Postupak : 2016/2201(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0113/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0113/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.59

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0190

IZVJEŠĆE     
PDF 604kWORD 58k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015.

(2016/2201(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Miroslav Poche

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015.

(2016/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2015., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju   Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015.

(2016/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2015., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju   Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(9), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničko poduzeće ECSEL   za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015.

(2016/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna   Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2017),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ECSEL za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („Zajedničko poduzeće”) osnovano 7. lipnja 2014. kao zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu provedbe zajedničke tehnološke inicijative „Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe” („ECSL”) za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

B.  budući da bi javno-privatnim partnerstvima za elektroničke komponente i sustave trebalo povezati financijska i tehnička sredstva koja su nužna kako bi se ovladalo složenošću sve bržeg razvoja inovacija u tom području;

C.   budući da je Zajedničko poduzeće osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 561/2014 u lipnju 2014. kako bi zamijenilo zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS i postalo njihov pravni sljednik;

D.   budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Unija, države članice i zemlje koje su okvirnom programu Obzor 2020. pristupile na dobrovoljnoj osnovi („države sudionice”) te udruženja koja u svojstvu privatnih članova („privatni članovi”) predstavljaju poduzeća i druge organizacije aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Europskoj uniji; budući da Zajedničko poduzeće treba biti otvoreno za pristup novim članovima;

E.   budući da je za procjenu ukupnog učinka Zajedničkog poduzeća potrebno uzeti u obzir ne samo ulaganja Unije i država sudionica, nego i ulaganja drugih pravnih osoba kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva Zajedničkog poduzeća; budući da se procjenjuje da će ta ukupna ulaganja iznositi najmanje 2 340 000 000 EUR;

F.  budući da predviđeni doprinosi Zajedničkom poduzeću za čitavo razdoblje trajanja programa Obzor 2020. iznose 1 184 874 000 EUR od Unije, 1 170 000 000 EUR od država sudionica i 1 657 500 000 EUR od privatnih članova;

G.   budući da bi, u cilju optimalnog korištenja sredstava dostupnih za istraživanje, prelazak sa zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS na Zajedničko poduzeće trebalo uskladiti i sinkronizirati s prelaskom sa Sedmog okvirnog programa na program Obzor 2020.;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće objavilo informacije o posebnim pokazateljima uspješnosti u svojem godišnjem izvješću o radu u skladu s pravilima programa Obzor 2020.;

Proračunsko i financijsko upravljanje

2.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) utvrdio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2015. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

3.  napominje da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2015. obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 108 500 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 168 000 000 EUR; nadalje, primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 90,95 %;

4.  sa žaljenjem napominje da je Revizorski sud još jednom dao uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom, s obzirom na administrativne sporazume potpisane s nacionalnim tijelima za financiranje u vezi s ex post revizijama plaćanja za projekte i činjenicu da su se strategije revizije uvelike oslanjale na nacionalna tijela za financiranje;

5.  izražava zabrinutost da se u izvješću Revizorskog suda zaključuje da Zajedničko poduzeće nije moglo izračunati pouzdanu ponderiranu stopu pogreške ili rezidualnu stopu pogreške zbog znatnih razlika u metodologijama i postupcima koje primjenjuju nacionalna tijela za financiranje te stoga Revizorski sud nije mogao zaključiti jesu li ex post revizije bile djelotvorne i pruža li ta ključna kontrola dovoljno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija za projekte Sedmog okvirnog programa; uviđa da je to pitanje povezano s pravnim okvirom Sedmog okvirnog programa i stoga nije rezultat djelovanja Zajedničkog poduzeća;

6.  napominje da je Zajedničko poduzeće provelo opsežnu ocjenu nacionalnih sustava jamstva i došlo do zaključka da izvješća o reviziji mogu ponuditi razumnu razinu zaštite financijskih interesa njegovih članova; nadalje, primjećuje da je, kao reakcija na odgodu odluke o razrješnici 2014., Zajedničko poduzeće zatražilo od nacionalnih tijela za financiranje da dostave pisane izjave o tome da provedba nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija; tijelo nadležno za davanje razrješnice uzelo je obzir izjave nacionalnih tijela za financiranje tijekom postupka davanja razrješnice i dalo razrješnicu Zajedničkom poduzeću u listopadu 2016.; uviđa da je Zajedničko poduzeće, slijedeći dobar primjer iz prethodne godine, u siječnju 2017. zatražilo od nacionalnih tijela za financiranje da pruže slične pisane izjave kako bi ih dostavilo tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

7.  ističe da pitanje u vezi s različitosti metodologija i postupaka koje primjenjuju nacionalna tijela za financiranje više nije relevantno za provedbu projekata u okviru programa Obzor 2020.;

8.  napominje da su do kraja 2015. godine plaćanja Zajedničkog poduzeća, koje je trebalo financirati iz Sedmog okvirnog programa, iznosila 293 000 000 EUR (odnosno 47 % operativnih obveza);

9.  napominje da je od ukupnog iznosa doprinosa za pokrivanje operativnih i administrativnih troškova koje financira Unija u okviru programa Obzor 2020., Zajedničko poduzeće preuzelo obveze u iznosu od 257 500 000 EUR (22 % ukupne omotnice) i izvršilo plaćanja u iznosu od 56 000 000 EUR (odnosno 22 % preuzetih obveza); napominje da je novčani doprinos Unije administrativnim troškovima Zajedničkog poduzeća iznosio 1 400 000 EUR;

10.  žali što je od 28 država sudionica obveznih dati financijski doprinos operativnim troškovima Zajedničkog poduzeća koji je razmjeran financijskom doprinosu Unije samo njih 11 prijavilo plaćanja, i to u ukupnom iznosu od 15 800 000 EUR;

11.  prima na znanje da se očekivalo da će doprinos u naravi privatnih članova iznositi najmanje 1 657 500 000 EUR, a da je iznos doprinosa u naravi privatnih članova za 2015. procijenjen na 58 700 000 EUR; u tom pogledu prihvaća činjenicu da je Komisija 2016. izdala smjernice kojima se omogućuje da financijski doprinosi za projekte budu utvrđeni na kraju projekta kada privatni članovi budu bili u mogućnosti izračunati iznose svojih doprinosa u naravi; nadalje, napominje da je na kraju 2015. novčani doprinos privatnih članova administrativnim troškovima Zajedničkog poduzeća iznosio 3 600 000 EUR;

Ključne kontrole i nadzorni sustavi

12.  napominje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo ex ante kontrolne postupke koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije; napominje da su te provjere ključno sredstvo za ocjenu zakonitosti i pravilnosti operacija i da je Zajedničko poduzeće radilo na razvoju ex post revizija korisnika sredstava iz programa Obzor 2020.;

Pozivi na podnošenje prijedloga

13.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće objavilo dva poziva na podnošenje prijedloga u kojima poziva na prijavu djelovanja u području istraživanja i inovacija, te djelovanja u području inovacija te da je 2015. zaprimila 76 prihvatljivih projektnih nacrta i 62 prihvatljiva cjelovita projektna prijedloga (u usporedbi s 48 tijekom 2014.); primjećuje također da je 2015. stopa uspješnosti bila 13 % za djelovanja u području istraživanja i inovacija (u usporedbi s 18 % 2014.) i 33 % za djelovanja u području inovacija (u usporedbi s 43 % u 2014.); napominje da je niža stopa uspješnosti 2015. posljedica većeg broja prijavljenih projekata;

14.  napominje da je portfelj projekata 2015. obuhvaćao 25 projekata Zajedničkog poduzeća, od kojih su 13 odabrana 2015. i 60 naslijeđenih projekata iz razdoblja zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC; nadalje, napominje da je sudjelovanje malih i srednjih poduzeća iznosilo 32 % u pozivima Zajedničkog poduzeća;

Pravni okvir

15.  primjećuje da su se glavne odluke koje je donio upravni odbor Zajedničkog poduzeća odnosile na strategiju borbe protiv prijevara, pravilnike o osoblju i sveobuhvatnu politiku sukoba interesa;

Unutarnja revizija

16.  prima na znanje činjenicu da je 2015. Služba za unutarnju reviziju provela procjenu rizika Zajedničkog poduzeća i da je utvrdila dvije stavke „dalekosežnog učinka/visokog rizika” u području administrativnih postupaka Zajedničkog poduzeća (odnosno, u pogledu upravljanja rizikom i strategije za borbu protiv prijevara) i dvije stavke „dalekosežnog učinka/visokog rizika” u području operativnih postupaka Zajedničkog poduzeća (odnosno, u pogledu ex post kontrola i koordinacije/provedbe CSC alata); međutim, pozdravlja napore koje je Zajedničko poduzeće već poduzelo i koje poduzima radi ublažavanja tih rizika;

Strategija za borbu protiv prijevara

17.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da bi se prema financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća proračun Zajedničkog poduzeća trebao izvršavati u skladu sa standardima djelotvornih i učinkovitih unutarnjih kontrola, uključujući sprječavanje, otkrivanje i ispravak prijevara i nepravilnosti te daljnje postupanje u njihovu pogledu;

18.  napominje da se Zajedničko poduzeće 2016. obvezalo da će nastaviti provoditi aktivnosti za poboljšanje okruženja u kojemu se provode unutarnje kontrole, kao što je navedeno u njegovoj internoj strategiji za sprečavanje prijevara;

19.  prima na znanje da je u svibnju 2015. upravni odbor Zajedničkog poduzeća potvrdio ažuriranu Zajedničku strategiju borbe protiv prijevara u istraživanju i na temelju te strategije, donio provedbeni plan za borbu protiv prijevara tijekom 2016.; napominje, nadalje, da je Zajedničko poduzeće u prosincu 2016. ažuriralo svoju strategiju ex post kontrole;

20.  primjećuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su postupci unutarnje kontrole, koji su pružili razumno jamstvo o sprečavanju prijevara i nepravilnosti (uključujući ex ante provjere plaćanja, politike o sukobu interesa te ex post revizije korisnika bespovratnih sredstava), već bili na snazi u Zajedničkom poduzeću;

Ostalo

21.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku o preispitivanju u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u pogledu daljnjeg pojednostavljenja i usklađivanja postupaka povezanih sa zajedničkim poduzećima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 473, 16.12.2016., str. 24.

(2)

SL C 473, 16.12.2016., str. 25.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 169, 7.6.2014., str. 152.

(5)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(6)

SL C 473, 16.12.2016., str. 24.

(7)

SL C 473, 16.12.2016., str. 25.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 169, 7.6.2014., str. 152.

(10)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti