Postup : 2016/2201(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0113/2017

Predkladané texty :

A8-0113/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.59

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0190

SPRÁVA     
PDF 544kWORD 55k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Miroslav Poche

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2017),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami spoločného podniku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(7), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(9), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015

(2016/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2017),

A.  keďže 7. júna 2014 bol založený Spoločný podnik pre elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ECSEL (ďalej len „spoločný podnik“) v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom vykonávať spoločnú technologickú iniciatívu Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) v období do 31. decembra 2024;

B.  keďže vo verejno-súkromnom partnerstve v oblasti elektronických komponentov a systémov by mali byť spojené finančné a technické prostriedky nevyhnutné na zvládnutie problému stále rýchlejšieho tempa inovácií v tejto oblasti;

C.   keďže spoločný podnik bol založený nariadením Rady (ES) č.  561/2014 v júni 2014 s cieľom nahradiť spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS a pokračovať v ich činnosti;

D.   keďže členmi spoločného podniku sú Únia, členské štáty, krajiny dobrovoľne pridružené k programu Horizont 2020 (ďalej len „zúčastnené štáty“), združenia členov zo súkromného sektora (ďalej len „súkromní členovia“) zastupujúce svoje členské spoločnosti a iné organizácie, ktoré v Únii pôsobia v odvetví elektronických komponentov a systémov; keďže spoločný podnik by mal byť otvorený pre nových členov;

E.   keďže pri posudzovaní celkového vplyvu spoločného podniku by sa mali zohľadniť investície všetkých právnych subjektov okrem Únie a zúčastnených štátov, ktoré prispievajú k plneniu jeho cieľov; keďže sa očakáva, že tieto celkové investície dosiahnu výšku najmenej 2 340 000 000 EUR;

F.  keďže príspevok Únie do spoločného podniku by za celé obdobie programu Horizont 2020 mal podľa predpokladov predstavovať 1 184 874 000 EUR, príspevok zúčastnených štátov 1 170 000 000 EUR a príspevok súkromných členov 1 657 500 000 EUR;

G.   keďže prechod od spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS k spoločnému podniku by mal byť zosúladený a zosynchronizovaný s prechodom od siedmeho rámcového programu k programu Horizont 2020, aby sa zabezpečilo optimálne využitie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na výskum;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  konštatuje, že spoločný podnik zverejnil konkrétne ukazovatele výkonnosti vo svojej výročnej správe o činnosti, ako to vyžaduje program Horizont 2020;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

3.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2015 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 108 500 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 168 000 000 EUR; ďalej konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 90,95 %;

4.  ľutuje, že Dvor audítorov znova vydal iba výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť operácií súvisiacich s ročnou účtovnou závierkou vzhľadom na administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania o následných auditoch platieb v rámci projektu a skutočnosť, že stratégie auditov spoločného podniku boli vo veľkej miere závislé od vnútroštátnych orgánov financovania;

5.  vyjadruje znepokojenie, že podľa správy Dvora audítorov nedokázal spoločný podnik vypočítať spoľahlivú váženú mieru chybovosti alebo zostatkovú mieru chybovosti vzhľadom na výrazné rozdiely v metodikách a postupoch využívaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi, a Dvor audítorov preto nedokázal dospieť k záveru o tom, či následné audity fungovali účinne a či táto kľúčová kontrola poskytla primerané uistenie o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií v súvislosti s projektmi siedmeho rámcového programu; uznáva, že tento problém súvisí s právnym rámcom siedmeho rámcového programu a teda nebol spôsobený činnosťou spoločného podniku;

6.  konštatuje, že spoločný podnik vykonal rozsiahle hodnotenie vnútroštátnych systémov záruk a dospel k záveru, že audítorské správy môžu poskytnúť primeranú ochranu finančných záujmov jeho členov; ďalej konštatuje, že ako reakciu na odloženie rozhodnutia o absolutóriu v roku 2014 požiadal spoločný podnik vnútroštátne finančné orgány, aby poskytli písomné vyhlásenia o tom, že vykonávanie ich vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií; orgán udeľujúci absolutórium vzal vyhlásenia vnútroštátnych finančných orgánov do úvahy počas procesu odloženia rozhodnutia o absolutóriu a spoločnému podniku udelil absolutórium v októbri 2016; uznáva, že spoločný podnik nasledoval vlastný dobrý príklad z minulého roku a v januári 2017 požiadal vnútroštátne finančné orgány, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložili podobné písomné vyhlásenia;

7.  zdôrazňuje, že problém týkajúci sa rozdielov v metodikách a postupoch používaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi už nie je relevantný v súvislosti s vykonávaním projektov programu Horizont 2020;

8.  konštatuje, že ku koncu roka 2015 dosiahli platby spoločného podniku, ktoré mali byť financované zo siedmeho rámcového programu, výšku 293 000 000 EUR (t. j. 47 % operačných záväzkov);

9.  konštatuje, že z celkovej výšky príspevkov na krytie operačných a administratívnych nákladov financovaných Úniou v rámci programu Horizont 2020, spoločný podnik prijal záväzky vo výške 257 500 000 EUR (22 % celkového krytia) a vykonal platby vo výške 56 000 000 EUR (t. j. 22 % záväzkov); konštatuje, že peňažný príspevok Únie na administratívne náklady spoločného podniku dosiahol výšku 1 400 000 EUR;

10.  ľutuje, že z 28 zúčastnených štátov, ktoré boli povinné poskytnúť finančný príspevok na operačné náklady spoločného podniku, ktorý mal byť rovnocenný finančnému príspevku Únie, iba 11 deklarovalo platby, a to vo výške 15 800 000 EUR;

11.  konštatuje, že súkromní členovia mali poskytnúť nepeňažné príspevky minimálne vo výške 1 657 500 000 EUR a že odhadovaná výška nepeňažných príspevkov súkromných členov v roku 2015 dosiahla 58 700 000 EUR; v tejto súvislosti uznáva, že Komisia vydala v roku 2016 usmernenia, na základe ktorých umožnila, aby sa finančný príspevok na projekty určil na konci projektu, keď súkromní členovia môžu vypočítať svoje príslušné nepeňažné príspevky; ďalej konštatuje, že peňažný príspevok súkromných členov na administratívne náklady spoločného podniku dosiahol ku koncu roka 2015 výšku 3 600 000 EUR;

Kľúčové systémy kontroly a dohľadu

12.  konštatuje, že spoločný podnik zriadil postupy predbežných kontrol založené na finančných a operačných administratívnych preskúmaniach; konštatuje, že tieto kontroly sú kľúčovými nástrojmi posudzovania zákonnosti a riadnosti operácií a že spoločný podnik pripravoval následné audity u príjemcov financovania v rámci programu Horizont 2020;

Výzvy na predkladanie návrhov

13.  konštatuje, že spoločný podnik predložil dve výzvy na predkladanie návrhov v oblasti výskumu a inovačných činností (RIA) a inovačných činností (IA) a v roku 2015 prijal 76 oprávnených návrhov projektov a 62 oprávnených plných návrhov projektov (v porovnaní so 48 v roku 2014); ďalej konštatuje, že v roku 2015 bola miera úspešnosti pre RIA 13 % (v porovnaní s 18 % v roku 2014) a pre IA 33 % (v porovnaní so 43 % v roku 2014); konštatuje, že nižšia miera úspešnosti v roku 2015 bola spôsobená vyšším počtom predložených projektov;

14.  poznamenáva, že portfólio projektov v roku 2015 zahŕňalo 25 projektov spoločného podniku, z ktorých 13 bolo vybraných v roku 2015, a 60 prebiehajúcich projektov (spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC); ďalej konštatuje, že účasť malých a stredných podnikov na výzvach na predkladanie návrhov spoločného podniku bola 32 %;

Právny rámec

15.  konštatuje, že hlavné rozhodnutia, ktoré prijala správna rada spoločného podniku, zahŕňali rozhodnutia o stratégii boja proti podvodom, služobnom poriadku a komplexnej politike týkajúcej sa konfliktu záujmov;

Vnútorný audit

16.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit vykonal v roku 2015 posúdenie rizika spoločného podniku, a vyjadruje znepokojenie, že na základe toho útvar zaradil do kategórie „veľký vplyv/veľké riziko“ dva administratívne procesy spoločného podniku (konkrétne stratégiu riadenia rizík a stratégiu boja proti podvodom) a do kategórie "veľké riziko/veľký vplyv" dva operačné procesy spoločného podniku (konkrétne následné kontroly a koordináciu/vykonávanie nástrojov SSR); víta však snahy, ktoré už spoločný podnik vynaložil a stále vynakladá s cieľom znížiť tieto riziká;

Stratégia boja proti podvodom

17.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že v rozpočtových pravidlách spoločného podniku sa stanovuje, že rozpočet spoločného podniku sa plní v súlade s normami účinnej a efektívnej vnútornej kontroly vrátane prevencie podvodov a nezrovnalostí, ich odhaľovania, nápravy a nadväzujúcich opatrení;

18.  berie na vedomie, že v roku 2016 sa spoločný podnik zaviazal, že bude pokračovať vo vykonávaní činností na zlepšenie podmienok vnútornej kontroly v súlade s vnútornou stratégiou prevencie podvodov;

19.  uznáva, že správna rada spoločného podniku schválila v máji 2015 aktualizovanú spoločnú stratégiu v boji proti falšovaniu vo výskume a na základe nej prijala v roku 2016 plán vykonávania stratégie proti podvodom; ďalej konštatuje, že spoločný podnik aktualizoval svoju stratégiu následných kontrol v decembri 2016;

20.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že postupy vnútornej kontroly, ktoré poskytli primerané uistenie o prevencii podvodov a nezrovnalostí (vrátane predbežných kontrol platieb, politiky v oblasti konfliktu záujmov a  následných auditov u príjemcov grantov), boli v spoločnom podniku už zavedené;

Iné

21.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v súvislosti s ďalším zjednodušovaním a harmonizáciou postupov týkajúcich sa spoločných podnikov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 24.

(2)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 25.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 24.

(7)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 25.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(10)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia