Menetlus : 2016/2201(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0113/2017

Esitatud tekstid :

A8-0113/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.59

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0190

RAPORT     
PDF 356kWORD 53k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2201(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Miroslav Poche

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(9), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2017),

A.  arvestades, et ühisettevõte ECSEL (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 7. juunil 2014 ühisettevõttena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 tähenduses, et rakendada ühist tehnoloogiaalgatust „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ ajavahemikuks kuni 31. detsember 2024;

B.  arvestades, et elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas elluviidav avaliku ja erasektori partnerlus peaks ühendama rahalised ja tehnilised vahendid, mis on olulised selleks, et kaasas käia kõnealuse sektori üha kiiremate uuenduste keerukusega;

C.   arvestades, et ühisettevõte asutati 2014. aasta juunis nõukogu määrusega (EÜ) nr 561/2014 eesmärgiga asendada ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS, mille õigusjärglane ta on;

D.   arvestades, et ühisettevõtte liikmed on liit, liikmesriigid ja vabatahtlikkuse alusel programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigid (edaspidi „osalevad riigid“) ning erasektorist pärit liikmetena ühendused, mis esindavad oma vastavaid ettevõtteid ja teisi organisatsioone, kes tegutsevad liidus elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas; arvestades, et ühisettevõte peaks olema avatud uutele liikmetele;

E.   arvestades, et ühisettevõtte üldise mõju hindamisel tuleks arvesse võtta investeeringuid, mille on teinud kõik juriidilised isikud, välja arvatud liit ja osalevad riigid, kes toetavad ühisettevõtte eesmärkide täitmist; arvestades, et nende investeeringute kogusumma on eeldatavalt vähemalt 2 340 000 000 eurot;

F.  arvestades, et kavandatud rahaline osalus ühisettevõttes programmi „Horisont 2020“ koguperioodi jooksul on liidu puhul 1 184 874 000 eurot, osalevate riikide puhul 1 170 000 000 eurot ja erasektorist pärit liikmete puhul 1 657 500 000 eurot;

G.   arvestades, et üleminek ühisettevõtetelt ENIAC ja ARTEMIS ühisettevõttele ECSEL tuleks ühtlustada ja sünkroniseerida üleminekuga seitsmendalt raamprogrammilt programmile „Horisont 2020“, et tagada teadusuuringuteks kasutada olevate vahendite optimaalne kasutus;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  märgib, et ühisettevõte avaldas konkreetsed tulemusnäitajad oma iga-aastases tegevusaruandes, nagu on nõutud programmis „Horisont 2020“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt tema finantseeskirjadele ja komisjoni pearaamatupidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

3.  märgib, et ühisettevõtte 2015. aasta lõplik eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid summas 108 500 000 eurot ja maksete assigneeringuid summas 168 000 000 eurot; märgib ühtlasi, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 90,95 %;

4.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda esitas taas märkustega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, kuna riiklike rahastamisasutustega on sõlmitud halduslepingud projektimaksete järelaudititeks ja ühisettevõtte auditistrateegia sõltub suuresti riiklikest rahastamisasutustest;

5.  väljendab muret asjaolu pärast, et kontrollikoja aruandes leiti, et riiklike rahastamisasutuste kasutatavad erinevad auditimetoodikad ja protseduurid ei võimalda usaldusväärselt arvutada ühisettevõtte ühtset kaalutud veamäära ega allesjäänud veamäära, ning seepärast ei olnud kontrollikojal võimalik teha järeldust järelauditite mõjususe kohta ega hinnata, kas see peamine kontrollimehhanism annab seitsmenda raamprogrammi projektide alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindluse; tõdeb, et probleem on seotud seitsmenda raamprogrammi õigusraamistikuga ja seega ei ole selle põhjuseks ühisettevõtte tegevus;

6.  märgib, et ühisettevõte jõudis riiklike kvaliteeditagamise süsteemide ulatusliku hindamise põhjal järeldusele, et auditiaruanded tagavad liikmete finantshuvide mõistliku kaitse; märgib ühtlasi, et 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise edasilükkamise otsuse järel palus ühisettevõte riiklikel rahastamisasutustel esitada kirjaliku avalduse selle kohta, et riiklike menetluste rakendamine annab tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta mõistliku kindluse; eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon võttis edasilükatud heakskiidu andmise ajal arvesse riiklike rahastamisasutuste esitatud avaldusi ja andis ühisettevõtte eelarve täitmisele heakskiidu 2016. aasta oktoobris; tõdeb, et ühisettevõte palus 2017. aasta jaanuaris riiklikel rahastamisasutustel esitada eelmise aasta eeskujul samasugused kirjalikud avaldused, et esitada need eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

7.  rõhutab, et riiklike rahastamisasutuste kasutatavate erinevate auditimetoodikate ja protseduuride küsimus ei ole „Horisont 2020“ projektide rakendamise puhul enam aktuaalne;

8.  märgib, et 2015. aasta lõpuks oli ühisettevõte seitsmendast raamprogrammist rahastatavaid makseid teinud 293 000 000 euro ulatuses (st 47 % põhitegevusega seotud kulukohustustest);

9.  märgib, et liidu poolt programmi „Horisont 2020“ kaudu ühisettevõtte põhi- ja haldustegevuse rahastamiseks eraldatavast kogusummast võttis ühisettevõte põhitegevusega seotud kulukohustusi summas 257 500 000 eurot (st 22 % kogu rahastamispaketist) ja tegi makseid summas 56 000 000 eurot (st 22 % kulukohustusest); märgib, et ühisettevõtte halduskuludes oli liidu rahaline osalus 1 400 000 eurot;

10.  peab kahetsusväärseks, et 28 osalevast riigist, kellel tuli ühisettevõtte tegevuskulude katteks anda rahalist toetust, mis on proportsionaalne liidu rahalise toetusega, on vaid 11 osalevat riiki teatanud maksete tegemisest kogusummas 15 800 000;

11.  võtab teadmiseks, et erasektorist pärit liikmetelt oodati mitterahalise toetuse andmist vähemalt 1 657 500 000 euro suuruses summas ja et erasektorist pärit liikmete mitterahalise toetuse hinnanguline summa oli 2015. aastal 58 700 000 eurot; nõustub selles osas komisjoni 2016. aastal esitatud suunistega, mille kohaselt rahaline toetus projektidele määratakse kindlaks projekti lõppedes, kui erasektorist pärit liikmed saavad arvutada välja oma vastavad mitterahalised toetused; märgib lisaks, et 2015. aasta lõpuks oli erasektorist pärit liikmete rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes 3 600 000 eurot;

Peamised juhtimis- ja kontrollisüsteemid

12.  märgib, et ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused; märgib, et need kontrollid on peamised tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse hindamise vahendid ning ühisettevõte tegeles programmi „Horisont 2020“ toetusesaajate järelauditite väljatöötamisega;

Projektikonkursid

13.  märgib, et ühisettevõte kuulutas välja kaks projektikonkurssi teadusuuringute ja innovatsioonimeetmetele (RIA) ja innovatsioonimeetmetele (IA) ning sai 2015. aastal 76 rahastamiskõlblikku projektikavandit ja 62 rahastamiskõlblikku täielikku projektitaotlust (2014. aastal 48); märgib lisaks, et 2015. aastal osutus RIAdest edukaks 13 % (2014. aastal 18 %) ja IAdest 33 % (2014. aastal 43 %); märgib, et madalam edukusmäär 2015. aastal tulenes esitatud projektide suuremast arvust;

14.  märgib, et 2015. aasta projektide hulgas oli 25 ühisettevõtte projekti, millest 13 valiti 2015. aastal, ja 60 varasemat projekti (ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC); märgib lisaks, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osakaal ühisettevõtte konkurssides oli 32 %;

Õigusraamistik

15.  märgib, et peamised otsused, mille ühisettevõtte juhatus vastu võttis, käsitlevad pettustevastase tegevuse strateegiat, personalieeskirju ja terviklikku huvide konflikti poliitikat;

Siseaudit

16.  märgib, et 2015. aastal viis siseauditi talitus läbi ühisettevõtte riskihindamise, ning on mures asjaolu pärast, et selle tulemusel tehti kindlaks kaks „suure mõjuga või kõrge riskitasemega“ valdkonda ühisettevõtte haldusprotsessis (riskijuhtimine ja pettustevastase tegevuse strateegia) ning kaks kõrge riskitaseme või suure mõjuga valdkonda ühisettevõtte tegevusprotsessis (järelkontrollid ning ühise tugikeskuse koordineerimine ja rakendamine); tunneb siiski heameelt jõupingutuste üle, mida ühisettevõte on juba teinud ja teeb nende riskide maandamiseks;

Pettustevastase tegevuse strateegia

17.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et ühisettevõtte finantseeskirjade kohaselt tuleb eelarvet täita kooskõlas mõjusa ja tõhusa sisekontrolli standarditega (sh pettuste ja eeskirjade rikkumiste ärahoidmine, avastamine, korrigeerimine ja järelmeetmed);

18.  märgib, et 2016. aastal andis ühisettevõte lubaduse jätkata niisuguste meetmete võtmist, mille eesmärk on parandada sisekontrolli keskkonda, nagu on sätestatud pettuste ennetamise sisestrateegias;

19.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte juhatus kiitis 2015. aasta mais heaks ühiste teadusuuringute valdkonna ajakohastatud pettustevastase strateegia ning võttis 2016. aastal selle põhjal vastu pettustevastase tegevuse rakenduskava; märgib lisaks, et ühisettevõte ajakohastas 2016. aasta detsembris oma järelkontrolli strateegiat;

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõttes on juba kehtestatud sisekontrollimenetlused, mille abil saadakse piisavat kindlust pettuste ja eeskirjade rikkumiste ärahoidmise ja avastamise kohta (maksete eelkontrollid, huvide konflikti poliitika, toetusesaajate juures tehtavad järelauditid);

Muu

21.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsene kaasamine programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtetega seotud menetluste edasise lihtsustamise ja ühtlustamisega seoses.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 24.

(2)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 25.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

(5)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(6)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 24.

(7)

ELT E 473, 16.12.2016, lk 25.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

(10)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika