Procedura : 2016/0325(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0112/2017

Teksty złożone :

A8-0112/2017

Debaty :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Głosowanie :

PV 13/06/2017 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0249

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1115kWORD 160k
29.3.2017
PE 595.480v02-00 A8-0112/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0662),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 185 i 188 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0421/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 stycznia 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0112/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, w tym art. 73 dotyczący terytoriów niesamodzielnych,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Umocowanie 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając wytyczne Komisji dotyczące kwalifikowania się podmiotów izraelskich i ich działań na terytoriach okupowanych przez Izrael od czerwca 1967 r. do korzystania z dotacji, nagród i instrumentów finansowych finansowanych ze środków UE, począwszy od 2014 r.1a,

 

_________________

 

1a Dz.U. C 205 z 19.7.2013., s. 9.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Umocowanie 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Protokół nr 1 do TFUE w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Umocowanie 3 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Protokół nr 2 do TFUE w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Dostęp do wody stanowi powszechne prawo, które należy zapewnić wszystkim obywatelom. Dlatego konieczne jest pełne wdrożenie uznanego przez ONZ i popieranego przez państwa członkowskie UE prawa człowieka do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, między innymi w takich aspektach jak dostępność, osiągalność, akceptowalność i jakość, a właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zrównoważonego wykorzystywania wody i ochrony światowych zasobów naturalnych. Wskutek działalności człowieka i zmiany klimatu cały region Morza Śródziemnego sklasyfikowano jako region półpustynny dotknięty niedoborem wody.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Region Morza Śródziemnego ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej z punktu widzenia polityki, gospodarki, kultury, nauki i ochrony środowiska.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20134 ustanowiono „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) („Horyzont 2020”). Program „Horyzont 2020” ma na celu osiągnięcie większego wpływu na badania naukowe i innowacje poprzez przyczynienie się do wzmocnienia partnerstw publiczno-publicznych, w tym poprzez uczestnictwo Unii w programach prowadzonych przez kilka państw członkowskich.

(2)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20134 ustanowiono „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) („Horyzont 2020”). Program „Horyzont 2020” ma na celu osiągnięcie większego wpływu na badania naukowe i innowacje poprzez przyczynienie się do wzmocnienia partnerstw publiczno-publicznych, w tym poprzez uczestnictwo Unii w programach prowadzonych przez kilka państw członkowskich, z myślą o zrównoważonym rozwoju państw członkowskich.

__________________

__________________

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Partnerstwa publiczno-publiczne powinny dążyć do zapewnienia ściślejszej synergii, zwiększenia koordynacji i unikania zbędnego powielania unijnych, międzynarodowych, krajowych i regionalnych programów badawczych i w pełni przestrzegać ogólnych zasad programu „Horyzont 2020”, w szczególności tych dotyczących otwartości i przejrzystości.

(3)  Partnerstwa publiczno-publiczne powinny dążyć do zapewnienia ściślejszej synergii, zwiększenia koordynacji i unikania zbędnego powielania unijnych, międzynarodowych, krajowych i regionalnych programów badawczych i w pełni przestrzegać ogólnych zasad programu „Horyzont 2020”, w szczególności tych dotyczących otwartości, przejrzystości i dostępności, by umacniać badania i innowacje z myślą o osiągnięciu zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 działania w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone w ramach programu „Horyzont 2020” – w tym wszelkie ewentualne partnerstwa publiczno-publiczne, takie jak PRIMA – mają skupiać się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 określono „działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywną gospodarkę zasobami i surowce” oraz „bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarkę” jako dwa priorytetowe wyzwania społeczne, którymi należy zająć się poprzez wsparcie inwestycji w dziedzinie badań i innowacji. W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 stwierdzono również, że działania w zakresie badań i innowacji mające na celu sprostanie tym wyzwaniom powinny być prowadzone na szczeblu unijnym i wyższym, ze względu na transnarodowy i globalny charakter klimatu i środowiska, ich skalę i złożoność, oraz międzynarodowy wymiar łańcucha dostaw żywności i rolnictwa.

(4)  W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 określono „działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywną gospodarkę zasobami i surowce” oraz „bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarkę” jako dwa priorytetowe wyzwania społeczne, którymi należy zająć się niezwłocznie poprzez wsparcie inwestycji w dziedzinie badań i innowacji. W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 stwierdzono również, że działania w zakresie badań i innowacji mające na celu sprostanie tym wyzwaniom powinny być prowadzone na szczeblu unijnym i wyższym, ze względu na transnarodowy i globalny charakter klimatu i środowiska, ich skalę i złożoność, oraz międzynarodowy wymiar łańcucha dostaw żywności i rolnictwa.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 potwierdzono, że współpraca międzynarodowa z państwami trzecimi jest niezbędna, aby skutecznie sprostać wspólnym wyzwaniom. Współpraca międzynarodowa w zakresie badań i innowacji stanowi kluczowy aspekt globalnych zobowiązań Unii i ma do odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z państwami sąsiadującymi. Współpraca ta jest zgodna z podejściem przyjętym w europejskiej polityce sąsiedztwa, polegającym na zróżnicowaniu poziomu współpracy z poszczególnymi państwami w sąsiedztwie w oparciu o ich zobowiązania wobec Unii.

(5)  W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 potwierdzono, że współpraca międzynarodowa z państwami trzecimi jest niezbędna, aby skutecznie sprostać wspólnym wyzwaniom. Współpraca międzynarodowa w zakresie badań i innowacji stanowi kluczowy aspekt globalnych zobowiązań Unii i ma do odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z państwami sąsiadującymi oraz z innymi państwami trzecimi. Współpraca ta jest zgodna z podejściem przyjętym w europejskiej polityce sąsiedztwa, polegającym na zróżnicowaniu poziomu współpracy z poszczególnymi państwami w sąsiedztwie w oparciu o ich zobowiązania wobec Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W dniu 23 grudnia 2014 r. grupa 19 państw regionu Morza Śródziemnego przedłożyła Komisji wniosek dotyczący wspólnego programu „Partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego” (PRIMA). 14 spośród tych państw uzgodniło wspólne podjęcie inicjatywy PRIMA, zobowiązując się do przekazania wkładów finansowych: Cypr, Republika Czeska, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Malta, Portugalia i Włochy – państwa członkowskie Unii; Izrael i Tunezja – państwa trzecie stowarzyszone z programem „Horyzont 2020”; Egipt, Liban i Maroko – państwa trzecie niestowarzyszone z programem „Horyzont 2020”.

(7)  W dniu 23 grudnia 2014 r. grupa 19 państw regionu Morza Śródziemnego przedłożyła Komisji wniosek dotyczący wspólnego programu „Partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego” (PRIMA). Od tego czasu 15 spośród tych państw uzgodniło wspólne podjęcie inicjatywy PRIMA, zobowiązując się do przekazania wkładów finansowych: Cypr, Niemcy, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Malta, Portugalia i Włochy – państwa członkowskie Unii; Izrael i Tunezja – państwa trzecie stowarzyszone z programem „Horyzont 2020”; Egipt, Jordania, Liban i Maroko – państwa trzecie niestowarzyszone z programem „Horyzont 2020”.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Celem PRIMA jest realizacja wspólnego programu w zakresie opracowania i przyjęcia innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań służących zwiększeniu wydajności, bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego charakteru produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę w regionie Morza Śródziemnego. Program PRIMA powinien przyczyniać się do realizacji przyjętych niedawno celów zrównoważonego rozwoju oraz przyszłej strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(8)  Celem PRIMA jest realizacja wspólnego programu w zakresie opracowania i przyjęcia innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań służących zwiększeniu wydajności, bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego charakteru systemów rolno-spożywczych i zintegrowanej gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego. Program PRIMA powinien przyczyniać się do realizacji przyjętych niedawno celów zrównoważonego rozwoju oraz przyszłej strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Zintegrowana gospodarka wodna, w tym oczyszczanie ścieków i ponowne wykorzystywanie wody ściekowej, oznacza, że wszystkie sposoby wykorzystania zasobów wodnych są rozpatrywane łącznie, a jej podstawowymi wartościami – w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju pod względem środowiskowym i społecznym – są: udział społeczeństwa, pełna przejrzystość i rozliczalność demokratyczna.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Celem zrównoważonego systemu rolno-spożywczego jest spełnienie wymogów obywateli i środowiska dotyczących bezpiecznej, zdrowej i przystępnej cenowo żywności, a także bardziej zrównoważone przetwórstwo, dystrybucja i konsumpcja żywności i pasz, aby zminimalizować straty żywności oraz ilość odpadów rolno-spożywczych. Ponadto działania w ramach programu PRIMA powinny koncentrować się na rozwoju usług, koncepcji i strategii politycznych mających na celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich i zachęcających do zrównoważonej konsumpcji.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  Niedobór wody w regionie Morza Śródziemnego wymaga innych rozwiązań energetycznych oraz zastosowania bardziej wydajnych modeli. Należy włączyć do procesów energię odnawialną, aby zastąpić nią paliwa kopalne.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8d)  Otwarte, demokratyczne i partycypacyjne sprawowanie rządów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stosowania najbardziej opłacalnych rozwiązań w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu zapewnienia uczestnictwa w PRIMA państw trzecich niestowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”, mianowicie Egiptu, Libanu i Maroka, powinny być wymagane międzynarodowe umowy między Unią a tymi państwami trzecimi w celu objęcia tych państw systemem prawnym ustanowionym niniejszą decyzją.

(9)  W celu zapewnienia uczestnictwa w PRIMA państw trzecich niestowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”, mianowicie Egiptu, Jordanii, Libanu i Maroka, powinny być wymagane międzynarodowe umowy w zakresie nauki i technologii między Unią a tymi państwami trzecimi w celu objęcia tych państw systemem prawnym ustanowionym niniejszą decyzją.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Zgodnie z celami programu „Horyzont 2020” każde inne państwo członkowskie oraz państwo trzecie stowarzyszone z programem „Horyzont 2020” powinno być uprawnione do uczestnictwa w programie PRIMA, jeśli zobowiąże się do wniesienia wkładu w finansowanie PRIMA.

(10)  Zgodnie z celami programu „Horyzont 2020” oraz w celu wsparcia zatrudnienia i wzrostu każde inne państwo członkowskie oraz państwo trzecie stowarzyszone z programem „Horyzont 2020” powinno być uprawnione do uczestnictwa w programie PRIMA, jeśli zobowiąże się do wniesienia wkładu w finansowanie PRIMA w wysokości odpowiadającej stosownemu udziałowi procentowemu w ogólnej kwocie finansowania.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby osiągnąć cele programu PRIMA, uczestnictwo innych państw trzecich niestowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”, zwłaszcza państw południowego basenu Morza Śródziemnego, powinno być możliwe, jeżeli dane państwo zobowiąże się do wnoszenia wkładu w finansowanie PRIMA i jeżeli PRIMA-IS zatwierdzi jego uczestnictwo. Uczestnictwo takiego państwa powinno również zostać przewidziane przez odpowiednią umowę międzynarodową między tym państwem trzecim a Unią.

(11)  Aby osiągnąć cele programu PRIMA, uczestnictwo innych państw trzecich niestowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”, zwłaszcza państw południowego basenu Morza Śródziemnego, powinno być możliwe, jeżeli dane państwo zobowiąże się do wnoszenia wkładu w finansowanie PRIMA i jeżeli PRIMA-IS zatwierdzi jego uczestnictwo. Uczestnictwo takiego państwa powinno również zostać przewidziane przez odpowiednią umowę międzynarodową w zakresie nauki i technologii między tym państwem trzecim a Unią.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia wspólnej realizacji programu PRIMA należy ustanowić jednostkę ds. realizacji („PRIMA-IS”). PRIMA-IS powinna być odbiorcą wkładu finansowego Unii i zapewniać sprawną realizację programu PRIMA.

(12)  W celu zapewnienia wspólnej realizacji programu PRIMA należy ustanowić jednostkę ds. realizacji („PRIMA-IS”). PRIMA-IS powinna być odbiorcą wkładu finansowego Unii i zapewniać sprawną i przejrzystą realizację programu PRIMA.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Wkład finansowy Unii powinien być uzależniony od formalnych zobowiązań państw uczestniczących do wnoszenia wkładu w finansowanie PRIMA oraz od wypełnienia tych zobowiązań zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji. Należy zapewnić elastyczne rozwiązania umożliwiające państwom uczestniczącym nieobowiązkowe wnoszenie wkładu finansowego do PRIMA-IS w celu finansowania działań pośrednich, dzięki czemu osiągnięty zostanie wysoki stopień integracji finansowej. Ponadto państwa uczestniczące powinny wnosić wkład finansowy lub rzeczowy w działania realizowane bez wkładu Unii. Okres, w którym państwa uczestniczące muszą wnieść swój wkład, powinien być wyraźnie określony.

(13)  Wkład finansowy Unii powinien być uzależniony od formalnych zobowiązań państw uczestniczących do wnoszenia wkładu w finansowanie PRIMA oraz od wypełnienia i urzeczywistnienia tych zobowiązań zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji. Należy zapewnić elastyczne rozwiązania umożliwiające państwom uczestniczącym nieobowiązkowe wnoszenie wkładu finansowego do PRIMA-IS w celu finansowania działań pośrednich, dzięki czemu osiągnięty zostanie wysoki stopień integracji finansowej. Ponadto państwa uczestniczące powinny wnosić wkład finansowy lub rzeczowy w działania realizowane bez wkładu Unii. Okres, w którym państwa uczestniczące muszą wnieść swój wkład, powinien być wyraźnie określony.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Rada Nadzorcza i roczny program prac powinny gwarantować sprawiedliwy podział zasobów, m.in. poprzez odpowiednie ukierunkowanie terytorialne.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy określić pułap wkładu Unii na rzecz programu PRIMA pochodzącego ze środków programu „Horyzont 2020”. W ramach tego pułapu wkład Unii powinien być równy wkładowi państw uczestniczących na rzecz programu PRIMA, aby uzyskać znaczny efekt mnożnikowy i zapewnić silniejszą integrację programów państw uczestniczących. Należy umożliwić wykorzystanie ograniczonej części wkładu Unii na pokrycie kosztów administracyjnych PRIMA-IS.

(14)  Należy określić pułap wkładu Unii na rzecz programu PRIMA pochodzącego ze środków programu „Horyzont 2020”. W ramach tego pułapu wkład Unii powinien być równy wkładowi państw uczestniczących na rzecz programu PRIMA, aby uzyskać znaczny efekt mnożnikowy i zapewnić silniejszą integrację programów państw uczestniczących. Należy umożliwić wykorzystanie ograniczonej części wkładu Unii na pokrycie kosztów administracyjnych PRIMA-IS. Należy zapewnić skuteczne zarządzanie programem, a koszty administracyjne powinny być utrzymane na minimalnym poziomie.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Działania w ramach programu PRIMA powinny być zgodne z celami oraz priorytetami w zakresie badań i innowacji zawartymi w programie „Horyzont 2020” oraz zasadami ogólnymi i warunkami ogólnymi określonymi w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. W programie PRIMA należy uwzględnić definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologicznej przy klasyfikacji badań technicznych, rozwoju produktów i działań demonstracyjnych.

(16)  Działania w ramach programu PRIMA powinny być zgodne z celami programu „Horyzont 2020” oraz z określonymi w nim priorytetami w zakresie badań i innowacji, które stanowią główne stymulatory inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także z zasadami ogólnymi i warunkami ogólnymi określonymi w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. W programie PRIMA należy uwzględnić definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologicznej przy klasyfikacji badań technicznych, rozwoju produktów i działań demonstracyjnych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Program PRIMA powinien wspierać szeroki zakres działań w zakresie badań i innowacji, w tym budowanie zdolności, szkolenia, działania informacyjne i popularyzatorskie, mobilność naukowców, projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz innowacyjne projekty demonstracyjne i zakłady pilotażowe, uwzględniając szerokie spektrum poziomów gotowości technologicznej i zapewniając odpowiednią równowagę między małymi i dużymi projektami.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  PRIMA powinno być realizowane w oparciu o roczny plan prac określający działania, które mają zostać podjęte w danym roku. PRIMA-IS powinien monitorować wyniki zaproszeń do składania wniosków oraz zakres, w jakim tematy naukowe, oczekiwane skutki i nadmierna liczba złożonych wniosków lub uczestników powyżej progu dofinansowania zostały odpowiednio uwzględnione. W uzasadnionych przypadkach PRIMA-IS powinien podjąć działania naprawcze w kolejnych rocznych planach prac.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Jeżeli chodzi o charakter podmiotów w obszarze badań i innowacji, uczestnictwo w programie powinno być niedyskryminujące. Należy zidentyfikować i zlikwidować bariery uniemożliwiające nowym podmiotom udział w programie. W tym kontekście należy promować udział szkół wyższych, ośrodków badawczych oraz MŚP.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  W realizacji swoich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, takimi jak zasada doskonałości naukowej, PRIMA-IS powinien mieć na celu odpowiedni udział finansowania w wysokości mniej więcej 25% finansowania unijnego odzwierciedlającego zaangażowanie śródziemnomorskich krajów partnerskich w program, przeznaczonego dla podmiotów prawnych z siedzibą w docelowych państwach trzecich uznawanych za państwa uczestniczące.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Zaproszenia do składania wniosków, którymi zarządza PRIMA-IS, powinny być również ogłaszane w jednym portalu dla uczestników, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję.

(18)  Zaproszenia do składania wniosków oraz uzasadnione decyzje dotyczące wyboru projektów, którymi zarządza PRIMA-IS, powinny być również ogłaszane na wspólnym portalu PRIMA dla uczestników, na portalu dla uczestników programu „Horyzont 2020”, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  PRIMA-IS powinien zatwierdzić wzór umowy o przyznanie dotacji, który powinien określać, w jaki sposób podmioty mające siedzibę w państwach nieuczestniczących w PRIMA powinny dostarczyć PRIMA-IS odpowiednie gwarancje na pokrycie ryzyka niewykonania zobowiązania lub złego zarządzania środkami unijnymi.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b)  PRIMA-IS powinien stale oceniać skutki realizowanych projektów.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18c)  PRIMA-IS może wprowadzić w swoich rocznych planach prac dodatkowe warunki udziału, na przykład wprowadzić w odniesieniu do wszystkich projektów w ramach danego zaproszenia obowiązek koordynacji przez podmioty mające siedzibę w państwach uczestniczących.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  W celu zapewnienia należytego zarządzania unijnymi środkami finansowymi odpowiednie gwarancje finansowe powinny być przekazywane PRIMA-IS. Gwarancje te powinny być wystarczające i proporcjonalne. W przypadku gdy są one dostarczane przez państwa uczestniczące, każde z nich powinno odpowiadać za maksymalną kwotę mniejszą lub równą jego wkładowi finansowemu w program PRIMA. Całkowite odzyskanie środków powinno być ograniczone do maksymalnej kwoty 200 000 000 EUR.

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką, w której proponuje się dodanie nowego ustępu 1a do art. 8.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby chronić interesy finansowe Unii, Komisja powinna mieć prawo do zmniejszenia, zawieszenia lub zakończenia wnoszenia wkładu finansowego Unii, jeżeli program PRIMA realizowany jest niewłaściwie, częściowo lub z opóźnieniem bądź jeżeli państwa uczestniczące nie wnoszą swojego wkładu w finansowanie programu PRIMA, wnoszą go częściowo lub z opóźnieniem.

(20)  Aby chronić interesy finansowe Unii, Komisja powinna mieć prawo do zmniejszenia lub zawieszenia wnoszenia wkładu finansowego Unii, jeżeli program PRIMA realizowany jest niewłaściwie, częściowo lub z opóźnieniem bądź jeżeli państwa uczestniczące nie wnoszą swojego wkładu w finansowanie programu PRIMA, wnoszą go częściowo lub z opóźnieniem.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Udział w działaniach pośrednich finansowanych przez PRIMA-IS podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/20137. Ze względu na szczególne potrzeby operacyjne programu PRIMA należy jednak przewidzieć odstępstwa od tego rozporządzenia, zgodnie z jego art. 1 ust. 3.

(21)  Biorąc pod uwagę ogólny cel programu „Horyzont 2020”, którym jest większe uproszczenie i większa harmonizacja europejskiego systemu finansowania badań i innowacji, partnerstwa publiczno-publiczne powinny stworzyć proste modele zarządzania oraz unikać w miarę możliwości stosowania zbiorów zasad odmiennych od zbiorów zasad programu „Horyzont 2020”. W związku z tym udział w działaniach pośrednich finansowanych przez PRIMA-IS podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/20137. Ze względu na szczególne potrzeby operacyjne programu PRIMA należy jednak przewidzieć ograniczone odstępstwa od tego rozporządzenia, zgodnie z jego art. 1 ust. 3.

__________________

__________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).

Poprawka    37

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 są konieczne, aby uwzględnić specyfikę wynikającą z zakresu geograficznego programu PRIMA, poprzez dalsze dostosowanie minimalnych warunków kwalifikowalności do uczestnictwa w działaniach pośrednich. W celu zapewnienia zrównoważonego udziału w działaniach pośrednich w konfiguracji północ-południe, na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne mające siedzibę w trzech różnych państwach uczestniczących, z których jeden ma siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, a jeden w państwie trzecim, które może, ale nie musi być stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020”. Odstępstwo od art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 jest niezbędne do zagwarantowania, aby minimalne warunki kwalifikowalności do uczestnictwa w działaniach pośrednich nie były dyskryminacyjne w stosunku do podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich uczestniczących w PRIMA jako państwa uczestniczące. W celu zagwarantowania, by warunki finansowania nie były dyskryminacyjne w stosunku do podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich uczestniczących w PRIMA jako państwa uczestniczące, należy przewidzieć, że oprócz podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, do finansowania kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwach uczestniczących. Odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 są konieczne, aby umożliwić rozszerzenie współpracy za pośrednictwem wspólnych zaproszeń ogłaszanych przez PRIMA-IS z udziałem podmiotów prawnych innych niż państwa trzecie i organizacje międzynarodowe.

(22)  Odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 są konieczne, aby uwzględnić specyfikę wynikającą z zakresu geograficznego programu PRIMA, poprzez dalsze dostosowanie minimalnych warunków kwalifikowalności do uczestnictwa w działaniach pośrednich. W celu zapewnienia zrównoważonego udziału w działaniach pośrednich w konfiguracji północ-południe, na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne mające siedzibę w trzech różnych państwach uczestniczących, tak aby wspierać zrównoważoną współpracę eurośródziemnomorską. Odstępstwo od art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 jest niezbędne do zagwarantowania, aby minimalne warunki kwalifikowalności do uczestnictwa w działaniach pośrednich nie były dyskryminacyjne w stosunku do podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich uczestniczących w PRIMA jako państwa uczestniczące. W celu zagwarantowania, by warunki finansowania nie były dyskryminacyjne w stosunku do podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich uczestniczących w PRIMA jako państwa uczestniczące, należy przewidzieć, że oprócz podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, do finansowania kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwach uczestniczących. W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 w ramach PRIMA powinno być możliwe finansowanie organizacji międzynarodowych i podmiotów mających siedzibę w państwie nieuczestniczącym, które nie kwalifikują się do finansowania w ramach PRIMA, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków określonych w tym rozporządzeniu. Odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 są konieczne, aby umożliwić rozszerzenie współpracy za pośrednictwem wspólnych zaproszeń ogłaszanych przez PRIMA-IS z udziałem podmiotów prawnych innych niż państwa trzecie i organizacje międzynarodowe.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W celu uproszczenia należy zmniejszyć obciążenia administracyjne wszystkich stron. Należy unikać podwójnych audytów i nieproporcjonalnej ilości dokumentacji oraz sprawozdań. Przy prowadzeniu audytów należy w stosownych przypadkach uwzględnić specyfikę programów krajowych.

(23)  W celu uproszczenia obciążenia administracyjne powinny być ściśle proporcjonalne do przewidywanych skutków dla wszystkich stron. Należy unikać podwójnych audytów i nieproporcjonalnej ilości dokumentacji oraz sprawozdań. Należy określić zharmonizowaną metodologię gromadzenia danych od państw uczestniczących. Przy prowadzeniu audytów należy w stosownych przypadkach uwzględnić specyfikę programów krajowych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę okresową dotyczącą przede wszystkim jakości i skuteczności programu PRIMA oraz postępów w osiąganiu wyznaczonych celów, a także przeprowadzić ocenę końcową i powinna sporządzić sprawozdanie z tych ocen.

(26)  Komisja, z uwzględnieniem stanowiska państw uczestniczących, powinna przeprowadzić ocenę okresową dotyczącą przede wszystkim jakości i skuteczności programu PRIMA oraz postępów w osiąganiu wyznaczonych celów, a także przeprowadzić ocenę końcową i powinna sporządzić sprawozdanie z tych ocen.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Na wniosek Komisji PRIMA-IS oraz państwa uczestniczące powinny przekazać Komisji wszelkie informacje, które musi ona uwzględnić w sprawozdaniach z oceny programu PRIMA.

(27)  Na wniosek Komisji PRIMA-IS oraz państwa uczestniczące powinny przekazać Komisji w ujednoliconym formacie wszelkie informacje, które musi ona uwzględnić w sprawozdaniach z oceny programu PRIMA.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Niniejsza decyzja ma na celu wzmocnienie integracji i dostosowanie systemów badań i innowacji oraz działań w krajach śródziemnomorskich w dziedzinie systemów zaopatrzenia w wodę i żywność. Zakres badań i innowacji niezbędnych do sprostania wyzwaniom w regionie Morza Śródziemnego jest ogromny ze względu na systemowy charakter najważniejszych problemów. Zakres badań i innowacji jest złożony i multidyscyplinarny i wymaga podejścia wielopodmiotowego i transgranicznego. Podejście oparte na współpracy z wieloma państwami uczestniczącymi może pomóc w zwiększeniu wymaganej skali i zakresu poprzez łączenie zasobów finansowych i intelektualnych. W związku z tym, ponieważ wspomniany cel można zrealizować w lepszy sposób na szczeblu Unii poprzez zintegrowanie krajowych działań we wspólne podejście unijne, zbliżenie odrębnych krajowych programów badawczych, wspieranie tworzenia wspólnych strategii badawczych i finansowych na szczeblu transgranicznym, osiąganie masy krytycznej wymaganych podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(28)  Niniejsza decyzja ma na celu wzmocnienie integracji i dostosowanie systemów badań i innowacji oraz działań w krajach śródziemnomorskich w dziedzinie zrównoważonych systemów rolno-spożywczych i zintegrowanej gospodarki wodnej. Zakres badań i innowacji niezbędnych do sprostania wyzwaniom w regionie Morza Śródziemnego jest ogromny ze względu na systemowy charakter najważniejszych problemów. Zakres badań i innowacji jest złożony i multidyscyplinarny i wymaga podejścia wielopodmiotowego i transgranicznego. Podejście oparte na współpracy z wieloma państwami uczestniczącymi może pomóc w zwiększeniu wymaganej skali i zakresu poprzez łączenie zasobów finansowych i intelektualnych. W związku z tym, ponieważ wspomniany cel można zrealizować w lepszy sposób na szczeblu Unii poprzez zintegrowanie krajowych działań we wspólne podejście unijne, zbliżenie odrębnych krajowych programów badawczych, wspieranie tworzenia wspólnych strategii badawczych i finansowych na szczeblu transgranicznym, osiąganie masy krytycznej wymaganych podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unia uczestniczy w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez [Cypr, Republikę Czeską, Francję, Grecję, Izrael, Włochy, Luksemburg, Maltę, Portugalię, Hiszpanię i Tunezję] („państwa uczestniczące”), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

1.  Unia uczestniczy w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez [Cypr, Francję, Niemcy, Grecję, Izrael, Włochy, Luksemburg, Maltę, Portugalię, Hiszpanię i Tunezję] („państwa uczestniczące”), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Egipt, Liban i Maroko zostaną państwami uczestniczącymi pod warunkiem zawarcia z Unią umów międzynarodowych określających warunki ich uczestnictwa w PRIMA.

2.  Egipt, Jordania, Liban i Maroko zostaną państwami uczestniczącymi pod warunkiem zawarcia z Unią umów międzynarodowych w zakresie nauki i technologii, określających warunki ich uczestnictwa w PRIMA.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każde państwo członkowskie oraz każde państwo stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020” inne niż państwa wymienione w ust. 1, może uczestniczyć w PRIMA, o ile spełnia warunek określony w art. 4 ust. 1 lit. c) niniejszej decyzji. Jeżeli dane państwo spełnia ten warunek, uznaje się je za państwo uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

3.  Każde państwo członkowskie oraz każde państwo stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020”, inne niż państwa wymienione w ust. 1, może uczestniczyć w PRIMA, o ile spełnia warunek określony w art. 4 ust. 1 lit. c) niniejszej decyzji i – w szczególności – wymogi określone w art. 11 ust. 5. Jeżeli dane państwo spełnia te warunki, uznaje się je za państwo uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Każde państwo trzecie niestowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020” inne niż państwa wymienione w ust. 2, może uczestniczyć w PRIMA, pod warunkiem że:

4.  Każde państwo trzecie niestowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020” inne niż państwa wymienione w ust. 2, może uczestniczyć w PRIMA, pod warunkiem że:

a)   spełnia warunek określony w art. 4 ust. 1 lit. c) niniejszej decyzji;

a)   spełnia warunek określony w art. 4 ust. 1 lit. c) i jest zgodny w szczególności z art. 11 ust. 5 niniejszej decyzji;

b)  PRIMA-IS zatwierdzi jego uczestnictwo w PRIMA po rozważeniu istotności tego uczestnictwa dla realizacji celów programu; oraz

b)  PRIMA-IS zatwierdzi jego uczestnictwo w PRIMA po rozważeniu istotności tego uczestnictwa dla realizacji celów programu; oraz

c)  zawrze ono z Unią międzynarodową umowę określającą warunki jego uczestnictwa w PRIMA.

c)  zawrze ono z Unią międzynarodową umowę określającą warunki jego uczestnictwa w PRIMA.

Jeżeli dany kraj spełnia wymogi określone w akapicie pierwszym, uznaje się je za państwo uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

Jeżeli dany kraj spełnia wymogi określone w akapicie pierwszym, uznaje się je za państwo uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu PRIMA jest opracowanie poprzedzonych kompletną fazą pilotażową i demonstracyjną wspólnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę i żywność w regionie Morza Śródziemnego, które będą bardziej odporne na zmianę klimatu, wydajne, opłacalne i zrównoważone, oraz przyczynienie się do rozwiązania problemów związanych z żywieniem, zdrowiem, dobrostanem i migracją.

1.  Zgodnie z priorytetami programu „Horyzont 2020” ogólnym celem programu PRIMA jest budowanie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz rozwój wiedzy i wspólnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych systemów rolno-spożywczych i zintegrowanej gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego, które będą bardziej odporne na zmianę klimatu, wydajne, opłacalne i zrównoważone pod względem środowiskowym i społecznym, oraz przyczynienie się do rozwiązania problemów związanych z niedoborem wody, bezpieczeństwem żywnościowym, żywieniem, zdrowiem, dobrostanem i migracją.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby przyczynić się do realizacji celu ogólnego, program PRIMA osiąga następujące cele szczegółowe:

2.  Aby przyczynić się do realizacji celu ogólnego, program PRIMA osiąga następujące cele szczegółowe:

(i)  opracowanie stabilnego, długoterminowego, wspólnego planu strategicznego w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę i żywność;

(i)  opracowanie stabilnego, długoterminowego, wspólnego planu strategicznego w zakresie zrównoważonych systemów rolno-spożywczych i zintegrowanej gospodarki wodnej;

(ii)  ukierunkowanie wszystkich krajowych programów w zakresie badań i innowacji na realizację planu strategicznego;

(ii)  ukierunkowanie wszystkich odpowiednich krajowych programów w zakresie badań i innowacji na realizację planu strategicznego oraz koordynacja tych programów;

(iii)  strukturalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów sektora publicznego i prywatnego w realizację planu strategicznego poprzez dzielenie się wiedzą i łączenie zasobów finansowych, aby osiągnąć niezbędną masę krytyczną;

(iii)  zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów sektora publicznego i prywatnego w realizację planu strategicznego poprzez dzielenie się wiedzą i łączenie zasobów finansowych, aby osiągnąć niezbędną masę krytyczną;

(iv)  wzmocnienie finansowania i zdolności w zakresie realizacji w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów.

(iv)  wzmocnienie finansowania potencjału w zakresie badań i rozwoju oraz zdolności w zakresie realizacji w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym MŚP, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i lokalnych ośrodków badawczych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Maksymalny wkład finansowy Unii, w tym środki EFTA, na program PRIMA wynosi 200 000 000 EUR, tak aby osiągnąć wysokość równą wkładom państw uczestniczących.

1.  Wkład finansowy Unii, w tym środki EFTA, na program PRIMA wynosi 200 000 000 EUR i musi być równy wkładom państw uczestniczących.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wkład finansowy Unii wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na odpowiednie części programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” ustanowionego decyzją Rady 2013/743/UE8, a w szczególności na część II „Wiodąca pozycja w przemyśle” oraz część III „Wyzwania społeczne”, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi), art. 60 i art. 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

2.  Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na odpowiednie części programu szczegółowego wdrażającego program „Horyzont 2020” ustanowionego decyzją Rady 2013/743/UE8, a w szczególności na część II „Wiodąca pozycja w przemyśle” oraz część III „Wyzwania społeczne”, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi), art. 60 i art. 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

__________________

__________________

8 Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

8 Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

Poprawka    50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wkład finansowy Unii jest wykorzystywany przez jednostkę ds. realizacji PRIMA („PRIMA-IS”):

3.  Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1, jest wykorzystywany przez jednostkę ds. realizacji PRIMA („PRIMA-IS”):

Poprawka    51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na pokrycie kosztów administracyjnych PRIMA-IS, w wysokości maksymalnie 5 % wkładu finansowego Unii.

b)  na pokrycie kosztów administracyjnych PRIMA-IS, w wysokości maksymalnie 6% wkładu finansowego Unii, o którym mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Podobnie jak w EDCTP.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wkład finansowy Unii zależy od spełnienia następujących warunków:

1.  Wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zależy od spełnienia następujących warunków:

Poprawka    53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wyznaczenie przez państwa uczestniczące lub organizacje wyznaczone przez państwa uczestniczące podmiotu posiadającego osobowość prawną, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) rozporządzenia (UE. Euratom) nr 966/2012, jako PRIMA-IS. PRIMA-IS jest odpowiedzialna za skuteczne realizowanie programu PRIMA, odbieranie, przydzielanie i monitorowanie wkładu finansowego Unii oraz w stosownych przypadkach wkładu państw uczestniczących oraz za zapewnienie podjęcia wszelkie działania niezbędne dla osiągnięcia celów PRIMA;

b)  wyznaczenie przez państwa uczestniczące lub organizacje wyznaczone przez państwa uczestniczące podmiotu posiadającego osobowość prawną, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) rozporządzenia (UE. Euratom) nr 966/2012, jako PRIMA-IS. PRIMA-IS jest odpowiedzialna za skuteczne realizowanie programu PRIMA, odbieranie, przydzielanie i monitorowanie wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz w stosownych przypadkach wkładu państw uczestniczących oraz za zapewnienie podjęcia wszelkie działania niezbędne dla osiągnięcia celów PRIMA;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zobowiązanie się każdego państwa uczestniczącego do wnoszenia wkładu w finansowanie programu PRIMA;

c)  zobowiązanie się każdego państwa uczestniczącego do wnoszenia wkładu w finansowanie programu PRIMA w wysokości odpowiadającej stosownemu udziałowi procentowemu w ogólnej kwocie finansowania;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wykazanie przez PRIMA-IS zdolności do realizowania programu PRIMA, obejmującej odbieranie, przydzielanie i monitorowanie wkładu Unii w ramach pośredniego zarządzania budżetem Unii zgodnie z art. 58, 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;

d)  wykazanie przez PRIMA-IS zdolności do realizowania programu PRIMA, obejmującej odbieranie, przydzielanie i monitorowanie wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, w ramach pośredniego zarządzania budżetem Unii zgodnie z art. 58, 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;

Poprawka     56

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ustanowienie dla programu PRIMA modelu zarządzania zgodnie z art. 12;

e)  ustanowienie dla programu PRIMA skutecznego modelu zarządzania zgodnie z art. 12;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podczas realizacji programu PRIMA wkład finansowy Unii zależy również od spełnienia następujących warunków:

2.  Podczas realizacji programu PRIMA wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zależy również od spełnienia następujących warunków:

Poprawka    58

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja ocenia wypełnienie zobowiązań podjętych przez państwa uczestniczące, w szczególności w dwóch pierwszych rocznych planach prac PRIMA. Po dokonaniu oceny maksymalny wkład Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zostanie poddany przeglądowi zgodnie z art. 9.

3.  Komisja ocenia wypełnienie zobowiązań podjętych przez państwa uczestniczące, w szczególności w dwóch pierwszych rocznych planach prac PRIMA. Po dokonaniu oceny maksymalny wkład finansowy Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może zostać poddany przeglądowi zgodnie z art. 9.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wkład finansowy do budżetu administracyjnego PRIMA-IS, którego nie obejmuje wkład Unii określony w art. 3 ust. 3 lit. b).

c)  wkład finansowy lub rzeczowy do budżetu administracyjnego PRIMA-IS, którego nie obejmuje wkład finansowy Unii określony w art. 3 ust. 3 lit. b).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na wkład rzeczowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, składają się koszty poniesione przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących na realizację działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), pomniejszone o wszelki bezpośredni lub pośredni wkład finansowy Unii w te koszty.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    61

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), które uznaje się za wkłady państw uczestniczących, są wnoszone po wejściu w życie niniejszej decyzji w odniesieniu do działań ujętych w pierwszym rocznym planie prac PRIMA oraz po przyjęciu kolejnych rocznych planów prac przez PRIMA-IS.

5.  Wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), które uznaje się za wkłady państw uczestniczących, są wnoszone po przyjęciu rocznego planu prac. Jeżeli roczny plan prac przyjmuje się podczas roku referencyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2, wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. c), które uznaje się za wkłady państw uczestniczących uwzględnione w rocznym planie prac, mogą obejmować wpłaty dokonane od dnia 1 stycznia danego roku.

 

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. c), które uznaje się za wkłady państw uczestniczących uwzględnione w pierwszym rocznym planie prac, mogą obejmować wpłaty dokonane po wejściu w życie niniejszej decyzji.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  PRIMA wspiera następujące działania:

1.  PRIMA wspiera szeroki zakres czynności i działań w zakresie badań i innowacji, określonych w rocznym planie prac PRIMA, i zajmuje się szerokim spektrum poziomów gotowości technologicznej oraz zapewnia odpowiednią równowagę między małymi i dużymi projektami poprzez:

a)   działania pośrednie w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, finansowane przez PRIMA-IS zgodnie z art. 7, głównie w postaci dotacji przyznawanych w wyniku otwartych i konkurencyjnych transnarodowych zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez PRIMA-IS, w tym:

a)   działania pośrednie w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, finansowane przez PRIMA-IS zgodnie z art. 7, głównie w postaci dotacji przyznawanych w wyniku otwartych i konkurencyjnych transnarodowych zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez PRIMA-IS, w tym:

(i)  działania w zakresie badań i innowacji, jak również działania w zakresie innowacji, w tym projekty demonstracyjne, zakłady pilotażowe, testowanie, działania poprzedzające komercyjne wykorzystanie, dotyczące w szczególności wyższych poziomów gotowości technologicznej;

(i)  działania w zakresie badań i innowacji;

(ii)   działania koordynacyjne i wspierające koncentrujące się na działaniach upowszechniających i informacyjnych w celu promowania PRIMA i maksymalizacji jego skutków;

(ii)   działania koordynacyjne i wspierające koncentrujące się na działaniach upowszechniających i informacyjnych w celu promowania PRIMA i maksymalizacji jego skutków;

b)  działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii, które w coraz większym stopniu obejmują również wyższe poziomy gotowości technologicznej, w tym:

b)  działania finansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu Unii, w tym:

(i)   działania wybrane w wyniku otwartych i konkurencyjnych transnarodowych zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez PRIMA-IS, którymi zarządzają krajowe organy finansujące w ramach programów krajowych państw uczestniczących i które zapewniają wsparcie finansowe głównie w formie dotacji;

(i)   działania wybrane w wyniku otwartych i konkurencyjnych transnarodowych zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez PRIMA-IS, którymi zarządzają krajowe organy finansujące w ramach programów krajowych państw uczestniczących i które zapewniają wsparcie finansowe głównie w formie dotacji;

(ii)  działania w ramach krajowych programów państw uczestniczących.

(ii)  działania w ramach krajowych programów państw uczestniczących, obejmujące projekty transnarodowe.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program PRIMA jest realizowany na podstawie rocznych planów prac przyjmowanych przez PRIMA-IS przed końcem poprzedniego roku, po zatwierdzeniu przez Komisję. Na zasadzie wyjątku roczny plan prac PRIMA na 2018 r. może zostać przyjęty do dnia 31 marca 2018 r. PRIMA-IS podaje roczny plan prac do wiadomości publicznej.

2.  Program PRIMA jest realizowany na podstawie rocznych planów prac, obejmujących działania, które mają być podjęte w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku („rok referencyjny”). Plan roczny jest przyjmowany do dnia 31 marca roku referencyjnego, po zatwierdzeniu przez Komisję bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Komisja nie odpowie na wniosek o zatwierdzenie projektu rocznego planu prac w terminie jednego miesiąca, plan ten uznaje się za zatwierdzony. PRIMA-IS podaje roczny plan prac do wiadomości publicznej.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Roczne plany prac udostępnia się odpowiednim komitetom programowym dla konkretnego programu wdrażającego program „Horyzont 2020”.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Wszystkie działania wspierane w ramach programu PRIMA przestrzegają prawa międzynarodowego i prawa Unii oraz są wdrażane pod egidą organu uznanego przez Unię za właściwy do tego celu.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Działania, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), mogą zostać uruchomione dopiero w roku referencyjnym następującym po przyjęciu rocznego planu prac.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d.  Jeżeli roczny plan prac zostanie przyjęty w ciągu danego roku referencyjnego, z wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, można zwrócić koszty administracyjne poniesione przez PRIMA-IS od dnia 1 stycznia tego roku referencyjnego zgodnie z rocznym planem prac.

 

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego z wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, można zwrócić koszty administracyjne poniesione przez PRIMA-IS od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji zgodnie z pierwszym rocznym planem prac.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Działania mogą być finansowane w ramach programu PRIMA jedynie, jeżeli są one wymienione w rocznym planie prac PRIMA. W rocznym planie prac PRIMA rozróżnia się między działaniami, o których mowa w ust. 1 lit. a), działaniami, o których mowa w ust. 1 lit. b), i kosztami administracyjnymi PRIMA-IS. Przewiduje on odpowiadające tym kategoriom prognozy wydatków oraz środki budżetowe na działania finansowane z wkładu Unii oraz działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii. Roczny plan prac PRIMA zawiera również szacowaną wartość wkładów rzeczowych państw uczestniczących, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b).

3.  Działania mogą być finansowane w ramach programu PRIMA jedynie, jeżeli są one wymienione w rocznym planie prac PRIMA. W rocznym planie prac PRIMA rozróżnia się między działaniami, o których mowa w ust. 1 lit. a), działaniami, o których mowa w ust. 1 lit. b), i kosztami administracyjnymi PRIMA-IS. Przewiduje on odpowiadające tym kategoriom prognozy wydatków oraz środki budżetowe na działania finansowane z wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz działania finansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1. Roczny plan prac PRIMA zawiera również szacowaną wartość wkładów rzeczowych państw uczestniczących, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b).

Poprawka    69

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W zmienionych rocznych planach prac na dany rok oraz rocznych planach prac na kolejne lata uwzględnia się wyniki wcześniejszych zaproszeń do składania wniosków. Dąży się przy tym do rozwiązania problemu niewystarczającego pokrycia kwestii naukowych, w szczególności tych, które uprzednio ujęto w ramach działań na mocy ust. 1 lit. b), ale które nie mogły być odpowiednio sfinansowane.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii mogą zostać włączone do rocznego planu prac PRIMA wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku niezależnej oceny zewnętrznej dokonywanej w toku wzajemnej weryfikacji międzynarodowej pod kątem celów PRIMA, zorganizowanej przez PRIMA-IS.

5.  Działania finansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, mogą zostać włączone do rocznego planu prac PRIMA wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku niezależnej oceny zewnętrznej dokonywanej w toku wzajemnej weryfikacji międzynarodowej pod kątem celów PRIMA, zorganizowanej przez PRIMA-IS.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Działania ujęte w rocznym planie prac PRIMA finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii są realizowane zgodnie ze wspólnymi zasadami przyjętymi przez PRIMA-IS, po zatwierdzeniu przez Komisję. Wspólne zasady uwzględniają zasady określone w niniejszej decyzji, w tytule VI rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013, w szczególności zasady dotyczące równego traktowania, przejrzystości, niezależnej oceny opartej na wzajemnej weryfikacji i wyboru. PRIMA-IS przyjmuje również, po zatwierdzeniu przez Komisję, wymogi dotyczące sprawozdawczości państw uczestniczących wobec PRIMA-IS, w tym w odniesieniu do wskaźników dla poszczególnych działań.

6.  Działania ujęte w rocznym planie prac PRIMA finansowane przez państwa uczestniczące bez wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, są realizowane zgodnie ze wspólnymi zasadami przyjętymi przez PRIMA-IS, po zatwierdzeniu przez Komisję. Wspólne zasady uwzględniają zasady określone w niniejszej decyzji, w tytule VI rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013, w szczególności zasady dotyczące równego traktowania, przejrzystości, niezależnej oceny opartej na wzajemnej weryfikacji i wyboru. PRIMA-IS przyjmuje również, po zatwierdzeniu przez Komisję, wymogi dotyczące sprawozdawczości państw uczestniczących wobec PRIMA-IS, w tym w odniesieniu do wskaźników dla poszczególnych działań.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Działania, o których mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), spełniają, oprócz wspólnych zasad, o których mowa w ust. 6, następujące warunki:

7.  Działania, o których mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), spełniają, oprócz wspólnych zasad, o których mowa w ust. 6, następujące warunki:

a)  wnioski dotyczą projektów transnarodowych, przy minimalnym udziale co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych ustanowionych w trzech różnych państwach uczestniczących, w tym:

a)  wnioski dotyczą projektów transnarodowych, przy minimalnym udziale co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych ustanowionych w trzech różnych państwach uznanych za państwa uczestniczące zgodnie z niniejszą decyzją przed terminem składania wniosków w ramach odpowiedniego zaproszenia do składania wniosków, w tym:

(i)  jednego z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, oraz

(i)  jednego z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, nieobjętym ppkt (ii) oraz

(ii)  jednego z siedzibą w państwie trzecim uznanym za państwo uczestniczące zgodnie z niniejszą decyzją do czasu składania wniosków w ramach odpowiedniego zaproszenia do składania wniosków;

(ii)  jednego z siedzibą w państwie trzecim wymienionym w art. 1 ust. 2 lub położonym nad Morzem Śródziemnym.

b)  wnioski wybiera się w wyniku transnarodowego zaproszenia do składania wniosków w procedurze dwuetapowej. Etap 1 obejmuje przegląd na poziomie krajowym lub transnarodowym wniosków składanych przez podmioty prawne kwalifikujące się do finansowania w ramach odpowiednich programów krajowych. Etap 2 obejmuje niezależną wzajemną weryfikację międzynarodową zorganizowaną przez PRIMA-IS. Na etapie 2 wnioski ocenia co najmniej trzech niezależnych ekspertów na podstawie poniższych kryteriów przyznania: doskonałość, oddziaływanie, jakość i efektywność realizacji;

b)  wnioski wybiera się w wyniku transnarodowego zaproszenia do składania wniosków i ocenia je co najmniej trzech niezależnych ekspertów na podstawie poniższych kryteriów przyznania: doskonałość, oddziaływanie, jakość, zrównoważoność i efektywność realizacji;

c)  wnioski klasyfikuje się w kolejności odpowiadającej wynikom oceny. Wyboru dokonuje PRIMA-IS na podstawie tej klasyfikacji. Państwa uczestniczące uzgadniają odpowiedni sposób finansowania, który umożliwia zwiększenie liczby wniosków finansowanych na podstawie klasyfikacji, w szczególności poprzez zapewnienie kwot rezerwowych dla wkładów krajowych do zaproszeń do składania wniosków.

c)  wnioski klasyfikuje się w kolejności odpowiadającej wynikom oceny. Wyboru dokonuje PRIMA-IS w oparciu o tę klasyfikację. Państwa uczestniczące uzgadniają odpowiedni sposób finansowania, który umożliwia zwiększenie liczby wniosków finansowanych na podstawie klasyfikacji, w szczególności poprzez zapewnienie kwot rezerwowych dla wkładów krajowych do zaproszeń do składania wniosków. W przypadku gdy co najmniej jeden projekt nie może zostać sfinansowany, można wybrać projekty sklasyfikowane bezpośrednio po nim.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Wszystkie zaproszenia do składania wniosków, wnioski i projekty udostępnia się bezzwłocznie w bazie danych programu „Horyzont 2020” eCORDA.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a.  W celu wywarcia większego wpływu należy dążyć do współpracy między PRIMA a innymi projektami z zakresu badań i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”, takimi jak wspólnota wiedzy i innowacji (WWiI) EIT „Food”, oraz innymi instrumentami unijnymi, takimi jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), a także należy unikać ewentualnego powielania działań.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne mające siedzibę w trzech różnych państwach uczestniczących, w tym:

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne mające siedzibę w trzech różnych państwach uznanych za państwa uczestniczące zgodnie z niniejszą decyzją przed upływem terminu składania wniosków w ramach odpowiedniego zaproszenia do składania wniosków, w tym:

a)  jeden z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, oraz

a)  jeden z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, nieobjętym lit. b) oraz

b)  jeden z siedzibą w państwie trzecim uznanym za państwo uczestniczące zgodnie z niniejszą decyzją przed terminem składania wniosków w ramach odpowiedniego zaproszenia do składania wniosków.

b)  jeden z siedzibą w państwie trzecim wymienionym w art. 1 ust. 2 lub położonym nad Morzem Śródziemnym.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Oprócz uczestników, którzy kwalifikują się do finansowania zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, do finansowania kwalifikuje się dowolny podmiot prawny z siedzibą w państwie uczestniczącym.

4.  W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 następujący uczestnicy kwalifikują się do finansowania przez PRIMA-IS:

 

a)   podmiot prawny z siedzibą w państwie uczestniczącym utworzony na mocy prawa Unii;

 

b)   międzynarodowa organizacja o znaczeniu europejskim, zdefiniowana w art. 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.   W przypadku organizacji międzynarodowej, która nie kwalifikuje się do finansowania przez PRIMA-IS, finansowanie można przyznać, jeżeli spełniono przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

a)   uczestnictwo uznawane jest przez PRIMA-IS za konieczne do przeprowadzenia działania;

 

b)   finansowanie zapewniane jest na mocy dwustronnej umowy z zakresu nauki i technologii lub innej umowy między Unią a tą organizacją międzynarodową.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.   W przypadku podmiotu prawnego utworzonego na mocy prawa Unii, którego siedziba znajduje się w kraju niebędącym państwem uczestniczącym, finansowanie PRIMA-IS można przyznać, jeżeli spełniono przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

a)   uczestnictwo uznawane jest przez PRIMA-IS za konieczne do przeprowadzenia działania;

 

b)   zawarto porozumienie dotyczące finansowania ad hoc między PRIMA-IS a krajem trzecim, w którym dany podmiot prawny ma siedzibę.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Nie naruszając przepisów art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, stosowny wzór umowy o udzielenie dotacji może przewidywać, że podmioty prawne z siedzibą w państwach niebędących państwami uczestniczącymi, które otrzymują finansowanie z PRIMA-IS, muszą również zapewniać odpowiednie gwarancje finansowe, aby zapewnić pełne odzyskanie wszelkich kwot należnych Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1298/2012.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4d.  Nie naruszając przepisów rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i uwzględniając specyfikę programu PRIMA, PRIMA-IS może wprowadzić w swoich rocznych planach prac dodatkowe warunki uczestnictwa skierowane do tych rodzajów podmiotów, które mogą być koordynatorami działań pośrednich.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, w przypadku gdy takie działanie jest ujęte w rocznym planie prac PRIMA, PRIMA-IS może ogłaszać zaproszenia do składania wniosków wspólnie z państwami trzecimi innymi niż państwa uczestniczące lub ich organizacjami i agencjami naukowymi i technologicznymi, z organizacjami międzynarodowymi lub z innymi stronami trzecimi, w szczególności organizacjami pozarządowymi, zgodnie z przepisami określonymi w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.

skreśla się

Poprawka    82

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W przypadku gdy gwarancje finansowe są dostarczane przez państwa uczestniczące, każde z nich odpowiada maksymalnie do kwoty równej jego wkładowi finansowemu w program PRIMA. Całkowita wartość odzyskanych środków jest ograniczona do maksymalnej kwoty 200 000 000 EUR.

Uzasadnienie

Gwarancje udzielone przez państwa uczestniczące muszą być odpowiednie, czyli wystarczające i proporcjonalne.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli program PRIMA nie jest realizowany, jest realizowany niewłaściwie, częściowo lub z opóźnieniem, Komisja może zakończyć przekazywanie wkładu Unii, proporcjonalnie go zmniejszyć lub zawiesić jego przekazywanie zależnie od rzeczywistej realizacji programu PRIMA.

1.  Jeżeli program PRIMA nie jest realizowany, jest realizowany niewłaściwie, częściowo lub z opóźnieniem, Komisja może zakończyć przekazywanie wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, proporcjonalnie go zmniejszyć lub zawiesić jego przekazywanie zależnie od rzeczywistej realizacji programu PRIMA.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli państwa uczestniczące nie wnoszą swojego wkładu w finansowanie programu PRIMA, wnoszą ten wkład tylko częściowo lub z opóźnieniem, Komisja może zakończyć przekazywanie wkładu Unii, proporcjonalnie go zmniejszyć lub zawiesić jego przekazywanie, uwzględniając kwotę finansowania przydzieloną przez państwa uczestniczące na realizację programu PRIMA.

2.  Jeżeli państwa uczestniczące nie wnoszą swojego wkładu w finansowanie programu PRIMA, wnoszą ten wkład tylko częściowo lub z opóźnieniem, Komisja może zakończyć przekazywanie wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, proporcjonalnie go zmniejszyć lub zawiesić jego przekazywanie, uwzględniając kwotę finansowania przydzieloną przez państwa uczestniczące na realizację programu PRIMA.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Zgromadzenie Ogólne;

a)  Rada Nadzorcza, na której czele stoją przewodniczący i współprzewodniczący;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Zarząd;

b)  Komitet Sterujący

Poprawka    87

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Sekretariat;

c)  Sekretariat, pod kierownictwem dyrektora;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Radę Naukową.

d)  Naukowy Komitet Doradczy.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

PRIMA-IS jest zarządzana przez Zgromadzenie Ogólne, w którym reprezentowane są wszystkie państwa uczestniczące. Zgromadzenie Ogólne jest organem decyzyjnym PRIMA-IS.

PRIMA-IS jest zarządzana przez Radę Nadzorczą, w której reprezentowane są wszystkie państwa uczestniczące. Rada Nadzorcza jest organem decyzyjnym PRIMA-IS. Rada Nadzorcza dopilnowuje, by Parlament Europejski był regularnie informowany o realizacji programu PRIMA.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgromadzenie Ogólne przyjmuje, po zatwierdzeniu przez Komisję:

Rada Nadzorcza przyjmuje, po zatwierdzeniu przez Komisję:

Poprawka    91

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  Rada Nadzorcza sprawdza, czy warunki określone w art. 1 ust. 3 są spełnione, i informuje o tym Komisję.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgromadzenie Ogólne zatwierdza uczestnictwo w PRIMA każdego państwa trzeciego niestowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020” innego niż państwa wymienione w art. 1 ust. 2, po rozważeniu znaczenia jego uczestnictwa dla realizacji celów programu PRIMA.

Rada Nadzorcza zatwierdza uczestnictwo w PRIMA każdego państwa trzeciego niestowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020” innego niż państwa wymienione w art. 1 ust. 2, po rozważeniu znaczenia jego uczestnictwa dla realizacji celów programu PRIMA.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rada Nadzorcza decyduje o wysokości stosownego udziału procentowego w ogólnej kwocie finansowania, o którym mowa art. 4 ust. 1 lit. c) niniejszej decyzji.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo uczestniczące ma jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym. Decyzje podejmuje się na zasadzie konsensusu. W razie braku konsensusu Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje większością przynajmniej 75 % głosów. Zatwierdzenie uczestnictwa w PRIMA państw trzecich niestowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020” innych niż państwa wymienione w art. 1 ust. 2, musi być jednomyślnie.

Każde państwo uczestniczące ma jeden głos w Radzie Nadzorczej. Decyzje podejmuje się na zasadzie konsensusu. W razie braku konsensusu Rada Nadzorcza podejmuje decyzje większością przynajmniej 75 % ważnych oddanych głosów.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia, reprezentowana przez Komisję, jest zapraszana do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego w charakterze obserwatora i może brać udział w dyskusjach. Komisja otrzymuje wszelkie niezbędne dokumenty.

Unia, reprezentowana przez Komisję, jest zapraszana do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w charakterze obserwatora i może brać udział w dyskusjach. Komisja otrzymuje wszelkie niezbędne dokumenty.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Realizując swoje cele instytucjonalne, PRIMA-IS dba o odpowiednią komunikację z Parlamentem Europejskim.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgromadzenie Ogólne określa liczbę członków Zarządu, która nie może być mniejsza niż pięć, i wyznacza ich. Zarząd nadzoruje Sekretariat PRIMA-IS.

3.  Rada Nadzorcza określa liczbę członków Komitetu Sterującego, która nie może być mniejsza niż pięć, i wyznacza ich. Komitet Sterujący nadzoruje Sekretariat PRIMA-IS.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgromadzenie Ogólne wyznacza Sekretariat PRIMA-IS jako organ wykonawczy PRIMA.

Sekretariat jest organem wykonawczym PRIMA.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zarządza wkładami finansowymi Unii i państw uczestniczących i przedstawia sprawozdania z ich wykorzystania;

d)  zarządza wkładem finansowym Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, i wkładami finansowymi państw uczestniczących oraz przedstawia sprawozdania z ich wykorzystania;

Poprawka     100

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  zapewnia przejrzystość działalności prowadzonej przez PRIMA.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgromadzenie Ogólne mianuje Radę Naukową składającą się z niezależnych ekspertów z państw uczestniczących posiadających kompetencje w dziedzinach związanych z PRIMA. Zgromadzenie Ogólne określa liczbę członków Rady Naukowej, ich prawa głosu i warunki ich mianowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.

Rada Nadzorcza mianuje Naukowy Komitet Doradczy składający się z niezależnych ekspertów posiadających kompetencje w dziedzinach związanych z PRIMA. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Naukowego Komitetu Doradczego i warunki ich mianowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgromadzenie Ogólne może tworzyć wyspecjalizowane grupy robocze działające w ramach Rady Naukowej z dodatkowymi niezależnymi ekspertami do wykonania określonych zadań.

skreśla się

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość i rozliczalność należy unikać mnożenia bytów.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Naukowa:

Naukowy Komitet Doradczy:

Poprawka    104

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  doradza Zgromadzeniu Ogólnemu w sprawie strategicznych priorytetów i potrzeb;

a)  doradza Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych priorytetów i potrzeb;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  doradza Zgromadzeniu Ogólnemu w sprawie treści i zakresu projektu rocznego planu prac PRIMA z punktu widzenia naukowego i technicznego;

b)  doradza Radzie Nadzorczej w sprawie treści i zakresu projektu rocznego planu prac PRIMA z punktu widzenia naukowego i technicznego;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w stosownych przypadkach zaleca Zgromadzeniu Ogólnemu powołanie podkomitetów naukowych, grup zadaniowych i wyspecjalizowanych grup roboczych.

skreśla się

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość i rozliczalność należy unikać mnożenia bytów.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 czerwca 2022 r. Komisja przeprowadza okresową ocenę programu PRIMA. Komisja sporządza sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i obserwacje Komisji. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

1.  Do dnia 30 czerwca 2022 r. Komisja przeprowadzi, z pomocą niezależnych ekspertów, okresową ocenę programu PRIMA. Komisja sporządza sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i obserwacje Komisji. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

W 1995 r. proces barceloński, wraz z przyjętą w jego ramach deklaracją, zainicjował ambitny program partnerstwa eurośródziemnomorskiego mającego na celu ustanowienie obszaru pokoju, stabilności i dobrobytu. Od początków tego procesu dużą wagę przykładano do współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

W 2007 r., 12 lat po rozpoczęciu procesu barcelońskiego, uzupełnionego w międzyczasie o nowszy instrument – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), na eurośródziemnomorskiej konferencji ministerialnej na temat szkolnictwa wyższego i badań naukowych wydano ambitny dokument, deklarację z Kairu, w której uznano badania i innowacje za priorytetowy obszar współpracy eurośródziemnomorskiej.

Podczas eurośródziemnomorskiej konferencji na temat badań i innowacji, która odbyła się w Barcelonie w kwietniu 2012 r., UE, jej państwa członkowskie oraz śródziemnomorskie kraje partnerskie uznały, że współpraca w obszarze szkolnictwa wyższego, badań i innowacji, stanowi jedyny sposób zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego po obu stronach Morza Śródziemnego.

W grudniu 2014 r. unijni współprawodawcy (Rada i Parlament Europejski) zatwierdzili propozycję utworzenia partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) i zwrócili się do Komisji o przygotowanie wniosku wdrażającego tę inicjatywę, popierając art. 185 TFUE jako odpowiednią podstawę prawną.

W dniu 18 października 2016 r. Komisja Europejska – w oparciu o art. 185 TFUE – przyjęła wniosek dotyczący ustanowienia nowego publiczno-publicznego partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA), koncentrując się na dwóch kwestiach społeczno-gospodarczych istotnych dla tego regionu: systemach rolno-spożywczych i gospodarce wodnej.

Sprawozdawczyni podkreśla, że obecne niepokoje społeczne i polityczne w basenie Morza Śródziemnego powinny skłonić nas do refleksji na temat wyzwań, przed jakimi stoją gospodarki krajów graniczących z UE, oraz potencjalnych skutków dla zrównoważonego rozwoju regionu. Poprawa warunków życia należy do głównych potrzeb obywateli w regionie Morza Śródziemnego, którzy zmagają się z brakiem bezpieczeństwa w wielu wymiarach, co powoduje, że ich sytuacja na co dzień jest bardzo trudna. Dostęp do żywności i dostęp do wody stanowią powiązane ze sobą kluczowe wyzwania na tym obszarze, które mają ogromne znaczenie polityczne, społeczne i gospodarcze w regionie.

Jednocześnie sprawozdawczyni podkreśla fakt, że konflikty zbrojne, niestabilna sytuacja polityczna, zmiana klimatu, niezrównoważone gospodarowanie zasobami oraz szybki wzrost populacji stanowią najważniejsze czynniki sprzyjające migracji. W tym kontekście sprawozdawczyni popiera ramowe podejście polegające na współpracy partnerskiej w celu znalezienia krótkoterminowych rozwiązań dotyczących bieżącej presji migracyjnej. a także zwiększenie inwestycji w celu wyeliminowania podstawowych przyczyn migracji i przymusowych przesiedleń.

Sprawozdawczyni popiera ogólny cel PRIMA, jakim jest realizacja – na zasadach programu „Horyzont 2020” – wspólnego programu w zakresie opracowania i przyjęcia innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań służących zwiększeniu wydajności, bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego charakteru systemów rolno-spożywczych i gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego. Przesłanki programu PRIMA są zgodne z przyjętymi niedawno celami zrównoważonego rozwoju oraz przyszłą strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście sprawozdawczyni zwraca uwagę, że woda jest dobrem publicznym, a dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych stanowi podstawowe prawo człowieka.

W opinii sprawozdawczyni PRIMA, jako publiczno-publiczne partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji, ma skupiać się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 1291/2013. We wszystkich działaniach w dziedzinie badań i innowacji w ramach PRIMA należy również przestrzegać praw podstawowych i zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Działania takie powinny spełniać wszelkie wymogi prawne, w tym przestrzegać prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza jej art. 73 dotyczącego terytoriów niesamodzielnych.

Sprawozdawczyni w pełni popiera ogólny cel PRIMA, jakim jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego, a także szczegółowy cel tego programu, jakim jest koordynacja, wzmocnienie, intensyfikacja, rozszerzenie i dostosowanie obecnie sfragmentaryzowanych krajowych programów badań i innowacji dotyczących systemu rolno-spożywczego i gospodarki wodnej za pomocą wielopodmiotowego, wielowymiarowego, kompleksowego i zintegrowanego podejścia.

Sprawozdawczyni jest zdania, że program PRIMA ma potencjał w zakresie dyplomacji naukowej, co może przynieść wartość dodaną, jeżeli chodzi o rozwój współpracy, zapobieganie konfliktom, odbudowę zaufania i wsparcie wzajemnego zrozumienia między krajami. Sprawozdawczyni uważa również, że przyszłe projekty mogą przynieść także inne skutki społeczno-gospodarcze i polityczne, takie jak wsparcie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich na rzecz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego w sposób zrównoważony pod względem ekologicznym, tworzenie miejsc pracy, możliwości biznesowe i wsparcie dla drobnych rolników.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że ze względu na fakt, iż PRIMA jest inicjatywą na rzecz otwartych innowacji, możliwe jest szerokie upowszechnienie jej wyników, a tym samym zapewnienie eurośródziemnomorskim społecznościom użytkowników końcowych i przedsiębiorstwom większych wymiernych korzyści oraz wsparcie dialogu między różnymi krajami regionu Morza Śródziemnego.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji, przygotowany w oparciu o art. 185 TFUE i mający na celu ustanowienie partnerstwa na okres 10 lat (do dnia 31 grudnia 2028 r.). Program PRIMA finansowany będzie w kwocie 200 mln EUR w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020”. Wkład UE w wysokości równej kwocie wkładów, do których zobowiązały się państwa uczestniczące (200 mln EUR), będzie zarządzany przez PRIMA-IS (jednostkę ds. realizacji programu). Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że należy wprowadzić odstępstwa od przepisów dotyczących udziału w programie „Horyzont 2020”, aby umożliwić krajom trzecim i organizacjom międzynarodowym przystąpienie do partnerstw.

Na podstawie aktualnej sytuacji i zobowiązań podjętych przez poszczególne kraje sprawozdawczyni ocenia, że PRIMA będzie wspólnym przedsięwzięciem 14 krajów z obu stron Morza Śródziemnego o różnym statusie w zależności od ich udziału w programie „Horyzont 2020”: dziewięciu państw członkowskich (Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Luksemburg, Malta, Portugalia i Hiszpania), dwóch krajów stowarzyszonych (Izrael i Tunezja) i czterech krajów trzecich (Jordania, Maroko, Egipt i Liban).

Sprawozdawczyni nie podziela opinii Komisji, że projekty, które mają być finansowane przez PRIMA, powinny w szczególności dotyczyć wyższych poziomów gotowości technologicznej (TRL). Uważa ona, że należy o tym decydować na podstawie potrzeb różnych zaproszeń do składania wniosków/projektów figurujących w rocznym planie działań. Ponadto uważa ona, że o ile duże projekty mają większe szanse na znalezienie szybkich rozwiązań i mogą przyczynić się do realizacji celów PRIMA, należy zapewnić odpowiednią równowagę między małymi i dużymi projektami.

Nie trzeba dodawać, że warunkiem wstępnym sukcesu programu PRIMA jest przejrzystość w rozpowszechnianiu informacji i wyników oraz w zarządzaniu finansowym zarówno środkami UE, jak i środkami krajowymi.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (10.3.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francesc Gambús

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Gospodarka wodna, a wraz z nią zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego to wyzwanie, które Unia Europejska musi podjąć już teraz. Ubóstwo wodne zdefiniowane jako „sytuacja, w której nie ma dostępu do dostatecznej ilości wody lub do wody o właściwościach odpowiadających podstawowym potrzebom osobistym” dotyka według danych Komisji Europejskiej około 180 mln ludzi w basenie Morza Śródziemnego, co ma negatywny wpływ na zdrowie i stabilność społeczeństw po obu stronach tego morza. Dlatego dobrze by było, gdyby inicjatywa PRIMA została jak najszybciej podjęta i wzmocniona.

Tutaj trzeba przypomnieć, że na wielu obszarach i w zlewniach rzek presja na zasoby wodne wciąż rośnie, zarówno ze względu na popyt ze strony gospodarstw domowych, jak i z powodu wzrostu nawadniania, co zagraża tradycyjnej gospodarce lokalnej w niektórych regionach oraz specjalnym strefom ochrony środowiska.

Z tej przyczyny realizacja inicjatywy PRIMA musi opierać się na całościowym podejściu, uwzględniającym zarówno efektywność obszarów nawadnianych, upraw i wodociągów miejskich, jak i ochronę obszarów przyrodniczych, terenów podmokłych i specjalnych stref ochrony zgodnie z prawodawstwem europejskim, a w szczególności zgodnie z przepisami ramowej dyrektywy wodnej.

Dialog między wybrzeżami po obu stronach Morza Śródziemnego w ramach inicjatywy PRIMA może posłużyć zarówno zapobieganiu skutkom zmiany klimatu, jak i sprostaniu równoległym wyzwaniom, takim jak pustynnienie. W tym celu udział Unii dla Śródziemnomorza, która zdobyła już znaczne doświadczenie, będzie znaczący zarówno dla nawiązania partnerstwa, jak i dla zarządzania nim.

Niemniej konieczna jest zmiana niektórych elementów decyzji w trosce o lepsze zarządzanie PRIMA, jak również w trosce o lepsze i efektywniejsze wykorzystanie funduszy dostępnych na projekty w zakresie badań i rozwoju, gdyż im większa skuteczność środków przeznaczonych na PRIMA, tym większe szanse stworzenia otoczenia niezbędnego do uzyskania wzrostu gospodarczego i stworzenia godziwych miejsc pracy w państwach śródziemnomorskich, które zostały najbardziej doświadczone kryzysem gospodarczym i charakteryzują się wysokim bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży.

Debata podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 15 grudnia 2014 r. ukazała znaczenie uczestnictwa Unii w PRIMA ze względu na bodziec, jaki by stanowiło, i na wartość dodaną, jaką by wniosło. Uwidoczniła ona również znaczenie zasobów wodnych dla rozwoju państw oraz potrzebę rozpowszechnienia dzięki projektom wiedzy na temat energii odnawialnej i jej zastosowania w praktyce w instalacjach wodnych, tak jak w przypadku przepompowni wody na potrzeby bardziej zrównoważonych upraw.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego i zasobów wodnych to także jeden z obowiązków Unii, który musi znaleźć się w centrum jej polityki sąsiedztwa, również w celu zapewnienia stabilności i rozwoju państw sąsiedzkich. A partnerstwo będące wynikiem Konferencji na temat Badań i Innowacji, która odbyła się w Barcelonie w kwietniu 2012 r., może być filarem, na którym wesprze się ta konstrukcja.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Partnerstwa publiczno-publiczne powinny dążyć do zapewnienia ściślejszej synergii, zwiększenia koordynacji i unikania zbędnego powielania unijnych, międzynarodowych, krajowych i regionalnych programów badawczych i w pełni przestrzegać ogólnych zasad programu „Horyzont 2020”, w szczególności tych dotyczących otwartości i przejrzystości.

(3)  Partnerstwa publiczno-publiczne muszą dążyć do zapewnienia ściślejszej synergii, zwiększenia koordynacji i unikania zbędnego powielania i rozdrobnienia unijnych, międzynarodowych, krajowych i regionalnych programów badawczych i w pełni przestrzegać ogólnych zasad programu „Horyzont 2020”, w szczególności tych dotyczących otwartości i przejrzystości. Rzetelne i terminowe rozpowszechnianie pełnych informacji wraz z przejrzystością wyników i przejrzystym zarządzaniem finansowym stanowią klucz do sukcesu programu PRIMA.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Pełne wdrożenie prawa człowieka do wody i odpowiednich warunków sanitarnych – uznanego przez ONZ i popieranego przez państwa członkowskie UE – jest niezbędne do życia, a właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zrównoważonego wykorzystywania wody i zachowania światowych zasobów naturalnych.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 potwierdzono, że współpraca międzynarodowa z państwami trzecimi jest niezbędna, aby skutecznie sprostać wspólnym wyzwaniom. Współpraca międzynarodowa w zakresie badań i innowacji stanowi kluczowy aspekt globalnych zobowiązań Unii i ma do odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z państwami sąsiadującymi. Współpraca ta jest zgodna z podejściem przyjętym w europejskiej polityce sąsiedztwa, polegającym na zróżnicowaniu poziomu współpracy z poszczególnymi państwami w sąsiedztwie w oparciu o ich zobowiązania wobec Unii.

(5)  W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 potwierdzono, że współpraca międzynarodowa z państwami trzecimi jest niezbędna, aby skutecznie sprostać wspólnym wyzwaniom. Współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i innowacji stanowi kluczowy aspekt globalnych zobowiązań Unii i ma do odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z państwami sąsiadującymi. Współpraca ta jest zgodna z podejściem przyjętym w europejskiej polityce sąsiedztwa, polegającym na zróżnicowaniu poziomu współpracy z poszczególnymi państwami w sąsiedztwie w oparciu o ich zobowiązania wobec Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Celem PRIMA jest realizacja wspólnego programu w zakresie opracowania i przyjęcia innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań służących zwiększeniu wydajności, bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego charakteru produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę w regionie Morza Śródziemnego. Program PRIMA powinien przyczyniać się do realizacji przyjętych niedawno celów zrównoważonego rozwoju oraz przyszłej strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(8)  Brak czystej wody i żywności bogatej w składniki odżywcze ma negatywny wpływ na zdrowie i stabilność społeczeństw, więc celem PRIMA jest realizacja wspólnego programu w zakresie opracowania i przyjęcia innowacyjnych, wielowymiarowych i zintegrowanych wspólnych rozwiązań służących zwiększeniu wydajności, bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego charakteru produkcji rolno-spożywczej oraz zaopatrzenia w wodę, jej uzdatniania i odzyskiwania w regionie Morza Śródziemnego w oparciu o zasady współodpowiedzialności, wspólnego interesu i wzajemnych korzyści. Biorąc pod uwagę, że dostęp do wody i urządzeń sanitarnych stanowi podstawowe prawo człowieka oraz że zabezpieczenie dostępności wody i żywności ma nadrzędne znaczenie dla regionu, Program PRIMA musi przyczyniać się do realizacji przyjętych niedawno celów zrównoważonego rozwoju oraz przyszłej strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Zrównoważone zaopatrzenie w wodę oraz zrównoważona produkcja żywności w regionie Morza Śródziemnego wymagają ochrony naturalnych ekosystemów słodkowodnych, przejścia na bardziej wydajne modele konsumpcji oraz integracji odnawialnych źródeł energii. Otwarte, demokratyczne i uczestniczące gospodarowanie zasobami wodnymi jest kluczowe dla zapewnienia oszczędności kosztowej i korzyści dla całego społeczeństwa.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Zrównoważona ochrona obszarów naturalnych, takich jak ekosystemy słodkowodne, jest kluczowa dla rozwoju oraz ma decydujące znaczenie dla zaopatrzenia w wodę pitną.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  Niedobór wody w regionie Morza Śródziemnego wymaga innych rozwiązań energetycznych oraz zastosowania bardziej wydajnych modeli. Należy włączyć do procesów energię odnawialną, aby zastąpić nią paliwa kopalne.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8d)  Otwarte, demokratyczne i uczestniczące zarządzanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stosowania najbardziej opłacalnych rozwiązań w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Zgodnie z celami programu „Horyzont 2020” każde inne państwo członkowskie oraz państwo trzecie stowarzyszone z programem „Horyzont 2020” powinno być uprawnione do uczestnictwa w programie PRIMA, jeśli zobowiąże się do wniesienia wkładu w finansowanie PRIMA.

(10)  Zgodnie z celami programu „Horyzont 2020” każde inne państwo członkowskie oraz państwo trzecie stowarzyszone z programem „Horyzont 2020” powinno być uprawnione do uczestnictwa w programie PRIMA, jeśli zobowiąże się do wniesienia wkładu w finansowanie PRIMA w stosownej części do całkowitego wkładu.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Partnerstwo PRIMA powinno obejmować cały łańcuch począwszy od badań aż po innowacje, angażując uniwersytety, instytuty badawcze i technologiczne, przemysł oraz MŚP nastawione na innowacje.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Działania w ramach programu PRIMA powinny być zgodne z celami oraz priorytetami w zakresie badań i innowacji zawartymi w programie „Horyzont 2020” oraz zasadami ogólnymi i warunkami ogólnymi określonymi w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. W programie PRIMA należy uwzględnić definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologicznej przy klasyfikacji badań technicznych, rozwoju produktów i działań demonstracyjnych.

(16)  Działania w ramach programu PRIMA powinny być zgodne z celami oraz priorytetami w zakresie badań i innowacji zawartymi w programie „Horyzont 2020” oraz zasadami ogólnymi i warunkami ogólnymi określonymi w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. W programie PRIMA należy uwzględnić definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologicznej przy klasyfikacji badań technicznych, rozwoju produktów i działań demonstracyjnych, a także wziąć pod uwagę pełen zakres gotowości technologicznej od niskiego do wysokiego poziomu, w tym badania motywowane ciekawością oraz badania oparte na praktyce.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Zaproszenia do składania wniosków, którymi zarządza PRIMA-IS, powinny być również ogłaszane w jednym portalu dla uczestników, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję.

(18)  Zaproszenia do składania wniosków, którymi zarządza PRIMA-IS, powinny być również ogłaszane w jednym portalu dla uczestników PRIMA-IS, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Na wniosek Komisji PRIMA-IS oraz państwa uczestniczące powinny przekazać Komisji wszelkie informacje, które musi ona uwzględnić w sprawozdaniach z oceny programu PRIMA.

(27)  Na wniosek Komisji PRIMA-IS oraz państwa uczestniczące powinny przekazać Komisji wszelkie informacje, które musi ona uwzględnić w sprawozdaniach z oceny programu PRIMA. Takie informacje powinny zostać jednocześnie przekazane właściwym komisjom Parlamentu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Niniejsza decyzja ma na celu wzmocnienie integracji i dostosowanie systemów badań i innowacji oraz działań w krajach śródziemnomorskich w dziedzinie systemów zaopatrzenia w wodę i żywność. Zakres badań i innowacji niezbędnych do sprostania wyzwaniom w regionie Morza Śródziemnego jest ogromny ze względu na systemowy charakter najważniejszych problemów. Zakres badań i innowacji jest złożony i multidyscyplinarny i wymaga podejścia wielopodmiotowego i transgranicznego. Podejście oparte na współpracy z wieloma państwami uczestniczącymi może pomóc w zwiększeniu wymaganej skali i zakresu poprzez łączenie zasobów finansowych i intelektualnych. W związku z tym, ponieważ wspomniany cel można zrealizować w lepszy sposób na szczeblu Unii poprzez zintegrowanie krajowych działań we wspólne podejście unijne, zbliżenie odrębnych krajowych programów badawczych, wspieranie tworzenia wspólnych strategii badawczych i finansowych na szczeblu transgranicznym, osiąganie masy krytycznej wymaganych podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(28)  Niniejsza decyzja ma na celu wzmocnienie integracji i dostosowanie systemów badań i innowacji oraz działań w krajach śródziemnomorskich w dziedzinie systemów zaopatrzenia w wodę, jej uzdatniania, odzyskiwania i zrównoważonego wykorzystywania oraz systemów rolno-spożywczych. Zakres badań i innowacji niezbędnych do sprostania wyzwaniom w regionie Morza Śródziemnego jest ogromny ze względu na systemowy charakter najważniejszych problemów. Tymczasem stosowne rezultaty powinny móc posłużyć jako model na innych obszarach Unii dotkniętych suszą. Zakres badań i innowacji jest złożony i multidyscyplinarny i wymaga podejścia wielopodmiotowego i transgranicznego. Podejście oparte na współpracy z wieloma państwami uczestniczącymi może pomóc w zwiększeniu wymaganej skali i zakresu poprzez łączenie zasobów finansowych i intelektualnych. W związku z tym, ponieważ wspomniany cel można zrealizować w lepszy sposób na szczeblu Unii poprzez zintegrowanie krajowych działań we wspólne podejście unijne, zbliżenie odrębnych krajowych programów badawczych, wspieranie tworzenia wspólnych strategii badawczych i finansowych na szczeblu transgranicznym, osiąganie masy krytycznej wymaganych podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dany kraj spełnia wymogi określone w akapicie pierwszym, uznaje się je za państwo uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

Jeżeli dany kraj spełnia wymogi określone w niniejszym ustępie, uznaje się je za państwo uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu PRIMA jest opracowanie poprzedzonych kompletną fazą pilotażową i demonstracyjną wspólnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę i żywność w regionie Morza Śródziemnego, które będą bardziej odporne na zmianę klimatu, wydajne, opłacalne i zrównoważone, oraz przyczynienie się do rozwiązania problemów związanych z żywieniem, zdrowiem, dobrostanem i migracją.

1.  Ogólnym celem programu PRIMA jest pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach Morza Śródziemnego dzięki zbudowaniu potencjału w zakresie badań i innowacji oraz stworzeniu wspólnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji rolno-spożywczej i gospodarki wodnej z myślą o systemach gospodarowania wodą, w tym jej uzdatniania i odzyskiwania, i o systemach zapatrzenia w żywność w regionie Morza Śródziemnego, aby zwiększyć wydajność, także dzięki ograniczeniu strat i odpadów, odporność na zmianę klimatu i zrównoważony charakter produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę oraz aby przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z niedoborem wody, bezpieczeństwem żywnościowym, żywieniem, zdrowiem, dobrostanem ochroną środowiska i migracją na jak najwcześniejszym etapie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  opracowanie stabilnego, długoterminowego, wspólnego planu strategicznego w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę i żywność;

(i)  opracowanie długoterminowego, zrównoważonego wspólnego planu strategicznego zgodnego z celami zrównoważonego rozwoju oraz strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby zachować zasoby naturalne w ramach gospodarowania wodą, produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, w tym jej uzdatniania i odzyskiwania, oraz w ramach produkcji rolno-spożywczej;

Poprawka     18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  rozwój innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla rolnictwa, produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę oraz zachęcanie społeczności, przedsiębiorstw i obywateli do ich stosowania; zrównoważone gospodarowanie wodą na obszarach suchych i półsuchych; zrównoważone systemy rolnicze uwzględniające trudne uwarunkowania regionu śródziemnomorskiego w celu zachowania zasobów naturalnych;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  ukierunkowanie wszystkich krajowych programów w zakresie badań i innowacji na realizację planu strategicznego;

(ii)  ukierunkowanie wszystkich stosownych krajowych programów w zakresie badań i innowacji na realizację planu strategicznego oraz koordynacja tych programów;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt iii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  strukturalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów sektora publicznego i prywatnego w realizację planu strategicznego poprzez dzielenie się wiedzą i łączenie zasobów finansowych, aby osiągnąć niezbędną masę krytyczną;

(iii)  zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów sektora publicznego i prywatnego w realizację planu strategicznego poprzez dzielenie się wiedzą i łączenie zasobów finansowych, aby osiągnąć niezbędną masę krytyczną;

Poprawka     21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  wzmocnienie finansowania i zdolności w zakresie realizacji w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów.

(iv)  wzmocnienie finansowania i zdolności w zakresie realizacji w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym MŚP, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i lokalnych ośrodków badawczych.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zobowiązanie się każdego państwa uczestniczącego do wnoszenia wkładu w finansowanie programu PRIMA;

c)  zobowiązanie się każdego państwa uczestniczącego do wnoszenia wkładu w finansowanie programu PRIMA w stosownej części do całkowitego wkładu;

Poprawka     23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ustanowienie dla programu PRIMA modelu zarządzania zgodnie z art. 12;

e)  ustanowienie dla programu PRIMA skutecznego modelu zarządzania zgodnie z art. 12;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja ocenia wypełnienie zobowiązań podjętych przez państwa uczestniczące, w szczególności w dwóch pierwszych rocznych planach prac PRIMA. Po dokonaniu oceny maksymalny wkład Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zostanie poddany przeglądowi zgodnie z art. 9.

3.  Komisja ocenia wypełnienie zobowiązań podjętych przez państwa uczestniczące, w szczególności w dwóch pierwszych rocznych planach prac PRIMA. Po dokonaniu oceny maksymalny wkład Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będzie mógł zostać poddany przeglądowi zgodnie z art. 9.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w stosownych przypadkach, wkład finansowy na rzecz PRIMA-IS w celu finansowania działań pośrednich, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a);

a)  w stosownych przypadkach, wkład finansowy lub rzeczowy na rzecz PRIMA-IS w celu finansowania działań pośrednich, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a);

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wkład finansowy lub rzeczowy w realizację działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b)  wkład finansowy lub rzeczowy w realizację działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) i b); oraz

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wkład finansowy do budżetu administracyjnego PRIMA-IS, którego nie obejmuje wkład Unii określony w art. 3 ust. 3 lit. b).

c)  wkład finansowy lub rzeczowy do budżetu administracyjnego PRIMA-IS, którego nie obejmuje wkład Unii określony w art. 3 ust. 3 lit. b).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na wkład rzeczowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, składają się koszty poniesione przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących na realizację działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), pomniejszone o wszelki bezpośredni lub pośredni wkład finansowy Unii w te koszty.

3.  Na wkład rzeczowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, składają się koszty poniesione przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących na realizację działań, o których mowa w art. 6, lub koszty związane z budżetem administracyjnym PRIMA-IS, pomniejszone o wszelki bezpośredni lub pośredni wkład finansowy Unii w te koszty.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), które uznaje się za wkłady państw uczestniczących, są wnoszone po wejściu w życie niniejszej decyzji w odniesieniu do działań ujętych w pierwszym rocznym planie prac PRIMA oraz po przyjęciu kolejnych rocznych planów prac przez PRIMA-IS.

5.  Wkłady, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), które uznaje się za wkłady państw uczestniczących, są wnoszone po wejściu w życie niniejszej decyzji w odniesieniu do działań ujętych w pierwszym rocznym planie prac PRIMA oraz w ciągu roku kalendarzowego (od 1 stycznia do 31 grudnia) w odniesieniu do kolejnych rocznych planów prac.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  PRIMA wspiera następujące działania:

1.  PRIMA wspiera następujące działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących:

Poprawka     31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  działania w zakresie badań i innowacji, jak również działania w zakresie innowacji, w tym projekty demonstracyjne, zakłady pilotażowe, testowanie, działania poprzedzające komercyjne wykorzystanie, dotyczące w szczególności wyższych poziomów gotowości technologicznej;

(i)  działania w zakresie badań i innowacji, jak również działania w zakresie innowacji, w tym projekty demonstracyjne, zakłady pilotażowe, testowanie, działania poprzedzające komercyjne wykorzystanie, z uwzględnieniem pełnego zakresu gotowości technologicznej od niskiego do wysokiego poziomu;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii, które w coraz większym stopniu obejmują również wyższe poziomy gotowości technologicznej, w tym:

b)  działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii, z uwzględnieniem pełnego zakresu gotowości technologicznej od niskiego do wysokiego poziomu.

Poprawka     33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  działania w ramach krajowych programów państw uczestniczących.

(ii)  działania w ramach krajowych programów państw uczestniczących, w tym programy badawcze w zakresie strategicznego gospodarowania zasobami wodnymi oraz długoterminowe plany łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w celu zastosowania bardziej spójnego i odpornego na zmiany klimatu podejścia do gospodarowania wodą.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Działania te obejmują działania w zakresie badań i innowacji, jak również działania w zakresie innowacji, w tym innowacyjne projekty demonstracyjne, zakłady pilotażowe, testowanie, działania poprzedzające komercyjne wykorzystanie, dotyczące w szczególności wyższych poziomów gotowości technologicznej, za pośrednictwem projektów o mniejszym i większym zasięgu pod względem budżetu i liczby uczestników.

 

Ponadto obejmują działania koordynacyjne i wspierające koncentrujące się na działaniach upowszechniających i informacyjnych w celu promowania PRIMA i maksymalizacji jego skutków.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program PRIMA jest realizowany na podstawie rocznych planów prac przyjmowanych przez PRIMA-IS przed końcem poprzedniego roku, po zatwierdzeniu przez Komisję. Na zasadzie wyjątku roczny plan prac PRIMA na 2018 r. może zostać przyjęty do dnia 31 marca 2018 r. PRIMA-IS podaje roczny plan prac do wiadomości publicznej.

2.  Program PRIMA jest realizowany na podstawie rocznych planów prac przyjmowanych przez PRIMA-IS po zatwierdzeniu przez Komisję. PRIMA-IS przekazuje te plany Komisji przed końcem poprzedniego roku. Na zasadzie wyjątku roczny plan prac PRIMA na 2018 r. musi zostać przekazany do dnia 31 marca 2018 r. PRIMA-IS podaje roczny plan prac do wiadomości publicznej.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii mogą zostać włączone do rocznego planu prac PRIMA wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku niezależnej oceny zewnętrznej dokonywanej w toku wzajemnej weryfikacji międzynarodowej pod kątem celów PRIMA, zorganizowanej przez PRIMA-IS.

5.  Działania finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii mogą zostać włączone do rocznego planu prac PRIMA wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny ich wkładu w realizację celów PRIMA, dokonywanej przez PRIMA-IS, która może w razie wątpliwości zwrócić się o niezależną ocenę zewnętrzną opartą na wzajemnej weryfikacji.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Działania ujęte w rocznym planie prac PRIMA finansowane przez państwa uczestniczące za pośrednictwem krajowych organów finansujących bez wkładu Unii są realizowane zgodnie ze wspólnymi zasadami przyjętymi przez PRIMA-IS, po zatwierdzeniu przez Komisję. Wspólne zasady uwzględniają zasady określone w niniejszej decyzji, w tytule VI rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013, w szczególności zasady dotyczące równego traktowania, przejrzystości, niezależnej oceny opartej na wzajemnej weryfikacji i wyboru. PRIMA-IS przyjmuje również, po zatwierdzeniu przez Komisję, wymogi dotyczące sprawozdawczości państw uczestniczących wobec PRIMA-IS, w tym w odniesieniu do wskaźników dla poszczególnych działań.

6.  Działania ujęte w rocznym planie prac PRIMA są realizowane zgodnie ze wspólnymi zasadami przyjętymi przez PRIMA-IS, po zatwierdzeniu przez Komisję. Wspólne zasady uwzględniają równowagę między interesami północnego i południowego wybrzeża Morza Śródziemnego oraz zasady określone w niniejszej decyzji, w tytule VI rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013, w szczególności zasady dotyczące równego traktowania, przejrzystości, niezależnej oceny opartej na wzajemnej weryfikacji i wyboru. PRIMA-IS przyjmuje również, po zatwierdzeniu przez Komisję, wymogi dotyczące sprawozdawczości państw uczestniczących wobec PRIMA-IS, w tym w odniesieniu do wskaźników dla poszczególnych działań.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wnioski wybiera się w wyniku transnarodowego zaproszenia do składania wniosków w procedurze dwuetapowej. Etap 1 obejmuje przegląd na poziomie krajowym lub transnarodowym wniosków składanych przez podmioty prawne kwalifikujące się do finansowania w ramach odpowiednich programów krajowych. Etap 2 obejmuje niezależną wzajemną weryfikację międzynarodową zorganizowaną przez PRIMA-IS. Na etapie 2 wnioski ocenia co najmniej trzech niezależnych ekspertów na podstawie poniższych kryteriów przyznania: doskonałość, oddziaływanie, jakość i efektywność realizacji;

b)  Wnioski wybiera się w wyniku transnarodowego zaproszenia do składania wniosków. Ocenia je co najmniej trzech niezależnych ekspertów na podstawie poniższych kryteriów wyboru i przyznania finansowania: należyta równowaga między małymi i większymi projektami, przydatność, doskonałość naukowa i techniczna, oddziaływanie, jakość naukowa (pod względem zarządzania i partnerów) i efektywność realizacji.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 7 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wnioski klasyfikuje się w kolejności odpowiadającej wynikom oceny. Wyboru dokonuje PRIMA-IS na podstawie tej klasyfikacji. Państwa uczestniczące uzgadniają odpowiedni sposób finansowania, który umożliwia zwiększenie liczby wniosków finansowanych na podstawie klasyfikacji, w szczególności poprzez zapewnienie kwot rezerwowych dla wkładów krajowych do zaproszeń do składania wniosków.

c)  wnioski klasyfikuje się w kolejności odpowiadającej wynikom oceny. Wyboru dokonuje PRIMA-IS na podstawie tej klasyfikacji. Państwa uczestniczące uzgadniają odpowiedni sposób wyboru, który umożliwia zwiększenie liczby wniosków finansowanych na podstawie klasyfikacji, w szczególności poprzez zapewnienie kwot rezerwowych dla wkładów krajowych do zaproszeń do składania wniosków. W razie gdy z braku środków niemożliwe jest sfinansowanie jednego lub kilku projektów, mogą zostać wybrane projekty następujące w klasyfikacji bezpośrednio po nich.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 7 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  działania spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju przyjęte przez PRIMA-IS po zatwierdzeniu przez Komisję, aby zapewnić brak negatywnego oddziaływania tych działań na środowisko, tkankę społeczną luby zdrowie publiczne.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne mające siedzibę w trzech różnych państwach uczestniczących, w tym:

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne mające siedzibę w trzech różnych państwach uznanych za państwa uczestniczące zgodnie z niniejszą decyzją przed upływem terminu składania wniosków w ramach odpowiedniego zaproszenia do składania wniosków, w tym:

Poprawka    42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Niezależnie od powyższych przepisów zaproszenia do składania wniosków mogą umożliwiać uczestnictwo dowolnym podmiotom z siedzibą w państwie członkowskim Unii dla Śródziemnomorza lub w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, pod warunkiem że to państwo lub jego krajowy organ finansujący współfinansuje to uczestnictwo w co najmniej 50%. W takim przypadku podmioty te kwalifikują się do finansowania unijnego.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W ramach realizacji programu PRIMA państwa uczestniczące podejmują wszelkie środki prawne, regulacyjne, administracyjne lub inne środki niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii, w szczególności w celu zapewnienia pełnego odzyskania wszystkich kwot należnych Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1268/2012.

5.  W ramach realizacji programu PRIMA państwa uczestniczące podejmują wszelkie środki prawne, regulacyjne, administracyjne lub inne środki niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii, w szczególności w celu zapewnienia pełnego odzyskania wszystkich kwot należnych Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1268/2012. Wartość odzyskanych kwot nie może przekraczać 200 000 000 EUR. Każde państwo uczestniczące odpowiada wyłącznie za kwotę funduszy unijnych otrzymanych przez podmioty z siedzibą na jego terytorium do wysokości równej jego wkładowi w program PRIMA. Państwa uczestniczące nie odpowiadają za finasowanie otrzymane przez którykolwiek z podmiotów z siedzibą w państwie nieuczestniczącym w PRIMA.

Poprawka     44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organy PRIMA-IS obejmują:

1.  Organy PRIMA-IS szczególnie nastawione na skuteczność obejmują:

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Zarząd;

b)  Rada Zarządzająca;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

PRIMA-IS jest zarządzana przez Zgromadzenie Ogólne, w którym reprezentowane są wszystkie państwa uczestniczące. Zgromadzenie Ogólne jest organem decyzyjnym PRIMA-IS.

PRIMA-IS jest zarządzana przez Radę Kierowniczą, w której reprezentowane są wszystkie państwa uczestniczące. Rada Kierownicza jest organem decyzyjnym PRIMA-IS. Rada Kierownicza odbywa posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne Rady Kierowniczej są zwoływane co najmniej raz do roku, najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu roku budżetowego, natomiast nadzwyczajne posiedzenia Rady Kierowniczej są zwoływane wówczas, gdy jest to konieczne.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgromadzenie Ogólne zatwierdza uczestnictwo w PRIMA każdego państwa trzeciego niestowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020” innego niż państwa wymienione w art. 1 ust. 2, po rozważeniu znaczenia jego uczestnictwa dla realizacji celów programu PRIMA.

Rada Kierownicza zatwierdza uczestnictwo w PRIMA każdego państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii dla Śródziemnomorza ani państwem stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, po rozważeniu znaczenia jego uczestnictwa dla realizacji celów programu PRIMA. Rada Kierownicza decyduje o wysokości stosownej części całkowitego wkładu zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c).

Poprawka    48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgromadzenie Ogólne określa liczbę członków Zarządu, która nie może być mniejsza niż pięć, i wyznacza ich. Zarząd nadzoruje Sekretariat PRIMA-IS.

3.  Rada Kierownicza określa liczbę członków Rady Zarządzającej, która nie może być mniejsza niż pięć, i mianuje ich na cztery lata, przy czym mogą oni zostać mianowani ponownie. Posiedzenia Rady Zarządzającej są zwoływane przynajmniej raz na trzy miesiące lub wówczas, gdy jest to konieczne. Rada Zarządzająca nadzoruje Sekretariat PRIMA-IS.

Poprawka     49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  zapewnia przejrzystość działalności prowadzonej przez PRIMA.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

27.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Francesc Gambús

21.11.2016

Rozpatrzenie w komisji

30.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

9.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

56

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edouard Martin, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

56

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)

Data przedstawienia w PE

18.10.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

27.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

ENVI

27.10.2016

 

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

30.1.2017

DEVE

25.1.2017

BUDG

24.11.2016

LIBE

14.11.2016

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sofia Sakorafa

17.11.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Marco Zullo

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

Data złożenia

29.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek,Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

 

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

7

-

ECR

Notis Marias

ENF

Mario Borghezio

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności