Postupak : 2016/0325(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0112/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0112/2017

Rasprave :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Glasovanja :

PV 13/06/2017 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0249

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1021kWORD 126k
29.3.2017
PE 595.480v02-00 A8-0112/2017

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća  o sudjelovanju Europske unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) koji zajednički poduzima nekoliko država članica

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Sofia Sakorafa

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Europske unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) koji zajednički poduzima nekoliko država članica

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0662),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 185. i 188. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0421/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. siječnja 2017. (1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0112/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda i njezin članak 73. o nesamoupravnim područjima,

Amandman    2

Prijedlog odluke

Pozivanje 3.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Smjernice Komisije o prihvatljivosti izraelskih subjekata i njihovih aktivnosti na područjima koje je Izrael okupirao od lipnja 1967. za bespovratna sredstva, nagrade i financijske instrumente koje financira EU od 2014. nadalje1a,

 

_________________

 

1a SL C 205, 19.7.2013., str. 9.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Pozivanje 3.b (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Protokol br. 1. o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

Amandman    4

Prijedlog odluke

Pozivanje 3.c (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Protokol br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Pristup vodi univerzalno je pravo koje se mora zajamčiti svim građanima. Stoga je neophodna potpuna provedba ljudskog prava na vodu i odvodnju, uključujući raspoloživost, pristupačnost, prihvatljivost i kvalitetu, koje su priznali Ujedinjeni narodi i podržale države članice, a pravilno upravljanje vodnim resursima ima ključnu ulogu u jamčenju održive potrošnje vode i očuvanju svjetskih prirodnih bogatstava. Posljedice ljudske aktivnosti i klimatskih promjena zajedno su dovele do toga da se cijela mediteranska regija određuje kao sušna polupustinjska regija.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Mediteranska regija ima stratešku važnost za Uniju s političkog, gospodarskog, kulturnog i znanstvenog gledišta, te s gledišta zaštite okoliša.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća4 uspostavljen je Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („Obzor 2020.”) Cilj programa Obzor 2020. jest ostvariti snažniji učinak na područje istraživanja i inovacija doprinosom jačanju javno-javnih partnerstava, među ostalim i sudjelovanjem Unije u programima koje provodi više država članica.

(2)  Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća4 uspostavljen je Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („Obzor 2020.”) Cilj programa Obzor 2020. jest ostvariti snažniji učinak na područje istraživanja i inovacija doprinosom jačanju javno-javnih partnerstava, među ostalim i sudjelovanjem Unije u programima koje provodi više država članica, kako bi se u državama članicama ostvario održivi razvoj.

__________________

__________________

4 Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

4 Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Cilj javno-javnih partnerstava trebao bi biti razvoj bliskijih sinergija, povećanje koordinacije i izbjegavanje nepotrebnog udvostručavanja u odnosu na istraživačke programe Unije te međunarodne, nacionalne i regionalne istraživačke programe. Javno-javna partnerstva trebala bi u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., osobito ona koja se odnose na otvorenost i transparentnost.

(3)  Cilj javno-javnih partnerstava trebao bi biti razvoj bliskijih sinergija, povećanje koordinacije i izbjegavanje nepotrebnog udvostručavanja u odnosu na istraživačke programe Unije te međunarodne, nacionalne i regionalne istraživačke programe. Javno-javna partnerstva trebala bi, u cilju jačanja istraživanja i inovacija kojima bi se ostvario održivi razvoj, u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., osobito ona koja se odnose na otvorenost, transparentnost i pristupačnost.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Prema članku 19. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1291/2013 istraživačke i inovacijske aktivnosti koje se provode u okviru programa Obzor 2020., uključujući sva eventualna javno-javna partnerstva kao što je PRIMA, usmjerene su isključivo na primjenu u civilnom području.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Uredbom (EU) br. 1291/2013 utvrđena su dva prioritetna društvena izazova koje treba riješiti poticanjem ulaganja u istraživanja i inovacije, i to „borba protiv klimatskih promjena, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine” i „sigurnost opskrbe hranom, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorsko istraživanje i istraživanje unutarnjih voda te biogospodarstvo”. Nadalje, Uredbom (EU) br. 1291/2013 zaključeno je da se istraživačke i inovacijske aktivnosti kojima bi se riješili ti izazovi moraju provoditi na razini Unije i šire, uzimajući u obzir transnacionalnu i globalnu narav klime i okoliša, njihov opseg i složenost te međunarodnu dimenziju lanca opskrbe hranom i poljoprivrednim proizvodima.

(4)  Uredbom (EU) br. 1291/2013 utvrđena su dva prioritetna društvena izazova koje treba riješiti bez odgode poticanjem ulaganja u istraživanja i inovacije, i to „borba protiv klimatskih promjena, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine” i „sigurnost opskrbe hranom, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorsko istraživanje i istraživanje unutarnjih voda te biogospodarstvo”. Nadalje, Uredbom (EU) br. 1291/2013 zaključeno je da se istraživačke i inovacijske aktivnosti kojima bi se riješili ti izazovi moraju provoditi na razini Unije i šire, uzimajući u obzir transnacionalnu i globalnu narav klime i okoliša, njihov opseg i složenost te međunarodnu dimenziju lanca opskrbe hranom i poljoprivrednim proizvodima.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredbom (EU) br. 1291/2013utvrđena je potreba za međunarodnom suradnjom s trećim zemljama kako bi se uspješno riješili zajednički izazovi. Međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija ključni je aspekt globalnih obveza Unije i ima važnu ulogu u partnerstvu Unije sa zemljama u susjedstvu. Ta suradnja prati pristup prihvaćen u Europskoj susjedskoj politici kojim se stupanj suradnje sa svakom zemljom u susjedstvu određuje na temelju njezinih obveza prema Uniji.

(5)  Uredbom (EU) br. 1291/2013 utvrđena je potreba za međunarodnom suradnjom s trećim zemljama kako bi se uspješno riješili zajednički izazovi. Međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija ključni je aspekt globalnih obveza Unije i ima važnu ulogu u partnerstvu Unije sa zemljama u susjedstvu i s ostalim trećim zemljama. Ta suradnja prati pristup prihvaćen u Europskoj susjedskoj politici kojim se stupanj suradnje sa svakom zemljom u susjedstvu određuje na temelju njezinih obveza prema Uniji.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Skupina od 19 zemalja mediteranskog područja 23. prosinca 2014. podnijela je Komisiji prijedlog zajedničke programske inicijative „Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području” (PRIMA). Od tih zemalja, 14 ih je pristalo zajednički poduzeti inicijativu PRIMA obvezujući se na davanje financijske podrške: Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal i Španjolska, države članice Unije; Izrael i Tunis, treće zemlje pridružene programu Obzor 2020.; te Egipat, Libanon i Maroko, treće zemlje koje nisu pridružene programu Obzor 2020.

(7)  Skupina od 19 zemalja mediteranskog područja 23. prosinca 2014. podnijela je Komisiji prijedlog zajedničke programske inicijative „Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području” (PRIMA). Od tada je 15 zemalja pristalo zajednički poduzeti inicijativu PRIMA obvezujući se na davanje financijske podrške: Cipar, Njemačka, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal i Španjolska, države članice Unije; Izrael i Tunis, treće zemlje pridružene programu Obzor 2020.; te Egipat, Jordan, Libanon i Maroko, treće zemlje koje nisu pridružene programu Obzor 2020.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Cilj programa PRIMA jest provedba zajedničkog programa za razvoj i prihvaćanje inovativnih i integriranih rješenja kojima bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost, zaštita i održivost proizvodnje hrane i opskrbe vodom na mediteranskom području. Programom PRIMA trebalo bi se pridonijeti ostvarenju nedavno dogovorenih ciljeva održivog razvoja i budućoj Strategiji održivog razvoja Europe.

(8)  Cilj programa PRIMA jest provedba zajedničkog programa za razvoj i prihvaćanje inovativnih i integriranih rješenja kojima bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost, zaštita i održivost poljoprivredno-prehrambenih sustava i integriranog upravljanja vodom na mediteranskom području. Programom PRIMA trebalo bi se pridonijeti ostvarenju nedavno dogovorenih ciljeva održivog razvoja i budućoj Strategiji održivog razvoja Europe, kao i ciljevima Pariškog sporazuma.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Integrirano upravljanje vodom, uključujući ponovnu uporabu i pročišćavanje otpadnih voda, podrazumijeva zajedničko razmatranje svih svrha u koje se koriste vodni resursi i kao središnje vrijednosti uključuje sudjelovanje javnosti, potpunu transparentnost i demokratsku odgovornost kako bi moglo biti ekološki i društveno održivo.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Održivi poljoprivredno-prehrambeni sustav usmjeren je na podmirivanje zahtjeva građana i okoliša kako bi se osigurala sigurna, zdrava i cjenovno pristupačna hrana te kako bi prerada, distribucija i konzumacija hrane i hrane za životinje bile održivije i kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjili gubici hrane i količina poljoprivredno-prehrambenog otpada. Osim toga, aktivnosti u okviru programa PRIMA trebale bi se usmjeriti na razvoj usluga, ideja i politika za poboljšanje ruralnih životnih uvjeta i poticanje održive potrošnje.

Amandman     16

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8c)  Problem nestašice vode u mediteranskoj regiji iziskuje drugačije energetsko rješenje i uvođenje učinkovitijih modela. Energiju iz obnovljivih izvora trebalo bi integrirati u procese kako bi se njome zamijenila fosilna goriva.

Amandman     17

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8d)  Otvoreno, demokratsko i participativno upravljanje od ključne je važnosti kako bi se zajamčilo da najekonomičnija rješenja u pogledu upravljanja vodnim resursima budu od koristi cijelom društvu.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se osiguralo sudjelovanje trećih zemalja koje nisu pridružene programu Obzor 2020. u programu PRIMA, tj. Egipta, Libanona i Maroka, bit će potrebno potpisati međunarodne sporazume između Unije i tih trećih zemalja kako bi se na njih proširio zakonski režim ove Odluke.

(9)  Kako bi se osiguralo sudjelovanje trećih zemalja koje nisu pridružene programu Obzor 2020. u programu PRIMA, tj. Egipta, Jordana, Libanona i Maroka, bit će potrebno potpisati međunarodne sporazume o suradnji u području znanosti i tehnologije između Unije i tih trećih zemalja kako bi se na njih proširio zakonski režim ove Odluke.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U skladu s ciljevima programa Obzor 2020. bilo koja država članica i treća zemlja pridružena programu Obzor 2020. ima pravo sudjelovati u programu PRIMA ako se obveže pridonijeti njegovu financiranju.

(10)  U skladu s ciljevima programa Obzor 2020. i radi povećanja zaposlenosti i rasta bilo koja država članica i treća zemlja pridružena programu Obzor 2020. ima pravo sudjelovati u programu PRIMA ako se obveže pridonijeti njegovu financiranju odgovarajućim udjelom u ukupnim sredstvima.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se ispunili ciljevi programa PRIMA, sudjelovanje bilo koje treće zemlje koja nije pridružena programu Obzor 2020., pogotovo zemalja južnog Mediterana, moguće je ako se ona obveže pridonijeti financiranju programa PRIMA i ako provedbeno tijelo PRIMA-IS odobri njezino sudjelovanje. Sudjelovanje takvih zemalja također se mora urediti odgovarajućim međunarodnim sporazumom između pojedine treće zemlje i Unije.

(11)  Kako bi se ispunili ciljevi programa PRIMA, sudjelovanje bilo koje treće zemlje koja nije pridružena programu Obzor 2020., pogotovo zemalja južnog Mediterana, moguće je ako se ona obveže pridonijeti financiranju programa PRIMA i ako provedbeno tijelo PRIMA-IS odobri njezino sudjelovanje. Sudjelovanje takvih zemalja također se mora urediti odgovarajućim međunarodnim sporazumom o suradnji u području znanosti i tehnologije između pojedine treće zemlje i Unije.

Amandman    21

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se osigurala zajednička provedba programa PRIMA, osnovat će se provedbena struktura (u daljnjem tekstu „PRIMA-IS”). PRIMA-IS trebao bi biti primatelj financijskih doprinosa Unije te bi trebao osiguravati učinkovitu provedbu programa PRIMA.

(12)  Kako bi se osigurala zajednička provedba programa PRIMA, osnovat će se provedbena struktura (u daljnjem tekstu „PRIMA-IS”). PRIMA-IS trebao bi biti primatelj financijskih doprinosa Unije te bi trebao osiguravati učinkovitu i transparentnu provedbu programa PRIMA.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Financijski doprinos Unije trebalo bi uvjetovati time da države sudionice preuzmu formalnu obvezu pridonošenja financiranju programa PRIMA te da ispune tu obvezu u skladu s uvjetima ove Odluke. Državama sudionicama trebalo bi omogućiti fleksibilnost da po svom izboru pridonesu provedbenom tijelu PRIMA-IS u smislu financiranja neizravnog djelovanja, čime bi se postigla visoka razina financijske integracije. Osim toga, države sudionice trebale bi doprinijeti, financijski ili u naravi, aktivnostima koje se provode bez doprinosa Unije. Razdoblje tijekom kojega države sudionice moraju pružiti svoj doprinos mora se jasno odrediti.

(13)  Financijski doprinos Unije trebalo bi uvjetovati time da države sudionice preuzmu formalnu obvezu pridonošenja financiranju programa PRIMA te da ispune i primijene tu obvezu u skladu s uvjetima ove Odluke. Državama sudionicama trebalo bi omogućiti fleksibilnost da po svom izboru pridonesu provedbenom tijelu PRIMA-IS u smislu financiranja neizravnog djelovanja, čime bi se postigla visoka razina financijske integracije. Osim toga, države sudionice trebale bi doprinijeti, financijski ili u naravi, aktivnostima koje se provode bez doprinosa Unije. Razdoblje tijekom kojega države sudionice moraju pružiti svoj doprinos mora se jasno odrediti.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Ravnopravna raspodjela resursa trebala bi se zajamčiti s pomoću nadzornog odbora i godišnjeg plana rada, među ostalim primjenom odgovarajućeg teritorijalnog usredotočenja;

Amandman    24

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Potrebno je odrediti gornju granicu za doprinos Unije programu PRIMA financiranjem iz programa Obzor 2020. U okviru te gornje granice doprinos Unije trebao bi odgovarati doprinosu država sudionica programu PRIMA kako bi se postigao snažan učinak poluge i osigurala veća povezanost programa država sudionica. Ograničenu količinu doprinosa Unije trebalo bi iskoristiti za pokrivanje administrativnih troškova provedbenog tijela PRIMA-IS.

(14)  Potrebno je odrediti gornju granicu za doprinos Unije programu PRIMA financiranjem iz programa Obzor 2020. U okviru te gornje granice doprinos Unije trebao bi odgovarati doprinosu država sudionica programu PRIMA kako bi se postigao snažan učinak poluge i osigurala veća povezanost programa država sudionica. Ograničenu količinu doprinosa Unije trebalo bi iskoristiti za pokrivanje administrativnih troškova provedbenog tijela PRIMA-IS. Trebalo bi osigurati učinkovito upravljanje programom, a administrativni troškovi trebali bi biti minimalni.

Amandman    25

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Aktivnosti u okviru programa PRIMA trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor 2020. te općim načelima i uvjetima utvrđenima člankom 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013. U programu PRIMA u obzir bi se trebale uzeti i definicije OECD-a u pogledu razine tehnološke spremnosti u klasifikaciji tehnoloških istraživanja, razvoja proizvoda i demonstracijskih aktivnosti.

(16)  Aktivnosti u okviru programa PRIMA trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor 2020., koji su ključni pokretači pametnog, održivog i uključivog razvoja, te općim načelima i uvjetima utvrđenima člankom 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013. U programu PRIMA u obzir bi se trebale uzeti i definicije OECD-a u pogledu razine tehnološke spremnosti u klasifikaciji tehnoloških istraživanja, razvoja proizvoda i demonstracijskih aktivnosti.

Amandman    26

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Programom PRIMA trebao bi se podupirati cijeli niz istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, uključujući izgradnju kapaciteta, osposobljavanje, aktivnosti podizanja razine osviještenosti i informiranja, mobilnost istraživača, istraživačke, razvojne i inovacijske projekte, inovativne demonstratore i pokusna postrojenja, baveći se cijelim nizom razina tehnološke spremnosti i omogućujući odgovarajuću ravnotežu između malih i velikih projekata.

Amandman    27

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  Program PRIMA trebalo bi se provoditi na temelju godišnjeg plana rada kojim se utvrđuju aktivnosti koje se trebaju provesti u određenoj godini. Provedbeno tijelo PRIMA-IS trebalo bi pratiti rezultate poziva na podnošenje prijedloga kao i to u kojoj su mjeri adekvatno riješena znanstvena pitanja, očekivane posljedice i prevelik broj prijedloga iznad praga koji nisu mogli dobiti financiranje. Provedbeno tijelo PRIMA-IS u opravdanim bi slučajevima trebalo poduzeti korektivne mjere u izmijenjenim ili budućim godišnjim planovima rada.

Amandman    28

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Kad je riječ o naravi istraživačkih i inovacijskih subjekata ne bi smjelo biti diskriminacije za sudjelovanje u programu. Treba prepoznati i rješavati prepreke koje onemogućuju sudjelovanje novih sudionika u programu. U tom kontekstu treba promicati sudjelovanje sveučilišta, istraživačkih centara te malih i srednjih poduzeća.

Amandman    29

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17b)  Pri ostvarivanju svojih ciljeva i u skladu s primjenjivim pravilima i načelima, kao što je načelo znanstvene izvrsnosti, provedbeno tijelo PRIMA-IS trebalo bi imati za cilj da pravni subjekti s poslovnim nastanom u ciljanim trećim zemljama koje se smatraju državama sudionicama dobiju odgovarajući dio od otprilike 25 % financijskih sredstava Unije odražavajući obvezu u programu mediteranskih partnerskih zemalja.

Amandman    30

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Pozivi na podnošenje prijedloga kojima upravlja PRIMA-IS trebali bi biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima i drugim elektroničkim sredstvima za obavješćivanje u okviru programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

(18)  Pozivi na podnošenje prijedloga i obrazložene odluke o odabiru projekata kojima upravlja PRIMA-IS trebali bi biti objavljeni i na jedinstvenom portalu programa PRIMA namijenjenom sudionicima, na portalu za sudionike Obzora 2020., kao i drugim elektroničkim sredstvima za obavješćivanje u okviru programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

Amandman    31

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Provedbeno tijelo PRIMA-IS trebalo bi odobriti model ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim bi trebalo definirati način na koji će subjekti s poslovnim nastanom u zemljama koje ne sudjeluju u programu PRIMA pružiti odgovarajuća jamstva provedbenom tijelu PRIMA-IS za pokrivanje rizika od neispunjenja obveza ili lošeg upravljanja sredstvima Unije.

Amandman    32

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18b)  Provedbeno tijelo PRIMA-IS trebalo bi stalno mjeriti učinke provedenih projekata.

Amandman    33

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18c)  Provedbeno tijelo PRIMA-IS u svoje godišnje planove rada može uvesti dodatne uvjete za sudjelovanje, npr. može odrediti da sve projekte u okviru određenog poziva koordiniraju subjekti s poslovnim nastanom u državi sudionici.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Da bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije, provedbenom tijelu PRIMA-IS trebala bi se pružiti odgovarajuća financijska jamstva. Ta bi jamstva trebala biti dostatna i razmjerna. Ako jamstva pružaju države sudionice, svaka bi država trebala biti odgovorna maksimalno do iznosa njezina financijskog doprinosa programu PRIMA. Ukupni povrat trebao bi biti ograničen na maksimalno 200 000 000 EUR.

Obrazloženje

Izmjena je povezana s amandmanom kojim se predlaže novi stavak 1.a u članku 8.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija bi trebala imati pravo smanjiti, obustaviti ili prekinuti financijski doprinos Unije ako se program PRIMA ne provodi na primjeren način ili se provodi djelomično ili uz zakašnjenje, ili ako države sudionice ne doprinose financiranju programa PRIMA ili to čine djelomično ili uz zakašnjenje.

(20)  Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija bi trebala imati pravo smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije ako se program PRIMA ne provodi na primjeren način ili se provodi djelomično ili uz zakašnjenje, ili ako države sudionice ne doprinose financiranju programa PRIMA ili to čine djelomično ili uz zakašnjenje.

Amandman    36

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koje financira PRIMA-IS podliježe Uredbi (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća7 . Međutim, zbog posebnih operativnih potreba programa PRIMA potrebno je predvidjeti odstupanja u skladu s člankom 1. stavkom 3. te Uredbe.

(21)  S obzirom na opći cilj programa Obzor 2020. u pogledu postizanja većeg pojednostavljenja i harmonizacije područja financiranja istraživanja i inovacija u Europi, javno-javnim partnerstvima bi se trebali uspostaviti jednostavni modeli upravljanja i po mogućnosti izbjeći pravila različita od onih programa Obzor 2020. Stoga sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koje financira PRIMA-IS podliježe Uredbi (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća7. Međutim, zbog posebnih operativnih potreba programa PRIMA potrebno je predvidjeti ograničena odstupanja u skladu s člankom 1. stavkom 3. te Uredbe.

__________________

__________________

7 Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

7 Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

Amandman    37

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Potrebno je predvidjeti odstupanja od članka 9. stavka 1. točke (b) i od članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 kako bi se uzele u obzir posebnosti koje su rezultat zemljopisnog raspona programa PRIMA tako što će se prilagoditi minimalni uvjeti za sudjelovanje u neizravnim djelovanjima. Kako bi se osiguralo uravnoteženo osnovno sudjelovanje u neizravnim djelovanjima u konfiguraciji sjever – jug, potrebno je predvidjeti odstupanje od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1290/2013, tako da najmanji broj sudionika bude tri pravna subjekta s poslovnim nastanom u trima različitim državama sudionicama, od kojih jedan ima poslovni nastan u državi članici ili državi pridruženoj programu Obzor 2020., a jedan u trećoj zemlji koja jest ili nije pridružena programu Obzor 2020. Potrebno je predvidjeti odstupanje od članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 kako bi se osiguralo da se minimalnim uvjetima za sudjelovanje u neizravnim djelovanjima ne diskriminiraju subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje su uključene u program PRIMA kao države sudionice. Kako bi se osiguralo da se uvjetima financiranja ne diskriminiraju subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje su uključene u program PRIMA kao države sudionice, trebalo bi omogućiti da pravni subjekti s poslovnim nastanom u državama sudionicama ispunjavaju uvjete za financiranje uz subjekte navedene u članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013. Potrebno je predvidjeti odstupanja od članka 12. Uredbe (EU) br. 1290/2013 kako bi se zajedničkim pozivima koje objavljuje PRIMA-IS omogućila šira suradnja s pravnim subjektima koji nisu isključivo treće zemlje i međunarodne organizacije.

(22)  Potrebno je predvidjeti odstupanja od članka 9. stavka 1. točke (b) i od članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 kako bi se uzele u obzir posebnosti koje su rezultat zemljopisnog raspona programa PRIMA tako što će se prilagoditi minimalni uvjeti za sudjelovanje u neizravnim djelovanjima. Kako bi se osiguralo uravnoteženo osnovno sudjelovanje u neizravnim djelovanjima u konfiguraciji sjever – jug, potrebno je predvidjeti odstupanje od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1290/2013, tako da najmanji broj sudionika bude tri pravna subjekta s poslovnim nastanom u trima različitim državama sudionicama, čime se potiče uravnotežena euro-mediteranska suradnja. Potrebno je predvidjeti odstupanje od članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 kako bi se osiguralo da se minimalnim uvjetima za sudjelovanje u neizravnim djelovanjima ne diskriminiraju subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje su uključene u program PRIMA kao države sudionice. Kako bi se osiguralo da se uvjetima financiranja ne diskriminiraju subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje su uključene u program PRIMA kao države sudionice, trebalo bi omogućiti da pravni subjekti s poslovnim nastanom u državama sudionicama ispunjavaju uvjete za financiranje uz subjekte navedene u članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013. Programom PRIMA bi se, odstupajući od članka 10. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1290/2013, trebale moći financirati međunarodne organizacije i subjekti s poslovnim nastanom u državi koja nije sudionica koji ne ispunjavaju uvjete za financiranje sredstvima programa PRIMA, ako su ispunjeni posebni uvjeti utvrđeni u ovoj Uredbi. Potrebno je predvidjeti odstupanja od članka 12. Uredbe (EU) br. 1290/2013 kako bi se zajedničkim pozivima koje objavljuje PRIMA-IS omogućila šira suradnja s pravnim subjektima koji nisu isključivo treće zemlje i međunarodne organizacije.

Amandman    38

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Radi pojednostavljenja trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te prekomjernu dokumentaciju i izvješćivanje. Pri provedbi revizije trebalo bi, prema potrebi, uzeti u obzir posebnosti nacionalnih programa.

(23)  Radi pojednostavljenja administrativno bi opterećenje svih strana trebalo biti strogo proporcionalno predviđenim učincima. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te prekomjernu dokumentaciju i izvješćivanje. Trebalo bi utvrditi usklađenu metodologiju za prikupljanje podataka od država sudionica. Pri provedbi revizije trebalo bi, prema potrebi, uzeti u obzir posebnosti nacionalnih programa.

Amandman    39

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Komisija bi trebala provesti privremenu evaluaciju kojom će se posebno ocijeniti kvaliteta i učinkovitost programa PRIMA i napredak postignut u ostvarivanju ciljeva, i završnu evaluaciju te bi trebala pripremiti izvješće o tim evaluacijama.

(26)  Komisija bi uzimajući u obzir stajališta država sudionica trebala provesti privremenu evaluaciju kojom će se posebno ocijeniti kvaliteta i učinkovitost programa PRIMA i napredak postignut u ostvarivanju ciljeva, i završnu evaluaciju te bi trebala pripremiti izvješće o tim evaluacijama.

Amandman    40

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  PRIMA-IS i države sudionice trebale bi Komisiji na njezin zahtjev dostaviti sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje izvješća o evaluaciji programa PRIMA.

(27)  PRIMA-IS i države sudionice trebale bi Komisiji na njezin zahtjev u usklađenom formatu dostaviti sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje izvješća o evaluaciji programa PRIMA.

Amandman    41

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Cilj je ove Odluke ojačati integraciju i usklađivanje sustava za istraživanja i inovacije te istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u mediteranskim zemljama u područjima sustava prehrane i opskrbe vodom. Opseg istraživanja i inovacija koje je potrebno poduzeti kako bi se riješili izazovi na mediteranskom području ogroman je zbog sustavne prirode glavnih prepreka. Raspon istraživanja i inovacija složen je, multidisciplinaran i zahtijeva pristup koji uključuje više sudionika i prekograničnu suradnju. Zajedničkim pristupom koji uključuje širok skup država sudionica potrebno područje primjene i raspon djelovanja mogu se povećati udruživanjem financijskih i intelektualnih sredstava. S obzirom na to da se cilj stoga može bolje ostvariti na razini Unije povezivanjem nacionalnih nastojanja u usklađen europski pristup, ujedinjavanjem rascjepkanih nacionalnih istraživačkih programa, potporom pri razvoju zajedničkih prekograničnih strategija istraživanja i financiranja te postizanjem kritične mase potrebnih dionika i ulaganja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim tim člankom, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(28)  Cilj je ove Odluke ojačati integraciju i usklađivanje sustava za istraživanja i inovacije te istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u mediteranskim zemljama u područjima održivih poljoprivredno-prehrambenih sustava i integriranog upravljanja vodom. Opseg istraživanja i inovacija koje je potrebno poduzeti kako bi se riješili izazovi na mediteranskom području ogroman je zbog sustavne prirode glavnih prepreka. Raspon istraživanja i inovacija složen je, multidisciplinaran i zahtijeva pristup koji uključuje više sudionika i prekograničnu suradnju. Zajedničkim pristupom koji uključuje širok skup država sudionica potrebno područje primjene i raspon djelovanja mogu se povećati udruživanjem financijskih i intelektualnih sredstava. S obzirom na to da se cilj stoga može bolje ostvariti na razini Unije povezivanjem nacionalnih nastojanja u usklađen europski pristup, ujedinjavanjem rascjepkanih nacionalnih istraživačkih programa, potporom pri razvoju zajedničkih prekograničnih strategija istraživanja i financiranja te postizanjem kritične mase potrebnih dionika i ulaganja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim tim člankom, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    42

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Unija sudjeluje u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području („PRIMA”) koje zajedno poduzimaju [Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Izrael, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal, Španjolska i Tunis] („države sudionice”), u skladu s uvjetima utvrđenima ovom odlukom.

1.  Unija sudjeluje u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području („PRIMA”) koje zajedno poduzimaju [Cipar, Francuska, Njemačka, Grčka, Izrael, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal, Španjolska i Tunis] („države sudionice”), u skladu s uvjetima utvrđenima ovom Odlukom.

Amandman    43

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Egipat, Libanon i Maroko postaju državama sudionicama nakon sklapanja međunarodnih sporazuma s Unijom kojima će se utvrditi načela i uvjeti njihova sudjelovanja u programu PRIMA.

2.  Egipat, Jordan, Libanon i Maroko postaju državama sudionicama nakon sklapanja međunarodnih sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije s Unijom kojima će se utvrditi načela i uvjeti njihova sudjelovanja u programu PRIMA.

Amandman    44

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svaka država članica i svaka druga zemlja pridružena programu Obzor 2020. osim onih navedenih u stavku 1. može sudjelovati u programu PRIMA pod uvjetom da ispunjava uvjet utvrđen u članku 4. stavku 1. točki (c) ove Odluke. Ako ispunjava taj uvjet, smatrat će se državom sudionicom za potrebe ove Odluke.

3.  Svaka država članica i svaka zemlja pridružena programu Obzor 2020. osim onih navedenih u stavku 1. može sudjelovati u programu PRIMA pod uvjetom da ispunjava uvjet utvrđen u članku 4. stavku 1. točki (c) ove Odluke i da poštuje, osobito, članak 11. stavak 5. Ako ispunjava te uvjete, smatrat će se državom sudionicom za potrebe ove Odluke.

Amandman    45

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Bilo koja treća zemlja koja nije pridružena programu Obzor 2020. osim onih navedenih u stavku 2. može sudjelovati u programu PRIMA pod uvjetom da:

4.  Bilo koja treća zemlja koja nije pridružena programu Obzor 2020. osim onih navedenih u stavku 2. može sudjelovati u programu PRIMA pod uvjetom da:

(a)   ispunjava uvjet utvrđen u članku 4. stavku 1. točki (c) ove Odluke,

(a)   ispunjava uvjet utvrđen u članku 4. stavku 1. točki (c) i poštuje, osobito, članak 11. stavak 5. ove Odluke,

(b)  PRIMA-IS odobri njezino sudjelovanje u programu PRIMA nakon razmatranja značaja njezina sudjelovanja za postizanje ciljeva programa PRIMA i

(b)  PRIMA-IS odobri njezino sudjelovanje u programu PRIMA nakon razmatranja značaja njezina sudjelovanja za postizanje ciljeva programa PRIMA i

(c)  s Unijom sklopi međunarodni sporazum kojim se utvrđuju načela i uvjeti njezina sudjelovanja u programu PRIMA.

(c)  s Unijom sklopi međunarodni sporazum kojim se utvrđuju načela i uvjeti njezina sudjelovanja u programu PRIMA.

Ako država ispuni zahtjeve navedene u prvom podstavku, smatra se državom sudionicom za potrebe ove Odluke.

Ako država ispuni zahtjeve navedene u prvom podstavku, smatra se državom sudionicom za potrebe ove Odluke.

Amandman    46

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj programa PRIMA razviti u potpunosti isprobana i dokazana zajednička inovativna rješenja za sustave prehrane i opskrbe vodom u mediteranskoj regiji, učiniti ih otpornijima na klimu, učinkovitijima, isplativijima i održivijima te pridonijeti rješavanju problema prehrane, zdravlja, blagostanja i migracija od dna prema gore.

1.  U skladu s prioritetima programa Obzor 2020. opći je cilj programa PRIMA izgraditi istraživačke i inovacijske kapacitete i razvijati znanje i zajednička inovativna rješenja za održive poljoprivredno-prehrambene sustave i integrirano upravljanje vodom u mediteranskoj regiji, učiniti ih otpornijima na klimu, učinkovitijima, isplativijima te ekološki i socijalno održivima, kao i pridonijeti rješavanju problema nestašice vode, sigurnosti opskrbe hrane, prehrane, zdravlja, blagostanja i migracija od dna prema gore.

Amandman    47

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi se doprinijelo općem cilju, programom PRIMA ostvaruju se sljedeći posebni ciljevi:

2.  Kako bi se doprinijelo općem cilju, programom PRIMA ostvaruju se sljedeći posebni ciljevi:

i.  stvaranje stabilnog, dugoročnog, zajedničkog strateškog programa u području sustava prehrane i opskrbe vodom;

i.  stvaranje stabilnog, dugoročnog, zajedničkog strateškog programa u području održivih poljoprivredno-prehrambenih sustava i integriranog upravljanja vodom;

ii.  usmjeravanje svih nacionalnih programa u području istraživanja i inovacija na provedbu strateškog programa;

ii.  usmjeravanje svih relevantnih nacionalnih programa u području istraživanja i inovacija na provedbu strateškog programa i koordinaciju među tim programima;

iii.  strukturna uključenost svih relevantnih subjekata iz javnog i privatnog sektora u provedbu strateškog programa udruživanjem znanja i financijskih sredstava kako bi se postigla potrebna kritična masa;

iii.  uključenost svih relevantnih subjekata iz javnog i privatnog sektora u provedbu strateškog programa udruživanjem znanja i financijskih sredstava kako bi se postigla potrebna kritična masa;

iv.  jačanje financiranja i sposobnosti provedbe svih uključenih subjekata.

iv.  jačanje financiranja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta i sposobnosti provedbe svih uključenih subjekata, uključujući MSP-ove, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i lokalne istraživačke centre.

Amandman    48

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Maksimalni financijski doprinos Unije programu PRIMA, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi 200 000 000 EUR kako bi bio jednak doprinosu država sudionica.

1.  Financijski doprinos Unije programu PRIMA, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi 200 000 000 EUR i jednak je doprinosu država sudionica.

Amandman    49

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Financijski doprinos Unije isplaćuje se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije dodijeljenih za relevantne dijelove Posebnog programa za provedbu programa Obzor 2020., uspostavljenog Odlukom Vijeća 2013/743/EU8 , a posebno dijelom II. „Vodeći položaj industrije” i dijelom III. „Društveni izazovi”, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.  Financijski doprinos Unije iz stavka 1. isplaćuje se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije dodijeljenih za relevantne dijelove Posebnog programa za provedbu programa Obzor 2020., uspostavljenog Odlukom Vijeća 2013/743/EU8 , a posebno dijelom II. „Vodeći položaj industrije” i dijelom III. „Društveni izazovi”, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

__________________

__________________

8 Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

8 Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

Amandman    50

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Financijskim doprinosom Unije koristi se provedbena struktura programa PRIMA („PRIMA-IS”):

3.  Financijskim doprinosom Unije iz stavka 1. koristi se provedbena struktura programa PRIMA („PRIMA-IS”):

Amandman    51

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za pokrivanje administrativnih troškova strukture PRIMA-IS do najviše 5 % iznosa financijskog doprinosa Unije.

(b)  za pokrivanje administrativnih troškova strukture PRIMA-IS do najviše 6 % iznosa financijskog doprinosa Unije iz stavka 1.

Obrazloženje

Kao i u programu EDCTP.

Amandman    52

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijski doprinos Unije podliježe sljedećim uvjetima:

1.  Financijski doprinos Unije iz članka 3. stavka 1. podliježe sljedećim uvjetima:

Amandman    53

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da države sudionice ili organizacije koje su odredile države sudionice odrede subjekt sa statusom pravne osobe pod nazivom PRIMA-IS, kako je navedeno u članku 58. stavku 1. točki (c) podtočki vi. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. PRIMA-IS nadležan je za uspješnu provedbu programa PRIMA, za primanje, dodjelu i praćenje financijskih doprinosa Unije i financijskih doprinosa država članica gdje je to potrebno te za utvrđivanje da su poduzete sve potrebne radnje za ostvarenje ciljeva programa PRIMA;

(b)  da države sudionice ili organizacije koje su odredile države sudionice odrede subjekt sa statusom pravne osobe pod nazivom PRIMA-IS, kako je navedeno u članku 58. stavku 1. točki (c) podtočki vi. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. PRIMA-IS nadležan je za uspješnu provedbu programa PRIMA, za primanje, dodjelu i praćenje financijskih doprinosa Unije iz članka 3. stavka 1. i financijskih doprinosa država članica gdje je to potrebno te za utvrđivanje da su poduzete sve potrebne radnje za ostvarenje ciljeva programa PRIMA;

Amandman    54

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da se sve države sudionice obvežu doprinijeti financiranju programa PRIMA;

(c)  da se sve države sudionice obvežu doprinijeti financiranju programa PRIMA odgovarajućim udjelom u ukupnim sredstvima;

Amandman    55

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  da PRIMA-IS dokaže svoju sposobnost provedbe programa PRIMA, uključujući primanje, dodjelu i praćenje doprinosa Unije u okviru neizravnog upravljanja proračunom Unije u skladu s člancima 58., 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

(d)  da PRIMA-IS dokaže svoju sposobnost provedbe programa PRIMA, uključujući primanje, dodjelu i praćenje financijskog doprinosa Unije iz članka 3. stavka 1. u okviru neizravnog upravljanja proračunom Unije u skladu s člancima 58., 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

Amandman     56

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  da se za program PRIMA uspostavi model upravljanja u skladu s člankom 12.;

(e)  da se za program PRIMA uspostavi učinkovit model upravljanja u skladu s člankom 12.;

Amandman    57

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Financijski doprinos Unije tijekom provedbe programa PRIMA podliježe i sljedećim uvjetima:

2.  Financijski doprinos Unije iz članka 3. stavka 1. tijekom provedbe programa PRIMA podliježe i sljedećim uvjetima:

Amandman    58

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija će procijeniti ispunjenje obveza koje su preuzele države sudionice, pogotovo putem prva dva godišnja plana rada programa PRIMA. Nakon te procjene maksimalni doprinos Unije naveden u članku 3. stavku 1. preispitat će se u skladu s člankom 9.

3.  Komisija će procijeniti ispunjenje obveza koje su preuzele države sudionice, pogotovo putem prva dva godišnja plana rada programa PRIMA. Nakon te procjene maksimalan financijski doprinos Unije naveden u članku 3. stavku 1. moći će se preispitati u skladu s člankom 9.

Amandman    59

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  financijskog doprinosa administrativnom proračunu strukture PRIMA-IS koji nije pokriven doprinosom Unije kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 3. točkom (b).

(c)  financijskog doprinosa ili doprinosa u naravi administrativnom proračunu strukture PRIMA-IS koji nije pokriven financijskim doprinosom Unije kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 3. točkom (b).

Amandman    60

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Doprinosi u naravi navedeni u stavku 2. točki (b) ovog članka sastoje se od troškova koje ostvaruju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje provedbom aktivnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točki (b) i umanjenih za bilo koji izravan ili neizravan financijski doprinos Unije tim troškovima.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    61

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Doprinosi navedeni u stavku 2. točkama (a) i (b) koji se smatraju doprinosima država sudionica vrše se nakon stupanja na snagu ove Odluke u svrhu financiranja aktivnosti navedenih u prvom godišnjem planu rada programa PRIMA i nakon što provedbeno tijelo PRIMA-IS donese sljedeće godišnje planove rada.

5.  Doprinosi navedeni u stavku 2. točkama (a), (b) i (c) koji se smatraju doprinosima država sudionica vrše se nakon donošenja godišnjeg plana rada. Ako se godišnji plan rada donese tijekom referentne godine utvrđene u članku 6. stavku 2., doprinosi iz stavka 2. točke (c) koji se smatraju doprinosima država sudionica uključeni u godišnji plan rada mogu obuhvaćati doprinose uplaćene od 1. siječnja te godine.

 

Odstupajući od prvog podstavka doprinosi iz stavka 2. točke (c) koji se računaju kao doprinosi država sudionica uključeni u prvi godišnji plan rada mogu obuhvaćati doprinose uplaćene nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Amandman    62

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programom PRIMA podupiru se sljedeće aktivnosti:

1.  Programom PRIMA podupire se cijeli niz istraživačkih i inovacijskih aktivnosti i djelatnosti utvrđenih u godišnjem planu rada programa PRIMA koje se odnose na cijeli niz razina tehnološke spremnosti i kojima se osigurava odgovarajuća ravnoteža između malih i velikih projekata, s pomoću:

(a)   neizravne djelatnosti u smislu uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 koje financira PRIMA-IS u skladu s člankom 7., uglavnom u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju slijedom transnacionalnih otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga koje organizira PRIMA-IS. Te djelatnosti uključuju:

(a)   neizravne djelatnosti u smislu uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 koje financira PRIMA-IS u skladu s člankom 7., uglavnom u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju slijedom transnacionalnih otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga koje organizira PRIMA-IS. Te djelatnosti uključuju:

i.  djelatnosti istraživanja i inovacija te inovativne djelatnosti koje uključuju demonstracije, pokusna postrojenja, testiranje, predkomercijalno uvođenje na tržište, a tiču se posebno viših stupnjeva tehnološke spremnosti;

i.  djelatnosti istraživanja i inovacija;

ii.   djelatnosti koordinacije i potpore usmjerene na širenje rezultata i podizanje svijesti u javnosti radi promicanja programa PRIMA i pojačavanja njegovih učinaka;

ii.   djelatnosti koordinacije i potpore usmjerene na širenje rezultata i podizanje svijesti u javnosti radi promicanja programa PRIMA i pojačavanja njegovih učinaka;

(b)  aktivnosti koje financiraju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje, bez doprinosa Unije, koje su sve više usmjerene na povišene razine tehnološke spremnosti i koje se sastoje od:

(b)  aktivnosti koje financiraju države sudionice, bez doprinosa Unije, i koje se sastoje od:

i.   aktivnosti koje se odabiru slijedom transnacionalnih otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga koje organizira PRIMA-IS, a kojima upravljaju nacionalna tijela za financiranje u okviru nacionalnih programa država sudionica i kojima se pruža financijska potpora uglavnom u obliku bespovratnih sredstava;

i.   aktivnosti koje se odabiru slijedom transnacionalnih otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga koje organizira PRIMA-IS, a kojima upravljaju nacionalna tijela za financiranje u okviru nacionalnih programa država sudionica i kojima se pruža financijska potpora uglavnom u obliku bespovratnih sredstava;

ii.  aktivnosti u okviru nacionalnih programa država sudionica.

ii.  aktivnosti u okviru nacionalnih programa država sudionica, uključujući transnacionalne projekte.

Amandman    63

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Program PRIMA provodi se na temelju godišnjih planova rada, koje do kraja prethodne godine donosi PRIMA-IS nakon što dobije odobrenje od Komisije. Iznimno se godišnji plan rada programa PRIMA za 2018. može donijeti do 31. ožujka 2018. PRIMA-IS javno objavljuje godišnje planove rada.

2.  Program PRIMA provodi se na temelju godišnjih planova rada, koji obuhvaćaju aktivnosti koje se pokreću u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca određene godine („referentna godina”). Godišnji plan donosi se do 31. ožujka referentne godine, nakon dobivanja odobrenja Komisije, bez nepotrebne odgode. Ako Komisija ne ogovori na zahtjev za odobrenje prijedloga godišnjeg plana rada u roku od jednog mjeseca, plan se smatra odobrenim, a provedbeno tijelo PRIMA-IS objavljuje godišnji plan rada.

Amandman    64

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Godišnji planovi rada stavljaju se na raspolaganje relevantnim odborima za posebne programe u okviru provedbe programa Obzor 2020.

Amandman    65

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Sve aktivnosti koje se podupiru u okviru programa PRIMA poštuju međunarodno pravo i pravo Unije, a provodi ih tijelo koje je Unija priznala kao nadležno tijelo za tu svrhu.

Amandman    66

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Aktivnosti navedene u stavku 1. točkama (a), (b) i (c) mogu se pokrenuti u referentnoj godini tek nakon donošenja godišnjeg plana rada.

Amandman    67

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2d.  Ako se godišnji plan rada donese tijekom referentne godine, financijskim doprinosom Unije iz članka 3. stavka 1. mogu se nadoknaditi administrativni troškovi provedbenog tijela PRIMA-IS nastali od 1. siječnja te referentne godine u skladu s godišnjim planom rada.

 

Odstupajući od prvog podstavka financijskim doprinosom Unije iz članka 3. stavka 1. mogu se nadoknaditi administrativni troškovi provedbenog tijela PRIMA-IS nastali od trenutka stupanja na snagu ove Odluke u skladu s prvim godišnjim planom rada.

Amandman    68

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Aktivnosti se mogu financirati u okviru programa PRIMA samo ako su iznesene u godišnjem planu rada programa. U godišnjem planu rada programa PRIMA razlikuju se aktivnosti navedene u stavku 1. točki (a) od aktivnosti navedenih u točki (b) istog stavka te od administrativnih troškova provedbenog tijela PRIMA-IS. U planu se iznosi procjena odgovarajućih troškova i dodjeljuju se sredstva za aktivnosti koje se financiraju uz doprinos Unije i za aktivnosti koje financiraju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje bez doprinosa Unije. Godišnji plan rada programa PRIMA sadržava i procijenjeni iznos doprinosa država sudionica u naravi naveden u članku 5. stavku 2. točki (b).

3.  Aktivnosti se mogu financirati u okviru programa PRIMA samo ako su iznesene u godišnjem planu rada programa. U godišnjem planu rada programa PRIMA razlikuju se aktivnosti navedene u stavku 1. točki (a) od aktivnosti navedenih u točki (b) istog stavka te od administrativnih troškova provedbenog tijela PRIMA-IS. U planu se iznosi procjena odgovarajućih troškova i dodjeljuju se sredstva za aktivnosti koje se financiraju uz financijski doprinos Unije iz članka 3. stavka 1. i za aktivnosti koje financiraju države sudionice bez financijskog doprinosa Unije iz članka 3. stavka 1. Godišnji plan rada programa PRIMA sadržava i procijenjeni iznos doprinosa država sudionica u naravi naveden u članku 5. stavku 2. točki (b).

Amandman    69

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  U okviru izmijenjenih godišnjih planova rada za određenu godinu i godišnjih planova rada za naredne godine u obzir se uzimaju rezultati prethodnih poziva na podnošenje prijedloga. U njima se nastoji riješiti nedovoljna pokrivenost znanstvenih pitanja, osobito onih prvotno obuhvaćenih aktivnostima iz stavka 1. točke (b) koja nisu mogla dobiti odgovarajuće financiranje.

Amandman    70

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Aktivnosti koje financiraju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje bez doprinosa Unije mogu se uključiti u godišnji plan rada programa PRIMA tek nakon pozitivnog ishoda vanjskog neovisnog međunarodnog stručnog ocjenjivanja s obzirom na ciljeve programa PRIMA, koje organizira PRIMA-IS.

5.  Aktivnosti koje financiraju države sudionice bez financijskog doprinosa Unije iz članka 3. stavka 1. mogu se uključiti u godišnji plan rada programa PRIMA tek nakon pozitivnog ishoda vanjskog neovisnog međunarodnog stručnog ocjenjivanja s obzirom na ciljeve programa PRIMA, koje organizira PRIMA-IS.

Amandman    71

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Aktivnosti uključene u godišnji plan rada programa PRIMA koje putem svojih nacionalnih tijela za financiranje bez doprinosa Unije financiraju države sudionice provode se u skladu sa zajedničkim načelima koja će donijeti PRIMA-IS nakon što dobije odobrenje od Komisije. Zajedničkim načelima uzimaju se u obzir načela utvrđena ovom Odlukom, glavom VI. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbom (EU) br. 1290/2013, osobito načela jednakog postupanja, transparentnosti, neovisnog stručnog ocjenjivanja i odabira. Nakon što dobije odobrenje Komisije, PRIMA-IS donosi i zahtjeve za podnošenje izvješća država sudionica provedbenom tijelu PRIMA-IS, uključujući izvješćivanje o pokazateljima uključenima u svaku od tih aktivnosti.

6.  Aktivnosti uključene u godišnji plan rada programa PRIMA koje bez financijskog doprinosa Unije iz članka 3. stavka 1. financiraju države sudionice provode se u skladu sa zajedničkim načelima koja će donijeti PRIMA-IS nakon što dobije odobrenje od Komisije. Zajedničkim načelima uzimaju se u obzir načela utvrđena ovom Odlukom, glavom VI. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbom (EU) br. 1290/2013, osobito načela jednakog postupanja, transparentnosti, neovisnog stručnog ocjenjivanja i odabira. Nakon što dobije odobrenje Komisije, PRIMA-IS donosi i zahtjeve za podnošenje izvješća država sudionica provedbenom tijelu PRIMA-IS, uključujući izvješćivanje o pokazateljima uključenima u svaku od tih aktivnosti.

Amandman    72

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Osim općih načela navedenih u stavku 6., aktivnosti navedene u stavku 1. točki (b) podtočki i. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

7.  Osim općih načela navedenih u stavku 6., aktivnosti navedene u stavku 1. točki (b) podtočki i. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

(a)  Prijedlozi su transnacionalne prirode uz sudjelovanje najmanje triju nezavisnih pravnih subjekata s poslovnim nastanom u trima različitim državama sudionicama, od kojih:

(a)  Prijedlozi su transnacionalne prirode uz sudjelovanje najmanje triju nezavisnih pravnih subjekata s poslovnim nastanom u trima različitim zemljama koje se u skladu s ovom Odlukom do isteka roka za podnošenje prijedloga u okviru odgovarajućeg poziva smatraju državama sudionicama, od kojih:

i.  jedan ima poslovni nastan u državi članici ili u državi pridruženoj programu Obzor 2020., a te

i.  jedan ima poslovni nastan u državi članici ili u državi pridruženoj programu Obzor 2020. koja nije obuhvaćena podtočkom (ii) te

ii.  jedan ima poslovni nastan u trećoj zemlji koja se smatra državom sudionicom u skladu s ovom Odlukom do roka za podnošenje prijedloga navedenog u relevantnom pozivu.

ii.  jedan ima poslovni nastan u trećoj zemlji koja je navedena u članku 1. stavku 2. ili ima izlaz na Sredozemno more.

(b)  Prijedlozi se odabiru slijedom transnacionalnih poziva na podnošenje prijedloga i dvodijelnim postupkom. Korak 1. sastoji se od pregleda (na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini) prijedloga koje su podnijeli pravni subjekti koji ispunjavaju uvjete za financiranje u okviru relevantnih nacionalnih programa. Korak 2. sastoji se od jedne neovisne međunarodne stručne recenzije koju organizira PRIMA-IS. U 2. koraku prijedlozi se ocjenjuju uz pomoć najmanje triju neovisnih stručnjaka na temelju sljedećih kriterija dodjele: izvrsnost, učinak, kvaliteta i učinkovitost provedbe.

(b)  Prijedlozi se odabiru slijedom transnacionalnih poziva na podnošenje prijedloga i ocjenjuju se uz pomoć najmanje triju neovisnih stručnjaka na temelju sljedećih kriterija dodjele: izvrsnost, učinak, kvaliteta, održivost i učinkovitost provedbe.

(c)  Prijedlozi se raspoređuju u skladu s rezultatima evaluacije. Odabir provodi PRIMA-IS na temelju tog poretka. Države sudionice dogovaraju se o odgovarajućem načinu financiranja kojim se omogućava da što veći broj prijedloga bude financiran na temelju tog poretka, osobito osiguravanjem rezervnih sredstava u nacionalnim doprinosima za poziv na podnošenje prijedloga.

(c)  Prijedlozi se raspoređuju u skladu s rezultatima evaluacije. Odabir provodi PRIMA-IS u skladu s tim poretkom. Države sudionice dogovaraju se o odgovarajućem načinu financiranja kojim se omogućava da što veći broj prijedloga bude financiran na temelju tog poretka, osobito osiguravanjem rezervnih sredstava u nacionalnim doprinosima za poziv na podnošenje prijedloga. Ako se jedan projekt ili više njih ne može financirati, mogu se odabrati projekti koji su izravno iza njih u poretku.

Amandman    73

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Svi pozivi na podnošenje prijedloga, prijedlozi i projekti bez odgode se stavljaju na raspolaganje unošenjem u bazu podataka eCORDA programa Obzor 2020.

Amandman    74

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9a.  Radi jačeg učinka, mora se stremiti koordinaciji između programa PRIMA i ostalih projekata u području istraživanja i inovacija u sklopu programa Obzor 2020., kao što je ZZI (zajednica znanja i inovacija) „EIT Food”, i drugih instrumenata Unije, kao što je Europski instrument za susjedstvo i partnerstvo, te se moraju izbjegavati sva moguća preklapanja.

Amandman    75

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1290/2013, najmanji broj sudionika jesu tri pravna subjekta s poslovnim nastanom u trima različitim državama sudionicama, od kojih:

2.  Odstupajući od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1290/2013, najmanji broj sudionika jesu tri pravna subjekta s poslovnim nastanom u trima različitim zemljama koje se u skladu s ovom Odlukom do isteka roka za podnošenje prijedloga u okviru odgovarajućeg poziva smatraju državama sudionicama, od kojih:

(a)  jedan ima poslovni nastan u državi članici ili u državi pridruženoj programu Obzor 2020., a te

(a)  jedan ima poslovni nastan u državi članici ili u državi pridruženoj programu Obzor 2020. koja nije obuhvaćena točkom (b) te

(b)  jedan ima poslovni nastan u trećoj zemlji koja se smatra državom sudionicom u skladu s ovom Odlukom do roka za podnošenje prijedloga navedenog u relevantnom pozivu.

(b)  jedan ima poslovni nastan u trećoj zemlji koja je navedena u članku 1. stavku 2. ili ima izlaz na Sredozemno more.

Amandman    76

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osim sudionika koji ispunjavaju uvjete za financiranje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013, svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi sudionici ispunjava uvjete za financiranje.

4.  Odstupajući od članka 10. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1290/2013, sljedeći sudionici ispunjavaju uvjete za financiranje koje odobrava provedbeno tijelo PRIMA-IS:

 

(a)   svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije koji ima poslovni nastan u državi sudionici;

 

(b)   svaka međunarodna organizacija europskog interesa, kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 12. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

Amandman    77

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.   U slučaju međunarodne organizacije koja ne ispunjava uvjete za financiranje koje odobrava provedbeno tijelo PRIMA-IS, financiranje se može odobriti pod uvjetom da je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 

(a)   PRIMA-IS ocjenjuje da je njezino sudjelovanje nužno za provedbu mjere;

 

(b)   financiranje se pruža u skladu s bilateralnim sporazumima o suradnji u području znanosti i tehnologije ili drugim dogovorom između Unije i međunarodne organizacije.

Amandman    78

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.   U slučaju pravnog subjekta osnovanog u skladu s pravom Unije s poslovnim nastanom u zemlji koja nije država sudionica, mogu se dodijeliti financijska sredstva provedbenog tijela PRIMA-IS pod uvjetom da je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 

(a)   PRIMA-IS ocjenjuje da je njegovo sudjelovanje nužno za provedbu mjere;

 

(b)   postoji ad hoc dogovor o financiranju između provedbenog tijela PRIMA-IS i treće zemlje u kojoj pravni subjekt ima poslovni nastan.

Amandman    79

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4c.  Ne dovodeći u pitanje članak 18. Uredbe (EU) br. 1290/2013 u primjenjivom modelu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava može se predvidjeti da pravni subjekti s poslovnim nastanom u zemljama koje nisu države sudionice koji dobivaju financijska sredstva koja je odobrilo provedbeno tijelo PRIMA-IS također moraju pružiti odgovarajuća financijska jamstva kojima jamče puni povrat svih iznosa koje duguju Uniji u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

Amandman    80

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4d.  Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1290/2013 i uzimajući u obzir karakteristike programa PRIMA, provedbeno tijelo PRIMA-IS može u svoj godišnji plan rada uvesti dodatne uvjete za sudjelovanje kako bi obuhvatilo vrste subjekata koji mogu biti koordinatori neizravnih djelatnosti.

Amandman    81

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odstupajući od članka 12. Uredbe (EU) br. 1290/2013, u slučajevima kad je takva aktivnost uključena u godišnji plan rada programa PRIMA, PRIMA-IS može objaviti zajedničke pozive s trećim zemljama koje nisu države sudionice ili njihovim znanstvenim i tehnološkim organizacijama i agencijama, s međunarodnim organizacijama ili s ostalim trećim stranama, posebno nevladinim organizacijama, u skladu s pravilima utvrđenima u članku 12. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

Briše se.

Amandman    82

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ako financijska jamstva pružaju države sudionice, svaka država odgovorna je maksimalno do iznosa njezina financijskog doprinosa programu PRIMA. Ukupan povrat ograničen je na maksimalno 200 000 000 EUR.

Obrazloženje

Jamstva koja pružaju države sudionice moraju biti odgovarajuća, tj. dostatna i proporcionalna.

Amandman    83

Prijedlog odluke

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se program PRIMA ne provodi ili se provodi neprimjereno, djelomično ili sa zakašnjenjem, Komisija može prekinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije u skladu sa stvarnom provedbom programa PRIMA.

1.  Ako se program PRIMA ne provodi ili se provodi neprimjereno, djelomično ili sa zakašnjenjem, Komisija može prekinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije iz članka 3. stavka 1. u skladu sa stvarnom provedbom programa PRIMA.

Amandman    84

Prijedlog odluke

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako države sudionice ne doprinose financiranju programa PRIMA ili doprinose samo djelomično ili sa zakašnjenjem, Komisija može prekinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije, uzimajući u obzir iznos financijskih sredstava koja su države sudionice dodijelile za provedbu programa PRIMA.

2.  Ako države sudionice ne doprinose financiranju programa PRIMA ili doprinose samo djelomično ili sa zakašnjenjem, Komisija može prekinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije iz članka 3. stavka 1., uzimajući u obzir iznos financijskih sredstava koja su države sudionice dodijelile za provedbu programa PRIMA.

Amandman    85

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  opću skupštinu;

(a)  nadzorni odbor, koji će imati predsjednika i dopredsjednika;

Amandman    86

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  upravni odbor;

(b)  upravljački odbor;

Amandman    87

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tajništvo;

(c)  tajništvo, koje vodi direktor;

Amandman    88

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  znanstveni savjetodavni odbor.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    89

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbenim tijelom PRIMA-IS upravlja opća skupština, u kojoj su zastupljene sve države sudionice. Opća skupština tijelo je provedbene strukture PRIMA-IS koje donosi odluke.

Provedbenim tijelom PRIMA-IS upravlja nadzorni odbor, u kojem su zastupljene sve države sudionice. Nadzorni odbor tijelo je provedbene strukture PRIMA-IS koje donosi odluke. Nadzorni odbor jamči redovito informiranje Europskog parlamenta o provedbi programa PRIMA.

Amandman    90

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon odobrenja Komisije opća skupština donosi:

Nakon odobrenja Komisije nadzorni odbor donosi:

Amandman    91

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  nadzorni odbor provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 1. stavka 3. i o tome obavještava Komisiju.

Amandman    92

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Glavna skupština odobrava sudjelovanje u programu PRIMA bilo kojoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu Obzor 2020., osim onih navedenih u članku 1. stavku 2., nakon što procijeni značaj njezina sudjelovanja za postizanje ciljeva programa PRIMA.

Nadzorni odbor odobrava sudjelovanje u programu PRIMA bilo kojoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu Obzor 2020., osim onih navedenih u članku 1. stavku 2., nakon što procijeni značaj njezina sudjelovanja za postizanje ciljeva programa PRIMA.

Amandman    93

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nadzorni odbor donosi odluku o tome što čini odgovarajući udio u ukupnim sredstvima u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) ove Odluke.

Amandman    94

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država sudionica ima jedan glas u općoj skupštini. Odluke se donose konsenzusom. Ako se ne postigne konsenzus, opća skupština donosi svoje odluke s najmanje tročetvrtinskom većinom glasova. Odobrenje sudjelovanja u programu PRIMA trećoj zemlji koja nije pridružena programu Obzor 2020., osim onih navedenih u članku 1. stavku 2., mora biti jednoglasno.

Svaka država sudionica ima jedan glas u nadzornom odboru. Odluke se donose konsenzusom. Ako se ne postigne konsenzus, nadzorni odbor donosi svoje odluke s najmanje tročetvrtinskom većinom valjanih danih glasova.

Amandman    95

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Unija, koju predstavlja Komisija, pozvana je na sve sastanke opće skupštine u ulozi promatrača i može sudjelovati u raspravama. Dostavljaju joj se svi potrebni dokumenti.

Unija, koju predstavlja Komisija, pozvana je na sve sastanke nadzornog odbora u ulozi promatrača i može sudjelovati u raspravama. Dostavljaju joj se svi potrebni dokumenti.

Amandman    96

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri izvršavanju svojih institucijskih ciljeva PRIMA-IS jamči odgovarajuću komunikaciju s Europskim parlamentom.

Amandman    97

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Opća skupština određuje broj članova Upravnog odbora i imenuje ih. Taj broj ne može biti manji od pet. Upravni odbor nadzire tajništvo provedbenog tijela PRIMA-IS.

3.  Nadzorni odbor određuje broj članova upravljačkog odbora i imenuje ih. Taj broj ne može biti manji od pet. Upravljački odbor nadzire tajništvo provedbenog tijela PRIMA-IS.

Amandman    98

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opća skupština imenuje tajništvo strukture PRIMA-IS izvršnim tijelom programa PRIMA.

Tajništvo je izvršno tijelo programa PRIMA.

Amandman    99

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upravlja financijskim doprinosima Unije i država sudionica te izvješćuje o njihovu korištenju;

(d)  upravlja financijskim doprinosom Unije iz članka 3. stavka 1. i financijskim doprinosima država sudionica te izvješćuje o njihovu korištenju;

Amandman     100

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  osigurava transparentnost aktivnosti programa PRIMA.

Amandman    101

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opća skupština imenuje Znanstveni savjetodavni odbor koji se sastoji od neovisnih stručnjaka iz država sudionica koji su stručni u područjima relevantnima za program PRIMA. Opća skupština utvrđuje broj članova znanstvenog savjetodavnog odbora, njihovo pravo glasa i načine njihova imenovanja u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

Nadzorni odbor imenuje znanstveni savjetodavni odbor koji se sastoji od neovisnih stručnjaka koji su stručni u područjima relevantnima za program PRIMA. Nadzorni odbor utvrđuje broj članova znanstvenog savjetodavnog odbora i načine njihova imenovanja u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

Amandman    102

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opća skupština može osnovati posebne radne skupine u okviru znanstvenog savjetodavnog odbora s dodatnim neovisnim stručnjacima za posebne zadatke.

Briše se.

Obrazloženje

U interesu transparentnosti i odgovornosti trebalo bi izbjeći osnivanje velikog broja skupina.

Amandman    103

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Znanstveni savjetodavni odbor:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    104

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 3. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  savjetuje opću skupštinu o strateškim prioritetima i potrebama;

(a)  savjetuje nadzorni odbor o strateškim prioritetima i potrebama;

Amandman    105

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  savjetuje opću skupštinu o sadržaju i području primjene nacrta godišnjeg plana rada programa PRIMA sa znanstvenog i tehničkog stajališta;

(b)  savjetuje nadzorni odbor o sadržaju i području primjene nacrta godišnjeg plana rada programa PRIMA sa znanstvenog i tehničkog stajališta;

Amandman    106

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  gdje je to primjereno, savjetuje opću skupštinu o osnivanju znanstvenih pododbora, radnih jedinica i specijaliziranih radnih skupina.

Briše se.

Obrazloženje

U interesu transparentnosti i odgovornosti trebalo bi izbjeći osnivanje velikog broja skupina.

Amandman    107

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija će do 30. lipnja 2022. provesti privremenu evaluaciju programa PRIMA. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadržava zaključke o evaluaciji i zapažanja Komisije. Komisija će to izvješće do 31. prosinca 2022. dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću.

1.  Komisija će do 30. lipnja 2022. uz pomoć neovisnih stručnjaka provesti privremenu evaluaciju programa PRIMA. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadržava zaključke o evaluaciji i zapažanja Komisije. Komisija će to izvješće do 31. prosinca 2022. dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću.

(1)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Barcelonskim procesom i pripadajućom deklaracijom započet je 1995. ambiciozan program Euromediteranskog partnerstva, kojemu je cilj uspostavljanje područja mira, stabilnosti i napretka. Od početka tog procesa velika je važnost pridavana suradnji u istraživanju i razvoju.

Godine 2007., 12 godina nakon pokretanja Barcelonskog procesa, koji je u međuvremenu dobio potporu novog instrumenta, Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo, Euromediteranska ministarska konferencija o visokom obrazovanju i istraživanju izdala je ambiciozan dokument poznat kao Međunarodna deklaracija iz Kaira, u kojem su istraživanje i inovacije istaknuti kao prioritetni sektori u okviru euromediteranske suradnje.

EU i njegove države članice te partnerske zemlje na području Mediterana prepoznale su tijekom Euromediteranske konferencije o istraživanju i inovacijama održane u Barceloni u travnju 2012. da je suradnja u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija jedino sredstvo ostvarenja društvenog i gospodarskog razvoja na objema stranama Sredozemnog mora.

U prosincu 2014. oba su suzakonodavca, i Vijeće i Europski parlament, poduprla prijedlog uspostavljanja „partnerstva za istraživanje i inovacije na mediteranskom području” (PRIMA) te od Komisije zatražili da pripremi prijedlog provedbe te inicijative i podrži članak 185. UFEU-a kao prikladnu pravnu osnovu.

Europska komisija donijela je 18. listopada 2016. prijedlog da se uspostavi novo javno-javno partnerstvo za istraživanje i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) u skladu s člankom 185. UFEU-a s naglaskom na dva ključna društveno-gospodarska problema važna za tu regiju: poljoprivredno-prehrambeni sustavi i gospodarenje vodom.

Izvjestiteljica ističe da bi nas trenutačna društvena i politička previranja u mediteranskom području trebala navesti na promišljanje o izazovima s kojima se suočavaju gospodarstva zemalja koje graniče s EU-om i potencijalnim resursima koji bi se mogli upotrijebiti za održivi razvoj u regiji. Unapređenje uvjeta života jedan je od glavnih zahtjeva koje postavljaju građani iz mediteranskog područja, a koji se suočavaju s višestrukim neizvjesnostima zbog kojih se svakodnevno nalaze u vrlo nesigurnoj situaciji. Pristup hrani i vodi odrednica je povezanih izazova u tom području, a osiguravanje dostupnosti hrane i vode od najveće je političke, društvene i gospodarske važnosti za regiju.

Izvjestiteljica u istom kontekstu ističe činjenicu da su najkritičniji čimbenici koji doprinose migraciji oružani sukobi, politička nestabilnost, klimatske promjene, neodrživo upravljanje resursima i brzorastuće stanovništvo. U tom smislu izvjestiteljica smatra da je pristup u sklopu okvira za partnerstvo pravi način iznalaženja kratkotrajnih rješenja za hvatanje u koštac s neposrednim pritiskom izazvanim migracijom te da predstavlja ulaganje u pronalaženje korijenskog uzroka migracija i prisilnog raseljavanja.

Izvjestiteljica podržava opći cilj inicijative PRIMA da se provedbom zajedničkog programa u skladu s pravilima programa Obzor 2020. razviju i prihvate inovativna i integrirana rješenja kojima bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost, zaštita i održivost poljoprivredno-prehrambenih sustava te gospodarenje vodom na mediteranskom području. Logika na temelju koje je uspostavljena inicijativa PRIMA u skladu je s nedavno dogovorenim ciljevima održivog razvoja i budućom Strategijom održivog razvoja Europe. Izvjestiteljica u tom kontekstu ističe da je voda javno dobro i da pristup vodi i odvodnji predstavlja temeljno ljudsko pravo.

Stajalište je izvjestiteljice da PRIMA kao javno-javno partnerstvo u području istraživanja i inovacija treba biti usmjeren isključivo na primjenu u civilnom području, kao što je utvrđeno u članku 19. stavku 2. Uredbe br. 1291/2013. U istom kontekstu, pri provedbi svih mjera istraživanja i inovacija u okviru PRIMA-e trebala bi se poštovati temeljna prava i načela priznata prije svega u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Provođenje mjera trebalo bi isto tako biti u skladu sa svim pravnim obvezama, uključujući međunarodno pravo i Povelju UN-a, posebice njezin članak 73. o nesamoupravnim područjima.

Izvjestiteljica se također potpuno slaže s općim ciljem PRIMA-e, koji je doprinošenje održivom i uključivom rastu u okviru Euromediteranskog partnerstva, kao i posebnim ciljevima koordiniranja, jačanja, širenja i usklađivanja trenutačno fragmentiranih istraživanja i inovacija u nacionalnim programima iz područja poljoprivredno-prehrambenih sustava i gospodarenja vodom korištenjem višedimenzionalnog, sveobuhvatnog i integriranog pristupa s više dionika.

Mišljenja je da PRIMA u kontekstu znanstvene diplomacije ima potencijal da stvori dodanu vrijednost u promicanju suradnje i sprečavanju sukoba, ponovnom uspostavljanju povjerenja i poticanju uzajamnog razumijevanja među zemljama. Izvjestiteljica također vjeruje da bi nadolazeći projekti mogli rezultirati i drugim društveno-gospodarskim i političkim pomacima, kao što su promicanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima u cilju osiguravanja pristupa hrani i vodi na ekološki održiv način, otvaranja radnih mjesta, poslovnih prilika i pružanja potpore malim poljoprivrednicima.

Izvjestiteljica također napominje da je moguća široka upotreba rezultata PRIMA-e, kao inicijative otvorenih inovacija, čime bi se krajnjim korisnicima i poduzećima u euromediteranskom području isporučile veće konkretne prednosti te potaknuo dijalog među različitim zemljama tog područja.

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije u skladu s člankom 185. UFEU-a, kojim se PRIMA želi uspostaviti na razdoblje od 10 godina (do 31. prosinca 2028.). PRIMA-i će biti namijenjena financijska sredstva u iznosu od 200 milijuna EUR u sklopu okvirnog programa Obzor 2020. Doprinosom EU-a od 200 milijuna EUR upravljat će PRIMA-IS (provedbena struktura), a bit će jednak iznosu doprinosa na koje su se obvezale države sudionice. Izvjestiteljica također napominje da je potrebno uvesti odstupanja od pravila za sudjelovanje u programu Obzor 2020. kako bi se dopustilo trećim zemljama i međunarodnim organizacijama da se pridruže Partnerstvu.

Prema sadašnjoj situaciji i preuzetim nacionalnim obvezama koje je izvjestiteljica uzela u obzir, PRIMA-u će zajednički provoditi 14 zemalja s obje strane Mediterana u različitim svojstvima, ovisno o tome sudjeluju li u programu Obzor 2020.: devet država članica (Cipar, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal i Španjolska), dvije pridružene zemlje (Izarel i Tunis) i četiri treće zemlje (Jordan, Maroko, Egipat i Libanon).

Izvjestiteljica ne dijeli mišljenje Komisije prema kojem bi se projekti financirani u sklopu PRIMA-e trebali provoditi ponajprije u području viših stupnjeva tehnološke spremnosti. Vjeruje da bi odluku o tome trebalo donijeti u skladu s potrebama različitih poziva ili projekata obuhvaćenih godišnjim planom rada. Nadalje, potrebno je osigurati prikladnu ravnotežu između malih i velikih projekata, iako izvjestiteljica vjeruje da nisu samo veliki projekti obećavajući u smislu brzog davanja rješenja i doprinosa PRIMA-i.

Ne treba posebno naglašavati da su preduvjeti za uspjeh PRIMA-e transparentnost u širenju informacija, rezultata i informacija o financijskom upravljanja i sredstava EU-a i nacionalnih sredstava.


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (10.3.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Europske unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički provodi nekoliko država članica

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/2035(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Francesc Gambús

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska unija mora se suočiti s izazovom koji predstavlja upravljanje vodnim resursima i jamčenje sigurnosti opskrbe hranom. Siromaštvo vodom koje se definira kao „stanje u kojemu je pristup vodi, ili vodi odgovarajuće kvalitete, nedovoljan da bi se zadovoljile osnovne potrebe” prema podacima Europske komisije pogađa oko 180 milijuna osoba u mediteranskom području, što utječe na zdravlje i stabilnost stanovništva i na sjevernim i na južnim obalama Mediterana. Zbog toga bi bilo dobro da Unija čim prije potakne i intenzivira provedbu inicijative PRIMA.

U tom pogledu trebamo se prisjetiti činjenice da se u mnogim područjima i riječnim koritima pritisak na vodne resurse samo povećava kako zbog potražnje stanovništva tako i zbog sve veće površine navodnjavanih područja, čime se ugrožavaju neka mala lokalna gospodarstva kao i područja posebne zaštite.

Stoga bi se u razvoju inicijative PRIMA trebao zauzeti holistički pristup u kojemu se vodi računa kako o učinkovitosti navodnjavanih područja, kultura i gradskih kanalizacija tako i o zaštiti prirodnih područja, močvarnih zemljišta i područja posebne zaštite, u skladu s europskim zakonodavstvom i, posebice, uz prilagodbu, provedbu i poštovanje Okvirne direktive o vodama.

Dijalog između obaju obala Mediterana u okviru inicijative PRIMA može poslužiti i kao način ublažavanja učinaka klimatskih promjena i za hvatanje u koštac s usporednim izazovima, poput dezertifikacije. Stoga će sudjelovanje u Uniji za Mediteran, koja već raspolaže bogatim iskustvom, biti važno i za razvoj partnerstva i za upravljanje njime.

Međutim, nužno je izmijeniti nekoliko točaka odluke kako bi se osiguralo bolje upravljanje inicijativom PRIMA te bolje i učinkovitije korištenje sredstvima namijenjenima istraživačkim i razvojnim projektima u cilju osiguranja više sredstava za taj program, većih mogućnosti za uspostavu okruženja koje je nužno za gospodarski rast i za otvaranje zadovoljavajućih radnih mjesta u državama mediteranskog područja, koje su bile najpogođenije gospodarskom krizom i u kojima se bilježe visoke stope nezaposlenosti, osobito među mladima.

Za vrijeme rasprave na plenarnoj sjednici u Strasbourgu 15. prosinca 2014. otklonjene su sve sumnje u pogledu važnosti sudjelovanja Unije u inicijativi PRIMA, uzimajući u obzir poticaje i dodanu vrijednost koje bi ona mogla donijeti. Isto tako naglašena je važnost koju vodni resursi imaju u razvoju zemalja kao i činjenica da bi se projektima trebalo pridonijeti poznavanju i primjeni obnovljivih izvora energije u vodnoj infrastrukturi, primjerice kada je riječ o crpljenju vode, kako bi kulture postale održivije.

Osiguranje sigurnosti opskrbe hranom i vodnih resursa također je jedna od obveza Unije koja bi trebala biti ključna za politiku susjedstva kako bi se među ostalim zajamčili stabilnost i razvoj u susjednim zemljama. Partnerstvo koje je proizašlo iz Konferencije o istraživanju i inovacijama koja se održala u travnju 2012. u Barceloni moglo bi biti jedan od stupova za ostvarenje tog cilja.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Javno-javna partnerstva trebala bi u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., osobito ona koja se odnose na otvorenost i transparentnost.

(3)  Cilj javno-javnih partnerstava trebao bi biti razvoj bliskijih sinergija, povećanje koordinacije i izbjegavanje nepotrebnog udvostručavanja i fragmentacije u odnosu na istraživačke programe Unije te međunarodne, nacionalne i regionalne istraživačke programe. Javno-javna partnerstva trebala bi u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., osobito ona koja se odnose na otvorenost i transparentnost. Dobro i pravovremeno širenje sveobuhvatnih informacija te transparentnost rezultata i financijskog upravljanja od ključne su važnosti za uspjeh programa PRIMA.

Amandman     2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Potpuna provedba ljudskog prava na vodu i odvodnju, koje su priznali Ujedinjeni narodi i podržale države članice, neophodna je za život, a pravilno upravljanje vodnim resursima ima ključnu ulogu u jamčenju održive potrošnje vode i očuvanju svjetskih prirodnih bogatstava.

Amandman     3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredbom (EU) br. 1291/2013utvrđena je potreba za međunarodnom suradnjom s trećim zemljama kako bi se uspješno riješili zajednički izazovi. Međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija ključni je aspekt globalnih obveza Unije i ima važnu ulogu u partnerstvu Unije sa zemljama u susjedstvu. Ta suradnja prati pristup prihvaćen u Europskoj susjedskoj politici kojim se stupanj suradnje sa svakom zemljom u susjedstvu određuje na temelju njezinih obveza prema Uniji.

(5)  Uredbom (EU) br. 1291/2013utvrđena je potreba za međunarodnom suradnjom s trećim zemljama kako bi se uspješno riješili zajednički izazovi. Međunarodna suradnja u području istraživanja, znanosti i inovacija ključni je aspekt globalnih obveza Unije i ima važnu ulogu u partnerstvu Unije sa zemljama u susjedstvu. Ta suradnja prati pristup prihvaćen u Europskoj susjedskoj politici kojim se stupanj suradnje sa svakom zemljom u susjedstvu određuje na temelju njezinih obveza prema Uniji.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Cilj programa PRIMA jest provedba zajedničkog programa za razvoj i prihvaćanje inovativnih i integriranih rješenja kojima bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost, zaštita i održivost proizvodnje hrane i opskrbe vodom na mediteranskom području. Programom PRIMA trebalo bi se pridonijeti ostvarenju nedavno dogovorenih ciljeva održivog razvoja i budućoj Strategiji održivog razvoja Europe.

(8)  Nedostatak čiste vode i hrane bogate nutrijentima negativno utječe na zdravlje i stabilnost stanovništva, te je cilj programa PRIMA provedba zajedničkog programa za razvoj i prihvaćanje inovativnih multidimenzionalnih i integriranih zajedničkih rješenja kojima bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost, zaštita i održivost poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i opskrbe vodom te njezina pročišćavanja i ponovne upotrebe na mediteranskom području, u skladu s načelima suvlasništva, uzajamnog interesa i zajedničke koristi. Uzimajući u obzir činjenicu da je pristup vodi i odvodnji temeljno ljudsko pravo i s obzirom na to da je iznimno važno za regiju zajamčiti dostupnost hrane i vode, programom PRIMA mora se pridonijeti ostvarenju nedavno dogovorenih ciljeva održivog razvoja i budućoj Strategiji održivog razvoja Europe te ostvarenju ciljeva iz Pariškog sporazuma.

Amandman     5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 a)  Održiva opskrba vodom i proizvodnja hrane na mediteranskom području iziskuju zaštitu prirodnih slatkovodnih ekosustava, prelazak na učinkovitije modele potrošnje i integraciju obnovljivih izvora energije. Otvoreno, demokratsko i participativno upravljanje opskrbom vodom od ključne je važnosti za ekonomičnost i za korist cijelom društvu.

Amandman     6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 b)  Održiva zaštita prirodnih područja kao što su slatkovodni ekosustavi ključna je za razvoj i presudna za opskrbu pitkom vodom.

Amandman     7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.c)  Problem nestašice vode u mediteranskom području iziskuje drugačija energetska rješenja i uvođenje učinkovitijih modela. Energiju iz obnovljivih izvora trebalo bi integrirati u procese kako bi se njome zamijenila fosilna goriva.

Amandman     8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.d)  Važnost otvorenog, demokratskog i participativnog upravljanja od ključne je važnosti kako bi se zajamčilo da najekonomičnija rješenja u pogledu upravljanja vodnim resursima budu od koristi cijelom društvu.

Amandman     9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U skladu s ciljevima programa Obzor 2020. bilo koja država članica i treća zemlja pridružena programu Obzor 2020. ima pravo sudjelovati u programu PRIMA ako se obveže pridonijeti njegovu financiranju.

(10)  U skladu s ciljevima programa Obzor 2020. bilo koja država članica i treća zemlja pridružena programu Obzor 2020. ima pravo sudjelovati u programu PRIMA ako se obveže pridonijeti njegovu financiranju u primjerenom postotku ukupnih sredstava.

Amandman     10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Partnerstvom PRIMA trebao bi biti obuhvaćen cijeli lanac od istraživanja do inovacija, pri čemu bi trebalo mobilizirati sveučilišta, istraživačke i tehnološke ustanove, industriju i MSP-ove usmjerene na inovacije.

Amandman     11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Aktivnosti u okviru programa PRIMA trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor 2020. te općim načelima i uvjetima utvrđenima člankom 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013. U programu PRIMA u obzir bi se trebale uzeti i definicije OECD-a u pogledu razine tehnološke spremnosti u klasifikaciji tehnoloških istraživanja, razvoja proizvoda i demonstracijskih aktivnosti.

(16)  Aktivnosti u okviru programa PRIMA trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor 2020. te općim načelima i uvjetima utvrđenima člankom 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013. U programu PRIMA u obzir bi se trebale uzeti i definicije OECD-a u pogledu razine tehnološke spremnosti u klasifikaciji tehnoloških istraživanja, razvoja proizvoda i demonstracijskih aktivnosti, vodeći računa i o niskim ili visokim razinama tehnološke spremnosti, uključujući oblike istraživanja potaknutog znatiželjom i temeljenog na praksi.

Amandman     12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Pozivi na podnošenje prijedloga kojima upravlja PRIMA-IS trebali bi biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima i drugim elektroničkim sredstvima za obavješćivanje u okviru programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

(18)  Pozivi na podnošenje prijedloga kojima upravlja PRIMA-IS trebali bi biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima programa PRIMA-IS i drugim elektroničkim sredstvima za obavješćivanje u okviru programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

Amandman     13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  PRIMA-IS i države sudionice trebale bi Komisiji na njezin zahtjev dostaviti sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje izvješća o evaluaciji programa PRIMA.

(27)  PRIMA-IS i države sudionice trebale bi Komisiji na njezin zahtjev dostaviti sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje izvješća o evaluaciji programa PRIMA. Istodobno bi te informacije trebalo proslijediti nadležnim odborima Parlamenta.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Cilj je ove Odluke ojačati integraciju i usklađivanje sustava za istraživanja i inovacije te istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u mediteranskim zemljama u područjima sustava prehrane i opskrbe vodom. Opseg istraživanja i inovacija koje je potrebno poduzeti kako bi se riješili izazovi na mediteranskom području ogroman je zbog sustavne prirode glavnih prepreka. Raspon istraživanja i inovacija složen je, multidisciplinaran i zahtijeva pristup koji uključuje više sudionika i prekograničnu suradnju. Zajedničkim pristupom koji uključuje širok skup država sudionica potrebno područje primjene i raspon djelovanja mogu se povećati udruživanjem financijskih i intelektualnih sredstava. S obzirom na to da se cilj stoga može bolje ostvariti na razini Unije povezivanjem nacionalnih nastojanja u usklađen europski pristup, ujedinjavanjem rascjepkanih nacionalnih istraživačkih programa, potporom pri razvoju zajedničkih prekograničnih strategija istraživanja i financiranja te postizanjem kritične mase potrebnih dionika i ulaganja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim tim člankom, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(28)  Cilj je ove Odluke ojačati integraciju i usklađivanje sustava za istraživanja i inovacije te istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u mediteranskim zemljama u područjima opskrbe vodom, njezina pročišćavanja, ponovne upotrebe i održive upotrebe te poljoprivredno-prehrambenih sustava. Opseg istraživanja i inovacija koje je potrebno poduzeti kako bi se riješili izazovi na mediteranskom području ogroman je zbog sustavne prirode glavnih prepreka. Relevantni rezultati u međuvremenu bi trebali poslužiti kao model u drugim područjima Unije pogođenima sušom. Raspon istraživanja i inovacija složen je, multidisciplinaran i zahtijeva pristup koji uključuje više sudionika i prekograničnu suradnju. Zajedničkim pristupom koji uključuje širok skup država sudionica potrebno područje primjene i raspon djelovanja mogu se povećati udruživanjem financijskih i intelektualnih sredstava. S obzirom na to da se cilj stoga može bolje ostvariti na razini Unije povezivanjem nacionalnih nastojanja u usklađen europski pristup, ujedinjavanjem rascjepkanih nacionalnih istraživačkih programa, potporom pri razvoju zajedničkih prekograničnih strategija istraživanja i financiranja te postizanjem kritične mase potrebnih dionika i ulaganja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim tim člankom, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država ispuni zahtjeve navedene u prvom podstavku, smatra se državom sudionicom za potrebe ove Odluke.

Ako država ispuni zahtjeve navedene u ovom stavku, smatra se državom sudionicom za potrebe ove Odluke.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj programa PRIMA razviti u potpunosti isprobana i dokazana zajednička inovativna rješenja za sustave prehrane i opskrbe vodom u mediteranskoj regiji, učiniti ih otpornijima na klimu, učinkovitijima, isplativijima i održivijima te pridonijeti rješavanju problema prehrane, zdravlja, blagostanja i migracija od dna prema gore.

1.  Opći je cilj programa PRIMA ostvariti socijalni i gospodarski razvoj s obje strane Sredozemnog mora izgradnjom kapaciteta za istraživanje i razvoj te razvijanjem zajedničkih inovativnih poljoprivredno-prehrambenih rješenja i rješenja za upravljanje opskrbom vodom, uključujući i njezino pročišćavanje te ponovnu upotrebu, kao i za prehrambene sustave u mediteranskoj regiji, i to kako bi se povećala djelotvornost, među ostalim smanjenjem gubitaka i otpada, povećala otpornost na klimatske promjene i održivost proizvodnje hrane i opskrbe vodom te kako bi se pridonijelo rješavanju problema nestašice vode, sigurnosti hrane, prehrane, zdravlja, blagostanja, problema povezanih s okolišem i migracija od dna prema gore.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  stvaranje stabilnog, dugoročnog, zajedničkog strateškog programa u području sustava prehrane i opskrbe vodom;

i.  stvaranje dugoročnog, održivog, zajedničkog strateškog programa u skladu s ciljevima održivog razvoja i s europskom strategijom održivog razvoja u cilju zaštite prirodnih resursa, u području gospodarenja vodom, njezine proizvodnje i opskrbe vodom, uključujući i njezino pročišćavanje te ponovnu upotrebu, te u području poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Amandman     18

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  povećanje broja inovativnih i održivih rješenja u poljoprivredi, proizvodnji hrane i opskrbi vodom, uz poticanje zajednica, poduzeća i građana na njihovu primjenu; održivo gospodarenje vodom za sušna i polusušna područja; održivi poljoprivredni sustavi u kontekstu ograničenja zadanih mediteranskim okolišem u cilju očuvanja prirodnih resursa;

Amandman    19

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  usmjeravanje svih nacionalnih programa u području istraživanja i inovacija na provedbu strateškog programa;

(ii)  usmjeravanje relevantnih nacionalnih programa u području istraživanja i inovacija na provedbu strateškog programa i koordinaciju tih programa;

Amandman    20

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka iii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  strukturna uključenost svih relevantnih subjekata iz javnog i privatnog sektora u provedbu strateškog programa udruživanjem znanja i financijskih sredstava kako bi se postigla potrebna kritična masa;

iii.  uključenost svih relevantnih subjekata iz javnog i privatnog sektora u provedbu strateškog programa udruživanjem znanja i financijskih sredstava kako bi se postigla potrebna kritična masa;

Amandman     21

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  jačanje financiranja i sposobnosti provedbe svih uključenih subjekata.

iv.  jačanje financiranja i sposobnosti provedbe svih uključenih subjekata, uključujući MSP-ove, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i lokalne istraživačke centre.

Amandman     22

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da se sve države sudionice obvežu doprinijeti financiranju programa PRIMA;

(c)  da se sve države sudionice obvežu doprinijeti financiranju programa PRIMA u primjerenom postotku ukupnih sredstava;

Amandman     23

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  da se za program PRIMA uspostavi model upravljanja u skladu s člankom 12.;

(e)  da se za program PRIMA uspostavi učinkovit model upravljanja u skladu s člankom 12.;

Amandman    24

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija će procijeniti ispunjenje obveza koje su preuzele države sudionice, pogotovo putem prva dva godišnja plana rada programa PRIMA. Nakon te procjene maksimalni doprinos Unije naveden u članku 3. stavku 1. preispitat će se u skladu s člankom 9.

3.  Komisija će procijeniti ispunjenje obveza koje su preuzele države sudionice, pogotovo putem prva dva godišnja plana rada programa PRIMA. Nakon te procjene maksimalni doprinos Unije naveden u članku 3. stavku 1. moći će se preispitati u skladu s člankom 9.

Amandman    25

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  gdje je to potrebno, financijskog doprinosa provedbenom tijelu PRIMA-IS u obliku financiranja neizravnih djelovanja navedenih u članku 6. stavku 1. točki (a);

(a)  gdje je to potrebno, financijskog doprinosa ili doprinosa u naravi provedbenom tijelu PRIMA-IS u obliku financiranja neizravnih djelovanja navedenih u članku 6. stavku 1. točki (a);

Amandman    26

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  financijskog doprinosa ili doprinosa u naravi za provedbu aktivnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točkama (b) i

(b)  financijskog doprinosa ili doprinosa u naravi za provedbu aktivnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (b); i

Amandman    27

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  financijskog doprinosa administrativnom proračunu strukture PRIMA-IS koji nije pokriven doprinosom Unije kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 3. točkom (b).

(c)  financijskog doprinosa ili doprinosa u naravi administrativnom proračunu strukture PRIMA-IS koji nije pokriven doprinosom Unije kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 3. točkom (b).

Amandman    28

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Doprinosi u naravi navedeni u stavku 2. točki (b) ovog članka sastoje se od troškova koje ostvaruju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje provedbom aktivnosti navedenih u članku 6. stavku 1. točki (b) i umanjenih za bilo koji izravan ili neizravan financijski doprinos Unije tim troškovima.

3.  Doprinosi u naravi navedeni u stavku 2. točki (b) ovog članka sastoje se od troškova koje ostvaruju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje provedbom aktivnosti navedenih u članku 6. ili u vezi s administrativnim proračunom provedbenog tijela PRIMA-IS i umanjenih za bilo koji izravan ili neizravan financijski doprinos Unije tim troškovima.

Amandman    29

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Doprinosi navedeni u stavku 2. točkama (a) i (b) koji se smatraju doprinosima država sudionica vrše se nakon stupanja na snagu ove Odluke u svrhu financiranja aktivnosti navedenih u prvom godišnjem planu rada programa PRIMA i nakon što provedbeno tijelo PRIMA-IS donese sljedeće godišnje planove rada.

5.  Doprinosi navedeni u stavku 2. točkama (a) i (b) koji se smatraju doprinosima država sudionica vrše se nakon stupanja na snagu ove Odluke u svrhu financiranja aktivnosti navedenih u prvom godišnjem planu rada programa PRIMA i tijekom godišnjeg okvira (1. siječnja – 31. prosinca) sljedećih godišnjih planova rada provedbenog tijela PRIMA-IS.

Amandman    30

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programom PRIMA podupiru se sljedeće aktivnosti:

1.  Programom PRIMA podupiru se sljedeće aktivnosti koje preko svojih nacionalnih tijela za financiranje financiraju države članice:

Amandman     31

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka a – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  djelatnosti istraživanja i inovacija te inovativne djelatnosti koje uključuju demonstracije, pokusna postrojenja, testiranje, predkomercijalno uvođenje na tržište, a tiču se posebno viših stupnjeva tehnološke spremnosti;

i.  djelatnosti istraživanja i inovacija te inovativne djelatnosti koje uključuju demonstracije, pokusna postrojenja, testiranje, predkomercijalno uvođenje na tržište, a tiču se tehnološke spremnosti od niskog do visokog stupnja;

Amandman    32

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  aktivnosti koje financiraju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje, bez doprinosa Unije, koje su sve više usmjerene na povišene razine tehnološke spremnosti i koje se sastoje od:

(b)  aktivnosti koje financiraju države sudionice bez doprinosa Unije, koje su usmjerene na tehnološku spremnost od niskih do visokih razina.

Amandman     33

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka b – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  aktivnosti u okviru nacionalnih programa država sudionica.

(ii)  aktivnosti u okviru nacionalnih programa država sudionica, uključujući istraživačke programe za strateško gospodarenje vodnim resursima i dugoročne planove ublažavanja i prilagodbe, u cilju dosljednijeg pristupa vodi koji će biti otporniji na klimu.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Djelatnosti će uključivati djelatnosti istraživanja i inovacija te inovativne djelatnosti koje se odnose na inovativne demonstracije, pokusna postrojenja, testiranje, predkomercijalno uvođenje na tržište, a tiču se posebno viših stupnjeva tehnološke spremnosti, putem malih i velikih projekata u pogledu proračuna i broja sudionika.

 

Isto tako, uključivat će djelatnosti koordinacije i potpore usmjerene na širenje rezultata i podizanje svijesti u javnosti radi promicanja programa PRIMA i pojačavanja njegovih učinaka.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Program PRIMA provodi se na temelju godišnjih planova rada, koje do kraja prethodne godine donosi PRIMA-IS nakon što dobije odobrenje od Komisije. Iznimno se godišnji plan rada programa PRIMA za 2018. može donijeti do 31. ožujka 2018. PRIMA-IS javno objavljuje godišnje planove rada.

2.  Program PRIMA provodi se na temelju godišnjih planova rada, koje do kraja prethodne godine donosi PRIMA-IS. PRIMA-IS te planove šalje Komisiji do kraja prethodne godine. Iznimno se godišnji plan rada programa PRIMA za 2018. mora poslati do 31. ožujka 2018. PRIMA-IS javno objavljuje godišnje planove rada.

Amandman    36

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Aktivnosti koje financiraju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje bez doprinosa Unije mogu se uključiti u godišnji plan rada programa PRIMA tek nakon pozitivnog ishoda vanjskog neovisnog međunarodnog stručnog ocjenjivanja s obzirom na ciljeve programa PRIMA, koje organizira PRIMA-IS.

5.  Aktivnosti koje financiraju države sudionice putem svojih nacionalnih tijela za financiranje bez doprinosa Unije mogu se uključiti u godišnji plan rada programa PRIMA tek nakon što PRIMA-IS pozitivno ocijeni njihov doprinos s obzirom na ciljeve programa PRIMA; u slučaju sumnje, PRIMA-IS može zatražiti neovisno vanjsko stručno ocjenjivanje.

Amandman    37

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Aktivnosti uključene u godišnji plan rada programa PRIMA koje putem svojih nacionalnih tijela za financiranje bez doprinosa Unije financiraju države sudionice provode se u skladu sa zajedničkim načelima koja će donijeti PRIMA-IS nakon što dobije odobrenje od Komisije. Zajedničkim načelima uzimaju se u obzir načela utvrđena ovom Odlukom, glavom VI. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbom (EU) br. 1290/2013, osobito načela jednakog postupanja, transparentnosti, neovisnog stručnog ocjenjivanja i odabira. Nakon što dobije odobrenje Komisije, PRIMA-IS donosi i zahtjeve za podnošenje izvješća država sudionica provedbenom tijelu PRIMA-IS, uključujući izvješćivanje o pokazateljima uključenima u svaku od tih aktivnosti.

6.  Aktivnosti uključene u godišnji plan rada programa PRIMA provode se u skladu sa zajedničkim načelima koja će donijeti PRIMA-IS nakon što dobije odobrenje od Komisije. Zajedničkim načelima uzima se u obzir ravnoteža između sjevernih i južnih obala Mediterana kao i načela utvrđena ovom Odlukom, glavom VI. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbom (EU) br. 1290/2013, osobito načela jednakog postupanja, transparentnosti, neovisnog stručnog ocjenjivanja i odabira. Nakon što dobije odobrenje Komisije, PRIMA-IS donosi i zahtjeve za podnošenje izvješća država sudionica provedbenom tijelu PRIMA-IS, uključujući izvješćivanje o pokazateljima uključenima u svaku od tih aktivnosti.

Amandman    38

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 7. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Prijedlozi se odabiru slijedom transnacionalnih poziva na podnošenje prijedloga i dvodijelnim postupkom. Korak 1. sastoji se od pregleda (na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini) prijedloga koje su podnijeli pravni subjekti koji ispunjavaju uvjete za financiranje u okviru relevantnih nacionalnih programa. Korak 2. sastoji se od jedne neovisne međunarodne stručne recenzije koju organizira PRIMA-IS. U 2. koraku prijedlozi se ocjenjuju uz pomoć najmanje triju neovisnih stručnjaka na temelju sljedećih kriterija dodjele: izvrsnost, učinak, kvaliteta i učinkovitost provedbe.

(b)  Prijedlozi se odabiru slijedom transnacionalnih poziva na podnošenje prijedloga. Ti prijedlozi se ocjenjuju uz pomoć najmanje triju neovisnih stručnjaka na temelju sljedećih kriterija odabira i dodjele: poštena ravnoteža između malih i većih projekata, relevantnost, znanstvena i tehnološka izvrsnost, učinak, znanstvena kvaliteta (voditelja i partnera) i učinkovitost provedbe.

Amandman    39

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 7. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Prijedlozi se raspoređuju u skladu s rezultatima evaluacije. Odabir provodi PRIMA-IS na temelju tog poretka. Države sudionice dogovaraju se o odgovarajućem načinu financiranja kojim se omogućava da što veći broj prijedloga bude financiran na temelju tog poretka, osobito osiguravanjem rezervnih sredstava u nacionalnim doprinosima za poziv na podnošenje prijedloga.

(c)  Prijedlozi se raspoređuju u skladu s rezultatima evaluacije. Odabir provodi PRIMA-IS na temelju tog poretka. Države sudionice dogovaraju se o odgovarajućem načinu odabira kojim se omogućava da što veći broj prijedloga bude financiran na temelju tog poretka, osobito osiguravanjem rezervnih sredstava u nacionalnim doprinosima za poziv na podnošenje prijedloga. U slučaju da se jedan projekt ili više njih ne može financirati zbog nedostatka proračunskih sredstava, mogu se odabrati projekti koji su u poretku odmah iza njih;

Amandman    40

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 7. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  Aktivnosti ispunjavaju kriterije održivosti koje donosi PRIMA-IS, nakon što ih odobri Komisija, kako ne bi imale negativne posljedice na okoliš, društvo ili javno zdravlje.

Amandman    41

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1290/2013, najmanji broj sudionika jesu tri pravna subjekta s poslovnim nastanom u trima različitim državama sudionicama, od kojih:

2.  Odstupajući od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1290/2013, najmanji broj sudionika jesu tri pravna subjekta s poslovnim nastanom u trima različitim državama koje se u skladu s ovom Odlukom smatraju državama sudionicama, prije isteka roka za podnošenje prijedloga u okviru odgovarajućeg poziva, od kojih:

Amandman    42

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Ne dovodeći u pitanje navedene odredbe, pozivi na podnošenje prijedloga u okviru programa PRIMA mogu biti otvoreni za sve subjekte s poslovnim nastanom u državi članici Unije za Mediteran ili u zemlji koja je pridružena programu Obzor 2020., pod uvjetom da njihove zemlje ili njihova nacionalna tijela za financiranje navedeno sudjelovanje financiraju u udjelu od najmanje 50 %. U tom su slučaju navedeni subjekti prihvatljivi za financiranje Unije.

Amandman    43

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri provedbi programa PRIMA države sudionice poduzimaju zakonodavne, regulatorne, upravne i druge mjere potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije, a posebno za osiguranje punog povrata svih iznosa dugovanih Uniji u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

5.  Pri provedbi programa PRIMA države sudionice poduzimaju zakonodavne, regulatorne, upravne i druge mjere potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije, a posebno za osiguranje punog povrata svih iznosa dugovanih Uniji u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012. Povrat je ograničen na najviši iznos od 200 milijuna EUR. Svaka država sudionica isključivo je nadležna za europska sredstva koja su dodijeljena subjektima s poslovnim nastanom na njezinu teritoriju i čiji ukupni iznos odgovara njezinu doprinosu programu PRIMA. Države sudionice nisu nadležne za financiranje dodijeljeno bilo kojem subjektu s poslovnim nastanom u zemlji koja nije sudionica programa PRIMA.

Amandman     44

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela provedbene strukture PRIMA-IS uključuju:

1.  Tijela provedbene strukture PRIMA-IS posebno usmjerene na učinkovitost uključuju:

Amandman    45

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  upravni odbor;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    46

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbenim tijelom PRIMA-IS upravlja opća skupština, u kojoj su zastupljene sve države sudionice. Opća skupština tijelo je provedbene strukture PRIMA-IS koje donosi odluke.

Provedbenim tijelom PRIMA-IS upravlja upravno vijeće, u kojemu su zastupljene sve države sudionice. Upravno vijeće tijelo je provedbene strukture PRIMA-IS koje donosi odluke. Upravno vijeće održava redovne i izvanredne opće sjednice. Redovne sjednice upravnog vijeća sazivaju se barem jednom godišnje, u roku od četiri mjeseca nakon završetka financijske godine, dok se izvanredne sjednice upravnog vijeća sazivaju kad je god to potrebno.

Amandman    47

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Glavna skupština odobrava sudjelovanje u programu PRIMA bilo kojoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu Obzor 2020., osim onih navedenih u članku 1. stavku 2., nakon što procijeni značaj njezina sudjelovanja za postizanje ciljeva programa PRIMA.

Upravno vijeće odobrava sudjelovanje u programu PRIMA bilo kojoj zemlji koja nije članica Unije za Mediteran niti je pridružena programu Obzor 2020., osim onih navedenih u članku 1. stavku 2., nakon što procijeni značaj njezina sudjelovanja za postizanje ciljeva programa PRIMA. Upravno vijeće donosi odluku o tome što čini primjeren postotak ukupnih sredstava u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c).

Amandman    48

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Opća skupština određuje broj članova Upravnog odbora i imenuje ih. Taj broj ne može biti manji od pet. Upravni odbor nadzire tajništvo provedbenog tijela PRIMA-IS.

3.  Upravno vijeće određuje broj članova Upravnog odbora i imenuje ih. Taj broj ne može biti manji od pet, a izabiru se na razdoblje od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Upravno vijeće sastaje se barem svaka tri mjeseca ili kad se god to smatra potrebnim. Taj broj ne može biti manji od pet. Upravni odbor nadzire tajništvo provedbenog tijela PRIMA-IS.

Amandman     49

Prijedlog odluke

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  osigurava transparentnost aktivnosti programa PRIMA.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički provodi nekoliko država članica

Referentni dokumenti

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

27.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Francesc Gambús

21.11.2016

Razmatranje u odboru

30.1.2017

 

 

 

Datum usvajanja

9.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

56

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edouard Martin, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

56

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički provodi nekoliko država članica

Referentni dokumenti

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.10.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

ENVI

27.10.2016

 

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

30.1.2017

DEVE

25.1.2017

BUDG

24.11.2016

LIBE

14.11.2016

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sofia Sakorafa

17.11.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.1.2017

 

 

 

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

Datum podnošenja

29.3.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek,Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

 

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

7

-

ECR

Notis Marias

ENF

Mario Borghezio

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti