělených na příslušné části zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020, zřízeného rozhodnutím Rady 2013/743/EU, a zejména z části II „Vedoucí postavení v průmyslu“ a části III „Společenské výzvy“, v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bod vi) a s články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

__________________

__________________

8Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

8Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

Pozměňovací návrh    50

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Finanční příspěvek Unie je realizační strukturou programu PRIMA („PRIMA-IS“) využíván:

3.  Finanční příspěvek Unie uvedený v odstavci 1 je realizační strukturou programu PRIMA („PRIMA-IS“) využíván:

Pozměňovací návrh    51

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  k pokrytí administrativních nákladů PRIMA-IS do maximální výše 5 % finančního příspěvku Unie.

b)  k pokrytí administrativních nákladů PRIMA-IS do maximální výše 6 % finančního příspěvku Unie uvedeného v odstavci 1.

Odůvodnění

Stejně jako u Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP).

Pozměňovací návrh    52

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční příspěvek Unie je podmíněn tím, že:

1.  Finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1 je podmíněn tím, že:

Pozměňovací návrh    53

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zúčastněné státy nebo organizace určené zúčastněnými státy určí jako subjekt s právní subjektivitou, jak je uvedeno v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vi) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, strukturu PRIMA-IS. PRIMA-IS je odpovědná za účinnou realizaci programu PRIMA, za přijímání, rozdělování a monitorování finančního příspěvku Unie a případně také příspěvku zúčastněných zemí a za zajištění toho, aby byly za účelem dosažení cílů programu PRIMA prováděny veškeré nezbytné činnosti;

b)  zúčastněné státy nebo organizace určené zúčastněnými státy určí jako subjekt s právní subjektivitou, jak je uvedeno v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vi) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, strukturu PRIMA-IS. PRIMA-IS je odpovědná za účinnou realizaci programu PRIMA, za přijímání, rozdělování a monitorování finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 a případně také příspěvku zúčastněných zemí a za zajištění toho, aby byly za účelem dosažení cílů programu PRIMA prováděny veškeré nezbytné činnosti;

Pozměňovací návrh    54

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  každý zúčastněný stát se zaváže přispět na financování programu PRIMA;

c)  každý zúčastněný stát se zaváže přispět na financování programu PRIMA odpovídajícím procentním podílem z celkové částky;

Pozměňovací návrh    55

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  PRIMA-IS prokáže svou schopnost realizovat program PRIMA, včetně přijímání, rozdělování a monitorování příspěvku Unie v rámci nepřímého řízení rozpočtu Unie v souladu s články 58, 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012;

d)  PRIMA-IS prokáže svou schopnost realizovat program PRIMA, včetně přijímání, rozdělování a monitorování finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 v rámci nepřímého řízení rozpočtu Unie v souladu s články 58, 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012;

Pozměňovací návrh     56

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v souladu s článkem 12 je vytvořen model řízení programu PRIMA;

e)  v souladu s článkem 12 je vytvořen účinný model řízení programu PRIMA;

Pozměňovací návrh    57

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Během realizace programu PRIMA je finanční příspěvek Unie rovněž podmíněn tím, že:

2.  Během realizace programu PRIMA je finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1 rovněž podmíněn tím, že:

Pozměňovací návrh    58

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise posuzuje plnění závazků přijatých zúčastněnými státy, zejména prostřednictvím prvních dvou ročních pracovních plánů programu PRIMA. Po tomto hodnocení se v souladu s článkem 9 přezkoumá maximální příspěvek od Unie uvedený v čl. 3 odst. 1.

3.  Komise posuzuje plnění závazků přijatých zúčastněnými státy, zejména prostřednictvím prvních dvou ročních pracovních plánů programu PRIMA. Po tomto hodnocení může být v souladu s článkem 9 přezkoumán maximální finanční příspěvek od Unie uvedený v čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh    59

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  finančních příspěvků do správního rozpočtu struktury PRISMA-IS, které nejsou pokryty příspěvkem Unie podle s čl. 3 odst. 3 písm. b).

c)  finančních nebo věcných příspěvků do správního rozpočtu struktury PRISMA-IS, které nejsou pokryty finančním příspěvkem Unie podle s čl. 3 odst. 3 písm. b).

Pozměňovací návrh    60

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Věcné příspěvky uvedené v tomto článku v odst. 2 písm. b) sestávají z nákladů vynaložených zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů při provádění činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) po odečtení případného přímého nebo nepřímého finančního příspěvku Unie na tyto náklady.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    61

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příspěvky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) považované za příspěvky od zúčastněných států se pro činnosti zahrnuté do prvního ročního pracovního plánu PRIMA provedou po vstupu tohoto rozhodnutíplatnost, a následně po přijetí následných ročních pracovních plánů strukturou PRIMA-IS.

5.  Příspěvky uvedené v odst. 2 písm. a), b)c) považované za příspěvky od zúčastněných států se poskytnou po přijetí ročního pracovního plánu. Pokud je roční pracovní plán přijatreferenčním roce uvedeném v čl. 6 odst. 2, mohou příspěvky, které jsou uvedeny v odst. 2 písm. c) a považovány za příspěvky od zúčastněných států obsažené v ročním pracovním plánu, zahrnovat příspěvky poskytované od 1. ledna daného roku.

 

Odchylně od prvního pododstavce mohou příspěvky, které jsou uvedeny v odst. 2 písm. c) a považovány za příspěvky od zúčastněných států obsažené v prvním ročním pracovním plánu, zahrnovat příspěvky poskytnuté po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Pozměňovací návrh    62

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program PRIMA podporuje tyto činnosti:

1.  Program PRIMA podporuje celou řadu činností v oblasti výzkumu a inovací popsaných v ročním pracovním plánu tohoto programu, které jsou zaměřeny na širokou škálu úrovní technologické připravenosti a zajišťují přiměřenou rovnováhu mezi malými a velkými projekty, a to prostřednictvím těchto kroků:

a)   nepřímé akce ve smyslu nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č 1291/2013 financované strukturou PRIMA-IS v souladu s článkem 7, zejména v podobě grantů na základě nadnárodních otevřených a konkurenčních výzev k předkládání návrhů organizovaných strukturou PRIMA-IS, včetně:

a)   nepřímé akce ve smyslu nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č 1291/2013 financované strukturou PRIMA-IS v souladu s článkem 7, zejména v podobě grantů na základě nadnárodních otevřených a konkurenčních výzev k předkládání návrhů organizovaných strukturou PRIMA-IS, včetně:

i)  akcí v oblasti výzkumu a inovací, jakož i inovačních činností, včetně demonstrací, pilotních zařízení, testování, zavádění v předkomerční fázi se zaměřením zejména na vyšší úrovně technologické připravenosti;

i)  akcí v oblasti výzkumu a inovací;

ii)   koordinace a podpory akcí zaměřených na šíření znalostí a poskytování informací s cílem propagovat program PRIMA a maximalizovat jeho dopady;

ii)   koordinace a podpory akcí zaměřených na šíření znalostí a poskytování informací s cílem propagovat program PRIMA a maximalizovat jeho dopady;

b)  činnosti financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie, jež se v narůstající míře zabývají také vyššími úrovněmi technologické připravenosti a představují:

b)  činnosti financované zúčastněnými státy bez příspěvku Unie, jež představují:

i)   činnosti vybrané na základě nadnárodních otevřených a konkurenčních výzev k předkládání návrhů organizovaných strukturou PRIMA-IS, řízené vnitrostátními financujícími subjekty v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států poskytujících finanční podporu zejména formou grantů;

i)   činnosti vybrané na základě nadnárodních otevřených a konkurenčních výzev k předkládání návrhů organizovaných strukturou PRIMA-IS, řízené vnitrostátními financujícími subjekty v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států poskytujících finanční podporu zejména formou grantů;

ii)  činnosti v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států.

ii)  činnosti v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států včetně nadnárodních projektů.

Pozměňovací návrh    63

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program PRIMA se provádí na základě ročních pracovních plánů, které do konce předchozího roku přijme PRIMA-IS poté, co obdrží schválení Komise. Výjimkou je roční pracovní plán programu PRIMA na rok 2018, který může být přijat do 31. března 2018. Struktura PRIMA-IS roční pracovní plán zveřejní.

2.  Program PRIMA se provádí na základě ročních pracovních plánů, které se vztahují na činnosti, jež mají být zahájeny v období od 1. ledna do 31. prosince daného roku (dále jen „referenční rok“). Roční pracovní plán bude přijat do 31. března referenčního roku poté, co bez zbytečného prodlení obdrží schválení Komise. Pokud se Komise k žádosti o schválení návrhu pracovního plánu nevyjádří do jednoho měsíce, považuje se tento návrh za schválený. Struktura PRIMA-IS roční pracovní plán zveřejní.

Pozměňovací návrh    64

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Roční pracovní plány jsou dávány k dispozici příslušným programovým výborům pro zvláštní program, kterým se provádí Horizont 2020.

Pozměňovací návrh    65

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Veškeré činnosti podporované v rámci programu PRIMA se řídí mezinárodním právem a právem Unie a jsou prováděny pod vedením orgánu, který Unie pro tento účel uzná jako příslušný.

Pozměňovací návrh    66

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) a b) mohou být v daném referenčním roce zahájeny pouze po přijetí ročního pracovního plánu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Pokud je roční pracovní plán přijat v průběhu referenčního roku, mohou být z finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 uhrazeny administrativní náklady struktury PRIMA-IS, které vznikly od 1. ledna daného referenčního roku v souladu s ročním pracovním plánem.

 

Odchylně od prvního pododstavce mohou být z finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 uhrazeny administrativní náklady struktury PRIMA-IS, které vznikly od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost v souladu s prvním ročním pracovním plánem.

Pozměňovací návrh    68

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci programu PRIMA mohou být činnosti financovány pouze v případě, že jsou uvedeny v ročním pracovním plánu tohoto programu. Roční pracovní plán programu PRIMA rozlišuje mezi činnostmi uvedenými v odst. 1 písm. a), činnostmi uvedenými ve stejném odstavci písm. b) a také administrativními náklady struktury PRIMA-IS. Stanoví odhady příslušných výdajů a rozpočtové prostředky přidělené na činnosti financované z příspěvku Unie a na činnosti financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie. Roční pracovní plán programu PRIMA také obsahuje odhadovanou hodnotu věcných příspěvků zúčastněných států uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b).

3.  V rámci programu PRIMA mohou být činnosti financovány pouze v případě, že jsou uvedeny v ročním pracovním plánu tohoto programu. Roční pracovní plán programu PRIMA rozlišuje mezi činnostmi uvedenými v odst. 1 písm. a), činnostmi uvedenými ve stejném odstavci písm. b) a také administrativními náklady struktury PRIMA-IS. Stanoví odhady příslušných výdajů a rozpočtové prostředky přidělené na činnosti financované z finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 a na činnosti financované zúčastněnými státy bez finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1. Roční pracovní plán programu PRIMA také obsahuje odhadovanou hodnotu věcných příspěvků zúčastněných států uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    69

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pozměněné roční pracovní plány na daný rok a roční pracovní plány pro následující roky zohledňují výsledky předchozích výzev k předkládání návrhů. Usilují o řešení nedostatečného pokrytí odborných témat, zejména těch, na něž se původně vztahovaly činnosti podle odst. 1 písm. b), které nemohly být dostatečně financovány.

Pozměňovací návrh    70

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Činnosti financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie mohou být do ročních pracovních plánů programu PRIMA zahrnuty pouze na základě kladného výsledku jejich externího nezávislého mezinárodního vzájemného hodnocení s ohledem na cíle programu PRIMA zorganizovaného strukturou PRIMA-IS.

5.  Činnosti financované zúčastněnými státy bez finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 mohou být do ročních pracovních plánů programu PRIMA zahrnuty pouze na základě kladného výsledku jejich externího nezávislého mezinárodního vzájemného hodnocení s ohledem na cíle programu PRIMA zorganizovaného strukturou PRIMA-IS.

Pozměňovací návrh    71

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Činnosti zahrnuté do ročního pracovního plánu programu PRIMA a financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie se provádějí v souladu se společnými zásadami, které PRIMA-IS přijme po schválení Komisí. Společné zásady zohledňují zásady stanovené v tomto rozhodnutí, v hlavě VI nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v nařízení (EU) č. 1290/2013, zejména pak zásady rovného zacházení, transparentnosti, nezávislého vzájemného hodnocení a výběru. Po schválení Komisí struktura PRIMA-IS také přijme požadavky na podávání zpráv, které jí mají předkládat zúčastněné státy, včetně ukazatelů zahrnutých do každé z těchto činností.

6.  Činnosti zahrnuté do ročního pracovního plánu programu PRIMA a financované zúčastněnými státy bez finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 se provádějí v souladu se společnými zásadami, které PRIMA-IS přijme po schválení Komisí. Společné zásady zohledňují zásady stanovené v tomto rozhodnutí, v hlavě VI nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v nařízení (EU) č. 1290/2013, zejména pak zásady rovného zacházení, transparentnosti, nezávislého vzájemného hodnocení a výběru. Po schválení Komisí struktura PRIMA-IS také přijme požadavky na podávání zpráv, které jí mají předkládat zúčastněné státy, včetně ukazatelů zahrnutých do každé z těchto činností.

Pozměňovací návrh    72

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Kromě společných zásad uvedených v odstavci 6 musí činnosti uvedené v odst. 1 písm. b) bod i) splňovat i tyto podmínky:

7.  Kromě společných zásad uvedených v odstavci 6 musí činnosti uvedené v odst. 1 písm. b) bod i) splňovat i tyto podmínky:

a)  Návrhy se týkají nadnárodních projektů, s minimální účastí alespoň tří nezávislých právních subjektů usazených ve třech různých zúčastněných státech, z nichž:

a)  Návrhy se týkají nadnárodních projektů, s minimální účastí alespoň tří nezávislých právních subjektů usazených ve třech různých zemích považovaných k datu uzávěrky předložení návrhu na základě příslušné výzvy k předkládání návrhů za zúčastněné státy v souladu s tímto rozhodnutím, z nichž:

i)  jeden je usazen v členském státě nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020, a

i)  jeden je usazen v členském státě nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020, jež nejsou zahrnuty v bodě ii), a

ii)  jeden je usazen ve třetí zemi považované k datu uzávěrky předložení návrhu na základě příslušné výzvy k předkládání návrhů za zúčastněný stát v souladu s tímto rozhodnutím.

ii)  jeden je usazen ve třetí zemi uvedené v čl. 1 odst. 2 nebo nacházející se na pobřeží Středozemního moře.

b)  Návrhy jsou vybírány na základě nadnárodních výzev pro předložení návrhů a dvoustupňovým postupem. Krok 1 spočívá v přezkumu návrhů předložených právními subjekty, které jsou způsobilé pro financování v rámci příslušných vnitrostátních programů, a to na vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni. Krok 2 spočívá v jednom nezávislém mezinárodním vzájemném přezkumu organizovaném strukturou PRIMA-IS. V rámci kroku 2 jsou návrhy hodnoceny za pomoci alespoň tří nezávislých odborníků, a to na základě těchto kritérií udělení zakázky: excelence, dopad, kvalita a účinnost realizace.

b)  Návrhy jsou vybírány na základě nadnárodních výzev pro předložení návrhů a jsou hodnoceny za pomoci alespoň tří nezávislých odborníků, a to na základě těchto kritérií udělení zakázky: excelence, dopad, kvalita, udržitelnost a účinnost realizace.

c)  Návrhy jsou seřazeny v souladu s výsledky hodnocení. Na základě tohoto pořadí provede PRIMA-IS výběr. Zúčastněné státy se dohodnou na příslušném režimu financování, který umožní maximalizovat počet návrhů financovaných na základě tohoto pořadí, zejména stanovením rezervních částek do vnitrostátních příspěvků pro výzvy k předkládání návrhů.

c)  Návrhy jsou seřazeny v souladu s výsledky hodnocení. PRIMA-IS provede výběr, který se bude tímto pořadím řídit. Zúčastněné státy se dohodnou na příslušném režimu financování, který umožní maximalizovat počet návrhů financovaných na základě tohoto pořadí, zejména stanovením rezervních částek do vnitrostátních příspěvků pro výzvy k předkládání návrhů. V případě, že jeden nebo více projektů nelze financovat, mohou být vybrány projekty, které v rámci pořadí bezprostředně následují.

Pozměňovací návrh    73

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Všechny výzvy, návrhy a projekty jsou ihned zpřístupněny v databázi programu Horizont 2020 eCORDA.

Pozměňovací návrh    74

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Za účelem dosažení většího účinku a zabránění možnému překrývání je nutné usilovat o koordinaci mezi programem PRIMA a dalšími výzkumnými a inovačními projekty prováděnými v rámci programu Horizont 2020, jako je nástroj EIT Food KIC či jiné unijní nástroje, jako například evropský nástroj sousedství a partnerství.

Pozměňovací návrh    75

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013 tvoří minimální počet účastníků tři právní subjekty usazené ve třech různých zúčastněných státech, přičemž:

2.  Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013 tvoří minimální počet účastníků tři právní subjekty usazené ve třech různých zemích považovaných k datu uzávěrky předložení návrhu na základě příslušné výzvy k předkládání návrhů za zúčastněné státy v souladu s tímto rozhodnutím, přičemž:

a)  jeden je usazen v členském státě nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020, a

a)  jeden je usazen v členském státě nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020, jež nejsou zahrnuty v písmenu b), a

b)  jeden je usazen ve třetí zemi považované k datu uzávěrky předložení návrhu na základě příslušné výzvy k předkládání návrhů za zúčastněný stát v souladu s tímto rozhodnutím.

b)  jeden je usazen ve třetí zemi uvedené v čl. 1 odst. 2 nebo nacházející se na pobřeží Středozemního moře.

Pozměňovací návrh    76

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kromě účastníků způsobilých pro financování na základě čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1290/2013 je pro financování způsobilý jakýkoli právní subjekt usazený ve zúčastněném státě.

4.  Odchylně od čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1290/2013 jsou pro financování prostřednictvím struktury PRIMA-IS způsobilí tito účastníci:

 

a)   jakýkoli právní subjekt založený podle právních předpisů Unie a usazenýzúčastněném státě;

 

b)   jakákoli mezinárodní organizace evropského zájmu vymezená v čl. 2 odst. 1 bodě 12 nařízení (EU) č. 1290/2013.

Pozměňovací návrh    77

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.   V případě mezinárodní organizace, která není způsobilá pro financování prostřednictvím struktury PRIMA-IS, může být financování poskytnuto, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 

a)   účast je strukturou PRIMA-IS považována za zásadní pro provedení akce;

 

b)   financování je poskytnuto v rámci dvoustranné vědecké a technologické dohody nebo jiného ujednání mezi Unií a touto mezinárodní organizací.

Pozměňovací návrh    78

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.   V případě právního subjektu vytvořeného podle právních předpisů Unie a usazeného v zemi, která není zúčastněným státem, může být financování prostřednictvím struktury PRIMA-IS poskytnuto, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 

a)   účast je strukturou PRIMA-IS považována za zásadní pro provedení akce;

 

b)   je sjednána ad hoc dohoda o financování mezi strukturou PRIMA-IS a třetí zemí, v níž je právní subjekt usazen.

Pozměňovací návrh    79

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Aniž je dotčen článek 18 nařízení (EU) č. 1290/2013, může příslušná vzorová grantová dohoda stanovit, že právní subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky ze struktury PRIMA-IS a které jsou usazeny v zemích, které nejsou zúčastněnými státy, musí též poskytnout náležité finanční záruky, aby bylo zajištěno úplné zpětné získání veškerých částek splatných vůči Unii v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012 a s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.

Pozměňovací návrh    80

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d.  Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 1290/2013, může struktura PRIMA-IS s přihlédnutím ke zvláštním rysům programu PRIMA do svých ročních pracovních plánů zavést další podmínky účasti týkající se druhu subjektů, jež mohou být koordinátory při nepřímých akcích.

Pozměňovací návrh    81

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odchylně od článku 12 nařízení (EU) č. 1290/2013 v případě, že je určitá činnost zahrnuta do ročního pracovního plánu programu PRIMA, může PRIMA-IS vyhlásit společné výzvy s jinými třetími zeměmi, než jsou zúčastněné státy nebo jejich vědecké a technologické organizace a agentury, s mezinárodními organizacemi nebo s jinými třetími stranami, zejména nevládními organizacemi, v souladu s pravidly stanovenými v článku 12 nařízení (EU) č. 1290/2013.

vypouští se

Pozměňovací návrh    82

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud finanční záruky poskytují zúčastněné státy, každý z těchto států by měl odpovídat maximálně za částku, jež je nižší nebo se rovná finančnímu závazku, který přijal v rámci programu PRIMA. Celkem by toto krytí mělo být omezeno nejvýše na 200 000 000 EUR.

Odůvodnění

Záruky poskytnuté zúčastněnými státy musí být odpovídající, což znamená dostatečné a přiměřené.

Pozměňovací návrh    83

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Není-li program PRIMA realizován nebo je-li realizován neadekvátně, částečně nebo opožděně, může Komise ukončit nebo pozastavit poskytování finančního příspěvku od Unie nebo tento finanční příspěvek úměrně snížit podle skutečného provádění programu PRIMA.

1.  Není-li program PRIMA realizován nebo je-li realizován neadekvátně, částečně nebo opožděně, může Komise ukončit nebo pozastavit poskytování finančního příspěvku od Unie nebo tento finanční příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 1 úměrně snížit podle skutečného provádění programu PRIMA.

Pozměňovací návrh    84

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud zúčastněné státy své příspěvky na financování programu PRIMA neposkytnou, nebo je poskytnou částečně či opožděně, může Komise ukončit nebo pozastavit poskytování finančního příspěvku Unie nebo tento finanční příspěvek úměrně snížit s ohledem na výši finančních prostředků přidělených zúčastněnými státy na realizaci programu PRIMA.

2.  Pokud zúčastněné státy své příspěvky na financování programu PRIMA neposkytnou, nebo je poskytnou částečně či opožděně, může Komise ukončit nebo pozastavit poskytování finančního příspěvku Unie nebo tento finanční příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 1 úměrně snížit s ohledem na výši finančních prostředků přidělených zúčastněnými státy na realizaci programu PRIMA.

Pozměňovací návrh    85

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  valná hromada;

a)  správní rada, která se skládá z předsedy a spolupředsedy;

Pozměňovací návrh    86

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  správní rada;

b)  řídící výbor;

Pozměňovací návrh    87

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  sekretariát;

c)  sekretariát, v jehož čele stojí ředitel;

Pozměňovací návrh    88

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vědecká poradní rada.

d)  vědecký poradní výbor.

Pozměňovací návrh    89

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Realizační strukturu PRIMA-IS řídí valná hromada, v níž jsou zastoupeny všechny zúčastněné státy. Valná hromada je rozhodovacím orgánem realizační struktury PRIMA-IS.

Realizační strukturu PRIMA-IS řídí správní rada, v níž jsou zastoupeny všechny zúčastněné státy. Správní rada je rozhodovacím orgánem struktury PRIMA-IS. Správní rada zajistí, aby Evropský parlament pravidelně dostával o programu PRIMA aktuální informace.

Pozměňovací návrh    90

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Valná hromada po schválení Komise přijímá:

Správní rada po schválení Komisí přijímá:

Pozměňovací návrh    91

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  Správní rada ověří, zda jsou splněny podmínky uvedené v čl. 1 odst. 3, a náležitě o tom informuje Komisi.

Pozměňovací návrh    92

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Valná hromada schvaluje účast jiné třetí země nepřidružené k programu Horizont 2020, než uvedené v čl. 1 odst. 2, na programu PRIMA, poté, co přezkoumá vhodnost její účasti pro dosažení cílů programu.

Správní rada schvaluje účast jiné třetí země nepřidružené k programu Horizont 2020 a neuvedené v čl. 1 odst. 2 na programu PRIMA, poté co přezkoumá vhodnost její účasti pro dosažení cílů programu.

Pozměňovací návrh    93

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Správní rada rozhoduje, co je odpovídající procentní podíl z celkové částky podle čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    94

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý zúčastněný stát má ve valné hromadě jeden hlas. Rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu. Při absenci konsensu přijímá valná hromada svá rozhodnutí většinou alespoň 75 % hlasů. Účast jiné třetí země nepřidružené k programu Horizont 2020, než uvedené v čl. 1 odst. 2, na programu PRIMA, se schvaluje jednomyslně.

Každý zúčastněný stát má ve správní radě jeden hlas. Rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu. Při absenci konsensu přijímá správní rada svá rozhodnutí většinou alespoň 75 % platných odevzdaných hlasů.

Pozměňovací návrh    95

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Unie zastoupená Komisí je zvána na všechna zasedání valné hromady jako pozorovatel a může se účastnit diskuse. Obdrží všechny potřebné dokumenty.

Unie zastoupená Komisí je zvána na všechna zasedání správní rady jako pozorovatel a může se účastnit diskuse. Obdrží všechny potřebné dokumenty.

Pozměňovací návrh    96

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Struktura PRIMA-IS při činnosti směřující k dosažení jejích institucionálních cílů zajišťuje odpovídající komunikaci s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh    97

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Valná hromada stanoví počet členů správní rady, kterých musí být nejméně pět, a jmenuje je. Správní rada dohlíží na sekretariát realizační struktury PRIMA-IS.

3.  Správní rada stanoví počet členů řídícího výboru, kterých musí být nejméně pět, a jmenuje je. Řídící výbor dohlíží na sekretariát realizační struktury PRIMA-IS.

Pozměňovací návrh    98

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Valná hromada zřídí sekretariát realizační struktury PRIMA-IS, který je výkonným orgánem programu PRIMA.

Sekretariát je výkonným orgánem programu PRIMA.

Pozměňovací návrh    99

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  spravuje finanční příspěvky Unie a členských států a podává zprávy o jejich využívání;

d)  spravuje finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1 a finanční příspěvky zúčastněných států a podává zprávy o jejich využívání;

Pozměňovací návrh     100

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zajišťuje transparentnost činností programu PRIMA.

Pozměňovací návrh    101

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Valná hromada jmenuje vědeckou poradní radu tvořenou nezávislými odborníky ze zúčastněných států, kteří jsou kvalifikovaní v oblastech souvisejících s programem PRIMA. Valná hromada stanoví počet členů vědecké poradní rady, jejich hlasovací práva a mechanismy jejich jmenování v souladu s článkem 40 nařízení (EU) č. 1290/2013.

Správní rada jmenuje vědecký poradní výbor tvořený nezávislými odborníky, kteří jsou kvalifikovaní v oblastech souvisejících s programem PRIMA. Správní rada stanoví počet členů vědeckého poradního výboru a mechanismy jejich jmenování v souladu s článkem 40 nařízení (EU) č. 1290/2013.

Pozměňovací návrh    102

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Valná hromada může v rámci vědecké poradní rady pro konkrétní úlohy zřídit specializované pracovní skupiny s dalšími nezávislými odborníky.

vypouští se

Odůvodnění

Pro účely transparentnosti a odpovědnosti by se mělo předcházet rozšiřování skupin.

Pozměňovací návrh    103

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vědecká poradní rada:

Vědecký poradní výbor:

Pozměňovací návrh    104

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  radí valné hromadě ohledně strategických priorit a potřeb;

a)  radí správní radě ohledně strategických priorit a potřeb;

Pozměňovací návrh    105

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  radí valné hromadě ohledně obsahu a rozsahu návrhu ročního pracovního plánu programu PRIMA z vědeckého a technického hlediska;

b)  radí správní radě ohledně obsahu a rozsahu návrhu ročního pracovního plánu programu PRIMA z vědeckého a technického hlediska;

Pozměňovací návrh    106

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  případně doporučuje hromadě zřízení vědeckých podvýborů, pracovních týmů a specializovaných pracovních skupin.

vypouští se

Odůvodnění

Pro účely transparentnosti a odpovědnosti by se mělo předcházet rozšiřování skupin.

Pozměňovací návrh    107

Návrh rozhodnutí

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 30. června 2022 provede Komise průběžné hodnocení programu PRIMA. O tomto hodnocení vypracuje Komise zprávu obsahující závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise zašle zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2022.

1.  Do 30. června 2022 provede Komise za pomoci nezávislých odborníků průběžné hodnocení programu PRIMA. O tomto hodnocení vypracuje Komise zprávu obsahující závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise zašle zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2022.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 1995 zahájil barcelonský proces svým prohlášením ambiciózní program evropsko-středomořského partnerství, jehož cílem je vytvoření prostoru míru, stability a prosperity. Od počátku tohoto procesu je spolupráce v oblasti výzkumu a inovací považována za velmi důležitou.

V roce 2007, 12 let od zahájení barcelonského procesu, který byl mezitím podpořen novějším nástrojem, evropským nástrojem sousedství a partnerství (ENPI), vydala evropsko-středomořská ministerská konference pro vyšší vzdělávání a výzkum ambiciózní dokument, káhirské prohlášení, v němž uvedla, že výzkum a inovace představují z hlediska evropsko-středomořské spolupráce prioritní odvětví.

Během evropsko-středomořské konference o výzkumu a inovacích, která se konala v dubnu 2012 v Barceloně, dospěla EU, její členské státy i partnerské středomořské země k závěru, že spolupráce v oblasti vyššího vzdělávání, výzkumu a inovace jsou jedinými prostředky pro dosažení sociálního a hospodářského rozvoje na obou březích Středozemního moře.

V prosinci 2014 schválili oba spoluzákonodárci, Rada a Evropský parlament, návrh na zavedení „partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti“ (PRIMA) a požádali Komisi, aby připravila návrh na provádění této iniciativy a vyjádřili přitom podporu použití článku 185 jako vhodného právního základu.

Dne 18. října 2016 přijala Evropská komise návrh na vytvoření nového partnerství v rámci veřejného sektoru pro výzkum a inovace ve středomořské oblasti (PRIMA) podle článku 185 SFEU, které se bude zaměřovat na dvě klíčové socioekonomické otázky, které jsou pro tento region důležité: zemědělsko-potravinářské systémy a vodohospodářství.

Zpravodajka zdůrazňuje, že současné sociální a politické otřesy v oblasti Středomoří by nás měly vést k úvahám nad výzvami, kterým čelí hospodářství v zemích hraničících s EU, a nad možným pákovým efektem pro udržitelný rozvoj v této oblasti. Zlepšení životních podmínek je jedním z hlavních požadavků občanů Středomoří, kteří čelí mnohostranné nejistotě, jež je denně staví do velmi zranitelné situace. Přístup k potravinám a vodě představuje v této oblasti určující a vzájemně propojenou výzvu a jejich zajištění má v této oblasti klíčový – politický, sociální, hospodářský – význam.

V této souvislost zpravodajka zdůrazňuje skutečnost, že ozbrojené konflikty, politická nestabilita, změna klimatu, neudržitelné hospodaření se zdroji a rychle rostoucí populace představují nejkritičtější faktory, které přispívají k migraci. V tomto ohledu uznává zpravodajka jak přístup rámce partnerství k hledání krátkodobých řešení okamžitého migračního tlaku, tak hlubší investice k řešení prvotních příčin migrace a nuceného vysídlování.

Zpravodajka podporuje celkový cíl programu PRIMA, tj. provádění společného programu podle pravidel iniciativy Horizont 2020 pro vývoj a přijetí inovativních a integrovaných řešení vedoucích k větší účinnosti, bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti zemědělsko-potravinářských systémů a vodohospodářství v oblasti Středomoří. Účel programu PRIMA je v souladu s nedávno dohodnutými cíli v oblasti udržitelného rozvoje a připravovanou evropskou strategií pro udržitelný rozvoj. V této souvislosti zpravodajka zdůrazňuje, že voda je veřejným statkem a přístup k vodě a hygienickým zařízením představuje základní lidské právo.

Zpravodajka se domnívá, že program PRIMA, jakožto partnerství v rámci veřejného sektoru v oblasti výzkumu a inovací, by měl být výlučně zaměřen na civilní uplatnění, jak stanoví čl. 19 odst. 2 nařízení č. 1291/2013. Stejně tak by všechna opatření programu PRIMA v oblasti výzkumu a inovací měla respektovat základní práva a zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Tato opatření by měla být v souladu se všemi právními požadavky, včetně mezinárodního práva a Charty OSN, a zejména s článkem 73 této Charty ohledně nesamosprávných území.

