Procedūra : 2016/2201(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0113/2017

Pateikti tekstai :

A8-0113/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.59

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0190

PRANEŠIMAS     
PDF 677kWORD 53k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2201(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Miroslav Poche

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2017),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(9), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2017),

1.  pritaria bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2017),

A.  kadangi bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL) (toliau – bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio 7 d., kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL) laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

B.  kadangi elektroninių komponentų ir sistemų srities viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė turėtų sutelkti finansines ir technines priemones, kurios yra būtinos norint neatsilikti nuo šioje srityje nuolat spartėjančio inovacijų plėtros tempo;

C.   kadangi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2014 bendroji įmonė buvo įsteigta 2014 m. birželio mėn. tam, kad pakeistų bendrąsias įmones ENIAC ir ARTEMIS;

D.   kadangi bendrosios įmonės nariai yra Sąjunga, valstybės narės, savanorišku pagrindu programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys (toliau – dalyvaujančios valstybės) ir asociacijos, kaip privatūs nariai (toliau – privatūs nariai), atstovaujantys jas sudarančioms įmonėms ir kitoms organizacijoms, veikiančioms Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų srityje; kadangi bendroji įmonė turėtų būti atvira naujiems nariams;

E.   kadangi vertinant bendrą bendrosios įmonės poveikį turėtų būti atsižvelgta į visų kitų nei Sąjunga juridinių subjektų ir dalyvaujančių valstybių, prisidedančių prie bendrosios įmonės tikslų, investicijas; kadangi tikimasi, kad bendra tų investicijų suma sieks bent 2 340 000 000 EUR;

F.  kadangi numatomi įnašai į bendrąją įmonę visu programos „Horizontas 2020“ laikotarpiu yra tokie: Sąjungos įnašas – 1 184 874 000 EUR, bendrosios įmonės veikloje dalyvaujančių valstybių įnašas – 1 170 000 000 EUR ir privačių narių įnašas – 1 657 500 000 EUR;

G.   kadangi siekiant užtikrinti, kad moksliniams tyrimams skirtos lėšos būtų kuo tinkamiau panaudotos, perėjimas nuo bendrųjų įmonių ENIAC ir ARTEMIS prie bendrosios įmonės turėtų būti suderintas ir vykti tuo pačiu metu kaip ir perėjimas nuo Septintosios bendrosios programos prie programos „Horizontas 2020“;

Tolesni veiksmai po 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo

1.  pažymi, kad bendroji įmonė savo metinėje veiklos ataskaitoje paskelbė konkrečius veiklos rezultatų rodiklius, kaip reikalaujama pagal programos „Horizontas 2020“ taisykles;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau– Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansines taisykles ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

3.  pažymi, kad bendrosios įmonės galutiniame 2015 finansinių metų biudžete buvo numatyta 108 500 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 168 000 000 EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad 2015 finansiniais metais vykdant biudžeto stebėseną pasiektas 100 proc. biudžeto įvykdymo lygis ir kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 90,95 proc.;

4.  apgailestauja, kad Audito Rūmai dar kartą tik pateikė sąlyginę nuomonę dėl pagal metines sąskaitas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, remdamiesi su nacionalinio finansavimo institucijomis (NFI) pasirašytais administraciniais susitarimais dėl projektų mokėjimų ex post auditų ir tuo, kad bendrosios įmonės audito strategijos labai priklauso nuo NFI;

5.  reiškia susirūpinimą, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog dėl didelių NFI taikomų metodikų ir procedūrų skirtumų bendrajai įmonei nebuvo įmanoma apskaičiuoti patikimo klaidų lygio svertinio vidurkio arba likutinio klaidų lygio ir todėl Audito Rūmai negalėjo nustatyti, ar ex post auditai buvo veiksmingi ir ar ši pagrindinė kontrolės priemonė suteikė pakankamą patikinimą dėl su Septintosios bendrosios programos projektais susijusių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pripažįsta, kad ši problema yra susijusi su Septintosios bendrosios programos teisinės sistemos struktūra, taigi ji kilo ne dėl bendrosios įmonės veiklos;

6.  pažymi, kad bendroji įmonė atliko nuodugnų nacionalinių patikinimo sistemų vertinimą ir nustatė, kad audito ataskaitos gali padėti užtikrinti pakankamai gerą jos narių finansinių interesų apsaugą; taip pat pažymi, kad bendroji įmonė, atsižvelgdama į tai, jog 2014 m. sprendimas patvirtinti biudžeto įvykdymą buvo atidėtas, paprašė NFI pateikti rašytinius pareiškimus, patvirtinančius, kad jų nacionalinių procedūrų įgyvendinimas suteikia pakankamą patikinimą dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija vykdydama atidėtą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą į NFI pareiškimus atsižvelgė ir 2016 m. spalio mėn. patvirtino, kad bendroji įmonė įvykdė biudžetą; pripažįsta, kad bendroji įmonė, sekdama savo pačios geru pavyzdžiu iš praeitų metų, 2017 m. sausio mėn. paprašė NFI tokius pačius rašytinius pareiškimus pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

7.  pabrėžia, kad problema, susijusi su NFI taikomomis skirtingomis metodikomis ir procedūromis, nebėra aktuali programos „Horizontas 2020“ projektų įgyvendinimui;

8.  pažymi, kad 2015 m. pabaigoje bendrosios įmonės mokėjimų asignavimai, finansuotini Septintajai bendrajai programai skirtomis lėšomis, sudarė 293 000 000 EUR (t. y. 47 proc. veiklos įsipareigojimų asignavimų);

9.  pažymi, kad iš visos Sąjungos pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamoms veiklos ir administracinėms sąnaudoms padengti skirtų įnašų sumos bendroji įmonė prisiėmė 257 500 000 EUR įsipareigojimų (22 proc. visos finansavimo sumos) ir atliko 56 000 000 EUR vertės mokėjimų (t. y. 22 proc. įsipareigojimų); pažymi, kad Sąjungos piniginis įnašas į bendrosios įmonės administracines sąnaudas buvo 1 400 000 EUR;

10.  apgailestauja, kad 28 dalyvaujančios valstybės privalėjo prie bendrosios įmonės veiklos išlaidų prisidėti finansiniu įnašu, proporcingu Sąjungos finansiniam įnašui, tačiau kol kas tik 11 dalyvaujančių valstybių deklaravo mokėjimus, kurių bendra suma –15 800 000 EUR;

11.  atkreipia dėmesį į tai, jog buvo tikėtasi gauti bent 1 657 500 000 EUR vertės nepiniginių įnašų iš privačių narių, o apskaičiuota 2015 m. privačių narių nepiniginių įnašų bendra vertė sudarė 58 700 000 EUR; atsižvelgdamas į tai, pritaria Komisijos 2016 m. paskelbtoms gairėms, pagal kurias leidžiama nustatyti finansinio įnašo į projektus dydį projektus užbaigus, kai privatūs nariai jau gali apskaičiuoti savo atitinkamų nepiniginių įnašų vertę; taip pat pažymi, kad 2015 m. pabaigoje privačių narių piniginiai įnašai į bendrosios įmonės administracines sąnaudas sudarė 3 600 000 EUR;

Pagrindinės kontrolės priemonės ir priežiūros sistemos

12.  pažymi, kad bendroji įmonė nustatė ex-ante kontrolės procedūras, grindžiamas finansinių ir su veikla susijusių dokumentų analize; pažymi, kad tos patikros yra pagrindinės priemonės, leidžiančios įvertinti operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, ir kad bendroji įmonė rengia pagal programą „Horizontas 2020“ skiriamų dotacijų gavėjų ex-post auditus;

Kvietimai teikti pasiūlymus

13.  pažymi, kad bendroji įmonė paskelbė du kvietimus teikti projektų pasiūlymus, susijusius su veiksmais mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (MTI veiksmais) ir inovaciniais veiksmais (IV), ir kad 2015 m. jai buvo pateikti 76 reikalavimus atitinkantys projektų planai ir 62 finansuoti tinkami išsamūs projektų pasiūlymai (palyginti su 48 pasiūlymais 2014 m.); taip pat pažymi, kad 2015 m. atrinktų MTI veiksmų projektų dalis sudarė 13 proc. (palyginti su 18 proc. 2014 m.), o atrinktų inovacinių veiksmų projektų dalis – 33 proc. (palyginti su 43 proc. 2014 m.); atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. atrinkta mažesnė procentinė dalis dėl to, jog buvo pateikta daugiau projektų paraiškų;

14.  pažymi, kad 2015 m. projektų portfelį sudarė 25 bendrosios įmonės projektai, iš kurių 13 buvo atrinkti 2015 m., o 60 – paveldėti (perimti iš bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC); taip pat pažymi, kad 32 proc. bendrosios įmonės rengtų konkursų dalyvių buvo mažosios ir vidutinės įmonės;

Teisinė sistema

15.  pažymi, kad pagrindiniai bendrosios įmonės valdybos priimti sprendimai apima sprendimus dėl kovos su sukčiavimu strategijos, tarnybos nuostatų ir išsamios interesų konfliktų politikos;

Vidaus auditas

16.  pažymi, kad 2015 m. Vidaus audito tarnybos (VAT) atliko bendrosios įmonės rizikos vertinimą, ir reiškia susirūpinimą, kad jos nustatė du „didelio poveikio (aukštos rizikos)“ bendrosios įmonės administracinius procesus (būtent jos rizikos valdymas ir kovos su sukčiavimu strategija) ir du „didelio poveikio (aukštos rizikos)“ bendrosios įmonės veiklos procesus (t. y. ex post kontrolės priemonės ir Bendrojo paramos centro priemonių koordinavimas/įdiegimas); tačiau džiaugiasi bendrosios įmonės jau įdėtomis ir besitęsiančiomis pastangomis sušvelninti minėtas rizikas;

Kovos su sukčiavimu strategija

17.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitos teiginį, kad bendrosios įmonės finansinėse taisyklėse nustatyta, jog bendrosios įmonės biudžetas turi būti vykdomas laikantis veiksmingų ir efektyvių vidaus kontrolės standartų, įskaitant sukčiavimo atvejų ir pažeidimų užkardymą, aptikimą, žalos ištaisymą ir tolesnę priežiūrą;

18.  pažymi, jog bendroji įmonė įsipareigojo 2016 m. toliau imtis priemonių siekiant pagerinti vidaus kontrolės aplinką, kaip numatyta sukčiavimo prevencijos vidaus strategijoje;

19.  pripažįsta, kad 2015 m. gegužės mėn. bendrosios įmonės valdyba pritarė atnaujintai bendrai mokslinių tyrimų kovos su sukčiavimu strategijai ir, remdamasi ta strategija, 2016 m. patvirtino kovos su sukčiavimu įgyvendinimo planą; taip pat pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. bendroji įmonė atnaujino savo ex-post kontrolės strategiją;

20.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje konstatuojama, jog bendrojoje įmonėje jau nustatytos vidaus kontrolės procedūros, suteikiančios pakankamą patikinimą dėl sukčiavimo ir pažeidimų užkardymo (įskaitant ex-ante mokėjimų patikrą, interesų konfliktų politiką ir ex-post auditus pas dotacijų gavėjus);

Kita

21.  ragina Komisiją užtikrinti tiesioginį bendrosios įmonės dalyvavimą programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros procese, siekiant dar supaprastinti ir suderinti su bendrosiomis įmonėmis susijusias procedūras.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 473, 2016 12 16, p. 24.

(2)

OL C 473, 2016 12 16, p. 25.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(5)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(6)

OL C 473, 2016 12 16, p. 24.

(7)

OL C 473, 2016 12 16, p. 25.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(10)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

Teisinė informacija - Privatumo politika