Procedūra : 2016/0325(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0112/2017

Pateikti tekstai :

A8-0112/2017

Debatai :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Balsavimas :

PV 13/06/2017 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0249

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1097kWORD 126k
29.3.2017
PE 595.480v02-00 A8-0112/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA)

(COM(2016) 0662–C8-0421/2016–2016/0325(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Sofia Sakorafa

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA)

(COM(2016) 0662–C8-0421/2016–2016/0325(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0662),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 185 bei 188 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0421/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0112/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeis kitu tekstu, jį pakeis iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, įskaitant 73 straipsnį dėl priklausomų teritorijų,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į Komisijos gaires dėl Izraelio subjektų ir jų vykdomos veiklos po 1967 m. birželio mėn. Izraelio okupuotose teritorijose atitikties ES nuo 2014 m. finansuojamų dotacijų, premijų ir kitų finansavimo priemonių teikimo reikalavimams1a,

 

_________________

 

1a OL C 205, 2013 7 19, p. 9.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 c nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  prieiga prie vandens yra visuotinė teisė, kuri turi būti užtikrinta visiems piliečiams. Todėl visapusiškas Jungtinių Tautų pripažintos ir valstybių narių remiamos žmogaus teisės į vandenį ir sanitarijos paslaugas, įskaitant galimybes šia teise naudotis, vandens ir sanitarijos paslaugų prieinamumą, tinkamumą ir kokybę, įgyvendinimas yra būtinas, o tinkamas vandens išteklių valdymas atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant tausų vandens naudojimą ir pasaulio gamtos išteklių apsaugą. Dėl bendro žmogaus veiklos ir klimato kaitos poveikio visas Viduržemio jūros regionas yra priskiriamas prie nepakankamų vandens išteklių, pusdykumių regionų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  Viduržemio jūros regionas Sąjungai strategiškai svarbus politiniu, ekonominiu, kultūriniu, moksliniu ir aplinkos apsaugos požiūriu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/20134 sukurta bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.). Programa „Horizontas 2020“ siekiama daryti didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir inovacijoms, prisidedant prie viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerysčių stiprinimo, be kita ko, Sąjungai dalyvaujant kelių valstybių narių vykdomose programose;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/20134 sukurta bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.). Programa „Horizontas 2020“ siekiama daryti didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir inovacijoms, prisidedant prie viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerysčių stiprinimo, be kita ko, Sąjungai dalyvaujant kelių valstybių narių vykdomose programose ir siekiant darnaus valstybių narių vystymosi;

__________________

__________________

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerystėmis turėtų būti siekiama plėtoti glaudesnę veiksmų sinergiją, didinti koordinavimą ir išvengti nereikalingo dubliavimosi su Sąjungos, tarptautinėmis, nacionalinėmis bei regioninėmis mokslinių tyrimų programomis ir turėtų būti visapusiškai laikomasi programos „Horizontas 2020“ bendrųjų principų, visų pirma atvirumo ir skaidrumo principų;

(3)  viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerystėmis turėtų būti siekiama plėtoti glaudesnę veiksmų sinergiją, didinti koordinavimą ir išvengti nereikalingo dubliavimosi su Sąjungos, tarptautinėmis, nacionalinėmis bei regioninėmis mokslinių tyrimų programomis ir turėtų būti visapusiškai laikomasi programos „Horizontas 2020“ bendrųjų principų, visų pirma atvirumo, skaidrumo ir prieinamumo principų, siekiant plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas tam, kad būtų užtikrintas darnus vystymasis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 19 straipsnio 2 dalimi, įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant visas galimas viešųjų sektorių tarpusavio partnerystes, kaip antai PRIMA, turi būti skirta tik civilinėms reikmėms;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 numatyta, kad „Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavos“ ir „Apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse ir bioekonomika“ – tai du iš prioritetinių visuomenės uždavinių, kurie turi būti sprendžiami teikiant paramą investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Be to, Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, kuria siekiama spręsti šiuos uždavinius, turėtų būti vykdoma Sąjungos ir aukštesniu lygmeniu, atsižvelgiant į klimato bei aplinkos problemų tarpvalstybinį ir visuotinį pobūdį, jų mastą bei sudėtingumą ir maisto ir žemės ūkio tiekimo grandinės tarptautinę dimensiją;

(4)  Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 numatyta, kad „Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavos“ ir „Apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse ir bioekonomika“ – tai du iš prioritetinių visuomenės uždavinių, kurie turi būti nedelsiant sprendžiami teikiant paramą investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Be to, Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, kuria siekiama spręsti šiuos uždavinius, turėtų būti vykdoma Sąjungos ir aukštesniu lygmeniu, atsižvelgiant į klimato bei aplinkos problemų tarpvalstybinį ir visuotinį pobūdį, jų mastą bei sudėtingumą ir maisto ir žemės ūkio tiekimo grandinės tarptautinę dimensiją;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad siekiant veiksmingai spręsti bendras problemas būtina tarptautiniu mastu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje yra vienas iš pagrindinių Sąjungos pasaulinio masto įsipareigojimų ir užima svarbią vietą Sąjungos partnerystėse su kaimyninėmis šalimis. Toks bendradarbiavimas vyksta laikantis Europos kaimynystės politikoje suformuluoto požiūrio – nustatyti skirtingą bendradarbiavimo su kiekviena kaimynine šalimi mastą remiantis jos įsipareigojimais Sąjungai;

(5)  Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad siekiant veiksmingai spręsti bendras problemas būtina tarptautiniu mastu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje yra vienas iš pagrindinių Sąjungos pasaulinio masto įsipareigojimų ir užima svarbią vietą Sąjungos partnerystėse su kaimyninėmis ir kitomis trečiosiomis šalimis. Toks bendradarbiavimas vyksta laikantis Europos kaimynystės politikoje suformuluoto požiūrio – nustatyti skirtingą bendradarbiavimo su kiekviena kaimynine šalimi mastą remiantis jos įsipareigojimais Sąjungai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  2014 m. gruodžio 23 d. 19 Viduržemio jūros regiono šalių grupė pateikė Komisijai pasiūlymą dėl jungtinės programos iniciatyvos „Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystė (PRIMA)“. Iš jų 14 šalių susitarė bendrai vykdyti iniciatyvą PRIMA ir teikti finansinius įnašus; tai: Sąjungos valstybės narės – Kipras, Čekija, Prancūzija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija ir Ispanija; programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios trečiosios šalys – Izraelis ir Tunisas; programos „Horizontas 2020“ asocijuotosiomis šalimis nesančios trečiosios šalys – Egiptas, Libanas ir Marokas;

(7)  2014 m. gruodžio 23 d. 19 Viduržemio jūros regiono šalių grupė pateikė Komisijai pasiūlymą dėl jungtinės programos iniciatyvos „Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystė (PRIMA)“. Iš jų 15 šalių susitarė bendrai vykdyti iniciatyvą PRIMA ir teikti finansinius įnašus; tai: Sąjungos valstybės narės – Kipras, Vokietija, Prancūzija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija ir Ispanija; programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios trečiosios šalys – Izraelis ir Tunisas; programos „Horizontas 2020“ asocijuotosiomis šalimis nesančios trečiosios šalys – Egiptas, Jordanija, Libanas ir Marokas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  iniciatyvos PRIMA tikslas – įgyvendinti jungtinę novatoriškų ir integruotų sprendimų, kaip didinti maisto gamybos ir aprūpinimo vandeniu Viduržemio jūros regione rezultatyvumą, saugumą, saugą ir tvarumą, paieškos bei įgyvendinimo programą. Programa PRIMA turėtų būti prisidedama prie to, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai, dėl kurių neseniai susitarta, ir įgyvendinta būsima Europos darnaus vystymosi strategija;

(8)  iniciatyvos PRIMA tikslas – įgyvendinti jungtinę novatoriškų ir integruotų sprendimų, kaip didinti žemės ūkio ir maisto sistemų ir integruoto vandens valdymo Viduržemio jūros regione rezultatyvumą, saugumą, saugą ir tvarumą, paieškos bei įgyvendinimo programą. Programa PRIMA turėtų būti prisidedama prie to, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai, dėl kurių neseniai susitarta, būtų įgyvendinta būsima Europos darnaus vystymosi strategija ir būtų siekiama Paryžiaus susitarimo tikslų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  integruotas vandens valdymas, įskaitant panaudoto vandens pakartotinį naudojimą ir valymą, reiškia, kad atsižvelgiama į visus vandens išteklių panaudojimo būdus, ir apima, siekiant aplinkosauginio ir socialinio tvarumo, visuomenės dalyvavimo, visiško skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės principus kaip pagrindines vertybes;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  įgyvendinant tvarią žemės ūkio ir maisto sistemą siekiama tenkinti piliečių poreikius, užtikrinti saugių, sveikų ir įperkamų maisto produktų aplinką ir padaryti maisto ir pašarų gamybą, platinimą ir vartojimą tvaresnius, siekiant kuo labiau sumažinti maisto nuostolius ir žemės ūkio ir maisto sistemos atliekų kiekį. Be to, vykdant PRIMA veiklą, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tam, kad būtų plėtojamos kaimo gyventojų gerovę užtikrinančios ir tvarų vartojimą skatinančios paslaugos, koncepcijos ir politika;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  dėl vandens trūkumo Viduržemio jūros regione reikia taikyti skirtingus energijos sprendimus ir diegti veiksmingesnius modelius. Į procesus turėtų būti įtraukiama atsinaujinančiųjų išteklių energija, siekiant ja pakeisti iškastinį kurą;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8d)  atviras, demokratinis ir dalyvaujamasis valdymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad būtų priimami ekonomiškai efektyviausi su vandens išteklių valdymu susiję sprendimai, naudingi visai visuomenei;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  norint užtikrinti programos „Horizontas 2020“ asocijuotosiomis šalimis nesančių trečiųjų šalių, būtent Egipto, Libano ir Maroko, dalyvavimą programoje PRIMA, turėtų būti sudaryti Sąjungos ir šių trečiųjų šalių tarptautiniai susitarimai, kad šiuo sprendimu nustatytas teisinis režimas būtų taikomas ir šioms šalims;

(9)  norint užtikrinti programos „Horizontas 2020“ asocijuotosiomis šalimis nesančių trečiųjų šalių, būtent Egipto, Jordanijos, Libano ir Maroko, dalyvavimą programoje PRIMA, turėtų būti sudaryti Sąjungos ir šių trečiųjų šalių tarptautiniai mokslo ir technologijų susitarimai, kad šiuo sprendimu nustatytas teisinis režimas būtų taikomas ir šioms šalims;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  laikantis programos „Horizontas 2020“ tikslų, teisė dalyvauti programoje PRIMA turėtų būti suteikta bet kuriai kitai valstybei narei ir programos „Horizontas 2020“ asocijuotajai trečiajai šaliai, jei ji įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo;

(10)  laikantis programos „Horizontas 2020“ tikslų, siekiant didinti užimtumą ir augimą, teisė dalyvauti programoje PRIMA turėtų būti suteikta bet kuriai kitai valstybei narei ir programos „Horizontas 2020“ asocijuotajai trečiajai šaliai, jei ji įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo ir įnešti atitinkamos viso finansavimo procentinės dalies įnašą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant programos PRIMA tikslų, joje turėtų galėti dalyvauti bet kuri kita programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesanti trečioji šalis, visų pirma bet kuri pietinė Viduržemio jūros regiono šalis, jei ji įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo ir jei jos dalyvavimą patvirtina programos įgyvendinimo struktūra PRIMA-IS. Tokios trečiosios šalies galimybė dalyvauti programoje taip pat turėtų būti nustatyta atitinkamu jos ir Sąjungos tarptautiniu susitarimu;

(11)  siekiant programos PRIMA tikslų, joje turėtų galėti dalyvauti bet kuri kita programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesanti trečioji šalis, visų pirma bet kuri pietinė Viduržemio jūros regiono šalis, jei ji įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo ir jei jos dalyvavimą patvirtina programos įgyvendinimo struktūra PRIMA-IS. Tokios trečiosios šalies galimybė dalyvauti programoje taip pat turėtų būti nustatyta atitinkamu jos ir Sąjungos tarptautiniu mokslo ir technologijų susitarimu;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  jungtiniam programos PRIMA įgyvendinimui užtikrinti turėtų būti įsteigta įgyvendinimo struktūra (toliau – PRIMA-IS). PRIMA-IS turėtų būti Sąjungos finansinio įnašo gavėja ir turėtų užtikrinti, kad programa PRIMA būtų įgyvendinama rezultatyviai;

(12)  jungtiniam programos PRIMA įgyvendinimui užtikrinti turėtų būti įsteigta įgyvendinimo struktūra (toliau – PRIMA-IS). PRIMA-IS turėtų būti Sąjungos finansinio įnašo gavėja ir turėtų užtikrinti, kad programa PRIMA būtų įgyvendinama rezultatyviai ir skaidriai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti teikiamas su sąlyga, kad dalyvaujančioms valstybėms bus oficialiai nustatyta pareiga prisidėti prie programos PRIMA finansavimo ir kad jos tą pareigą vykdys laikydamosi šiame sprendime nustatytų sąlygų. Dalyvaujančioms valstybėms narėms turėtų būti numatyta lanksti galimybė PRIMA-IS teikti finansinį įnašą netiesioginiams veiksmams finansuoti ir taip pasiekti aukšto lygio finansinę integraciją. Be to, dalyvaujančios valstybės turėtų remti veiklą, kuri įgyvendinama be Sąjungos įnašo, teikdamos finansinius arba nepiniginius įnašus. Laikotarpis, kurį dalyvaujančios valstybės turi teikti savo įnašus, turėtų būti aiškiai nustatytas;

(13)  Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti teikiamas su sąlyga, kad dalyvaujančioms valstybėms bus oficialiai nustatyta pareiga prisidėti prie programos PRIMA finansavimo ir kad jos tą pareigą vykdys ir įgyvendins laikydamosi šiame sprendime nustatytų sąlygų. Dalyvaujančioms valstybėms narėms turėtų būti numatyta lanksti galimybė PRIMA-IS teikti finansinį įnašą netiesioginiams veiksmams finansuoti ir taip pasiekti aukšto lygio finansinę integraciją. Be to, dalyvaujančios valstybės turėtų remti veiklą, kuri įgyvendinama be Sąjungos įnašo, teikdamos finansinius arba nepiniginius įnašus. Laikotarpis, kurį dalyvaujančios valstybės turi teikti savo įnašus, turėtų būti aiškiai nustatytas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Patikėtinių valdyba ir metinė darbo programa turėtų užtikrinti, kad ištekliai būtų sąžiningai paskirstyti, be kita ko, taikant atitinkamą teritorinį požiūrį;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  turėtų būti nustatyta Sąjungos įnašo į programą PRIMA, finansuojamo pagal programą „Horizontas 2020“, viršutinė riba. Siekiant didelio sverto poveikio ir aktyvesnės dalyvaujančių valstybių programų integracijos, Sąjungos įnašas neturėtų viršyti tos ribos ir turėtų būti lygus dalyvaujančių valstybių įnašui į programą PRIMA. Turėtų būti įmanoma nedidelę Sąjungos įnašo dalį panaudoti PRIMA-IS administracinėms išlaidoms padengti;

(14)  turėtų būti nustatyta Sąjungos įnašo į programą PRIMA, finansuojamo pagal programą „Horizontas 2020“, viršutinė riba. Siekiant didelio sverto poveikio ir aktyvesnės dalyvaujančių valstybių programų integracijos, Sąjungos įnašas neturėtų viršyti tos ribos ir turėtų būti lygus dalyvaujančių valstybių įnašui į programą PRIMA. Turėtų būti įmanoma nedidelę Sąjungos įnašo dalį panaudoti PRIMA-IS administracinėms išlaidoms padengti. Turėtų būti užtikrintas efektyvus programos administravimas ir kuo mažesnės administravimo išlaidos;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  programos PRIMA veikla turėtų atitikti programos „Horizontas 2020“ tikslus ir mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių prioritetus, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 26 straipsnyje nustatytas sąlygas. Klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą, programoje PRIMA turėtų būti atsižvelgta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pateiktas technologinės parengties lygio apibrėžtis;

(16)  programos PRIMA veikla turėtų atitikti programos „Horizontas 2020“ tikslus ir mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių prioritetus – pagrindines paskatas pažangiam, darniam ir įtraukiam vystymuisi, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 26 straipsnyje nustatytas sąlygas. Klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą, programoje PRIMA turėtų būti atsižvelgta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pateiktas technologinės parengties lygio apibrėžtis;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  pagal PRIMA turėtų būti remiamos labai įvairios mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, įskaitant pajėgumų kūrimą, mokymus, informuotumo ir sklaidos veiksmus, mokslinių tyrėjų judumą, mokslinius tyrimus, vystymosi ir inovacijų projektus, novatoriškus parodomuosius projektus ir bandomąsias gamyklas, apimant įvairiausius technologinės parengties lygius ir užtikrinant tinkamą mažų ir stambių projektų proporciją;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  PRIMA turėtų būti įgyvendinama pagal metinį darbo planą, kuriame išdėstoma, kokia veikla bus vykdoma tam tikrais metais. PRIMA-IS turėtų stebėti kvietimų teikti paraiškas rezultatus ir nustatyti, kiek mokslinių temų, numatyto poveikio ir pernelyg didelio skaičiaus paraiškų, viršijusių nustatytą ribą, kurie negalėjo būti finansuojami, buvo tinkamai aprėpta. Pagrįstais atvejais PRIMA-IS turėtų imtis taisomųjų veiksmų ir iš dalies pakeisti metinius darbo planus arba įtraukti juos į tolesnius metinius darbo planus;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  kalbant apie mokslinių tyrimų ir inovacijų subjektų pobūdį, dalyvavimo programoje sąlygos turėtų būti nediskriminacinės. Turėtų būti nustatytos ir pašalintos kliūtys, kurios trukdo naujiems dalyviams dalyvauti programoje. Turėtų būti skatinamas MVĮ, universitetų ir mokslinių tyrimų centrų dalyvavimas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  siekdama tikslų ir laikydamasi taikytinų taisyklių ir principų, tokių kaip mokslinės kompetencijos principas, PRIMA-IS turėtų siekti, kad atitinkama maždaug 25 % Sąjungos finansavimo dalis, atsižvelgiant į Viduržemio jūros regiono šalių partnerių įsipareigojimus programai, būtų paskirta juridiniams asmenims, įsisteigusiems tikslinėse trečiosiose šalyse, kurios laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  PRIMA-IS administruojami kvietimai teikti paraiškas taip pat turėtų būti skelbiami dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos valdomas programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones;

(18)  PRIMA-IS administruojami kvietimai teikti paraiškas ir pagrįsti sprendimai dėl projektų atrankos taip pat turėtų būti skelbiami dalyviams skirtame bendrame PRIMA portale, programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale ir pasitelkiant kitas Komisijos valdomas programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  PRIMA-IS turėtų patvirtinti dotacijos susitarimo modelį, kuriame turėtų būti nustatyta, kaip PRIMA nedalyvaujančiose valstybėse įsisteigę subjektai turėtų pateikti tinkamas garantijas PRIMA-IS, siekiant apsidrausti nuo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo Sąjungos lėšų administravimo rizikos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b)  PRIMA-IS turėtų nuolat vertinti įgyvendinamų projektų poveikį;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18c)  PRIMA-IS gali savo metiniuose darbo planuose nustatyti papildomas dalyvavimo sąlygas, pvz., numatyti, kad visus pagal tam tikrą kvietimą vykdomus projektus koordinuos dalyvaujančiose valstybėse įsisteigę subjektai;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  siekiant užtikrinti patikimą Sąjungos lėšų finansinį valdymą, PRIMA-IS turėtų būti suteiktos tinkamos finansinės garantijos. Tos garantijos turėtų būti pakankamos ir proporcingos. Kai garantijas teikia dalyvaujančios valstybės, kiekviena dalyvaujanti valstybė turėtų būti atsakinga už ne didesnę nei jos finansiniai įsipareigojimai PRIMA programai sumą. Visa suma, kurią galima susigrąžinti, turėtų būti ne didesnė kaip 200 000 000 EUR;

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo siūloma nauja 8 straipsnio 1a dalis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kad būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, Komisija turėtų turėti teisę sumažinti Sąjungos finansinį įnašą, sustabdyti arba nutraukti jo teikimą, jei programa PRIMA įgyvendinama netinkamai, iš dalies ar vėluojant arba jei dalyvaujančios valstybės neprisideda, prisideda tik iš dalies arba vėluoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo;

(20)  kad būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, Komisija turėtų turėti teisę sumažinti Sąjungos finansinį įnašą arba sustabdyti jo teikimą, jei programa PRIMA įgyvendinama netinkamai, iš dalies ar vėluojant arba jei dalyvaujančios valstybės neprisideda, prisideda tik iš dalies arba vėluoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl sprendimo

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  dalyvavimui PRIMA-IS finansuojamuose netiesioginiuose veiksmuose taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/20137. Tačiau, atsižvelgiant į konkrečius su programos PRIMA vykdymu susijusius poreikius, būtina pagal to reglamento 1 straipsnio 3 dalį numatyti nukrypti leidžiančias nuostatas;

(21)  atsižvelgiant į bendrą programos „Horizontas 2020“ tikslą labiau supaprastinti ir suderinti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką, pasinaudojant viešųjų sektorių tarpusavio partnerystėmis turėtų būti sukurti paprasti valdymo modeliai ir, kai įmanoma, siekiama, kad nebūtų taikomi taisyklių rinkiniai, kurie skiriasi nuo programos „Horizontas 2020“ taisyklių. Todėl dalyvavimui PRIMA-IS finansuojamuose netiesioginiuose veiksmuose taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/20137. Tačiau, atsižvelgiant į konkrečius su programos PRIMA vykdymu susijusius poreikius, būtina pagal to reglamento 1 straipsnio 3 dalį numatyti kelias nukrypti leidžiančias nuostatas;

__________________

__________________

7 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).

7 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto ir 9 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžiančios nuostatos būtinos siekiant atsižvelgti į programai PRIMA dėl jos geografinės taikymo srities būdingus ypatumus, dar labiau pritaikant minimalius tinkamumo dalyvauti netiesioginiuose veiksmuose reikalavimus. Kad, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto, būtų užtikrintas proporcingas pagrindinis dalyvavimas netiesioginiuose šiaurės–pietų veiksmuose, juose turėtų dalyvauti mažiausiai trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose dalyvaujančiose valstybėse, iš kurių vienas įsteigtas valstybėje narėje arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje ir vienas – programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje arba asocijuotąja šalimi nesančioje trečiojoje šalyje. Nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžianti nuostata būtina siekiant užtikrinti, kad minimaliais tinkamumo dalyvauti netiesioginiuose veiksmuose reikalavimais nebūtų diskriminuojami trečiosiose šalyse, kurios yra programoje PRIMA dalyvaujančios valstybės, įsteigti subjektai. Norint užtikrinti, kad finansavimo reikalavimais nebūtų diskriminuojami trečiosiose šalyse, kurios yra programoje PRIMA dalyvaujančios valstybės, įsteigti subjektai, turėtų būti nustatyta, jog finansavimo reikalavimus atitinka ne tik Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, bet ir dalyvaujančiose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys. Nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 12 straipsnio nukrypti leidžiančios nuostatos yra būtinos siekiant sudaryti sąlygas išplėsti bendradarbiavimą, kurį įgyvendindama PRIMA-IS su juridiniais asmenimis, kurie nėra trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos, skelbia bendrus kvietimus teikti paraiškas;

(22)  nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto ir 9 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžiančios nuostatos būtinos siekiant atsižvelgti į programai PRIMA dėl jos geografinės taikymo srities būdingus ypatumus, dar labiau pritaikant minimalius tinkamumo dalyvauti netiesioginiuose veiksmuose reikalavimus. Kad, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto, būtų užtikrintas proporcingas pagrindinis dalyvavimas netiesioginiuose šiaurės–pietų veiksmuose, juose turėtų dalyvauti mažiausiai trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose dalyvaujančiose valstybėse, siekiant skatinti subalansuotą Europos ir Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimą. Nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžianti nuostata būtina siekiant užtikrinti, kad minimaliais tinkamumo dalyvauti netiesioginiuose veiksmuose reikalavimais nebūtų diskriminuojami trečiosiose šalyse, kurios yra programoje PRIMA dalyvaujančios valstybės, įsteigti subjektai. Norint užtikrinti, kad finansavimo reikalavimais nebūtų diskriminuojami trečiosiose šalyse, kurios yra programoje PRIMA dalyvaujančios valstybės, įsteigti subjektai, turėtų būti nustatyta, jog finansavimo reikalavimus atitinka ne tik Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, bet ir dalyvaujančiose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys. Pagal PRIMA, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 10 straipsnio 1 ir 2 dalių, turėtų būti galima finansuoti teisės į finansavimą pagal PRIMA neturinčias tarptautines organizacijas ir subjektus, įsteigtus nedalyvaujančioje valstybėje, jei yra tenkinamos tam tikros šiame reglamente nustatytos sąlygos. Nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 12 straipsnio nukrypti leidžiančios nuostatos yra būtinos siekiant sudaryti sąlygas išplėsti bendradarbiavimą, kurį įgyvendindama PRIMA-IS su juridiniais asmenimis, kurie nėra trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos, skelbia bendrus kvietimus teikti paraiškas;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  supaprastinimo tikslais visoms šalims turėtų būti sumažinta administracinė našta. Reikėtų vengti dvigubo audito, neproporcingo kiekio dokumentų ir ataskaitų. Atliekant auditą, prireikus turėtų būti atsižvelgiama į nacionalinių programų ypatumus;

(23)  supaprastinimo tikslais visoms šalims turėtų būti užkraunama tik tokia administracinė našta, kokia yra proporcinga numatytam poveikiui. Reikėtų vengti dvigubo audito, neproporcingo kiekio dokumentų ir ataskaitų. Turėtų būti nustatyta suderinta dalyvaujančių valstybių duomenų rinkimo metodika. Atliekant auditą, prireikus turėtų būti atsižvelgiama į nacionalinių programų ypatumus;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Komisija turėtų atlikti tarpinį vertinimą, kuriuo pirmiausia būtų įvertinta programos PRIMA kokybė bei rezultatyvumas ir pažanga siekiant nustatytų tikslų, taip pat turėtų atlikti galutinį vertinimą ir parengti tų vertinimų ataskaitas;

(26)  Komisija, atsižvelgdama į dalyvaujančių valstybių nuomones, turėtų atlikti tarpinį vertinimą, kuriuo pirmiausia būtų įvertinta programos PRIMA kokybė bei rezultatyvumas ir pažanga siekiant nustatytų tikslų, taip pat turėtų atlikti galutinį vertinimą ir parengti tų vertinimų ataskaitas;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Komisijos prašymu PRIMA-IS ir dalyvaujančios valstybės turėtų pateikti Komisijai visą reikalingą informaciją, kurią ji turi įtraukti į programos PRIMA vertinimo ataskaitas;

(27)  Komisijos prašymu PRIMA-IS ir dalyvaujančios valstybės turėtų bendra suderinta forma pateikti Komisijai visą reikalingą informaciją, kurią ji turi įtraukti į programos PRIMA vertinimo ataskaitas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl sprendimo

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  šiuo sprendimu siekiama sustiprinti aprūpinimo vandeniu ir maisto sistemų srities mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų bei veiklos Viduržemio jūros regione integraciją bei suderinimą. Dėl didelių sisteminio pobūdžio trikdžių mokslinių tyrimų ir inovacijų mastas, kurio reikia norint spręsti problemas Viduržemio jūros regione, yra labai didelis. Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikymo sritis yra nevienalypė ir daugiadisciplinė, be to, šioje veikloje turi dalyvauti įvairių sričių atstovai ir ji turi būti tarpvalstybinė. Bendradarbiavimas su įvairiomis dalyvaujančiomis valstybėmis, sutelkiant finansinius bei intelektinius išteklius, gali padėti padidinti reikiamą mastą ir taikymo sritį. Kadangi dėl šių priežasčių to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjungos požiūrį nuosekliai taikant ir nacionalinėms pastangoms, suvienijant atskiras nacionalines mokslinių tyrimų programas, padedant rengti bendras tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir finansavimo strategijas ir sutelkiant reikalingą subjektų ir investicijų kritinę masę, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(28)  šiuo sprendimu siekiama sustiprinti tvarių žemės ūkio ir maisto sistemų ir integruoto vandens valdymo srities mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų bei veiklos Viduržemio jūros regione integraciją bei suderinimą. Dėl didelių sisteminio pobūdžio trikdžių mokslinių tyrimų ir inovacijų mastas, kurio reikia norint spręsti problemas Viduržemio jūros regione, yra labai didelis. Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikymo sritis yra nevienalypė ir daugiadisciplinė, be to, šioje veikloje turi dalyvauti įvairių sričių atstovai ir ji turi būti tarpvalstybinė. Bendradarbiavimas su įvairiomis dalyvaujančiomis valstybėmis, sutelkiant finansinius bei intelektinius išteklius, gali padėti padidinti reikiamą mastą ir taikymo sritį. Kadangi dėl šių priežasčių to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjungos požiūrį nuosekliai taikant ir nacionalinėms pastangoms, suvienijant atskiras nacionalines mokslinių tyrimų programas, padedant rengti bendras tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir finansavimo strategijas ir sutelkiant reikalingą subjektų ir investicijų kritinę masę, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjunga dalyvauja [Čekijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kipro, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos ir Tuniso] (toliau – dalyvaujančios valstybės) bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (toliau – PRIMA) šiame sprendime nustatytomis sąlygomis.

1.  Sąjunga dalyvauja [Graikijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kipro, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Tuniso ir Vokietijos] (toliau – dalyvaujančios valstybės) bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (toliau – PRIMA) šiame sprendime nustatytomis sąlygomis.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Egiptas, Libanas ir Marokas tampa dalyvaujančiomis valstybėmis su sąlyga, kad su Sąjunga bus sudaryti tarptautiniai susitarimai, kuriuose išdėstomos jų dalyvavimo programoje PRIMA sąlygos.

2.  Egiptas, Jordanija, Libanas ir Marokas tampa dalyvaujančiomis valstybėmis su sąlyga, kad su Sąjunga bus sudaryti tarptautiniai mokslo ir technologijų susitarimai, kuriuose išdėstomos jų dalyvavimo programoje PRIMA sąlygos.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Programoje PRIMA gali dalyvauti bet kuri valstybė narė ir bet kuri 1 dalyje nenurodyta programos „Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis, jei ji įvykdė šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą sąlygą. Jei ji įvykdė tą sąlygą, šiame sprendime ji laikoma dalyvaujančia valstybe.

3.  Programoje PRIMA gali dalyvauti bet kuri valstybė narė ir bet kuri 1 dalyje nenurodyta programos „Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis, jei ji įvykdė šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą sąlygą ir, visų pirma, atitinka 11 straipsnio 5 dalies nuostatas. Jei ji įvykdė tas sąlygas, šiame sprendime ji laikoma dalyvaujančia valstybe.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Programoje PRIMA gali dalyvauti bet kuri 2 dalyje nenurodyta programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesanti trečioji šalis, jei:

4.  Programoje PRIMA gali dalyvauti bet kuri 2 dalyje nenurodyta programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesanti trečioji šalis, jei:

a)   ji įvykdė šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą sąlygą;

a)   ji įvykdė šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą sąlygą ir, visų pirma, atitinka šios sprendimo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas;

b)  įvertinusi jos dalyvavimo reikšmę siekiant programos PRIMA tikslų, PRIMA-IS patvirtina jos dalyvavimą programoje PRIMA ir

b)  įvertinusi jos dalyvavimo reikšmę siekiant programos PRIMA tikslų, PRIMA-IS patvirtina jos dalyvavimą programoje PRIMA ir

c)  ji sudaro tarptautinį susitarimą su Sąjunga, kuriame išdėstomos jos dalyvavimo programoje PRIMA sąlygos.

c)  ji sudaro tarptautinį susitarimą su Sąjunga, kuriame išdėstomos jos dalyvavimo programoje PRIMA sąlygos.

Jei šalis laikosi pirmoje pastraipoje išdėstytų reikalavimų, šiame sprendime ji laikoma dalyvaujančia valstybe.

Jei šalis laikosi pirmoje pastraipoje išdėstytų reikalavimų, šiame sprendime ji laikoma dalyvaujančia valstybe.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis programos PRIMA tikslas – ieškoti bendrų bandomaisiais ir demonstraciniais projektais visapusiškai patikrintų novatoriškų aprūpinimo vandeniu ir maisto sistemų Viduržemio jūros regione sprendimų, kuriuos taikant aprūpinimas vandeniu ir maisto sistemos taptų atsparesni klimato poveikiui, rezultatyvesni, ekonomiškai efektyvesni ir tvaresni, taip pat prisidėti prie mitybos, sveikatos, gerovės ir migracijos problemų sprendimo pačiose jų ištakose.

1.  Laikantis programos „Horizontas 2020“ prioritetų, bendrasis programos PRIMA tikslas – kurti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, plėtoti žinias ir ieškoti bendrų novatoriškų tvarių žemės ūkio ir maisto sistemų ir integruoto vandens valdymo Viduržemio jūros regione sprendimų, kuriuos taikant žemės ūkio ir maisto sistemos ir integruotas vandens valdymas taptų atsparesni klimato poveikiui, rezultatyvesni, ekonomiškai efektyvesni ir aplinkosaugos ir socialiniu požiūriu tvaresni, taip pat prisidėti prie vandens trūkumo, apsirūpinimo maistu saugumo, mitybos, sveikatos, gerovės ir migracijos problemų sprendimo pačiose jų ištakose.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kad programa PRIMA būtų įgyvendinamas bendrasis tikslas, ja siekiama šių konkrečių tikslų:

2.  Kad programa PRIMA būtų įgyvendinamas bendrasis tikslas, ja siekiama šių konkrečių tikslų:

i)  parengti stabilią ir ilgalaikę bendrą strateginę aprūpinimo vandeniu ir maisto sistemų srities darbotvarkę;

i)  parengti stabilią ir ilgalaikę bendrą strateginę tvarių žemės ūkio ir maisto sistemų ir integruoto vandens valdymo srities darbotvarkę;

ii)  visas nacionalines MTI programas orientuoti į strateginės darbotvarkės įgyvendinimą;

ii)  visas atitinkamas nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas orientuoti į strateginės darbotvarkės įgyvendinimą ir tas programas koordinuoti;

iii)  įgyvendinant strateginę darbotvarkę, į struktūrą įtraukti visus atitinkamus viešuosius ir privačiuosius suinteresuotuosius subjektus ir taip sutelkti žinias bei finansinius išteklius, kurių reikia būtinai kritinei masei užtikrinti;

iii)  įgyvendinant strateginę darbotvarkę, įtraukti visus atitinkamus viešuosius ir privačiuosius suinteresuotuosius subjektus ir taip sutelkti žinias bei finansinius išteklius, kurių reikia būtinai kritinei masei užtikrinti;

iv)  didinti visų dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų finansavimą ir įgyvendinimo pajėgumus.

iv)  didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų finansavimą ir visų dalyvaujančių subjektų, įskaitant MVĮ, akademinę bendruomenę, nevyriausybines organizacijas ir vietos mokslinių tyrimų centrus, įgyvendinimo pajėgumus.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas į programą PRIMA, įskaitant ELPA asignavimus, yra 200 000 000 EUR ir yra lygus dalyvaujančių valstybių įnašams.

1.  Sąjungos finansinis įnašas į programą PRIMA, įskaitant ELPA asignavimus, yra 200 000 000 EUR ir yra lygus dalyvaujančių valstybių įnašams.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sąjungos finansinis įnašas mokamas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį ir 60 bei 61 straipsnius iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų atitinkamoms Tarybos sprendimu 2013/743/ES8 sukurtos specialiosios programos, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“, dalims, visų pirma iš II dalies „Pramonės subjektų lyderystė“ ir III dalies „Visuomenės uždaviniai“.

2.  1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas mokamas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį ir 60 bei 61 straipsnius iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų atitinkamoms Tarybos sprendimu 2013/743/ES8 sukurtos specialiosios programos, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“, dalims, visų pirma iš II dalies „Pramonės subjektų lyderystė“ ir III dalies „Visuomenės uždaviniai“.

__________________

__________________

8 2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965).

8 2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965).

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  PRIMA įgyvendinimo struktūra (toliau – PRIMA-IS) Sąjungos finansinį įnašą naudoja:

3.  PRIMA įgyvendinimo struktūra (toliau – PRIMA-IS) 1 dalyje nurodytą Sąjungos finansinį įnašą naudoja:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  PRIMA-IS administracinėms išlaidoms padengti – ne daugiau kaip 5 % Sąjungos finansinio įnašo.

b)  PRIMA-IS administracinėms išlaidoms padengti – ne daugiau kaip 6 % 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo.

Pagrindimas

Taip, kaip Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje (EDCTP) nuostatose.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos finansinis įnašas teikiamas, jei įvykdytos tokios sąlygos:

1.  3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas teikiamas, jei įvykdytos tokios sąlygos:

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  struktūra PRIMA-IS dalyvaujančios valstybės arba jų paskirtos organizacijos paskyrė teisinį subjektiškumą turintį subjektą, kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktyje. PRIMA-IS atsako už rezultatyvų programos PRIMA įgyvendinimą, Sąjungos finansinio įnašo gavimą, paskirstymą ir stebėseną, taip pat atitinkamais atvejais už dalyvaujančių valstybių įnašus ir tai, kad būtų imtasi visų veiksmų, būtinų programos PRIMA tikslams pasiekti;

b)  struktūra PRIMA-IS dalyvaujančios valstybės arba jų paskirtos organizacijos paskyrė teisinį subjektiškumą turintį subjektą, kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktyje. PRIMA-IS atsako už rezultatyvų programos PRIMA įgyvendinimą, 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gavimą, paskirstymą ir stebėseną, taip pat atitinkamais atvejais už dalyvaujančių valstybių įnašus ir tai, kad būtų imtasi visų veiksmų, būtinų programos PRIMA tikslams pasiekti;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kiekviena dalyvaujanti valstybė įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo;

c)  kiekviena dalyvaujanti valstybė įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo ir įnešti atitinkamos viso finansavimo procentinės dalies įnašą;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  PRIMA-IS įrodė gebanti įgyvendinti programą PRIMA, įskaitant Sąjungos įnašo gavimą, paskirstymą ir stebėseną, vykdydama netiesioginį Sąjungos biudžeto valdymą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58, 60 ir 61 straipsnius;

d)  PRIMA-IS įrodė gebanti įgyvendinti programą PRIMA, įskaitant 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gavimą, paskirstymą ir stebėseną, vykdydama netiesioginį Sąjungos biudžeto valdymą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58, 60 ir 61 straipsnius;

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagal 12 straipsnį sukurtas programos PRIMA valdymo modelis;

e)  pagal 12 straipsnį sukurtas efektyvaus programos PRIMA valdymo modelis;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Programos PRIMA įgyvendinimo laikotarpiu Sąjungos finansinis įnašas teikiamas taip pat tokiomis sąlygomis:

2.  Programos PRIMA įgyvendinimo laikotarpiu 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas teikiamas taip pat tokiomis sąlygomis:

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija įvertina, kaip dalyvaujančios valstybės vykdo prisiimtus įsipareigojimus, visų pirma pirmųjų dvejų metų metiniuose darbo planuose numatytus įsipareigojimus. Atlikus vertinimą, pagal 9 straipsnį patikslinama 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta didžiausia Sąjungos įnašo suma.

3.  Komisija įvertina, kaip dalyvaujančios valstybės vykdo prisiimtus įsipareigojimus, visų pirma pirmųjų dvejų metų metiniuose darbo planuose numatytus įsipareigojimus. Atlikus vertinimą, pagal 9 straipsnį gali būti patikslinama 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta didžiausia Sąjungos finansinio įnašo suma.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  finansiniai įnašai, skirti PRIMA-IS administracinio biudžeto daliai, kuri nepadengiama iš 3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto Sąjungos įnašo.

c)  finansiniai arba nepiniginiai įnašai, skirti PRIMA-IS administracinio biudžeto daliai, kuri nepadengiama iš 3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto Sąjungos finansinio įnašo.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytus nepiniginius įnašus sudaro su 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos veiklos įgyvendinimu susijusios dalyvaujančių valstybių išlaidos, kurias patyrė jų nacionalinės finansavimo įstaigos, atskaičius visus tiesioginius ar netiesioginius Sąjungos finansinius įnašus, skirtus toms išlaidoms padengti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  2 dalies a ir b punktuose nurodyti į pirmąjį programos PRIMA metinį darbo planą įtrauktai veiklai skirti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais, teikiami po šio sprendimo įsigaliojimo ir PRIMA-IS priėmus vėlesnių metų metinius darbo planus.

5.  2 dalies a, b ir c punktuose nurodyti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais, teikiami priėmus metinį darbo planą. Jei metinis darbo planas priimamas per 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus ataskaitinius metus, 2 dalies c punkte nurodyti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais ir kurie yra įtraukti į metinį darbo planą, gali apimti po tų metų sausio 1 d. padarytus įnašus.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2 dalies c punkte nurodyti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais ir kurie yra įtraukti į pirmąjį metinį darbo planą, gali apimti po šio sprendimo įsigaliojimo dienos padarytus įnašus.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa PRIMA remiama ši veikla:

1.  Programa PRIMA remiama įvairi mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla ir veiksmai, kaip nurodyta PRIMA metiniame darbo plane, apimant įvairiausius technologinės parengties lygius ir užtikrinant tinkamą mažų ir stambių projektų proporciją, ir vykdomos tokios priemonės:

a)   reglamentuose (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 nurodyti netiesioginiai veiksmai, kuriuos, paskelbusi tarpvalstybinius atvirumo ir konkurencingumo principais pagrįstus kvietimus teikti paraiškas, pagal 7 straipsnį PRIMA-IS finansuoja daugiausia dotacijų forma, įskaitant:

a)   reglamentuose (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 nurodyti netiesioginiai veiksmai, kuriuos, paskelbusi tarpvalstybinius atvirumo ir konkurencingumo principais pagrįstus kvietimus teikti paraiškas, pagal 7 straipsnį PRIMA-IS finansuoja daugiausia dotacijų forma, įskaitant:

i)  mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmus, taip pat inovacijų srities veiksmus, įskaitant demonstracinius projektus, bandomuosius įrenginius, testavimą ir ikiprekybinę diegimo veiklą, kuriais pirmiausia siekiama aukštesnio technologinės parengties lygio;

i)  mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmus;

ii)   koordinavimo ir paramos veiksmus, kuriuos vykdant daugiausia dėmesio skiriama informacijos sklaidai ir informavimui, siekiant skatinti domėjimąsi programa PRIMA ir didinti jos poveikį;

ii)   koordinavimo ir paramos veiksmus, kuriuos vykdant daugiausia dėmesio skiriama informacijos sklaidai ir informavimui, siekiant skatinti domėjimąsi programa PRIMA ir didinti jos poveikį;

b)  dalyvaujančių valstybių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojama veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo ir kuria taip pat vis dažniau siekiama aukštesnio technologinės parengties lygio; ją sudaro:

b)  dalyvaujančių valstybių finansuojama veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo ir kurią sudaro;

i)   veikla, atrinkta PRIMA-IS paskelbus tarpvalstybinius atvirumo ir konkurencingumo principais pagrįstus kvietimus teikti paraiškas, kurią pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas administruoja ir daugiausia dotacijų forma finansuoja nacionalinės finansavimo įstaigos;

i)   veikla, atrinkta PRIMA-IS paskelbus tarpvalstybinius atvirumo ir konkurencingumo principais pagrįstus kvietimus teikti paraiškas, kurią pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas administruoja ir daugiausia dotacijų forma finansuoja nacionalinės finansavimo įstaigos;

ii)  veikla pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas.

ii)  veikla pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas, įskaitant tarpvalstybinius projektus.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Programa PRIMA įgyvendinama remiantis metiniais darbo planais; kitų metų planus iki metų pabaigos priima PRIMA-IS, gavusi Komisijos pritarimą. Išimties tvarka 2018 m. programos PRIMA metinis darbo planas gali būti priimtas iki 2018 m. kovo 31 d. PRIMA-IS metinį darbo planą paskelbia viešai.

2.  Programa PRIMA įgyvendinama remiantis metiniais darbo planais, apimančiais veiklą, kuri bus vykdoma tų metų sausio 1 d. – gruodžio 31 d. (ataskaitiniai metai). Metinis planas priimamas iki ataskaitinių metų kovo 31 d., gavus Komisijos be nepagrįsto delsimo suteikiamą patvirtinimą. Jei Komisija per vieną mėnesį neatsako į prašymą patvirtinti metinio darbo plano projektą, planas laikomas patvirtintu, o PRIMA-IS metinį darbo planą paskelbia viešai.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Metiniai darbo planai pateikiami atitinkamų programų komitetams, atsakingiems už konkrečią programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo programą.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Visa veikla, remiama pagal PRIMA, turi atitikti tarptautinę teisę ir Sąjungos teisę, ir jos vykdymą prižiūri valdžios institucija, kurią Sąjunga pripažįsta kompetentinga toje srityje.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  1 dalies a ir b punktuose nurodyta veikla ataskaitiniais metais gali būti pradėta vykdyti tik priėmus metinį darbo planą.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Jei metinis darbo planas priimamas per ataskaitinius metus, iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gali būti padengtos metiniame darbo plane numatytos administracinės išlaidos, kurias PRIMA-IS patyrė nuo tų ataskaitinių metų sausio 1 d.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gali būti padengtos pirmajame metiniame darbo plane numatytos administracinės išlaidos, kurias PRIMA-IS patyrė nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal programą PRIMA gali būti finansuojama tik ta veikla, kuri nurodyta jos metiniame darbo plane. Programos PRIMA metiniame darbo plane atskiriama 1 dalies a punkte nurodyta veikla, tos dalies b punkte nurodyta veikla ir PRIMA-IS administracinės išlaidos. Jame numatoma atitinkama išlaidų sąmata ir biudžeto asignavimai, skirti iš Sąjungos įnašo lėšų finansuojamai veiklai ir dalyvaujančių valstybių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojamai veiklai, kuriai Sąjunga neteikia įnašo. Programos PRIMA metiniame darbo plane taip pat nurodoma apytikslė 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų dalyvaujančių valstybių nepiniginių įnašų vertė.

3.  Pagal programą PRIMA gali būti finansuojama tik ta veikla, kuri nurodyta jos metiniame darbo plane. Programos PRIMA metiniame darbo plane atskiriama 1 dalies a punkte nurodyta veikla, tos dalies b punkte nurodyta veikla ir PRIMA-IS administracinės išlaidos. Jame numatoma atitinkama išlaidų sąmata ir biudžeto asignavimai, skirti iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo lėšų finansuojamai veiklai ir dalyvaujančių valstybių lėšų jų finansuojamai veiklai, kuriai finansuoti nenaudojamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas. Programos PRIMA metiniame darbo plane taip pat nurodoma apytikslė 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų dalyvaujančių valstybių nepiniginių įnašų vertė.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tų metų pakeistuose metiniuose darbo planuose ir kitų metų darbo planuose atsižvelgiama į ankstesnių kvietimų teikti paraiškas rezultatus. Juose siekiama panaikinti mokslinių sričių aprėpties nepakankamumą, visų pirma tais atvejais, kai jos iš pradžių buvo apimtos siekiant vykdyti veiklą pagal 1 dalies b punktą, tačiau ta veikla negalėjo būti pakankamai finansuojama.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybių narių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojama veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo, gali būti įtraukta į programos PRIMA metinį darbo planą tik jeigu PRIMA-IS užsakyto šių veiksmų derėjimo su programos PRIMA tikslais nepriklausomo išorės tarptautinio tarpusavio vertinimo rezultatai yra teigiami.

5.  Valstybių narių finansuojama veikla, kuriai finansuoti nenaudojamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas, gali būti įtraukta į programos PRIMA metinį darbo planą tik jeigu PRIMA-IS užsakyto šių veiksmų derėjimo su programos PRIMA tikslais nepriklausomo išorės tarptautinio tarpusavio vertinimo rezultatai yra teigiami.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybių narių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojama programos PRIMA metiniame darbo plane nurodyta veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo, įgyvendinama nepažeidžiant bendrųjų principų, kuriuos PRIMA-IS patvirtino gavusi Komisijos pritarimą. Nustatant bendruosius principus atsižvelgiama į šiame sprendime, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VI antraštinėje dalyje ir Reglamente (ES) Nr. 1290/2013 įtvirtintus principus, visų pirma vienodų sąlygų, skaidrumo, nepriklausomo tarpusavio vertinimo ir atrankos principus. Gavusi Komisijos pritarimą, PRIMA-IS taip pat priima dalyvaujančių valstybių ataskaitų teikimo PRIMA-IS reikalavimus ir nustato, kokie turi būti nurodyti kiekvienos tos veiklos rodikliai.

6.  Valstybių narių finansuojama programos PRIMA metiniame darbo plane nurodyta veikla, kuriai finansuoti nenaudojamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas, įgyvendinama nepažeidžiant bendrųjų principų, kuriuos PRIMA-IS patvirtino gavusi Komisijos pritarimą. Nustatant bendruosius principus atsižvelgiama į šiame sprendime, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VI antraštinėje dalyje ir Reglamente (ES) Nr. 1290/2013 įtvirtintus principus, visų pirma vienodų sąlygų, skaidrumo, nepriklausomo tarpusavio vertinimo ir atrankos principus. Gavusi Komisijos pritarimą, PRIMA-IS taip pat priima dalyvaujančių valstybių ataskaitų teikimo PRIMA-IS reikalavimus ir nustato, kokie turi būti nurodyti kiekvienos tos veiklos rodikliai.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  1 dalies b punkto i papunktyje nurodyta veikla turi atitikti 6 dalyje nurodytus bendruosius principus ir šias sąlygas:

7.  1 dalies b punkto i papunktyje nurodyta veikla turi atitikti 6 dalyje nurodytus bendruosius principus ir šias sąlygas:

a)  paraiškos teikiamos dėl tarpvalstybinių projektų, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip trys nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose dalyvaujančiose valstybėse, iš kurių:

a)  paraiškos teikiamos dėl tarpvalstybinių projektų, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip trys nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose valstybėse, laikomose dalyvaujančiomis valstybėmis pagal šį sprendimą iki atitinkamame kvietime pateikti paraiškas nurodytos pateikimo dienos, iš kurių:

i)  vienas įsteigtas valstybėje narėje arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje ir

i)  vienas įsteigtas valstybėje narėje arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje ir nėra ii papunktyje nurodytas subjektas, ir

ii)  vienas įsteigtas trečiojoje šalyje, kuri iki atitinkamo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos pagal šį sprendimą laikoma dalyvaujančia valstybe.

ii)  vienas įsteigtas trečiojoje šalyje, kuri yra įtraukta į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą arba ribojasi su Viduržemio jūra;

b)  paraiškos atrenkamos skelbiant tarpvalstybinius kvietimus teikti paraiškas ir taikant dviejų etapų procedūrą. 1 etapą sudaro finansavimo pagal atitinkamas nacionalines programas reikalavimus atitinkančių juridinių asmenų pateiktų nacionalinio arba tarpvalstybinio lygmens paraiškų peržiūra. 2 etapą sudaro vienintelis PRIMA-IS surengtas nepriklausomas tarptautinis tarpusavio vertinimas. 2 etape, padedant bent trims nepriklausomiems ekspertams, paraiškos įvertinamos remiantis šiais sutarties sudarymo kriterijais: įgyvendinimo pažangumas, poveikis, kokybė ir rezultatyvumas;

b)  paraiškos atrenkamos skelbiant tarpvalstybinius kvietimus teikti paraiškas ir vertinamos padedant bent trims nepriklausomiems ekspertams, remiantis šiais sutarties sudarymo kriterijais: įgyvendinimo pažangumas, poveikis, kokybė, tvarumas ir rezultatyvumas;

c)  pagal vertinimo rezultatus sudaroma paraiškų eilė. PRIMA-IS atrenka pasiūlymus pagal šią eilę. Dalyvaujančios valstybės susitaria dėl tinkamo finansavimo modelio, kuris leistų užtikrinti, kad pagal šią eilę finansuojamų paraiškų būtų kuo daugiau, visų pirma skirdamos rezervo lėšų pagal kvietimus teikti paraiškas gautiems nacionaliniams pasiūlymams.

c)  pagal vertinimo rezultatus sudaroma paraiškų eilė. PRIMA-IS atrenka pasiūlymus ir laikosi šios eilės. Dalyvaujančios valstybės susitaria dėl tinkamo finansavimo modelio, kuris leistų užtikrinti, kad pagal šią eilę finansuojamų paraiškų būtų kuo daugiau, visų pirma skirdamos rezervo lėšų pagal kvietimus teikti paraiškas gautiems nacionaliniams pasiūlymams. Jeigu vienas ar daugiau projektų negali būti finansuojami, gali būti atrenkami projektai, einantys tiesiai po jų eilės sąraše.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Visi kvietimai teikti paraiškas, paraiškos ir projektai nedelsiant paskelbiami programos „Horizontas 2020“ duomenų bazėje „eCORDA“.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Kad poveikis būtų didesnis, turi būti siekiama suderinti PRIMA su kitais mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, vykdomais pagal programą „Horizontas 2020“, tokiais kaip Europos inovacijos ir technologijos instituto Maisto žinių ir inovacijų bendrija, arba kitomis Sąjungos priemonėmis, tokiomis kaip Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė, ir vengiama galimo dubliavimo.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto, mažiausias dalyvių skaičius yra trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose dalyvaujančiose valstybėse, iš kurių:

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto, mažiausias dalyvių skaičius yra trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose valstybėse, kurios laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis pagal šį sprendimą iki atitinkamame kvietime pateikti paraiškas nurodytos pateikimo dienos, iš kurių:

a)  vienas įsteigtas valstybėje narėje arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje ir

a)  vienas įsteigtas valstybėje narėje arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje ir nėra b punkte nurodytas subjektas, ir

b)  vienas įsteigtas trečiojoje šalyje, kuri iki atitinkamo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos pagal šį sprendimą laikoma dalyvaujančia valstybe.

b)  vienas įsteigtas trečiojoje šalyje, kuri yra įtraukta į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą arba ribojasi su Viduržemio jūra.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Be Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansavimo reikalavimus atitinkančių dalyvių, finansavimo reikalavimus atitinka bet kuris dalyvaujančioje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo.

4.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 10 straipsnio 1 ir 2 dalių, PRIMA-IS finansavimo reikalavimus atitinka šie dalyviai:

 

a)   bet kuris dalyvaujančioje valstybėje pagal Sąjungos teisę įsteigtas juridinis asmuo;

 

b)   bet kuri tarptautinė Europos intereso organizacija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 12 punkte.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Tarptautinės organizacijos, kuri neturi teisės gauti PRIMA-IS finansavimo, atveju finansavimas gali būti skirtas, jei yra tenkinama bent viena šių sąlygų:

 

a)   dalyvavimas yra, PRIMA-IS manymu, būtinas veiksmui atlikti;

 

b)   toks finansavimas teikiamas pagal dvišalį Sąjungos ir tarptautinės organizacijos mokslo ir technologijų ar bet kokį kitą susitarimą.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.   Juridinio asmens, kuris įsteigtas pagal Sąjungos teisę šalyje, kuri nėra dalyvaujanti valstybė, atveju PRIMA-IS finansavimas gali būti skirtas, jei tenkinama bent viena šių sąlygų:

 

a)   dalyvavimas yra, PRIMA-IS manymu, būtinas veiksmui atlikti;

 

b)   PRIMA-IS ir trečioji šalis, kurioje yra įsteigtas juridinis subjektas, sudaro ad hoc finansavimo susitarimą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 18 straipsnio taikymui, taikytiname dotacijos susitarimo modelyje gali būti numatyta, kad juridiniai asmenys, įsteigti šalyse, kurios nėra dalyvaujančios valstybės, ir gaunantys PRIMA-IS finansavimą, taip pat privalo suteikti tinkamas finansines garantijas, kad būtų užtikrinama galimybė Sąjungai visiškai susigrąžinti bet kokias sumas pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Deleguotąjį reglamentą (ES )Nr. 1268/2012.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 taikymui ir atsižvelgiant į PRIMA ypatumus, PRIMA-IS gali nustatyti savo metiniuose darbo planuose papildomas dalyvavimo sąlygas, siekiant apimti tokius subjektus, kurie gali koordinuoti netiesioginius veiksmus.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 12 straipsnio, tais atvejais, kai tokia veikla yra įtraukta į programos PRIMA metinį darbo planą, PRIMA-IS gali, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 12 straipsnyje išdėstytų taisyklių, skelbti bendrus kvietimus teikti paraiškas kartu su trečiosiomis šalimis, kurios nėra dalyvaujančios valstybės, arba jų mokslo ir technologijų organizacijomis ir agentūromis ar kitomis trečiosiomis šalimis, ypač nevyriausybinėmis organizacijomis.

Išbraukta.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai finansines garantijas teikia dalyvaujančios valstybės, kiekviena dalyvaujanti valstybė yra atsakinga už ne didesnę nei jos finansiniai įsipareigojimai PRIMA programai sumą. Visa suma, kurią galima susigrąžinti, yra ne didesnė kaip 200 000 000 EUR.

Pagrindimas

Dalyvaujančių valstybių suteikiamos garantijos turi būti tinkamos, t. y. pakankamos ir proporcingos.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei programa PRIMA nėra įgyvendinama arba įgyvendinama netinkamai, iš dalies ar vėluojant, Komisija, atsižvelgdama į tai, kaip programa faktiškai įgyvendinama, gali nutraukti Sąjungos finansinio įnašo teikimą, įnašą proporcingai sumažinti arba sustabdyti jo teikimą.

1.  Jei programa PRIMA nėra įgyvendinama arba įgyvendinama netinkamai, iš dalies ar vėluojant, Komisija, atsižvelgdama į tai, kaip programa faktiškai įgyvendinama, gali nutraukti 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo teikimą, įnašą proporcingai sumažinti arba sustabdyti jo teikimą.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei dalyvaujančios valstybės prie programos PRIMA finansavimo neprisideda, prisideda iš dalies arba vėluoja prisidėti, Komisija gali nutraukti Sąjungos finansinio įnašo teikimą, proporcingai sumažinti įnašą arba sustabdyti jo teikimą, atsižvelgdama į dalyvaujančių valstybių programai PRIMA įgyvendinti skirtą finansavimo sumą.

2.  Jei dalyvaujančios valstybės prie programos PRIMA finansavimo neprisideda, prisideda iš dalies arba vėluoja prisidėti, Komisija gali nutraukti 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo teikimą, proporcingai sumažinti įnašą arba sustabdyti jo teikimą, atsižvelgdama į dalyvaujančių valstybių programai PRIMA įgyvendinti skirtą finansavimo sumą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  generalinė asamblėja;

a)  Patikėtinių valdyba; valdyba turi pirmininką ir bendrapirmininkį;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valdančioji taryba;

b)  Valdymo komitetas;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sekretoriatas;

c)  sekretoriatas, kuriam vadovauja direktorius;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  mokslinė patariamoji taryba.

d)  Mokslinis patariamasis komitetas.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PRIMA-IS vadovauja generalinė asamblėja, kurioje atstovaujama visoms dalyvaujančioms valstybėms. Generalinė asamblėja yra PRIMA-IS sprendimus priimantis organas.

PRIMA-IS vadovauja Patikėtinių valdyba, kurioje atstovaujama visoms dalyvaujančioms valstybėms. Patikėtinių valdyba yra PRIMA-IS sprendimus priimantis organas. Patikėtinių valdyba užtikrina, kad Europos Parlamentas būtų nuolat informuojamas ir gautų naujausią informaciją apie programą PRIMA.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi Komisijos pritarimą, generalinė asamblėja priima:

Gavusi Komisijos pritarimą, Patikėtinių valdyba priima:

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  Patikėtinių valdyba patikrina, kad būtų tenkinamos 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, ir atitinkamai informuoja Komisiją.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Generalinė asamblėja, įvertinusi bet kurios 1 straipsnio 2 straipsnyje nenurodytos programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesančios trečiosios šalies dalyvavimo reikšmę siekiant programos PRIMA tikslų, tvirtina jos dalyvavimą programoje PRIMA.

Patikėtinių valdyba, įvertinusi bet kurios 1 straipsnio 2 straipsnyje nenurodytos programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesančios trečiosios šalies dalyvavimo reikšmę siekiant programos PRIMA tikslų, tvirtina jos dalyvavimą programoje PRIMA.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Patikėtinių valdyba nusprendžia, kokia yra tinkama viso finansavimo procentinė dalis pagal šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies c punktą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena dalyvaujanti valstybė generalinėje asamblėjoje turi po vieną balsą. Sprendimai priimami bendru sutarimu. Nepasiekus bendro sutarimo, generalinė asamblėja priima sprendimus ne mažesne kaip 75 % balsų dauguma. Sprendimas dėl bet kurios 1 straipsnio 2 dalyje nenurodytos programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesančios trečiosios šalies dalyvavimo programoje PRIMA priimamas vieningai.

Kiekviena dalyvaujanti valstybė Patikėtinių valdyboje turi po vieną balsą. Sprendimai priimami bendru sutarimu. Nepasiekus bendro sutarimo, Patikėtinių valdyba priima sprendimus ne mažesne kaip 75 % visų galiojančių atiduotų balsų dauguma.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, kviečiama į visus generalinės asamblėjos posėdžius kaip stebėtoja ir ji gali dalyvauti diskusijose. Jai pateikiami visi reikiami dokumentai.

Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, kviečiama į visus Patikėtinių valdybos posėdžius kaip stebėtoja ir ji gali dalyvauti diskusijose. Jai pateikiami visi reikiami dokumentai.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PRIMA-IS, vykdydama savo institucinius uždavinius, užtikrina, kad būtų tinkamai komunikuojama su Europos Parlamentu.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Generalinė asamblėja nustato valdančiosios tarybos narių skaičių – jų turi būti ne mažiau kaip penki – ir juos skiria. Valdančioji taryba prižiūri PRIMA-IS sekretoriato veiklą.

3.  Patikėtinių valdyba nustato Valdymo komiteto narių skaičių – jų turi būti ne mažiau kaip penki – ir juos skiria. Valdymo komitetas prižiūri PRIMA-IS sekretoriato veiklą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Generalinė asamblėja įsteigia PRIMA-IS sekretoriatą kaip programos PRIMA vykdomąjį organą.

Sekretoriatas yra PRIMA-IS vykdomasis organas.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  administruoja Sąjungos ir dalyvaujančių valstybių finansinius įnašus ir teikia jų panaudojimo ataskaitas;

d)  administruoja 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos finansinį įnašą ir dalyvaujančių valstybių finansinius įnašus ir teikia jų panaudojimo ataskaitas;

Pakeitimas     100

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  užtikrina programos PRIMA veiklos skaidrumą.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Generalinė asamblėja skiria mokslinės patariamosios valdybos narius; ją sudaro nepriklausomi dalyvaujančių valstybių ekspertai, turintys kompetencijos programai PRIMA svarbiose srityse. Generalinė asamblėja nustato mokslinės patariamosios valdybos narių skaičių, jų balsavimo teises ir skyrimo tvarką pagal Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 40 straipsnį.

Patikėtinių valdyba skiria mokslinės patariamosios valdybos narius; ją sudaro nepriklausomi dalyvaujančių valstybių ekspertai, turintys kompetencijos programai PRIMA svarbiose srityse. Patikėtinių valdyba nustato Mokslinio patariamojo komiteto narių skaičių, jų balsavimo teises ir skyrimo tvarką pagal Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 40 straipsnį.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Generalinė asamblėja gali sudaryti specializuotas darbo grupes prie mokslinės patariamosios valdybos ir į jas įtraukti kitų nepriklausomų ekspertų konkrečioms užduotims atlikti.

Išbraukta.

Pagrindimas

Skaidrumo ir atskaitomybės sumetimais reikėtų vengti grupių kūrimo praktikos.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patariamoji mokslo taryba:

Mokslinis patariamasis komitetas:

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  generalinei asamblėjai teikia rekomendacijas dėl strateginių prioritetų ir poreikių;

a)  Patikėtinių valdybai teikia rekomendacijas dėl strateginių prioritetų ir poreikių;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  generalinei asamblėjai teikia rekomendacijas dėl programos PRIMA metinio darbo plano projekto turinio ir taikymo srities mokslinių ir techninių aspektų;

b)  Patikėtinių valdybai teikia rekomendacijas dėl programos PRIMA metinio darbo plano projekto turinio ir taikymo srities mokslinių ir techninių aspektų;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atitinkamais atvejais generalinei asamblėjai teikia rekomendacijas dėl mokslinių pakomitečių, darbo grupių ir specializuotų darbo grupių steigimo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Skaidrumo ir atskaitomybės sumetimais reikėtų vengti grupių kūrimo praktikos.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija iki 2022 m. birželio 30 d. atlieka tarpinį programos PRIMA vertinimą. Komisija parengia to vertinimo ataskaitą ir į ją įtraukia savo vertinimo išvadas ir pastabas. Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija tą ataskaitą nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

1.  Padedama nepriklausomų ekspertų, Komisija iki 2022 m. birželio 30 d. atlieka tarpinį programos PRIMA vertinimą. Komisija parengia to vertinimo ataskaitą ir į ją įtraukia savo vertinimo išvadas ir pastabas. Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija tą ataskaitą nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

1995 m. Barselonos procesu ir jo deklaracija inicijuota plačių užmojų Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystės programa, kuria siekiama sukurti taikos, stabilumo ir gerovės erdvę. Nuo pat šio proceso pradžios manyta, kad itin svarbu bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Praėjus 12 metų nuo Barselonos proceso, kuris tuo tarpu buvo sustiprintas naujesne, Europos kaimynystės ir partnerystės priemone (EKPP), pradžios, 2007 m. Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių ministrų konferencijoje aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų klausimais paskelbtas plačių užmojų dokumentas, Kairo deklaracija, kurioje mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) sektorius paskelbtas prioritetiniu sektoriumi Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių bendradarbiavimo srityje.

2012 m. balandžio mėn. Barselonoje surengtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konferencijoje mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimais ES, jos valstybės narės ir Viduržemio jūros regiono šalys partnerės pripažino, kad bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje yra vienintelis būdas užtikrinti socialinį ir ekonominį vystymąsi abipus Viduržemio jūros.

2014 m. gruodžio mėn. abi ES teisėkūros institucijos, Taryba ir Europos Parlamentas, patvirtino pasiūlymą dėl Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystės (PRIMA) sukūrimo, paprašė Komisijos parengti pasiūlymą dėl šios iniciatyvos įgyvendinimo ir pritarė, kad SESV 185 straipsnis yra tam tinkamas teisinis pagrindas.

2016 m. spalio 18 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą pagal SESV 185 straipsnį sukurti naują viešųjų sektorių tarpusavio Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystę (PRIMA), dėmesį skiriant dviem pagrindiniams šiam regionui svarbiems socialiniams ir ekonominiams klausimams: žemės ūkio ir maisto sistemoms ir vandens išteklių valdymui.

Pranešėja pabrėžia, kad dabartinė socialinė ir politinė sumaištis Viduržemio jūros regione turėtų priversti susimąstyti apie ekonomines problemas, su kuriomis susiduria ES kaimyninės šalys, ir galimus svertus darniam šio regiono vystymuisi paskatinti. Vienas iš pagrindinių Viduržemio jūros regiono gyventojų, gyvenančių itin pažeidžiamoje aplinkoje ir kasdien patiriančių įvairialypį nesaugumą, poreikių yra gyvenimo sąlygų pagerinimas. Šiame regione maisto ir vandens prieinamumas lemia tarpusavyje susijusias problemas, todėl maisto ir vandens prieinamumo užtikrinimas yra didžiausios svarbos klausimas – ir politiniu, ir socialiniu, ir ekonominiu požiūriu.

Pranešėja taip pat pabrėžia, kad ginkluoti konfliktai, politinis nestabilumas, klimato kaita, netvarus išteklių valdymas ir sparčiai augantis gyventojų skaičius yra svarbiausi migraciją skatinantys veiksniai. Į tai atsižvelgdama, pranešėja pripažįsta, kad partnerystės programos metodas tinka siekiant trumpalaikių sprendimų iškilusiam migracijos spaudimui sumažinti ir kad didesnėmis investicijomis galima šalinti pagrindines migracijos ir priverstinio gyventojų persikėlimo priežastis.

Pranešėja pritaria bendram programos PRIMA tikslui – įgyvendinti jungtinę novatoriškų ir integruotų sprendimų, kuriais siekiama didinti žemės ūkio ir maisto sistemų ir vandens išteklių valdymo Viduržemio jūros regione rezultatyvumą, saugumą, saugą ir tvarumą, paieškos ir įgyvendinimo programą pagal programos „Horizontas 2020“ taisykles. Programos PRIMA pagrindas atitinka neseniai priimtus darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir būsimą Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategiją (ES DVS). Pranešėja pažymi, kad vanduo yra viešoji gėrybė ir kad galimybė gauti vandens ir sanitarinių paslaugų yra pagrindinė žmogaus teisė.

Pranešėjos nuomone, programa PRIMA, kaip viešųjų sektorių tarpusavio partnerystė mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, turėtų būti skirta vien tik civilinėms reikmėms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 19 straipsnio 2 dalyje. Taip pat, vykdant bet kokią PRIMA mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tokie veiksmai turėtų atitikti visus teisinius įsipareigojimus, įskaitant tarptautinę teisę ir JT Chartiją, visų pirma jos 73 straipsnį dėl priklausomų teritorijų.

Pranešėja taip pat visiškai pritaria bendram programos PRIMA tikslui, t. y. prisidėti prie tvaraus ir integracinio augimo įgyvendinant Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystę, ir konkrečiam jos tikslui koordinuoti, stiprinti, intensyvinti, plėsti ir derinti šiuo metu fragmentuotas nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, susijusias su žemės ūkio ir maisto sistemomis ir vandens išteklių valdymu, dalyvaujant įvairių sričių atstovams ir taikant daugiamatį, visapusį ir integruotą požiūrį.

Pranešėjos manymu, programa PRIMA suteikia galimybių mokslo diplomatijos požiūriu, nes ji gali sukurti pridėtinę vertę skatindama bendradarbiavimą ir konfliktų prevenciją, atkurdama pasitikėjimą ir skatindama bendrą šalių tarpusavio supratimą. Taip pat pranešėja mano, kad būsimi projektai gali turėti kitą socialinį ir ekonominį bei politinį poveikį – paskatinti vietos kaimo vietovių vystymąsi, kad būtų užtikrintas apsirūpinimo maistu ir vandeniu saugumas ekologiškai tvariu būdu, darbo vietų kūrimas, verslo galimybės ir parama smulkiesiems ūkininkams.

Pranešėja taip pat pažymi, kad programa PRIMA yra suprojektuota kaip atvira inovacijų iniciatyva, todėl būtų įmanoma plačiausia programos PRIMA rezultatų sklaida, taip užtikrinant didesnę konkrečią naudą Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių galutiniams naudotojams ir įmonėms ir skatinant skirtingų Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių tarpusavio dialogą.

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pagal SESV 185 straipsnį pateiktą pasiūlymą, kuriuo siekiama sudaryti partnerystę 10 metų laikotarpiui (iki 2028 m. gruodžio 31 d.). Programai PRIMA bus skirtas 200 mln. EUR finansavimas pagal programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų programą. ES įnašą administruos PRIMA–IS (įgyvendinimo struktūra) ir jis atitiks 200 mln. EUR įnašą, kurį įsipareigojo įnešti dalyvaujančios valstybės. Pranešėja taip pat pažymi, kad būtina nustatyti nuo taisyklių nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su dalyvavimu programoje „Horizontas 2020“, kad partnerystėse galėtų dalyvauti trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos.

Pagal dabartinius pokyčius ir išreikštus tarptautinius įsipareigojimus, į kuriuos atsižvelgė pranešėja, programą PRIMA kartu įgyvendins 14 šalių abipus Viduržemio jūros, o jų statusas, priklausomai nuo dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“, bus įvairus: devynios valstybės narės (Kipras, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija ir Ispanija), dvi asocijuotosios šalys (Izraelis ir Tunisas) ir keturios trečiosios šalys (Jordanija, Marokas, Egiptas ir Libanas).

Pranešėja nepritaria Komisijos nuomonei, kad pagal programą PRIMA finansuojami projektai turėtų būti visų pirma skirti aukštesniam technologinės parengties lygiui. Jos manymu, tai turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į metinį darbo planą įtrauktų įvairių kvietimų teikti paraiškas ar projektų poreikius. Be to, pranešėjos manymu, kalbant apie greitą sprendimų įgyvendinimą ir indėlį įgyvendinant programos PRIMA tikslus, perspektyvesni yra ne tik stambūs projektai, todėl būtina užtikrinti tinkamą mažos ir didelės apimties projektų proporciją.

Nereikia nė sakyti, kad būtina programos PRIMA sėkmės sąlyga yra tiek ES, tiek nacionalinių lėšų panaudojimo informacijos sklaidos, rezultatų ir finansinio valdymo skaidrumas.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (10.3.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA)

(COM(2016) 0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

Nuomonės referentas: Francesc Gambús

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vandens valdymas, o drauge su juo ir apsirūpinimo maistu saugumo užtikrinimas yra iššūkis, kurį Europos Sąjunga turi atremti. Vandens nepritekliaus, apibrėžiamo kaip „būsena, kai neturima prieigos prie užtektinai vandens arba prie atitinkamos kokybės vandens, kad būtų patenkinti pagrindiniai asmens poreikiai“, problema, Europos Komisijos duomenimis, Viduržemio jūros regione kyla apie 180 mln. asmenų ir tai veikia abiejų pakrančių gyventojų sveikatą ir stabilumą. Todėl būtų gerai, kad Sąjunga kuo anksčiau suteiktų postūmį iniciatyvai PRIMA ir ją sustiprintų.

Šiuo klausimu turėtume prisiminti, kad daugelyje regionų ir vandens baseinų su vandens ištekliais susijęs spaudimas vis didėjo tiek dėl gyventojų poreikių, tiek dėl drėkinamų teritorijų gausėjimo, todėl kilo rizika kai kuriems su amatais susijusiems ekonomikos sektoriams, taip pat specialioms aplinkos apsaugos teritorijoms.

Todėl plėtojant iniciatyvą PRIMA turi būti laikomasi holistinio požiūrio, pagal kurį būtų atsižvelgiama ir į drėkinamų teritorijų, pasėlių auginimo bei miesto vamzdynų veiksmingumą, ir į gamtinių zonų, šlapynių ir specialios apsaugos teritorijų apsaugą laikantis Europos teisės aktų ir ypač pritaikant Vandens pagrindų direktyvą, laikantis ir paisant jos reikalavimų.

Abiejų Viduržemio jūros pakrančių dialogas vykdant iniciatyvą PRIMA gali duoti naudos tiek siekiant klimato kaitos poveikio prevencijos, tiek sprendžiant drauge su ja kylančias problemas, pvz., dykumėjimo problemą. Dėl to reikia pabrėžti Viduržemio jūros sąjungos, kuri jau turi daug patirties, dalyvavimo svarbą plėtojant ir valdant partnerystę.

Vis dėlto reikia iš dalies pakeisti kai kuriuos sprendimo punktus siekiant pagerinti programos PRIMA valdymą, taip pat siekiant geriau ir veiksmingiau panaudoti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams skirtas lėšas, nes veiksmingiau naudojant programai PRIMA skirtas lėšas būtų sudaroma daugiau galimybių kurti Viduržemio jūros regiono šalių, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonomikos krizės ir kuriose didelis nedarbo, ypač jaunimo nedarbo, lygis, ekonomikos augimui ir deramų darbo vietų kūrimui reikalingą aplinką.

Po diskusijų 2014 m. gruodžio 15 d. plenariniame Strasbūro posėdyje tapo aišku, koks svarbus Sąjungos dalyvavimas programoje PRIMA, turint mintyje postūmį ir pridėtinę vertę, kurį jis suteiktų. Taip pat buvo pabrėžta vandens išteklių svarba šalių vystymuisi ir būtinybė, kad projektai suteiktų žinių ir skatintų naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją vandens infrastruktūroje, pvz., siurbiant vandenį, siekiant plėtoti tausesnius žemdirbystės būdus.

Užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir vandens išteklius taip pat yra Sąjungos pareiga, kuriai turi būti skiriamas pagrindinis vaidmuo kaimynystės politikoje, be kita ko, siekiant užtikrinti kaimyninių šalių stabilumą ir vystymąsi. Partnerystė, užsimezgusi po 2012 m. balandžio mėn. Barselonoje surengtos Mokslinių tyrimų ir inovacijų konferencijos, gali būti pagrindas siekiant šio tikslo.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerystėmis turėtų būti siekiama plėtoti glaudesnę veiksmų sinergiją, didinti koordinavimą ir išvengti nereikalingo dubliavimosi su Sąjungos, tarptautinėmis, nacionalinėmis bei regioninėmis mokslinių tyrimų programomis ir turėtų būti visapusiškai laikomasi programos „Horizontas 2020“ bendrųjų principų, visų pirma atvirumo ir skaidrumo principų;

(3)  viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerystėmis turi būti siekiama plėtoti glaudesnę veiksmų sinergiją, didinti koordinavimą ir išvengti nereikalingo dubliavimosi su Sąjungos, tarptautinėmis, nacionalinėmis bei regioninėmis mokslinių tyrimų programomis ir turėtų būti visapusiškai laikomasi programos „Horizontas 2020“ bendrųjų principų, visų pirma atvirumo ir skaidrumo principų; Labai svarbu gerai ir laiku platinti išsamią informaciją ir užtikrinti rezultatų ir finansų valdymo skaidrumą, kad Partnerystė mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) būtų sėkminga;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  visapusiškas Jungtinių Tautų pripažintos ir valstybių narių remiamos žmogaus teisės į vandenį ir higienines bei sanitarines paslaugas įgyvendinimas būtinas gyvybei palaikyti, o tinkamas vandens išteklių valdymas atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant tausų vandens naudojimą ir pasaulio gamtos išteklių apsaugą;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad siekiant veiksmingai spręsti bendras problemas būtina tarptautiniu mastu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje yra vienas iš pagrindinių Sąjungos pasaulinio masto įsipareigojimų ir užima svarbią vietą Sąjungos partnerystėse su kaimyninėmis šalimis. Toks bendradarbiavimas vyksta laikantis Europos kaimynystės politikoje suformuluoto požiūrio – nustatyti skirtingą bendradarbiavimo su kiekviena kaimynine šalimi mastą remiantis jos įsipareigojimais Sąjungai;

(5)  Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad siekiant veiksmingai spręsti bendras problemas būtina tarptautiniu mastu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Tarptautinis bendradarbiavimas tyrimų, mokslo ir inovacijų srityje yra vienas iš pagrindinių Sąjungos pasaulinio masto įsipareigojimų ir užima svarbią vietą Sąjungos partnerystėse su kaimyninėmis šalimis. Toks bendradarbiavimas vyksta laikantis Europos kaimynystės politikoje suformuluoto požiūrio – nustatyti skirtingą bendradarbiavimo su kiekviena kaimynine šalimi mastą remiantis jos įsipareigojimais Sąjungai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  iniciatyvos PRIMA tikslas – įgyvendinti jungtinę novatoriškų ir integruotų sprendimų, kaip didinti maisto gamybos ir aprūpinimo vandeniu Viduržemio jūros regione rezultatyvumą, saugumą, saugą ir tvarumą, paieškos bei įgyvendinimo programą. Iniciatyva PRIMA turėtų būti prisidedama prie to, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai, dėl kurių neseniai susitarta, ir įgyvendinta būsima Europos darnaus vystymosi strategija;

(8)  švaraus vandens ir maistingų maisto produktų stoka daro neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ir stabilumui, o iniciatyvos PRIMA tikslas – įgyvendinti jungtinę novatoriškų, daugelį aspektų apimančių ir integruotų bendrų sprendimų, kaip didinti žemės ūkio maisto produktų gamybos ir aprūpinimo vandeniu, vandens valymo ir pakartotinio naudojimo Viduržemio jūros regione rezultatyvumą, saugumą, saugą ir tvarumą, paieškos bei įgyvendinimo programą, remiantis bendros atsakomybės, bendrų interesų ir bendros naudos principais. Atsižvelgiant į tai, kad galimybė gauti vandens ir naudotis sanitarinėmis priemonėmis yra pagrindinė žmogaus teisė, o apsirūpinimo maistu saugumas ir vandens prieinamumas yra labai svarbūs regione, iniciatyva PRIMA turi būti prisidedama prie to, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai, dėl kurių neseniai susitarta, ir įgyvendinta būsima Europos darnaus vystymosi strategija, taip pat prisidėta siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  siekiant užtikrinti aprūpinimo vandeniu ir maisto gamybos tvarumą Viduržemio jūros regione reikia užtikrinti natūralių gėlo vandens ekosistemų apsaugą, pereiti prie veiksmingesnių vartojimo būdų ir integruoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Siekiant užtikrinti išlaidų veiksmingumą ir naudą visai visuomenei, aprūpinant vandeniu labai svarbu siekti atviro, demokratinio ir dalyvaujamojo valdymo;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  tvari natūralių gamtinių zonų, pavyzdžiui, gėlo vandens ekosistemų, apsauga yra labai svarbi plėtrai ir turi lemiamą reikšmę siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimą;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  dėl vandens trūkumo Viduržemio jūros regione reikia taikyti skirtingus energijos sprendimus ir diegti veiksmingesnius vartojimo modelius. Į procesus turėtų būti įtraukiama atsinaujinančioji energija, kuria būtų pakeičiamas iškastinis kuras;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8d)  atviras, demokratinis ir dalyvaujamasis valdymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad ekonomiškai efektyviausi sprendimai, susiję su vandens išteklių valdymu, būtų naudingi visai visuomenei;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  laikantis programos „Horizontas 2020“ tikslų, teisė dalyvauti programoje PRIMA turėtų būti suteikta bet kuriai kitai valstybei narei ir programos „Horizontas 2020“ asocijuotajai trečiajai šaliai, jei ji įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo;

(10)  laikantis programos „Horizontas 2020“ tikslų, teisė dalyvauti programoje PRIMA turėtų būti suteikta bet kuriai kitai valstybei narei ir programos „Horizontas 2020“ asocijuotajai trečiajai šaliai, jei ji įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo atitinkama bendrų pastangų procentine dalimi;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  partnerystė PRIMA turėtų apimti visą grandinę nuo mokslinių tyrimų iki naujovių, ją įgyvendinant turėtų būti telkiami universitetai, mokslinių tyrimų ir technologijų institutai, pramonės atstovai ir naujovėmis grindžiamos MVĮ;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  programos PRIMA veikla turėtų atitikti programos „Horizontas 2020“ tikslus ir mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių prioritetus, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 26 straipsnyje nustatytas sąlygas. Klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą, programoje PRIMA turėtų būti atsižvelgta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pateiktas technologinės parengties lygio apibrėžtis;

(16)  programos PRIMA veikla turėtų atitikti programos „Horizontas 2020“ tikslus ir mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių prioritetus, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 26 straipsnyje nustatytas sąlygas. Klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą, įgyvendinant iniciatyvą PRIMA turėtų būti atsižvelgta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pateiktas technologinės parengties lygio apibrėžtis, taip pat nagrinėjami technologinės parengties lygiai (nuo žemiausių iki aukščiausių), įskaitant žinių siekiu ir praktika grindžiamų mokslinių tyrimų rūšis;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  PRIMA-IS administruojami kvietimai teikti paraiškas taip pat turėtų būti skelbiami dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos valdomas programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones;

(18)  PRIMA-IS administruojami kvietimai teikti paraiškas taip pat turėtų būti skelbiami PRIMA-IS dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos valdomas programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl sprendimo

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Komisijos prašymu PRIMA-IS ir dalyvaujančios valstybės turėtų pateikti Komisijai visą reikalingą informaciją, kurią ji turi įtraukti į programos PRIMA vertinimo ataskaitas;

(27)  Komisijos prašymu PRIMA-IS ir dalyvaujančios valstybės turėtų pateikti Komisijai visą reikalingą informaciją, kurią ji turi įtraukti į programos PRIMA vertinimo ataskaitas. Be to, tokia informacija turėtų būti perduodama kompetentingiems Parlamento komitetams;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  šiuo sprendimu siekiama sustiprinti aprūpinimo vandeniu ir maisto sistemų srities mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų bei veiklos Viduržemio jūros regione integraciją bei suderinimą. Dėl didelių sisteminio pobūdžio trikdžių mokslinių tyrimų ir inovacijų mastas, kurio reikia norint spręsti problemas Viduržemio jūros regione, yra labai didelis. Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikymo sritis yra nevienalypė ir daugiadisciplinė, be to, šioje veikloje turi dalyvauti įvairių sričių atstovai ir ji turi būti tarpvalstybinė. Bendradarbiavimas su įvairiomis dalyvaujančiomis valstybėmis, sutelkiant finansinius bei intelektinius išteklius, gali padėti padidinti reikiamą mastą ir taikymo sritį. Kadangi dėl šių priežasčių to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjungos požiūrį nuosekliai taikant ir nacionalinėms pastangoms, suvienijant atskiras nacionalines mokslinių tyrimų programas, padedant rengti bendras tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir finansavimo strategijas ir sutelkiant reikalingą subjektų ir investicijų kritinę masę, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(28)  šiuo sprendimu siekiama sustiprinti aprūpinimo vandeniu, vandens valymo ir pakartotinio naudojimo bei tvaraus naudojimo ir žemės ūkio maisto produktų sistemų srities mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų bei veiklos Viduržemio jūros regione integraciją bei suderinimą. Dėl didelių sisteminio pobūdžio trikdžių mokslinių tyrimų ir inovacijų mastas, kurio reikia norint spręsti problemas Viduržemio jūros regione, yra labai didelis. O atitinkamais rezultatais turėtų būti galima remtis kaip pavyzdžiu kitose, nuo sausros nukentėjusiose, Sąjungos zonose. Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikymo sritis yra nevienalypė ir daugiadisciplinė, be to, šioje veikloje turi dalyvauti įvairių sričių atstovai ir ji turi būti tarpvalstybinė. Bendradarbiavimas su įvairiomis dalyvaujančiomis valstybėmis, sutelkiant finansinius bei intelektinius išteklius, gali padėti padidinti reikiamą mastą ir taikymo sritį. Kadangi dėl šių priežasčių to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjungos požiūrį nuosekliai taikant ir nacionalinėms pastangoms, suvienijant atskiras nacionalines mokslinių tyrimų programas, padedant rengti bendras tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir finansavimo strategijas ir sutelkiant reikalingą subjektų ir investicijų kritinę masę, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei šalis laikosi pirmoje pastraipoje išdėstytų reikalavimų, šiame sprendime ji laikoma dalyvaujančia valstybe.

Jei šalis laikosi šioje dalyje išdėstytų reikalavimų, šiame sprendime ji laikoma dalyvaujančia valstybe.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis programos PRIMA tikslas – ieškoti bendrų bandomaisiais ir demonstraciniais projektais visapusiškai patikrintų novatoriškų aprūpinimo vandeniu ir maisto sistemų Viduržemio jūros regione sprendimų, kuriuos taikant aprūpinimas vandeniu ir maisto sistemos taptų atsparesni klimato poveikiui, rezultatyvesni, ekonomiškai efektyvesni ir tvaresni, taip pat prisidėti prie mitybos, sveikatos, gerovės ir migracijos problemų sprendimo pačiose jų ištakose.

1.  Bendrasis programos PRIMA tikslas – skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą abiejose Viduržemio jūros pakrantėse kuriant mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, taip pat ieškoti bendrų novatoriškų žemės ūkio maisto produktų ir vandens valdymo, įskaitant vandens valymą ir pakartotinį naudojimą, sistemų Viduržemio jūros regione sprendimų, didinti maisto gamybos ir aprūpinimo vandeniu efektyvumą, taip pat mažinant nuostolius ir atliekas, atsparumą klimato poveikiui ir tvarumą, taip pat prisidėti prie vandens nepritekliaus apsirūpinimo maistu saugumo, mitybos, sveikatos, gerovės ir migracijos problemų sprendimo pačiose jų ištakose.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  parengti stabilią ir ilgalaikę bendrą strateginę aprūpinimo vandeniu ir maisto sistemų srities darbotvarkę;

i)  parengti ilgalaikę ir tvarią bendrą strateginę darbotvarkę, skirtą vandens išteklių valdymo, gamybos ir tiekimo, įskaitant vandens valymą ir pakartotinį naudojimą, taip pat žemės ūkio maisto produktų sritims. Minėtoji darbotvarkė turi atitikti darnaus vystymosi tikslus ir Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategiją, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  kurti novatoriškus ir tvarius sprendimus žemės ūkio, maisto gamybos ir aprūpinimo vandeniu srityse ir skatinti bendruomenes, įmones ir piliečius juos taikyti; užtikrinti tvarų vandens valdymą sausringose ir pusiau sausringose teritorijose; siekiant išsaugoti gamtos išteklius įgyvendinti tvaraus ūkininkavimo sistemas atsižvelgiant į Viduržemio jūros regiono aplinkos apribojimus;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  visas nacionalines MTI programas orientuoti į strateginės darbotvarkės įgyvendinimą;

ii)  susijusias nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas orientuoti į strateginės darbotvarkės įgyvendinimą ir tų programų koordinavimą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalies iii punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  įgyvendinant strateginę darbotvarkę, į struktūrą įtraukti visus atitinkamus viešuosius ir privačiuosius suinteresuotuosius subjektus ir taip sutelkti žinias bei finansinius išteklius, kurių reikia būtinai kritinei masei užtikrinti;

iii)  įgyvendinant strateginę darbotvarkę, įtraukti visus atitinkamus viešuosius ir privačiuosius suinteresuotuosius subjektus ir taip sutelkti žinias bei finansinius išteklius, kurių reikia būtinai kritinei masei užtikrinti;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalies iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  didinti visų dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų finansavimą ir įgyvendinimo pajėgumus.

iv)  didinti visų dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant MVĮ, akademinę bendruomenę, nevyriausybines organizacijas ir vietos mokslinių tyrimų centrus, finansavimą ir įgyvendinimo pajėgumus.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kiekviena dalyvaujanti valstybė įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo;

c)  kiekviena dalyvaujanti valstybė įsipareigoja prisidėti prie programos PRIMA finansavimo atitinkama bendrų pastangų procentine dalimi;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagal 12 straipsnį sukurtas programos PRIMA valdymo modelis;

e)  pagal 12 straipsnį sukurtas veiksmingas programos PRIMA valdymo modelis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija įvertina, kaip dalyvaujančios valstybės vykdo prisiimtus įsipareigojimus, visų pirma pirmųjų dvejų metų metiniuose darbo planuose numatytus įsipareigojimus. Atlikus vertinimą, pagal 9 straipsnį patikslinama 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta didžiausia Sąjungos įnašo suma.

3.  Komisija įvertina, kaip dalyvaujančios valstybės vykdo prisiimtus įsipareigojimus, visų pirma pirmųjų dvejų metų metiniuose darbo planuose numatytus įsipareigojimus. Atlikus vertinimą, pagal 9 straipsnį gali būti tikslinama 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta didžiausia Sąjungos įnašo suma.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitinkamais atvejais – PRIMA-IS skirti finansiniai įnašai, siekiant finansuoti 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus netiesioginius veiksmus;

a)  atitinkamais atvejais – PRIMA-IS skirti finansiniai ar nepiniginiai įnašai, siekiant finansuoti 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus netiesioginius veiksmus;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  finansiniai ar nepiniginiai įnašai, teikiami įgyvendinant 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą veiklą, ir

b)  finansiniai ar nepiniginiai įnašai, teikiami įgyvendinant 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytą veiklą, ir

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  finansiniai įnašai, skirti PRIMA-IS administracinio biudžeto daliai, kuri nepadengiama iš 3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto Sąjungos įnašo.

c)  finansiniai ar nepiniginiai įnašai, skirti PRIMA-IS administracinio biudžeto daliai, kuri nepadengiama iš 3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto Sąjungos įnašo.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytus nepiniginius įnašus sudaro su 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos veiklos įgyvendinimu susijusios dalyvaujančių valstybių išlaidos, kurias patyrė jų nacionalinės finansavimo įstaigos, atskaičius visus tiesioginius ar netiesioginius Sąjungos finansinius įnašus, skirtus toms išlaidoms padengti.

3.  Šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytus nepiniginius įnašus sudaro su 6 straipsnyje nurodytos veiklos įgyvendinimu susijusios dalyvaujančių valstybių išlaidos, kurias patyrė jų nacionalinės finansavimo įstaigos, arba su PRIMA-IS administraciniu biudžetu susijusios išlaidos, atskaičius visus tiesioginius ar netiesioginius Sąjungos finansinius įnašus, skirtus toms išlaidoms padengti.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  2 dalies a ir b punktuose nurodyti į pirmąjį programos PRIMA metinį darbo planą įtrauktai veiklai skirti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais, teikiami po šio sprendimo įsigaliojimo ir PRIMA-IS priėmus vėlesnių metų metinius darbo planus.

5.  2 dalies a ir b punktuose nurodyti į pirmąjį programos PRIMA metinį darbo planą įtrauktai veiklai skirti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais, teikiami po šio sprendimo įsigaliojimo ir per vėlesnių metų metinių darbo planų kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa PRIMA remiama ši veikla:

1.  Programa PRIMA remiami dalyvaujančių valstybių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojami veiksmai, kuriuos sudaro:

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmus, taip pat inovacijų srities veiksmus, įskaitant demonstracinius projektus, bandomuosius įrenginius, testavimą ir ikiprekybinę diegimo veiklą, kuriais pirmiausia siekiama aukštesnio technologinės parengties lygio;

i)  mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmus, taip pat inovacijų srities veiksmus, įskaitant demonstracinius projektus, bandomuosius įrenginius, testavimą ir ikiprekybinę diegimo veiklą, kuriais siekiama spręsti su technologinės parengties lygiais (nuo žemiausių iki aukščiausių) susijusius klausimus;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  dalyvaujančių valstybių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojama veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo ir kuria taip pat vis dažniau siekiama aukštesnio technologinės parengties lygio; ją sudaro:

b)  dalyvaujančių valstybių finansuojama veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo ir kuria siekiama spręsti su technologinės parengties lygiais (nuo žemiausio iki aukščiausio) susijusius klausimus.

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  veikla pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas.

ii)  veikla pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas, įskaitant vandens išteklių strateginio valdymo mokslinių tyrimų programas ir ilgalaikius poveikio švelninimo ir prisitaikymo planus, siekiant įtraukti nuoseklesnį požiūrį į klimato poveikiui atsparesnių vandens išteklių kūrimą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Veikla apima mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmus, taip pat inovacijų srities veiksmus, įskaitant novatoriškus demonstracinius projektus, bandomuosius įrenginius, testavimą ir ikiprekybinę diegimo veiklą, kuriais pirmiausia siekiama aukštesnio technologinės parengties lygio, pasitelkiant mažus ir didelius projektus, turint mintyje biudžetą ir dalyvių skaičių.

 

Ji taip pat apima koordinavimo ir paramos veiksmus, kuriuos vykdant daugiausia dėmesio skiriama informacijos sklaidai ir informavimui, siekiant skatinti domėjimąsi programa PRIMA ir didinti jos poveikį.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Programa PRIMA įgyvendinama remiantis metiniais darbo planais; kitų metų planus iki metų pabaigos priima PRIMA-IS, gavusi Komisijos pritarimą. Išimties tvarka 2018 m. programos PRIMA metinis darbo planas gali būti priimtas iki 2018 m. kovo 31 d. PRIMA-IS metinį darbo planą paskelbia viešai.

2.  Programa PRIMA įgyvendinama remiantis metiniais darbo planais; kitų metų planus priima PRIMA-IS, gavusi Komisijos pritarimą. PRIMA-IS minėtus planus turi nusiųsti Komisijai iki prieš tai einančių metų pabaigos. Išimties tvarka 2018 m. programos PRIMA metinis darbo planas turi būti nusiųstas iki 2018 m. kovo 31 d. PRIMA-IS metinį darbo planą paskelbia viešai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybių narių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojama veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo, gali būti įtraukta į programos PRIMA metinį darbo planą tik jeigu PRIMA-IS užsakyto šių veiksmų derėjimo su programos PRIMA tikslais nepriklausomo išorės tarptautinio tarpusavio vertinimo rezultatai yra teigiami.

5.  Valstybių narių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojama veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo, gali būti įtraukta į programos PRIMA metinį darbo planą tik jeigu PRIMA-IS atlikto programos PRIMA indėlio į PRIMA tikslus vertinimo rezultatai yra teigiami; esant abejonių, PRIMA-IS gali prašyti atlikti nepriklausomą išorės tarpusavio vertinimą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybių narių per savo nacionalines finansavimo įstaigas finansuojama programos PRIMA metiniame darbo plane nurodyta veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo, įgyvendinama nepažeidžiant bendrųjų principų, kuriuos PRIMA-IS patvirtino gavusi Komisijos pritarimą. Nustatant bendruosius principus atsižvelgiama į šiame sprendime, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VI antraštinėje dalyje ir Reglamente (ES) Nr. 1290/2013 įtvirtintus principus, visų pirma vienodų sąlygų, skaidrumo, nepriklausomo tarpusavio vertinimo ir atrankos principus. Gavusi Komisijos pritarimą, PRIMA-IS taip pat priima dalyvaujančių valstybių ataskaitų teikimo PRIMA-IS reikalavimus ir nustato, kokie turi būti nurodyti kiekvienos tos veiklos rodikliai.

6.  Programos PRIMA metiniame darbo plane nurodyta veikla, kuriai Sąjunga neteikia įnašo, įgyvendinama nepažeidžiant bendrųjų principų, kuriuos PRIMA-IS patvirtino gavusi Komisijos pritarimą. Nustatant bendruosius principus atsižvelgiama į Viduržemio jūros šiaurinių ir pietinių pakrančių regionų pusiausvyrą, taip pat į šiame sprendime, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VI antraštinėje dalyje ir Reglamente (ES) Nr. 1290/2013 įtvirtintus principus, visų pirma vienodų sąlygų, skaidrumo, nepriklausomo tarpusavio vertinimo ir atrankos principus. Gavusi Komisijos pritarimą, PRIMA-IS taip pat priima dalyvaujančių valstybių ataskaitų teikimo PRIMA-IS reikalavimus ir nustato, kokie turi būti nurodyti kiekvienos tos veiklos rodikliai.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paraiškos atrenkamos skelbiant tarpvalstybinius kvietimus teikti paraiškas ir taikant dviejų etapų procedūrą. 1 etapą sudaro finansavimo pagal atitinkamas nacionalines programas reikalavimus atitinkančių juridinių asmenų pateiktų nacionalinio arba tarpvalstybinio lygmens paraiškų peržiūra. 2 etapą sudaro vienintelis PRIMA-IS surengtas nepriklausomas tarptautinis tarpusavio vertinimas. 2 etape, padedant bent trims nepriklausomiems ekspertams, paraiškos įvertinamos remiantis šiais sutarties sudarymo kriterijais: įgyvendinimo pažangumas, poveikis, kokybė ir rezultatyvumas;

b)  paraiškos atrenkamos skelbiant tarpvalstybinius kvietimus teikti paraiškas. Padedant bent trims nepriklausomiems ekspertams, paraiškos įvertinamos remiantis šiais atrankos ir sutarties skyrimo kriterijais: tinkama pusiausvyra tarp mažos ir didesnės apimties projektų, aktualumas, mokslinis ir technologinis pažangumas, poveikis, mokslinė kokybė (valdymo ir partnerių) ir įgyvendinimo rezultatyvumas;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 7 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal vertinimo rezultatus sudaroma paraiškų eilė. PRIMA-IS atrenka pasiūlymus pagal šią eilę. Dalyvaujančios valstybės susitaria dėl tinkamo finansavimo modelio, kuris leistų užtikrinti, kad pagal šią eilę finansuojamų paraiškų būtų kuo daugiau, visų pirma skirdamos rezervo lėšų pagal kvietimus teikti paraiškas gautiems nacionaliniams pasiūlymams.

c)  pagal vertinimo rezultatus sudaroma paraiškų eilė. PRIMA-IS atrenka pasiūlymus pagal šią eilę. Dalyvaujančios valstybės susitaria dėl tinkamo atrankos modelio, kuris leistų užtikrinti, kad pagal šią eilę finansuojamų paraiškų būtų kuo daugiau, visų pirma skirdamos rezervo lėšų pagal kvietimus teikti paraiškas gautiems nacionaliniams pasiūlymams. Tuo atveju, jei vienas ar keletas projektų negali būti finansuojami dėl lėšų trūkumo, galima atrinkti tuojau po jų einančius projektus.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 7 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  veiksmai turi atitikti PRIMA-IS priimtus tvarumo kriterijus, prieš tai gavus Komisijos pritarimą, siekiant užtikrinti, kad tie veiksmai neturėtų neigiamo poveikio aplinkai, visuomenei ar visuomenės sveikatai;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto, mažiausias dalyvių skaičius yra trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose dalyvaujančiose valstybėse, iš kurių:

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 9 straipsnio 1 dalies b punkto, mažiausias dalyvių skaičius yra trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose šalyse, kurios iki atitinkamo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos pagal šį sprendimą laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis, iš kurių:

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nepaisant pirmesnių nuostatų, programos PRIMA kvietimai teikti paraiškas gali būti atviri bet kurio subjekto, įsteigto Viduržemio jūros sąjungos valstybėje narėje arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje, dalyvavimui, jei jo šalis ar jo nacionalinė finansavimo įstaiga šį dalyvavimą bendrai finansuoja bent 50 %. Šiuo atveju minėti subjektai atitinka Sąjungos finansavimo reikalavimus.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Įgyvendindamos programą PRIMA, dalyvaujančios valstybės priima įstatymus ir kitus teisės aktus ir imasi administracinių ir kitų priemonių, būtinų Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, visų pirma užtikrinti, kad pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 būtų susigrąžintos visos Sąjungai priklausančios sumos.

5.  Įgyvendindamos programą PRIMA, dalyvaujančios valstybės priima įstatymus ir kitus teisės aktus ir imasi administracinių ir kitų priemonių, būtinų Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, visų pirma užtikrinti, kad pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 būtų susigrąžintos visos Sąjungai priklausančios sumos. Didžiausia susigrąžinama suma turi būti ne didesnė kaip 200 000 000 EUR. Kiekviena dalyvaujanti valstybė yra atsakinga tik už Europos lėšas, kurias gavo jų teritorijoje įsteigti subjektai, ir jų dydis neturi viršyti visos sumos, kuri lygi jų įnašui į programą PRIMA. Dalyvaujančios valstybės nėra atsakingos už finansavimą, kurį gavo bet kuris subjektas, įsteigtas šalyje, nedalyvaujančioje programoje PRIMA.

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PRIMA-IS organai yra šie:

1.  Konkrečiai į veiksmingumą orientuoti PRIMA-IS organai yra šie:

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valdančioji taryba;

b)  valdyba;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PRIMA-IS vadovauja generalinė asamblėja, kurioje atstovaujama visoms dalyvaujančioms valstybėms. Generalinė asamblėja yra PRIMA-IS sprendimus priimantis organas.

PRIMA-IS vadovauja valdančioji taryba, kurioje atstovaujama visoms dalyvaujančioms valstybėms. Iniciatyvinis komitetas yra PRIMA-IS sprendimus priimantis organas. Iniciatyvinis komitetas sušaukia eilinius ir neeilinius visuotinius susirinkimus. Eiliniai iniciatyvinio komiteto susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metus per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeiliniai visuotiniai susirinkimai šaukiami prireikus.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Generalinė asamblėja, įvertinusi bet kurios 1 straipsnio 2 straipsnyje nenurodytos programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi nesančios trečiosios šalies dalyvavimo reikšmę siekiant programos PRIMA tikslų, tvirtina jos dalyvavimą programoje PRIMA.

Iniciatyvinis komitetas, įvertinęs bet kurios šalies, nepriklausančios Viduržemio jūros sąjungai ir nesančios programos „Horizontas 2020“ asocijuotąja šalimi, dalyvavimo reikšmę siekiant programos PRIMA tikslų, tvirtina jos dalyvavimą programoje PRIMA. Remdamasis 4 straipsnio 1 dalies c punktu iniciatyvinis komitetas nusprendžia, kokia yra tinkama bendrų pastangų procentinė dalis.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Generalinė asamblėja nustato valdančiosios tarybos narių skaičių – jų turi būti ne mažiau kaip penki – ir juos skiria. Valdančioji taryba prižiūri PRIMA-IS sekretoriato veiklą.

3.  Iniciatyvinis komitetas nustato valdybos narių skaičių – jų turi būti ne mažiau kaip penki – ir juos skiria ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Valdyba renkasi ne rečiau kaip kas tris mėnesius arba kai tai būtina. Valdyba prižiūri PRIMA-IS sekretoriato veiklą.

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  užtikrina su iniciatyva PRIMA susijusios veiklos skaidrumą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos dalyvavimas kelių valstybių narių bendrai vykdomoje partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse Viduržemio jūros regione (PRIMA),

Nuorodos

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

27.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Francesc Gambús

21.11.2016

Svarstymas komitete

30.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

9.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

56

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edouard Martin, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

56

+

IŠ VISO

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos dalyvavimas kelių valstybių narių bendrai vykdomoje partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse Viduržemio jūros regione (PRIMA),

Nuorodos

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.10.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

ENVI

27.10.2016

 

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

30.1.2017

DEVE

25.1.2017

BUDG

24.11.2016

LIBE

14.11.2016

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sofia Sakorafa

17.11.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

Pateikimo data

29.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek,Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

 

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

7

-

ECR

Notis Marias

ENF

Mario Borghezio

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika