Postup : 2016/2201(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0113/2017

Předložené texty :

A8-0113/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.59

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0190

ZPRÁVA     
PDF 607kWORD 57k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Miroslav Poche

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8 0091/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8 0091/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(9), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2017),

A.   vzhledem k tomu, že dne 7. června 2014 byl založen společný podnik ECSEL (dále jen „společný podnik“) ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to za účelem provádění společné technologické iniciativy pro „elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy“ („ECSEL“) na období do 31. prosince 2024;

B.  vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti elektronických součástí a systémů by mělo spojit finanční a technické prostředky nutné ke zvládnutí složitého procesu stále rychlejšího tempa inovací v této oblasti;

C.   vzhledem k tomu, že společný podnik byl založen v červnu 2014 nařízením (EU) č. 561/2014 s cílem nahradit společný podnik ENIAC a společný podnik ARTEMIS a pokračovat v jejich činnosti;

D.   vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Unie, členské státy a země přidružené na základě dobrovolnosti k programu Horizont 2020 („zúčastněné státy“) a sdružení členů ze soukromého sektoru („členové ze soukromého sektoru“) zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Unii působí v odvětví elektronických součástí a systémů; vzhledem k tomu, že společný podnik by měl být otevřen novým členům;

E.   vzhledem k tomu, že při hodnocení celkového dopadu společného podniku by měly být zohledněny také investice všech jiných právnických osob než Unie a zúčastněných států, které přispívají k jeho cílům; vzhledem k tomu, že celkové investice budou podle odhadů činit alespoň 2 340 000 000 EUR;

F.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do společného podniku by za celé období programu Horizont 2020 měl podle předpokladů činit 1 184 874 000 EUR, příspěvek zúčastněných států 1 170 000 000 EUR a příspěvek členů ze soukromého sektoru 1 657 500 000 EUR,

G.   vzhledem k tomu, že přechod ze společných podniků ENIAC a ARTEMIS na společný podnik by měl být sladěn a synchronizován s přechodem ze sedmého rámcového programu na program Horizont 2020, aby bylo zajištěno optimální využití finančních prostředků, které jsou na výzkum k dispozici.

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  konstatuje, že společný podnik v souladu s pravidly programu Horizont 2020 zveřejnil ve své výroční zprávě o činnosti zvláštní ukazatele výkonnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření účetní závěrky společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) za rok 2015 prohlásil, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

3.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2015 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 108 500 000 EUR a prostředky na platby ve výši 168 000 000 EUR; dále konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu v roce 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 % a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 90,95 %;

4.  s politováním konstatuje, že Účetní dvůr opět pouze vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a to s ohledem na správní dohody podepsané s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditů ex-post zaměřených na platby související s projekty, a na skutečnost, že se auditní strategie společného podniku výrazně spoléhají na vnitrostátních finančních orgánech;

5.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že Účetní dvůr dospěl ve své zprávě k závěru, že společný podnik nemohl vypočítat spolehlivou váženou míru chyb ani míru zbytkových chyb, neboť vnitrostátní financující orgány používají velmi různorodé metodiky a postupy, a proto Účetní dvůr nemohl posoudit, zda audity ex-post fungují spolehlivě a zda tento klíčový způsob kontroly poskytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných transakcí v rámci projektů sedmého rámcového programu; uznává, že tento problém souvisí s právním rámcem sedmého rámcového programu a není tedy zapříčiněn výkonností společného podniku;

6.  konstatuje, že společný podnik provedl rozsáhlé hodnocení vnitrostátních systémů záruk a dospěl k závěru, že zprávy o auditu mohou poskytovat přiměřenou ochranu finančních zájmů členů společného podniku; dále konstatuje, že v reakci na odložení rozhodnutí o udělení absolutoria v roce 2014 požádal společný podnik vnitrostátní financující orgány, aby poskytly písemná prohlášení o tom, že jejich vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost operací; orgán příslušný k udělení absolutoria tato prohlášení vnitrostátních financujících orgánů zohlednil během odloženého postupu udělení absolutoria a udělil společnému podniku absolutorium v říjnu 2016; uznává, že společný podnik následoval tento osvědčený postup z předchozího roku a v lednu 2017 požádal vnitrostátní financující orgány, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytly podobná písemná prohlášení;

7.  zdůrazňuje, že problém vyplývající z rozdílů v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány se již netýká provádění projektů programu Horizont 2020;

8.  konstatuje, že na konci roku 2015 platby společného podniku, které měly být financovány ze sedmého rámcového programu, činily 293 000 000 EUR (tzn. 47 % jeho operačních závazků);

9.  konstatuje, že z celkových prostředků na operační a správní činnosti, které Unie financuje z programu Horizont 2020, realizoval společný podnik závazky ve výši 257 500 000 EUR (22 % z celkové částky) a provedl platby ve výši 56 000 000 EUR (tj. 22 % závazků); konstatuje, že hotovostní příspěvek Unie na správní náklady společného podniku činil 1 400 000 EUR;

10.  s politováním konstatuje, že z 28 zúčastněných států, které měly povinnost finančně přispět na operační náklady společného podniku částkou úměrnou finančnímu příspěvku Unie, pouze 11 států vykázalo platby, a to v celkové výši 15 800 000 EUR;

11.  konstatuje, že od členů ze soukromého sektoru se očekávalo, že poskytnou věcné příspěvky v částce nejméně 1 657 500 000 EUR, a že odhadovaná částka věcných příspěvků členů ze soukromého sektoru měla za rok 2015 činit 58 700 000 EUR; schvaluje v této souvislosti, že Komise v roce 2016 vydala pokyny, které umožňují, aby byl finanční příspěvek na projekty stanoven v konečné fázi projektu, kdy členové ze soukromého sektoru mohou vypočítat své jednotlivé věcné příspěvky; dále konstatuje, že na konci roku 2015 hotovostní příspěvek členů ze soukromého sektoru na správní náklady společného podniku činil 3 600 000 EUR;

Klíčové systémy kontroly a dohledu

12.  konstatuje, že společný podnik zavedl postupy kontroly ex-ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech; konstatuje, že tyto kontroly jsou klíčovými nástroji pro vyhodnocení legality a správnosti operací a že společný podnik pracoval na auditech ex-post u příjemců finančních prostředků z programu Horizont 2020;

Výzvy k předkládání návrhů

13.  bere na vědomí, že společný podnik zahájil dvě výzvy k předkládání návrhů týkající se akcí v oblasti výzkumu a inovací a inovačních akcí a že v roce 2015 obdržel 76 způsobilých rámcových konceptů projektů a 62 způsobilých kompletních návrhů projektů (oproti 48 návrhům v roce 2014); dále konstatuje, že v roce 2015 byla úspěšnost akcí v oblasti výzkumu a inovací 13 % (oproti 18 % v roce 2014) a inovačních akcí 33 % (oproti 43 % v roce 2014); konstatuje, že nižší úspěšnost v roce 2015 byla způsobena větším počtem předložených projektů;

14.  konstatuje, že portfolio projektů v roce 2015 tvořilo 25 projektů společného podniku, z nichž 13 bylo vybráno v roce 2015, a 60 starších projektů (společných podniků ARTEMIS a ENIAC); dále konstatuje, že účast malých a středních podniků na výzvách společného podniku činila 32 %;

Právní rámec

15.  konstatuje, že hlavní rozhodnutí správní rady společného podniku zahrnovala rozhodnutí o strategii společného podniku proti podvodům, služebním řádu a komplexní politice pro oblast střetu zájmů;

Interní audit

16.  konstatuje, že v roce 2015 provedl útvar interního auditu (IAS) posouzení rizik společného podniku, a je znepokojen tím, že v jeho rámci označil dva administrativní procesy společného podniku za oblasti s „velkým dopadem / velkým rizikem“ (konkrétně se jednalo o řízení rizik a strategii proti podvodům) a dva operační procesy podniku za oblasti s „velkým rizikem / velkým dopadem“ (konkrétně se jednalo o kontroly ex-post a koordinaci / provádění nástrojů společného centra podpory); vítá však již vynaložené i stávající úsilí společného podniku tato rizika zmírnit;

Strategie boje proti podvodům

17.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora uvádí, že finanční pravidla společného podniku stanoví, že má jeho rozpočet být plněn v souladu se standardy účinné a efektivní vnitřní kontroly, včetně prevence, odhalování, napravování podvodů a nesrovnalostí a navazujících opatření;

18.  konstatuje, že v roce 2016 se společný podnik zavázal, že bude nadále zlepšovat prostředí vnitřní kontroly, jak je stanoveno ve vnitřní strategii předcházení podvodům;

19.  uznává, že správní rada společného podniku podpořila v květnu 2015 aktualizovanou společnou strategii proti podvodům v oblasti výzkumu a že na základě této strategie přijala v roce 2016 prováděcí plán boje proti podvodům; dále konstatuje, že společný podnik v prosinci 2016 aktualizoval svou strategii kontroly ex post;

20.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že společný podnik již zavedl postupy vnitřní kontroly, které poskytují přiměřenou jistotu ohledně prevence a odhalování podvodů a nesrovnalostí (včetně kontroly plateb ex-ante, politiky týkající se střetů zájmů a auditů ex-post u příjemců grantů)

Ostatní

21.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období, pokud jde o další zjednodušování a harmonizaci postupů týkajících se společných podniků.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 24.

(2)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 25.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 24.

(7)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 25.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právní upozornění - Ochrana soukromí