Zpravodajka také plně souhlasí s celkovým cílem programu PRIMA, tj. přispět k udržitelnému a inkluzivnímu růstu v rámci evropsko-středomořského partnerství, a jeho specifickým cílem koordinovat, posílit, zintenzivnit, rozšířit a zharmonizovat stávající roztříštěné vnitrostátní programy v oblasti výzkumu a inovace zaměřené na zemědělsko-potravinářské systémy a vodohospodářství v rámci vícerozměrného, komplexního a integrovaného přístupu zahrnujícího více zúčastněných stran.

Domnívá se, že program PRIMA nabízí příležitosti v oblasti vědecké diplomacie, která může mít přidanou hodnotu při podpoře spolupráce a předcházení konfliktům, obnově důvěry a posilování sdíleného porozumění mezi oběma zeměmi. Stejně tak se zpravodajka domnívá, že by nadcházející projekty mohly mát další socioekonomické a politické dopady, pokud jde o podporu místního rozvoje ve venkovských oblastech při zajišťování potravin a zabezpečování vody ekologicky udržitelným způsobem, tvorbu pracovních míst, obchodní příležitosti a podporu drobných zemědělců.

Zpravodajka také připomíná, že skutečnost, že program PRIMA byl vytvořen jako iniciativa otevřené inovace, umožňuje lépe šířit jeho výsledky, což bude mít konkrétní přínos pro konečné uživatele a podniky v oblasti Středomoří a podpoří dialog mezi jednotlivými evropsko-středomořskými zeměmi.

Zpravodajka vítá návrh Komise podle článku 185 SFEU, jehož cílem je zřídit partnerství na období 10 let (do 31. prosince 2028). Program PRIMA obdrží financování ve výši 200 mil. EUR z rámcového programu Horizont 2020 pro výzkum. Příspěvek EU bude spravovat prováděcí struktura PRIMA - IS a bude roven příspěvku 200 mil. EUR, k němuž se zavázaly zúčastněné státy. Zpravodajka dále konstatuje, že je nezbytné zavést výjimky z pravidel týkajících se účasti v programu Horizont 2020, které by třetím zemím a mezinárodním organizacím umožnily se do těchto partnerství zapojit.

Podle stávajícího vývoje a vyjádřených vnitrostátních závazků, které zpravodajka zohlednila, bude program PRIMA společně provádět 14 zemí z obou břehů Středozemního moře s různým statusem v závislosti na jejich účasti v programu Horizont 2020: devět členských států (Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Portugalsko, Řecko a Španělsko), dvě přidružené země (Izrael a Tunisko) a čtyři třetí země (Jordánsko, Maroko, Egypt a Libanon).

Zpravodajka nesdílí stanovisko Komise, že projekty, které mají být z programu PRIMA financovány, by se měly především zaměřovat na vyšší úrovně technologické vyspělosti. Domnívá se, že by o tom měl být rozhodnuto v závislosti na potřebách jednotlivých výzev/projektů zařazených do ročního pracovního plánu. A dále, přestože se zpravodajka nedomnívá, že by pouze velké projekty byly slibnější, pokud jde o rychlé dosahování výsledků a přispívání k cílům programu PRIMA, je třeba zajistit vhodnou rovnováhu mezi malými a velkými projekty.

Není třeba zdůrazňovat, že transparentnost při šíření informací, výsledků a údajů o finančním řízení unijních i vnitrostátních finančních prostředků jsou nezbytným předpokladem pro úspěch programu PRIMA.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (10.3.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Evropské unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

Navrhovatel: Francesc Gambús

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hospodaření s vodou a spolu s ním záruka zajištění potravin jsou výzvou, kterou musí Evropská unie již přijmout. Chudoba v oblasti vody definovaná jako „stav, kdy neexistuje přístup k dostatečnému množství vody nebo k vodě náležité kvality za účelem splnění základních osobních potřeb“, postihuje v oblasti Středomoří podle údajů Evropské komise přibližně 180 milionů osob, což má dopad na zdraví a stabilitu obyvatelstva na obou březích. Proto je správné, aby Evropská unie co nejdříve podpořila a posílila iniciativu PRIMA.

V tomto bodě je třeba připomenout, že v mnoha zónách a povodích tlak na vodní zdroje pouze vzrostl, a to jak z důvodu poptávky obyvatelstva, tak kvůli nárůstu zavlažovaných území, což ohrožuje některá místní drobná hospodářství a zvláště chráněná přírodní území.

Z toho důvodu musí rozvoj iniciativy PRIMA zaujmout holistický přístup, který se bude zabývat jak účinností zavlažovaných území, plodin a městských kanalizací, tak rovněž ochranou přírodních oblastí, mokřadů a zvláště chráněných přírodních území v souladu s evropskou legislativou a zejména plněním a dodržováním rámcové směrnice o vodě a souladem s ní.

Dialog mezi oběma břehy Středomoří v rámci iniciativy PRIMA může sloužit jak k tomu, aby se zabránilo dopadům změny klimatu, tak k tomu, aby se čelilo paralelním výzvám, jako je desertifikace. Proto bude účast Unie pro Středomoří, která má již rozsáhlé zkušenosti, zdůrazněna při rozvoji i při řízení partnerství.

Je však nezbytné změnit některé body rozhodnutí za účelem lepší správy partnerství PRIMA a lepšího a účinnějšího využívání finančních prostředků, které jsou k dispozici na projekty určené na výzkum a vývoj, což je chápáno jako větší účinnost finančních prostředků určených na partnerství PRIMA, větší příležitosti vytvořit prostředí nezbytné pro hospodářský růst a tvorbu důstojných pracovních míst v zemích středomořské oblasti, které byly nejvíce postiženy hospodářskou krizí a mají nejvyšší míru nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi.

Z debaty na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 15. prosince 2014 jasně vyplynulo, že účast Unie v partnerství PRIMA je důležitá s ohledem na impulz a přidanou hodnotu, které by přinesla. Stejně tak se poukázalo na význam vodních zdrojů při rozvoji zemí a na nezbytnost, aby projekty přinášely znalosti, a na uplatnění obnovitelných energií ve vodních infrastrukturách, například ve vodních čerpadlech, za účelem rozvoje udržitelnějších plodin.

Zaručit zajištění potravin a vodní zdroje je též povinností Unie, která musí být v rámci její politiky sousedství ústřední, rovněž za účelem zaručení stability a rozvoje v sousedních zemích. A partnerství, které vzešlo z Konference pro výzkum a inovace konané v Barceloně v dubnu 2012, může být oporou, na které je možné je vybudovat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Partnerství v rámci veřejného sektoru by se měla zaměřit na rozvíjení těsnější součinnosti a předcházení zbytečnému zdvojování unijních, mezinárodních, vnitrostátních a regionálních výzkumných programů a měla by důsledně dodržovat obecné zásady programu Horizont 2020, zejména pokud jde o otevřenost a transparentnost.

(3)  Partnerství v rámci veřejného sektoru se musí zaměřit na rozvíjení těsnější součinnosti a předcházení zbytečnému zdvojování a tříštění unijních, mezinárodních, vnitrostátních a regionálních výzkumných programů a měla by důsledně dodržovat obecné zásady programu Horizont 2020, zejména pokud jde o otevřenost a transparentnost. Pro úspěch programu PRIMA je klíčové dobré a včasné šíření komplexních informací a transparentnost výsledků a finančního řízení.

Pozměňovací návrh     2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Plné provedení lidského práva na přístup k vodě a hygienickým zařízením, které uznala OSN a podporují ho členské státy, má zásadní význam pro život a řádné hospodaření s vodními zdroji hraje klíčovou úlohu při zajištění udržitelného využívání vody a zachování světových přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh     3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že pro účinné řešení společných výzev je nezbytná mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je klíčovým aspektem globálních závazků Unie a hraje významnou úlohu v partnerství Unie se sousedními zeměmi. Tato spolupráce se řídí přístupem použitým v evropské politice sousedství s cílem diferencovat úroveň spolupráce s každou zemí v sousedství na základě jejího závazku vůči Unii.

(5)  Nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že pro účinné řešení společných výzev je nezbytná mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vědy a inovací je klíčovým aspektem globálních závazků Unie a hraje významnou úlohu v partnerství Unie se sousedními zeměmi. Tato spolupráce se řídí přístupem použitým v evropské politice sousedství s cílem diferencovat úroveň spolupráce s každou zemí v sousedství na základě jejího závazku vůči Unii.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Cílem programu PRIMA je provádění společného programu pro vývoj a přijetí inovativních a integrovaných řešení vedoucích k větší účinnosti, bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti výroby potravin a zásobování vodou v oblasti Středomoří. Program PRIMA by měl přispět k dosažení nedávno dohodnutých cílů v oblasti udržitelného rozvoje a připravované evropské strategie pro udržitelný rozvoj.

(8)  Nedostatek čisté vody a výživných potravin má nepříznivý dopad na zdraví a stabilitu populace a cílem programu PRIMA je provádění společného programu pro vývoj a přijetí inovativních, mnohostranných a integrovaných společných řešení vedoucích k větší účinnosti, bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti zemědělsko-potravinářské výroby a zásobování vodou, jakož i jejího čištění a opětovného využití v oblasti Středomoří, a to na základě zásad spoluvlastnictví, společného zájmu a společného prospěchu. Vzhledem k tomu, že přístup k vodě a hygienickým zařízením představuje základní lidské právo a že zajištění potravin a dostupnost vody má v tomto regionu prvořadý význam, musí program PRIMA přispět k dosažení nedávno dohodnutých cílů v oblasti udržitelného rozvoje a připravované evropské strategie pro udržitelný rozvoj, jakož i cílů Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh     5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Udržitelné zásobování vodou a výroba potravin v oblasti Středomoří vyžadují ochranu přírodních sladkovodních ekosystémů, přechod na účinnější modely spotřeby a integraci obnovitelných zdrojů energie. Pro zajištění nákladové efektivity a přínosu pro celou společnost je nezbytné otevřené, demokratické a participativní řízení dodávek vody.

Pozměňovací návrh     6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Udržitelná ochrana přírodních oblastí, jako jsou sladkovodní ekosystémy, je klíčovým předpokladem rozvoje a je rozhodující pro zajištění dodávek pitné vody.

Pozměňovací návrh     7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Nedostatek vody v oblasti Středomoří vyžaduje jiná energetická řešení a zavedení účinnějších modelů. Do procesů zaměřených na nahrazování fosilních paliv by měla být začleněna obnovitelná energie.

Pozměňovací návrh     8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d)  Pro zajištění přijímání nákladově nejefektivnějších řešení hospodaření s vodními zdroji ve prospěch celé společnosti má klíčový význam otevřená, demokratická a participativní správa.

Pozměňovací návrh     9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V souladu s cíli programu Horizont 2020 by měl mít právo účastnit se programu PRIMA jakýkoli jiný členský stát nebo třetí země přidružená k programu Horizont 2020, pokud se zaváže, že bude přispívat k financování programu PRIMA.

(10)  V souladu s cíli programu Horizont 2020 by měl mít právo účastnit se programu PRIMA jakýkoli jiný členský stát nebo třetí země přidružená k programu Horizont 2020, pokud se zaváže, že bude přispívat k financování programu PRIMA odpovídajícím procentním podílem z celkové částky.

Pozměňovací návrh     10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Partnerství v rámci programu PRIMA by mělo pokrývat celý řetězec od výzkumu po inovace a měly by se do něj zapojit univerzity, výzkumné a technologické instituce, průmysl a malé a střední podniky orientované na inovace.

Pozměňovací návrh     11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Činnosti programu PRIMA by měly být v souladu s cíli a výzkumnými a inovačními prioritami stanovenými v programu Horizont 2020, jakož i s obecnými zásadami a podmínkami, jež jsou vymezeny v článku 26 nařízení (EU) č. 1291/2013. Program PRIMA by měl při klasifikaci technologického výzkumu, produktového vývoje a demonstračních činností zohlednit také definice OECD, pokud jde o úroveň technologické připravenosti.

(16)  Činnosti programu PRIMA by měly být v souladu s cíli a výzkumnými a inovačními prioritami stanovenými v programu Horizont 2020, jakož i s obecnými zásadami a podmínkami, jež jsou vymezeny v článku 26 nařízení (EU) č. 1291/2013. Program PRIMA by měl při klasifikaci technologického výzkumu, produktového vývoje a demonstračních činností zohlednit také definice OECD, pokud jde o úroveň technologické připravenosti, a řešit úroveň technologické připravenosti od nízké po vysokou, včetně forem výzkumu motivovaného zvídavostí a výzkumu založeného na praxi.

Pozměňovací návrh     12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Výzvy k podávání návrhů řízené PRIMA-IS by měly být zveřejněny rovněž na jednotném portálu pro účastníky a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků programu Horizont 2020 k šíření informací, spravovaných Komisí.

(18)  Výzvy k podávání návrhů řízené PRIMA-IS by měly být zveřejněny rovněž na jednotném portálu pro účastníky PRIMA-IS a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků programu Horizont 2020 k šíření informací, spravovaných Komisí.

Pozměňovací návrh     13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Na žádost Komise by PRIMA-IS a zúčastněné státy měly Komisi poskytnout informace, které potřebuje za účelem jejich zahrnutí do zpráv o hodnocení programu PRIMA.

(27)  Na žádost Komise by PRIMA-IS a zúčastněné státy měly Komisi poskytnout informace, které potřebuje za účelem jejich zahrnutí do zpráv o hodnocení programu PRIMA. Současně by tyto informace měly být postoupeny příslušným výborům Parlamentu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Cílem tohoto rozhodnutí je posílit integraci a soulad výzkumných a inovačních systémů a aktivit v zemích Středomoří v oblasti zásobování vodou a potravinových systémů. Rozsah výzkumu a inovací potřebný k řešení výzev v oblasti Středomoří je obrovský kvůli systémovému charakteru hlavních problémů. Rozsah výzkumu a inovací je komplexní, víceoborový a vyžaduje přeshraniční přístup orientovaný na více aktérů. Společný přístup s širokou řadou zúčastněných států může pomoci zvýšit požadovaný rozsah a dosah sdružováním finančních a intelektuálních zdrojů. Jelikož tohoto cíle může být proto lépe dosaženo na úrovni Unie začleněním vnitrostátního úsilí do jednotného přístupu Unie, spojením roztříštěných vnitrostátních výzkumných programů, poskytnutím pomoci při navrhování společných strategií v oblasti výzkumu a financování, které přesahují hranice států, a dosažením potřebného kritického počtu účastníků a objemu investic, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(28)  Cílem tohoto rozhodnutí je posílit integraci a soulad výzkumných a inovačních systémů a aktivit v zemích Středomoří v oblasti zásobování vodou a čištění a opětovného a udržitelného využívání vody a v oblasti zemědělsko-potravinářských systémů. Rozsah výzkumu a inovací potřebný k řešení výzev v oblasti Středomoří je obrovský kvůli systémovému charakteru hlavních problémů. Zároveň by mělo být možné, aby příslušné výsledky sloužily jako vzor v jiných suchem postižených oblastech Unie. Rozsah výzkumu a inovací je komplexní, víceoborový a vyžaduje přeshraniční přístup orientovaný na více aktérů. Společný přístup s širokou řadou zúčastněných států může pomoci zvýšit požadovaný rozsah a dosah sdružováním finančních a intelektuálních zdrojů. Jelikož tohoto cíle může být proto lépe dosaženo na úrovni Unie začleněním vnitrostátního úsilí do jednotného přístupu Unie, spojením roztříštěných vnitrostátních výzkumných programů, poskytnutím pomoci při navrhování společných strategií v oblasti výzkumu a financování, které přesahují hranice států, a dosažením potřebného kritického počtu účastníků a objemu investic, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže určitá země splní požadavky stanovené v prvním pododstavci, považuje se pro účely tohoto rozhodnutí za zúčastněný stát.

Jestliže určitá země splní požadavky stanovené v tomto odstavci, považuje se pro účely tohoto rozhodnutí za zúčastněný stát.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu PRIMA je vyvinout plně vyzkoušenádemonstrovaná společná inovativní řešení zásobování vodou a potravinových systémů ve středomořském regionu, zajistit, aby byla odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnějšíudržitelnějšíaby přispívala k řešení problémů v oblasti výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.

1.  Obecným cílem programu PRIMA je dosáhnout sociálního a hospodářského rozvoje na obou stranách Středozemního moře budováním výzkumných a rozvojových kapacitvyvinout společná inovativní zemědělsko-potravinářská a vodohospodářská řešení týkající se problémů s vodou, včetně jejího čištění a opětovného využití, a potravinových systémů ve středomořském regionu, zvýšit účinnost, a to i omezováním ztrát a plýtvání, odolnost vůči změně klimatu a udržitelnost výroby potravinzásobování vodoupřispívat k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, zajištění potravin, výživy, zdraví, blahobytu, životního prostředí a migrace už na jejich začátku.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  formulace stabilního, dlouhodobého, společného strategického plánu v oblasti zásobování vodoupotravinových systémů;

i)  formulace dlouhodobého, udržitelného společného strategického plánu v oblasti hospodaření s vodou, její produkce a dodávek vody, včetně jejího čištění a opětovného využití, a v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů, a to v souladu s cíli v oblasti udržitelného rozvoje a s evropskou strategií pro udržitelný rozvoj za účelem ochrany přírodních zdrojů;

Pozměňovací návrh     18

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  růst inovativních a udržitelných řešení v oblasti zemědělství, výroby potravin a zásobování vodou a podpora uplatňování ze strany obcí, podniků a občanů; udržitelné hospodaření s vodou v suchých a polosuchých oblastech; udržitelné systémy zemědělské výroby v rámci středomořských environmentálních omezení za účelem zachování přírodních zdrojů;

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  orientování všech vnitrostátních programů v oblasti výzkumu a inovací na realizaci strategického plánu;

ii)  orientování relevantních vnitrostátních programů v oblasti výzkumu a inovací na realizaci strategického plánu a koordinace těchto programů;

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. iii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  strukturované zapojení všech příslušných aktérů ve veřejném i soukromém sektoru do realizace strategického plánu sdružením znalostí a finančních zdrojů k dosažení nezbytného kritického množství;

iii)  zapojení všech příslušných aktérů ve veřejném i soukromém sektoru do realizace strategického plánu sdružením znalostí a finančních zdrojů k dosažení nezbytného kritického množství;

Pozměňovací návrh     21

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 – písm. iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  posílení financování a realizačních schopností všech zapojených účastníků.

iv)  posílení financování a realizačních schopností všech zapojených účastníků včetně malých a středních podniků, akademické obce, nevládních organizací a místních výzkumných center.

Pozměňovací návrh     22

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  každý zúčastněný stát se zaváže přispět na financování programu PRIMA;

c)  každý zúčastněný stát se zaváže přispět na financování programu PRIMA odpovídajícím procentním podílem z celkové částky;

Pozměňovací návrh     23

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v souladu s článkem 12 je vytvořen model řízení programu PRIMA;

e)  v souladu s článkem 12 je vytvořen účinný model řízení programu PRIMA;

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise posuzuje plnění závazků přijatých zúčastněnými státy, zejména prostřednictvím prvních dvou ročních pracovních plánů programu PRIMA. Po tomto hodnocení se v souladu s článkem 9 přezkoumá maximální příspěvek od Unie uvedený v čl. 3 odst. 1.

3.  Komise posuzuje plnění závazků přijatých zúčastněnými státy, zejména prostřednictvím prvních dvou ročních pracovních plánů programu PRIMA. Po tomto hodnocení se v souladu s článkem 9 může přezkoumat maximální příspěvek od Unie uvedený v čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  případných finančních příspěvků struktuře PRIMA-IS s ohledem na financování nepřímých akcí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a);

a)  případných finančních nebo věcných příspěvků struktuře PRIMA-IS s ohledem na financování nepřímých akcí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a);

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  finančních nebo věcných příspěvků na realizaci činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) a

b)  finančních nebo věcných příspěvků na realizaci činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) a

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  finančních příspěvků do správního rozpočtu struktury PRISMA-IS, které nejsou pokryty příspěvkem Unie podle s čl. 3 odst. 3 písm. b).

c)  finančních nebo věcných příspěvků do správního rozpočtu struktury PRISMA-IS, které nejsou pokryty příspěvkem Unie podle s čl. 3 odst. 3 písm. b).

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Věcné příspěvky uvedené v tomto článku v odst. 2 písm. b) sestávají z nákladů vynaložených zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů při provádění činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) po odečtení případného přímého nebo nepřímého finančního příspěvku Unie na tyto náklady.

3.  Věcné příspěvky uvedené v tomto článku v odst. 2 písm. b) sestávají z nákladů vynaložených zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů při provádění činností uvedených v článku 6 nebo v souvislosti se správním rozpočtem struktury PRIMA-IS po odečtení případného přímého nebo nepřímého finančního příspěvku Unie na tyto náklady.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příspěvky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) považované za příspěvky od zúčastněných států se pro činnosti zahrnuté do prvního ročního pracovního plánu PRIMA provedou po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, a následně po přijetí následných ročních pracovních plánů strukturou PRIMA-IS.

5.  Příspěvky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) považované za příspěvky od zúčastněných států se pro činnosti zahrnuté do prvního ročního pracovního plánu PRIMA provedou po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost a následně během kalendářního roku (1. ledna – 31. prosince) následných ročních pracovních plánů přijatých strukturou PRIMA-IS.

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program PRIMA podporuje tyto činnosti:

1.  Program PRIMA podporuje tyto činnosti financované zúčastněnými členskými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů:

Pozměňovací návrh     31

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  akcí v oblasti výzkumu a inovací, jakož i inovačních činností, včetně demonstrací, pilotních zařízení, testování, zavádění v předkomerční fázi se zaměřením zejména na vyšší úrovně technologické připravenosti;

i)  akcí v oblasti výzkumu a inovací, jakož i inovačních činností, včetně demonstrací, pilotních zařízení, testování, zavádění v předkomerční fázi se zaměřením na úrovně technologické připravenosti, od nízkých po vysoké;

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  činnosti financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie, jež se v narůstající míře zabývají také vyššími úrovněmi technologické připravenosti a představují:

b)  činnosti financované zúčastněnými státy bez příspěvku Unie, jež se zabývají úrovněmi technologické připravenosti, od nízkých po vysoké.

Pozměňovací návrh     33

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  činnosti v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států.

ii)  činnosti v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států, včetně výzkumných programů zaměřených na strategické řízení vodních zdrojů a dlouhodobých plánů týkajících se zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně s cílem začlenit do nich soudržnější přístup týkající se vody, který bude odolnější vůči změně klimatu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Činnosti zahrnují akce v oblasti výzkumu a inovací, jakož i inovační činnosti, včetně inovačních demonstrací, pilotních zařízení, testování a zavádění v předkomerční fázi, které se zaměřují zejména na vyšší úrovně technologické připravenosti, a to prostřednictvím malých a středních projektů, pokud jde o rozpočet a počet účastníků.

 

Zahrnují rovněž koordinační a podpůrné akce zaměřené na šíření znalostí a poskytování informací s cílem propagovat program PRIMA a maximalizovat jeho dopady;

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program PRIMA se provádí na základě ročních pracovních plánů, které do konce předchozího roku přijme PRIMA-IS poté, co obdrží schválení Komise. Výjimkou je roční pracovní plán programu PRIMA na rok 2018, který může být přijat do 31. března 2018. Struktura PRIMA-IS roční pracovní plán zveřejní.

2.  Program PRIMA se provádí na základě ročních pracovních plánů, které přijme PRIMA-IS poté, co obdrží schválení Komise. Struktura PRIMA-IS uvedené plány zašle Komisi do konce předchozího roku. Výjimkou je roční pracovní plán programu PRIMA na rok 2018, který musí být zaslán do 31. března 2018. Struktura PRIMA-IS roční pracovní plán zveřejní.

Pozměňovací návrh    36

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Činnosti financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie mohou být do ročních pracovních plánů programu PRIMA zahrnuty pouze na základě kladného výsledku jejich externího nezávislého mezinárodního vzájemného hodnocení s ohledem na cíle programu PRIMA zorganizovaného strukturou PRIMA-IS.

5.  Činnosti financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie mohou být do ročních pracovních plánů programu PRIMA zahrnuty pouze na základě kladného hodnocení jejich příspěvku k cílům programu PRIMA ze strany struktury PRIMA-IS, která může v případě pochyb požádat o externí nezávislé vzájemné hodnocení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Činnosti zahrnuté do ročního pracovního plánu programu PRIMA a financované zúčastněnými státy prostřednictvím jejich vnitrostátních financujících subjektů bez příspěvku Unie se provádějí v souladu se společnými zásadami, které PRIMA-IS přijme po schválení Komisí. Společné zásady zohledňují zásady stanovené v tomto rozhodnutí, v hlavě VI nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v nařízení (EU) č. 1290/2013, zejména pak zásady rovného zacházení, transparentnosti, nezávislého vzájemného hodnocení a výběru. Po schválení Komisí struktura PRIMA-IS také přijme požadavky na podávání zpráv, které jí mají předkládat zúčastněné státy, včetně ukazatelů zahrnutých do každé z těchto činností.

6.  Činnosti zahrnuté do ročního pracovního plánu programu PRIMA se provádějí v souladu se společnými zásadami, které PRIMA-IS přijme po schválení Komisí. Společné zásady zohledňují rovnováhu mezi zájmy severní a jižní strany Středozemního moře a zásady stanovené v tomto rozhodnutí, v hlavě VI nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v nařízení (EU) č. 1290/2013, zejména pak zásady rovného zacházení, transparentnosti, nezávislého vzájemného hodnocení a výběru. Po schválení Komisí struktura PRIMA-IS také přijme požadavky na podávání zpráv, které jí mají předkládat zúčastněné státy, včetně ukazatelů zahrnutých do každé z těchto činností.

Pozměňovací návrh    38

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Návrhy jsou vybírány na základě nadnárodních výzev pro předložení návrhů a dvoustupňovým postupem. Krok 1 spočívá v přezkumu návrhů předložených právními subjekty, které jsou způsobilé pro financování v rámci příslušných vnitrostátních programů, a to na vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni. Krok 2 spočívá v jednom nezávislém mezinárodním vzájemném přezkumu organizovaném strukturou PRIMA-IS. V rámci kroku 2 jsou návrhy hodnoceny za pomoci alespoň tří nezávislých odborníků,to na základě těchto kritérií udělení zakázky: excelence, dopad, kvalita a účinnost realizace.

b)  Návrhy jsou vybírány na základě nadnárodních výzev pro předložení návrhů. Návrhy jsou hodnoceny za pomoci alespoň tří nezávislých odborníků, a to na základě těchto kritérií výběru a udělení zakázky: spravedlivá rovnováha mezi malými a většími projekty, relevantnost, vědeckátechnologická excelence, dopad, vědecká kvalita (řízení a partnerů) a účinnost realizace.

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 7 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Návrhy jsou seřazeny v souladu s výsledky hodnocení. Na základě tohoto pořadí provede PRIMA-IS výběr. Zúčastněné státy se dohodnou na příslušném režimu financování, který umožní maximalizovat počet návrhů financovaných na základě tohoto pořadí, zejména stanovením rezervních částek do vnitrostátních příspěvků pro výzvy k předkládání návrhů.

c)  Návrhy jsou seřazeny v souladu s výsledky hodnocení. Na základě tohoto pořadí provede PRIMA-IS výběr. Zúčastněné státy se dohodnou na příslušném režimu výběru, který umožní maximalizovat počet návrhů financovaných na základě tohoto pořadí, zejména stanovením rezervních částek do vnitrostátních příspěvků pro výzvy k předkládání návrhů. V případě, že jeden nebo více projektů nelze financovat z důvodu nedostatečných rozpočtových zdrojů, mohou být vybrány projekty, které následují přímo za ním;

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 7 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  Činnosti musí splňovat kritéria udržitelnosti, která po schválení Komisí přijala struktura PRIMA-IS, s cílem zajistit, že nemají škodlivý vliv na životní prostředí, na společnost či na veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh    41

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013 tvoří minimální počet účastníků tři právní subjekty usazené ve třech různých zúčastněných státech, přičemž:

2.  Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013 tvoří minimální počet účastníků tři právní subjekty usazené ve třech různých zemích, jež jsou k datu uzávěrky předložení návrhů podle příslušné výzvy k předkládání návrhů považovány za zúčastněné státy v souladu s tímto rozhodnutím, přičemž:

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Odchylně od výše uvedených ustanovení mohou být výzvy k předkládání návrhů v rámci programu PRIMA otevřeny účasti jakéhokoli subjektu usazeného v členském státě Unie pro Středomoří nebo v zemi přidružené k programu Horizont 2020, pokud jeho země nebo její vnitrostátní financující subjekt tuto účast spolufinancuje ve výši alespoň 50 %. V tomto případě jsou uvedené subjekty způsobilé k financování ze strany Unie.

Pozměňovací návrh    43

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při provádění programu PRIMA přijmou zúčastněné státy legislativní, regulační, správní a jiná opatření nezbytná na ochranu finančních zájmů Unie, zejména s cílem zajistit úplné zpětné získání veškerých částek splatných Unii v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012 a s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.

5.  Při provádění programu PRIMA přijmou zúčastněné státy legislativní, regulační, správní a jiná opatření nezbytná na ochranu finančních zájmů Unie, zejména s cílem zajistit úplné zpětné získání veškerých částek splatných Unii v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012 a s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012. Zpětné získání je omezeno na nejvýše 200 000 000 EUR. Každý zúčastněný stát je odpovědný pouze za částku finančních prostředků, kterou obdržely subjekty usazené na jeho území a jež není vyšší než jeho celkový příspěvek do programu PRIMA. Zúčastněné státy by neměly být odpovědné za financování, které obdržel jakýkoli subjekt usazený v zemi, jež se neúčastní programu PRIMA.

Pozměňovací návrh     44

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Struktura PRIMA-IS má tyto orgány:

1.  Struktura PRIMA-IS má tyto orgány zaměřené na účinný model řízení:

Pozměňovací návrh    45

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  správní rada;

b)  řídící rada;

Pozměňovací návrh    46

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Realizační strukturu PRIMA-IS řídí valná hromada, v níž jsou zastoupeny všechny zúčastněné státy. Valná hromada je rozhodovacím orgánem realizační struktury PRIMA-IS.

Realizační strukturu PRIMA-IS řídí řídící výbor, v němž jsou zastoupeny všechny zúčastněné státy. Řídící výbor je rozhodovacím orgánem realizační struktury PRIMA-IS. Řídící výbor pořádá řádné a mimořádné valné hromady. Řádné schůze řídícího výboru se svolávají nejméně jednou ročně, a to do čtyř měsíců od konce rozpočtového roku, zatímco mimořádné schůze řídícího výboru jsou svolány, kdykoli je to nutné.

Pozměňovací návrh    47

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Valná hromada schvaluje účast jiné třetí země nepřidružené k programu Horizont 2020, než uvedené v čl. 1 odst. 2, na programu PRIMA, poté, co přezkoumá vhodnost její účasti pro dosažení cílů programu.

Řídící výbor schvaluje účast jakékoli země, která není členem Unie pro Středomoří, ani není přidružena k programu Horizont 2020, na programu PRIMA, poté, co přezkoumá vhodnost její účasti pro dosažení cílů programu. Řídící výbor rozhoduje, co je odpovídající procentní podíl z celkové částky podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Valná hromada stanoví počet členů správní rady, kterých musí být nejméně pět, a jmenuje je. Správní rada dohlíží na sekretariát realizační struktury PRIMA-IS-IS.

3.  Řídící výbor stanoví počet členů řídící rady, kterých musí být nejméně pět, a jmenuje je na čtyřleté funkční období s možností prodloužení. Řídící rada se schází nejméně jednou za tři měsíce, nebo kdykoli je to považováno za nutné. Řídící rada dohlíží na sekretariát realizační struktury PRIMA-IS.

Pozměňovací návrh     49

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zajišťuje transparentnost činností programu PRIMA.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Účast Unie na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) realizovaném společně několika členskými státy

Referenční údaje

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

27.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Francesc Gambús

21.11.2016

Projednání ve výboru

30.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

9.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

56

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edouard Martin, Lieve Wierinck

KONEČNÉ JMENOVITÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

56

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

Vysvětlivky symbolů:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se hlasování


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Účast Unie na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) realizovaném společně několika členskými státy

Referenční údaje

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Datum předložení EP

18.10.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

ENVI

27.10.2016

 

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

30.1.2017

DEVE

25.1.2017

BUDG

24.11.2016

LIBE

14.11.2016

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sofia Sakorafa

17.11.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

Datum předložení

29.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek,Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

 

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

7

-

ECR

Notis Marias

ENF

Mario Borghezio

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí